O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá!

Nyní promlouvá Stvořitel ke každému člověku už JEDINĚ Soudem. Je tedy nezbytné najít si hluboce osobní a pozitivní vztah k tomuto pojmu...

Aktuálně...


 

Zde zveřejním případné aktuální informace, oznámení, apod.


NOVÉ:

Když ke mně přilétne něco skutečně zajímavého ze čtenářských duší - uveřejním to na stránce Od Vás k Vám

Dotek Ducha... 2018.

Vážení,

přeji Vám, nejen pro tyto dny, ale v nich je to velmi aktuální, prožití závanu křídel Svaté holubice. Nejen kdesi na vzdálených nebesích, v naší představě a přání, ale tak blízko, že pocítíte ten dotyk, to políbení nehmotného křídla, které Vám dá vytušit ten nepochopitelný děj projevu Života. Toho jediného skutečného a opravdového v tom našem pokřiveném a předstíraném světě lidských iluzí...

Nuže tedy, ať nás Velký Duch uchvátí svou mocí a pozvedne nad všechny hranice naší malosti, ať nám dá procítit velikost Otcovu a ukáže nám cestu Soudem a dá sílu k vytržení ze všech lidských omylů a dogmat...těch našich i všech ostatních. Každé dogma spoutává, i to, které si vytváříme při víře v Poselství. Jen volná mysl rozvazuje perutě ducha...


Máte-li snad zájem se vzdáleně připojit v pokusu o nějaké jednotné spolupůsobení, pak můžete číst u Vás doma tytéž přednášky, jako my. V tom případě zde předkládám seznam přednášek u nás v jednotlivé dny:

Seznam přednášek ve dnech Slavnosti Svaté Holubice 2018:

úterý 29. 5. - Předslavnost - 17:00 hod - Jestliže Vy,nositelé… Sborník str. 132*

středa 30. 5. – Slavnost – 10:00 hod

1/  Nemáte svůj pozemský život…. Sborník str. 139*

2/  Veliká bolest jde… Sborník str. 22*

3/  Slavnost Holubice 1927 -  Sborník str. 8*

čtvrtek 31. 5. – Poslavnost - 9:00 hod -  Připravenost k boji - Sborník str. 127*


* ,,Sborníkem" je myšlena publikace p. Hrdličky: ABDRUSHIN - Přednášky, části přednášek, prohlášení a dopisy /tisk Brno 2007/.

Jednotlivé přednášky jsou k nalezení i pod některými otázkami. 


Vánoce... 2017.

Cesta za Láskou

Až přesyceni honbou za pozemským slavením, zemdleně usedneme na chladnou zem, pak si náš duch snad vzpomene, že nemá slavit, ale oslavovat velebnost a moc Pána.

Pak odloží všechny radovánky, dárky, umělá světélka, kalné stíny staré touhy a vzpomene si na Světlo, které je vysoko nad temnými mraky. Vezme své pyšné JÁ a vydá se na dalekou cestu. V balíčku převázaném barevnou stuhou, nese si to nejlepší, co má, svůj poklad – své JÁ. Chce je hrdě předložit před nohy veliké neznámé mocnosti. Cesta je těžká, stupňů mnoho a jsou vysoké i příkré. Balík se hodně pronese, ano, pýcha je těžká. Ale když se z něj sem tam něco odloží, hned se jde lehčeji. A najednou, nečekaně, v balíčku už není nic – JÁ už netíží člověka. To pyšné sebevědomé JÁ se proměnilo v misku, prostou rýžovou misku v ruce tichého mnicha. Lepší je totiž být malou rýžovou miskou, která svým vroucím obsahem radostně zavlažila prach pod nohou Nejvyššího, než králem, který si své JÁ odnáší do pouště lidstva…  

Být miskou, která touží po naplnění, ale nenárokuje si ničeho.

Jako se tibetská mísa rozechvěje mocným tónem vesmíru, tak se i miska ducha stává tichou hladinou oddaně čekající na svatý tón burcujícího Hlasu…

Pak i to tělo jakoby se radostněji neslo vzhůru. Už nic není tak pevně vyhraněno, protože v mysli už je více otevřeno a tím i prosvětleno.

Jde se dál, jde se výš, až jednou odpadne vše a duch letí k Lásce Boží.  A znovu, nebo snad je to poprvé, prožije zrození Boží Lásky. Paprsky Lásky jej žhavě proniknou, pročistí a oči ducha se poprvé skutečně otevřou…a on prožívá Boží Majestát v Jeho Trojjedinosti milostivě propůjčené stvoření…

Požehnaná budiž tato svatá hodina, která ducha člověka Bohu zaslíbila…


Máte-li snad zájem vytvořit duchovní most, pak můžete číst u Vás doma tytéž přednášky, jako my.

Seznam přednášek ve dnech Slavnosti Zářící Hvězdy 2017 a dnech následujících:

čtvrtek 28. 12.

Předslavnost - 17:00 hod -  Jestliže Vy, nositelé… Sborník str.132*/otázka 166/

pátek 29. 12.

Slavnost – 10:00 hod

1/  K 6. LISTOPADU - Sborník str. 90*/otázka 167/

2/  SVÁTEK Z. H. - Sborník NP str.12**/otázka 167/

3/  PŘIPRAVENOST K BOJI - Sborník str. 127*/otázka 167/

sobota 30. 12.

Poslavnost - 9:00 hod -  Nemáte svůj pozemský život… Sborník str. 139*/otázka 168/

neděle 31. 12.

Nedělní pobožnost - 9:00 hod - Veliká bolest jde všemi zeměmi - Sborník str. 22*/otázka 196/

pondělí 1. 1. 2018

Novoroční - 9:00 hod - NOVÝ ROK 1935 - Poselství Doznívá str. 526/otázka 169/


* ,,Sborníkem" je myšlena publikace p. Hrdličky: ABDRUSHIN - Přednášky, části přednášek, prohlášení a dopisy /tisk Brno 2007/.

