380. Ekologie a Láska k přírodě /28. 4. 2021/

380. Ekologie a Láska k přírodě

 

Ekologie a Láska k přírodě <=> Soustrast a milosrdenství

Zdá se, že tyto pojmy nemají nic společného, ale přece jen mají:

Jako je Milosrdenství velikostí ducha a Soustrast je farizejstvím, tak je Láska k přírodě určitým vztahem ducha ke stvoření, ale Ekologie je rozumovým plánem, do nějž se kopírují nectnosti rozumu: pýcha, velikášství, neznalost řádu, která je však ignorována, mocenské ambice vnutit světu ,,svou pravdu“ – to vše vytváří živnou půdu pro působení Temna. A skutečně se Temnu ve sférách Ekologie, Zelených a Ochránců přírody velmi dobře daří…

Proč se tím ale vůbec zabývat? Jsou to jen projevy Temna a Světlo zvítězí i bez toho, abychom se hrabali ve špíně tohoto našeho světa…

 A já si myslím, že je to velmi důležité. Možná ne tak pro ten svět, možná ani ne pro Světlo, které nakonec určitě zvítězí i kdybychom se k němu obrátili zády všichni. Ono je to nesmírně důležité PRO NÁS SAMOTNÉ, pro každého jednotlivě. My si totiž v sobě neustále budujeme určitý ,,žebříček hodnot“ a vymezujeme si NEUSTÁLE platnost ,,pojmů“. Nejsme ,,hotoví“, nemáme to ,,za sebou“, ale vše je stále v běhu a kdo chvíli stál, už kamsi klesá stojíce opodál… Stále platí nejen to známé ,,co se v mládí naučíš, ve stáří, jak když najdeš, ale platí to velké a větší: …co si prožitím vštípíš hluboko do své duše už na Zemi, na Onom světě ve svém duchu, jak když najdeš... Když nebudeme rozlišovat mezi řečenými pojmy MilosrdenstvíSoustrast, pak se dočkáme trpkého zklamání a zjistíme, že jsme důvěřovali podvodu, a proto právem byli podvedeni. To platí vždy, když se necháme obelhat a v dnešní době, která je LŽÍ doslova nesena, je nebezpečí obzvlášť velké. Propojení všeho internetem, davové sdílení čehokoliv nesčetnými lidmi, kteří o věci osobně vůbec nic neví, ale protože je jim to ,,podáno“ tak, aby uvěřili, tak věří a posílají to dalším a ti zas dalším. Tak dostáváme LŽI od přátel, podané jako Pravdu, protože i oni to přijali od svých přátel ,,jako pravdu“. Svět je tak chycen do smyčky a připojen k různým zdrojům ,,pravdy“, ale ti, kdo jsou ,,připojeni“ už málokdy mohou rozeznat Milosrdenství od Soustrasti a tím tedy i Lásku k přírodě od vychytralé manipulace jménem Ekologie. Pak i my, kteří chceme CHRÁNIT PŘÍRODU, protože ji milujeme, sloužíme Ekologii, která o lásce nemá ani potuchy… A tak se s naší láskou můžeme stát nástrojem Zla, aniž si to uvědomíme. A čím je člověk větší idealista, čím více chce dobro a touží po Světle, tím více je vyhlíží všude kolem sebe. Tím snadněji se ,,chytí na slova“, na pojmy, které ale DNES už mají úplně jiný obsah.

Proto je pro každého z nás nesmírně důležité rozpoznání ,,Milosrdenství od Soustrasti“ – tedy rozpoznání skutečné podstaty všeho, co svět nabízí

Vyprazdňování obsahu pojmů a jejich nahrazování něčím jiným je úspěšným nástrojem Temna. Dnešní doba mu k tomu, ne náhodou, dává mnoho pomůcek:

Lidé jsou přeplněni informacemi, z nichž většina je jen ,,vatou ucpávající mysl“, tedy balastem, který nemá žádnou hodnotu. Jsou to kvanta informací o ,,celebritách“, různé zábavné pořady, kde se všichni neustále čemusi smějí a tak vytváří iluzi radosti, vědomostní soutěže, kde je podstatou si pamatovat, kdo, co řekl v nějakém filmu a podobné banálnosti. Dalším vlezlým zdrojem jsou nekonečně se opakující reklamy, které nabízejí ,,úžasné věci“, pro život nepotřebné nebo ,,úžasné slevy“, ovšem za cenu neznámé kvality nebo připoutání se k tomu, kdo to nabízí. Nikdo však nenabízí nezištně a za vším je vždy nějaký cíl – obchodní, politický, ideologický či jiný. V tomto ,,veřejném světě“ neexistuje žádná ,,láska k bližnímu“, ale jen různá forma boje o nadvládu. Přes všechno to povídání o demokracii, rovných příležitostech, rovnoprávnosti a mnohém dalším, co se dobře poslouchá, jde VŽDY o to nějak si druhé podrobit a nějakým způsobem je ovládnout.

V tomto prostředí ,,džungle“, která si jen hraje na krásnou městkou ZOO, nemůže pochopitelně uniknout pozornosti Temna ani touha člověka po ,,něčem lepším“ v tom dobrém slova smyslu – lepší zdraví, lepší přátelské vztahy, lepší vztahy mezi národy, lepší život v harmonii a štěstí, lepší vztah k nešťastným a trpícím lidem, lepší vztah k přírodě… Protože tato touha by mohla člověka skutečně povznést k čistšímu a morálnějšímu životu, což by mu pomohlo k prohlédnutí z jeho současné pokřivené iluze – je pro Temno tato touha nebezpečná… Lidé by nakonec odhalili Temno v tom, co se jim dnes líbí a mohli by to dokonce i opustit. To Temno rozhodně nehodlá připustit!

Proto je pro něj nutné všechno to dobré, co ještě hluboko v duši člověka vyvolává nějakou odezvu, přetvořit na špatné, ale tak, aby to člověk nepoznal. Jeho touha, která ho k těmto pojmům přitahuje a v níž spočívá původní smysl těchto slov, musí být zachována, ale obsah musí být změněn na opak. Pak bude ČLOVĚK TOUŽIT PO TEMNU /aniž to tuší/, a přitom se bude cítit dobře, protože to bude souznít i s jeho nitrem. Nebude to tedy jen přitakání rozumu, ale i souhlas slabé a neduživé duše, která není dost silná a bdělá, aby to dokázala rozlišovat.

Plán je to prostý a zdá se, že docela účinný. Lidé ve své honbě za vším, co se stalo ,,společenským standardem“ jsou tak vytíženi tím, aby měli a dělali vše, co dělají všichni sousedi a známí, co doporučují celebrity v televizi, co neustále našeptávají reklamy, mají nejen velmi málo času a sil k něčemu jinému, ale při otupělosti mysli je to ani ,,nenapadne“. A když snad přece, ihned jsou ostatními pranýřováni za to, že nejsou IN, nebo jsou ovlivněni nějakou lží z internetu, která prý v nich vyvolává pochybnosti k tomu, co je ,,obecně správné a co ne“.

Tak jsme všichni neustále obklopeni hromně silným a živým manipulačním polem, které nás neustále formuje určitým směrem. Přesto, že zdánlivě jde o mnoho různorodých věcí, vše je vlastně jediný proud. Temno dobře ví, že když lidstvo zahltí obrovským množstvím informací, které bude podávat ne jako vnucené ,,učivo“, ale jako příjemnou zábavu a pobídku k ,,životu v radosti“, málokdo tomu dokáže odolat v plné míře. Tím spíše, když dřívější snahy o vymanění se z konzumních praktik společnosti/zdravé stravování, pohyb, příroda/, jsou DNES plně uchváceny a bezvýhradně použity právě těmi mechanismy konzumu, od kterých se člověk chce osvobodit.

Tak mu ta hmotařská společnost bude nabízet ,,racionální potraviny“, ,,pomůcky pro pohyb v přírodě“, ,,správné cvičení“, ,,zdravé oblečení“…ale to vše zase za účelem z něj udělat konzumenta, jen trochu jiného zboží, než včera. Jenže to není ještě to nejhorší. Ona se jej pod rouškou ,,zdravých návyků“ snaží zavést do úplné zkázy. Jako zjevný důkaz si můžeme připomenout řetězec doporučení na zdravé stravování, který POSTUPNĚ dnes vyústil do ,,nejlepší a nejzdravější“ potraviny – ČERVŮ. A jde už směrem i k zesilujícím úvahám na téma – proč nejíst lidské maso? Bylo by přece plýtváním je vyhazovat, když je ve světě hlad…

Tak i ,,láska k přírodě“, která je v lidském duchu zakotvena jako součást úcty k Bohu, protože příroda, bytostné a bytostní, to vše je součást Božího projevu, tato ,,láska přírodě“ proto MUSELA být Temnem ukradena a zneužita. Temno nechce, aby se člověk vrátil k Bohu, ale chce ho, dnes ještě viditelněji, než kdy dříve, dovést k pohrdání řádem vesmíru a tím vlastně k plnému odloučení od Boha. Snaží se to však chytře udělat tak, aby to ,,vypadalo jinak“.