**,,Sborníkem NP" je myšlena publikace p. Kováře: ABDRUSHIN - Sborník Nezařazených přednášek

Jednotlivé přednášky jsou k nalezení pod některými otázkami/uvedeneo v závorce/.


Poctivé Vánoce... 24. 12. 2017.

My čtenáři vlastně ,,bereme Vánoce" až se dnem Slavnosti 29.12., ale i v Poselství najdeme zmínku, že jednou splynou ty vánoce slavené lidstvem s těmi Vánoci slavenými stvořením. Proto si myslím, že bychom neměli opomíjet ani ty dnešní a když už lidé nehledají přímo duchovní cesty, podpořme alespoň hodnotné morální pojmy....

Tak tedy pěkný Štědrý večer, ať je štědrý hlavně na to, co lidem nejvíc schází...

Pokoj, mír a vyrovnanost, alespoň v naší mysli, když svět usiluje o opak.


Vrátil se... 6. 12. 2017.

Sedíme v GALERII SVĚT…a na obrázcích pozorujeme svět. Pozorujeme, ignorujeme, obáváme se, pospáváme… Obrazy ožívají a vystupují z rámů… My sami se stáváme součástí, aktéry, malíři, viníky i oběťmi… Všechno je živé, nic nezmizelo, vše vystupuje z rámů historie.

…Tak se nám zase vrátil den 6. 12. 1941…

 

Obrázek ve větším formátu je vložen v otázce č. 232


Přichází ... 7. 9. 2017.

   Projdeme Božím soudem a tříděním, které kvasí všude kolem?

  Rozhodně to každému přeji. ZF


Přichází Letnice l.p. 2017.

   Lidstvo zbloudilo v temnotách... Vytvořilo si virtuální životy ve svých virtuálních světech. Tíha těchto zmatených představ utápí Zemi a tlačí ji, i s tvůrci tohoto chaosu, do jimi vymyšleného, ale i reálně vytvořeného, prostředí.
   Duch svatý osvobozuje ranami meče ty, kdo ještě duchovně úplně nezemřeli. Uvolňuje jim cestu ze sevření hmoty i jejich bludů.
    Není jich však mnoho...a musí o to intenzivně bojovat...
   Letnice naplňují světy silou Ducha a posilují obrazy Ducha poblíž potápějící se Země.
   Kdo nezemřel, může vycítit tyto zhmotnělé obrazy Ducha /holubice kolem planety/a nechat se jimi vést vzhůru... středem soudu, ...ven z rozkladu, pryč od falešných představ a přání. Ven z propastí  minulosti. To není samotný Duch, ale jeho projevy. Každý může takovou ,,holubici“ zachytit svým duchem a nechat se jejími křídly nasměrovat správným směrem, povznést a posílit...


Máte-li snad zájem se vzdáleně připojit v pokusu o nějaké jednotné spolupůsobení, pak můžete číst u Vás doma tytéž přednášky, jako my. V tom případě zde předkládám seznam přednášek u nás v jednotlivé dny:

Seznam přednášek ve dnech Slavnosti Svaté Holubice 2017:

neděle 28. 5. - 9:00 hod - Jestliže Vy,nositelé… Sborník str. 132*

pondělí 29. 5. – Předslavnost - 17:00 hod -  DEN HOLUBICE 1934 - Sborník str. 78*

úterý 30. 5. – Slavnost – 10:00 hod

1/  Nemáte svůj pozemský život…. Sborník str. 139*

2/  Veliká bolest jde… Sborník str. 22*

3/  Slavnost Holubice 1927 -  Sborník str. 8*

středa 31. 5. – Poslavnost - 9:00 hod -  Připravenost k boji - Sborník str. 127*


* ,,Sborníkem" je myšlena publikace p. Hrdličky: ABDRUSHIN - Přednášky, části přednášek, prohlášení a dopisy /tisk Brno 2007/.

Jednotlivé přednášky jsou k nalezení i pod některými otázkami zde /otázky č. 142, 144, 166, 195, 196, 197/.


Vánoce 2016

Až stín minulosti Země dostihne svoji putující přítomnost – nastane střet temné minulosti a nejisté přítomnosti. To vyvolá k životu celou karmu lidstva, a ta bude žádat vyrovnání.

Mnohokrát se skláněla Boží Láska nad zbloudilým lidstvem a svatá noha vytvořila světlou stopu v temné půdě našeho bytí. Svaté Slovo bylo vsazeno jako semeno do neplodné půdy našich srdcí. Kořeny se snažily spojit s jalovou půdou, ale ona nedala žádnou odezvu, žádnou mízu, žádný život. Růže vyrostla v živém proudu Vůle Boží, její kořeny objaly Zemi, ale lidstvo vzdoruje. I my vzdorujeme, jeden každý z nás, ať už vědomě, nebo v sebeklamu. Kořeny však musí konat a nenajdou-li oporu na naší touze, pak musí rozdrtit Zemi i se vším pokřivením, které zde člověk vytvořil…

Přejme si, přátelé v duchu, abychom o těchto Vánocích nalezli ty kořeny, které neviditelně obepínají vesmír a stahují se kolem Země. Kéž je v těchto dnech dokážeme svlažit pokornou slzou procitlého lidského ducha…

To Vám, sobě i nám všem ze srdce přeji…

Zdeněk Fritz

 

Vánoce 2016

Malichernost nezná bratra

Velikost se projevuje v nadhledu

Pravda osvobozuje

Dogma spoutává

Život je cesta, která by vždy měla směřovat Domů...