Lidé, kteří v sobě ,,cítí“ lásku k přírodě a jsou znechuceni tím, jak přírodu ničíme, jsou nenápadně uchváceni různými aktivitami Zelených, Greenpeace a dalších. Pod pěknými hesly ,,záchrana oceánů“, ,,boj proti používání palmového oleje“, a dalších, zdánlivě prospěšných aktivit, se skrývají různé ideologie, které nemají s přírodou naprosto nic společného. Jsou to jen líbivé vývěsní štíty, které jsou sice v nějaké lokální situaci dobré, ale v konečném cíli jdou přímo proti Božímu řádu.

Pokud však pozorovatel nevěnuje dostatečnou píli k přesnému zmapování činnosti těchto ,,zachránců světa“, pak skutečně věří, že ,,zachraňuje planetu“, ,,zachraňuje nešťastné děti v Africe, Sýrii“, apod.

To, co se donedávna zrcadlilo v neprůhledných, ale pěkně znějících aktivitách typu ,,vyměňme škodlivé žárovky za úsporné“, se dnes ztělesňuje v obrovských plánech ,,Zeleného údělu“/Green New Deal/  a ,,Velkého resetu“/ The Great Reset/.

 

No řekněte, nezní plán Velkého resetu pěkně? Pro někoho snad, jako z nějaké ,,světlé říše“.

 Agenda pro udržitelný rozvoj 2030:

 Tato agenda je akčním plánem pro lidi, planetu a prosperitu.

 Cíle udržitelného rozvoje

 • Cíl 1. Všude skoncovat s chudobou ve všech jejích formách
 • Cíl 2. Ukončit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství
 • Cíl 3. Zajistit zdravý život a podporovat pohodu pro všechny v každém věku
 • Cíl 4. Zajistit inkluzivní* a spravedlivé kvalitní vzdělávání a podporovat možnosti celoživotního učení pro všechny
 • Cíl 5. Dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílit postavení všech žen a dívek
 • Cíl 6. Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a hygienou pro všechny
 • Cíl 7. Zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
 • Cíl 8. Podporovat udržitelný, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
 • Cíl 9. Budovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace
 • Cíl 10. Snížit nerovnost v rámci zemí i mezi nimi
 • Cíl 11. Učinit města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
 • Cíl 12. Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby
 • Cíl 13. Přijmout naléhavá opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům *
 • Cíl 14. Zachovat a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj
 • Cíl 15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně obhospodařovat lesy, bojovat proti dezertifikaci a zastavit a zvrátit degradaci půdy a zastavit ztrátu biologické rozmanitosti
 • Cíl 16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit přístup ke spravedlnosti pro všechny a budovat účinné, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
 • Cíl 17. Posílit prostředky provádění a oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj

 

Jenže je to větší utopie, než byla komunistická vize, v Poselství jednoznačně odsouzená. Ten plán by ve skutečnosti a reálně mohl být realizován jedině za podmínek, pro které pobyt na Zemi nebyl určen. Zde se mají scházet různé lidské duše, z různých úrovní Onoho světa, s různými zvyky, zkušenostmi a v různém stupni zralosti. Proto zde nejde vytvořit univerzální prostředí a univerzální ,,světoobčany“ jediné krásné říše, jediného pohlaví, jediné rasy a stejných názorů. Nejde to tedy z hlediska řádu stvoření, pokud má být zachován Božský záměr…

Jenže ani z hlediska lidstva, už od Božího řádu odtrženého, to vlastně nejde zrealizovat za současného stavu. Protože i teorie realizace takového plánu musí vycházet z nějaké skutečnosti a ne jen z iluze, pak z takového plánu automaticky vyplynou PŘESNÉ PODMÍNKY pro takové lidstvo a PŘESNĚ DANOU SPOLEČNOST:

Nesmí být tak početná a nesmí být tak různorodá = snížit velmi radikálně množství lidí na Zemi, odstranit rasy a vytvořit jen jednu, jedno náboženství, které ale nesmí vést k Bohu, nýbrž jen k nějaké ideologii. Všechna různorodost se musí zunifikovat, vše nastrkat do několika málo jednoduchých, rozumem uměle vytvořených šablon, protože dnešní mnohotvárnost prostě nejde tak dobře ovládat a řídit…

Ty různé fráze např. o ,,globálním partnerství“, jsou okamžitě v praxi vyvráceny nenávistí ke všem, kteří se nechtějí podrobit, je jim vyhrožováno likvidací…, fráze o produktivní zaměstnanosti a důstojné práci, jsou ihned vyvráceny dalšími plány/stejných plánovačů/ na vyplácení peněz VŠEM BEZ ROZDÍLU/tedy minimální částky jen na přežití/ bez práce…stejně nepracujícím, jako poctivě pracujícím…atd. Bezpečná města vytvořená návozem agresivních imigrantů? Cenově dostupnou energií tím, že se zbourají elektrárny a budou se stavět miliony větrníků a solárních panelů jistě NEDOJDE ke zlevnění, ale naopak k nesmírnému zdražení! Snížení nerovnosti mezi národy vidíme například jasně v méně hodnotných potravinách pro ČR v rámci EU, která tyto fráze prohlašuje…

A známé zaklínadlo ,,inkluze“*, kterým se plán jen hemží, už známe z jiných souvislostí postižené děti sedí se svými asistenty v jedné třídě s nadanými a učivo se tak musí přizpůsobit těm postiženým, aby se necítily špatně – tím už netrpí postižení, ale zase trpí nadaní…

*Inkluze (z lat. inclusio, zahrnutí) znamená zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku.

 

V novém plánu tak bude jedna domnělá nespravedlnost nahrazována skutečnou a cílenou nespravedlností – černoch je VŽDY víc, než běloch, žena je VŽDY víc, než muž, homosexuál je VŽDY víc než heterosexuál, Róm je VŽDY víc, než ,,neróm“…zcela bez ohledu na kvalitu jednotlivého člověka.

To pochopitelně vyvolá odpor mas a tak musí přijít represe, násilí, sledování, vyhrožování a trestání všech, kdo se nebudou chtít podřídit…z čehož vznikne půda pro nenávist a zlo…Temno jásá…

Přejděme k tématu úvahy – Ekologie

Celý ten obor se dnes zahrnul do velkého plánu Green New Deal /Zelený úděl/.

Co je cílem tohoto plánu?

Z Wikipedie:

Green New Deal v původním anglickém znění má jen 14 stran textu. Z nich prvních sedm, tedy zhruba polovina, popisuje aktuální ekologické problémy a následky v případě jejich ignorování; druhá polovina pak nastiňuje možnosti, jak řešení těchto problémů napojit na ekonomiku, zaměstnanost, úlohu státu, řešení sociální nerovnosti a další. Green New Deal není ani neobsahuje konkrétní řešení ekologické krize, je to nezávazná koncepce, v jejímž rámci by mohly být systematicky řešeny problémy spojené s globálním oteplováním/změnou klimatu.

Po tomto ,,nenápadném začátku“ se situace, zejména v poslední době, začala profilovat do závazných příkazů, které jsou vynucovány pomocí různých institucí, pod ochranou orgánů EU. Není to však jen EU, tlak probíhá nadnárodně, ale ostatní velké země nemají tak ambiciózní plán.

Obecně je tato aktivita spojována s množstvím tzv. ,,skleníkových plynů“ v atmosféře. Tyto plyny mají údajně ovlivňovat klima a tím i klimatické změny, nárůst teplot, roztávání ledovců, zvyšování hladin moří, sucho, zátopy a kdeco jiného…podle potřeby si každý doplní, co se mu právě hodí. Podle různých teorií vznikají tyto plyny lidskou činností, ale také i vyměšováním výkalů zvířat a kdoví čím dalším… Asi čímkoliv, co bude potřebné v daném čase zakázat, zničit nebo alespoň nějak zdiskreditovat. Co do tohoto plánu je dnes zahrnováno, zmíním dále. Přístup k této problematice, která je zjevně vyvolána uměle a řízena nadnárodně, je u různých států různý, ale zdá se, že čím je stát, nebo svazek států, více ovlivněn ideou Velkého resetu, Kalergiho plánem na vytvoření Nové islámské Evropy, tím vášnivěji horují i pro Zelený úděl:

Ve čtvrtek 22. 4. 2021 se formou vidoekonference uskutečnil Klimatický summit.

Přes telefonní kabely se konference účastnili nejvyšší představitelé 40 nejvýznamnějších zemí světa. Nechyběl ani ruský prezident Vladimír Putin a čínský Si Tin-Pching. Z EU se jednání účastnil francouzský prezident Emmanuel Macron nebo německá kancléřka Angela Merkelová. Biden pozval i chalífu Ibn Saída al-Nahajána, který je nejvyšším představitelem Spojených arabských emirátů s velkými zásobami ropy a plynu. Předseda česká vlády Andrej Babiš (ANO) ani ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) pozváni nebyli…proč také. Oni přece vůbec o ničem nerozhodují, jen plní příkazy EU a USA.

Americký prezident ve svém projevu ohlásil zájem snížit emise CO2 o 50%. Německá kancléřka i francouzský prezident prezentovali plán EU nazvaný Zelený úděl. Přesněji řečeno cíle, jichž by EU chtěla do roku 2050 dosáhnout, jsou NULOVÉ emise! Macron apeloval na tvorbu „chytrých“ pracovních míst. Aniž by řekl, co se tím vlastně myslí.

Si Tin-Pching/Čína/ představil konkrétní projekty modernizace elektráren, které mají být v rámci v současné době v Číně probíhající pětiletky odsířeny.

Rusko – prezident Putin uvedl již prováděný plán, v jehož rámci jsou uhelné elektrárny podle prezidentského dekretu postupně přestavovány na plynové. Jde o investičně velmi nákladný projekt, který je rozepsán na mnoho let, ale už probíhá.

 

Podobně, jako u Velkého resetu je plán na Zelený úděl SLOVNĚ pěkný, pokud se člověk nezačne hlouběji zabývat tím, co ty pěkné fráze mají v praxi znamenat:

EU se chce do roku 2050 stát klimaticky neutrálním kontinentem. Za tímto účelem Komise předložila návrh evropského právního rámce pro klima, čímž má tento politický závazek získat právní závaznost – stát se ZÁKONEM.

K dosažení tohoto cíle bude nutné přijmout náležitá opatření ve všech odvětvích našeho hospodářství:

investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí

podporovat průmysl ve vývoji inovací

zavádět čistší, levnější a zdravější formy soukromé a veřejné dopravy

dekarbonizovat odvětví energetiky

zajistit vyšší energetickou účinnost budov

spolupracovat s mezinárodními partnery na zlepšení celosvětových norem v oblasti životního prostředí

 

Pěkné, nic konkrétního neříkající, a proto s tím lze obecně souhlasit. Proč nepodpořit nové technologie, šetrnější k životnímu prostředí? Jenže ony žádné takové skutečně účinné technologie nejsou a to, co je, tedy hlavně ty propagované solární panely a větrné elektrárny nejsou schopny pokrýt ani omezenou spotřebu lidí. Když si k tomu přidáme další praktické plány:

Zrušit stávající elektrárny, zrušit stávající auta, letadla, lodě a vše přepracovat na baterie, které se budou nabíjet, ale není z čeho…položí si člověk otázku: …jsou tak hloupí nebo je to nějaké velká lež, která zakrývá něco jiného?

A vrátíme se k plánům Velkého resetu, kde je pro jeho uskutečnění nutné nejen změnit způsob života na celé planetě na takový, aby nic netvořilo škodlivé plyny/zrušení veškeré výroby, ale i zemědělství, chovu dobytka, jakýchkoliv technologií, vyjma elektřiny, která se ale musí vyrobit ,,jinak“, než dnes/, ovšem zcela jistě se musí snížit množství lidí…a jsme tedy ZNOVU u toho prvního plánu. Velký resetZelený úděl tedy vedou ke stejnému cíli.

Někteří jeho radikálnější propagátoři se netají tím, že jediným řešením, které by bylo skutečně účinné a ,,dobré“, …je vyhubit lidi…

Určité ,,mezikroky“ se už objevují. Zákaz povolování výstavby rodinných domů/Německo/, dramatické zdražení daně z nemovitostí, aby se jich lidé museli zbavit, povinné normy pro snížení výkonu elektrických spotřebičů/takže vysavač bude mít menší spotřebu, takže budete muset luxovat déle – tedy nesmysl/, elektromobily musí nahradit spalovací motory všeho druhu/ale není na to dost energie, takže auto nebude pro každého, ale jen pro vyvolené a poslušné/. To vše nakonec povede do stejného konce, který plánuje ten Velký reset…zachovat jen malé množství lidí, kteří mají žít bez technologií, jen primitivní dřinou, jako například otroci ve starém Egyptu. Pár vládců bude techniku mít, dokonce ještě modernější, než dnes. Ne náhodou byla nedávná poslední pompézní oslavná estráda, kterou inscenují Globální vládci, věnovaná oslavě Faraónů

Průmyslová revoluce, digitalizace a robotizace jim mají zajistit, že nebudou potřebovat tolik otroků, kolik dnes ve všech těch fabrikách a výrobnách…stroje jsou výkonnější a unifikované, bez emocí a nároků, bez názorů, národností…jsou zkrátka ,,výborné“, na rozdíl od lidí. Zkrátka Ráj na Zemi…pro ně a Peklo pro ostatní, kteří mají být ještě zachováni.

Vrátím se k tomu, PROČ je důležité o tom všem vědět.

Je nezbytné se v tomto ,,novém systému“ naučit chápat věci a děje JINAK, než jsme byli zvyklí doposud. Konec DŮVĚŘIVOSTI, konec slepého přijímání krásných slov bez toho, aby byl ostře prozkoumán jejich obsah. Všechny krásné a zdravé pojmy včerejška MUSÍ BÝT DNES prozkoumány a vyhodnoceny! Kdo to nebude důsledně a neustále dělat, stane se nechtěným nástrojem Temna, osvojí si zlozvyk nebdělosti, tuposti a lenosti ducha, což ho nakonec dovede do duchovní zkázy, přesto, že tu na Zemi bude konat ,,dobro“, alespoň podle propagandy, které on uvěří!

A to je velmi, velmi nebezpečné! Čím je člověk větší idealista, tím snáze ho dnešní svět bude formovat do ,,sluníčkáře“, na to nesmíme zapomínat ani na okamžik! Nejvyšší bdělost, ostrost zkoumání, pevné osobní postoje…to je NUTNOST pro každého věřícího, který se nechce ztratit v Božím soudu.

Milujme přírodu, važme si přírody, pomáhejme přírodě a odstraňujme naše negativní dopady na přírodu…ale jen tehdy, když nás k tomu pudí naše srdce! A máme všechny své aktivity plně JEN POD SVOU VLASTNÍ KONTROLOU. Pokud se spojíme s pár lidmi, které skutečně osobně známe a společně jdeme pomoci přírodě, protože se už ,,nemůžeme dívat na špínu, kterou do ní člověk nanosil“, pak je to správné a stvoření se raduje. Pokud však konáme podle nějaké instituce, těžko můžeme rozkrýt vše, co se v jejich úmyslech skrývá a líbivá slova dnes už nejsou NIC, jen úplně prázdná slova, bez jakékoliv hodnoty a pravdivosti… Každý lump a podvodník má dnes krásné webové stránky a slibuje na nich jen čestné, solidní jednání, záruky, lidskost a vše, co se tak dobře poslouchá, …ale hlavně i dobře prodává. A když se pár lidí dá dohromady k pravidelné činnosti, která začne mít charakter nějakého spolku, pak se velmi často mezi ně infiltruje někdo, kdo to začne tlačit jiným směrem. Nebo snad i někdo z těch, co spolek zakládají, podlehne vábení světa a svede vše na nepravé koleje. Znám zcela konkrétní případy…

Chraňme se institucí, spolků, nadací, neziskovek, ale pečujme o lásku k přírodě a stvoření, které neseme ve svém srdci…podporujme ji, važme si jí, rozvíjejme ji, ale V SOBĚ SAMÉM…a vždy JEN ze sebe samého.

 

-ZF-


Článek lze stáhnout a uložit v PDF ZDE:

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031