295. Poselství, člověk, historie a věda…/14. 3. 2019/

295. Poselství, člověk, historie a věda…

Nedávno jsem zde zveřejnil spisek o černých děrách, jehož autorem byl Abdrushinův současník, pan Steinpach/1917/. Bylo mi jemně vytknuto, že zde zveřejňuji spisy, které jsou dnes ze současného vědeckého hlediska technicky nesprávné. Že by se neměly spojovat takové nevěrohodné spisky s Pravdou…

Celý text naleznete zde:

Abych se neopakoval, napíši jen závěr své reakce, celý text i s mou odpovědí si v případě zájmu můžete přečíst pod uvedeným odkazem.

…Přesto i takové, vědecky a snad i fyzikálně nepřesné články mohou mít velmi pozitivní hodnotu, protože čtenářům, kteří jsou dost jednostranně zaměření a do jisté míry pohrdají myšlením, pomohou si udělat ,,přibližnou“, ale přitom reálnou představu o dějích, o kterých oni nemají žádnou představu, pochopení, ale berou je jako ,,písmo svaté“, tedy jisté dogma, o kterém se nesmí moc přemýšlet. K těmto čtenářům se nedá dojít odbornou literaturou, logickými úvahami, ale jen přes článek, který jim tyto děje ,,propojí s Poselstvím“, které jediné uznávají. Byla by proto, podle mne, škoda jim tuto možnost upřít proto, abychom nepohněvali pár vědecky založených lidí, kteří se k takovému článku snad dostanou…drtivá většina čtenářů v článku žádné rozpory nenajde.

Rád bych v jedné věci dal pisateli za pravdu a připojil se k jeho připomínce. Není dobré spojovat naše úvahy s Pravdou, není tedy dobré vkládat do svých myšlenek citáty z Poselství. Je lepší dát jen odkaz, odkud čerpám, každý si to může přečíst z Poselství a ne v mé interpretaci, vytrženě z kontextu a ještě smíchané s mými myšlenkami. Budu se snažit, abych to nedělal…

Rád bych tuto připomínku ještě zevšeobecnil, protože se může týkat kdejakého dalšího či předcházejícího spisu či textu, který se zde objeví.

Následující úvaha však už NENÍ REAKCÍ na dopis tazatele k Černým děrám a prosím, aby to nebylo spojováno. Je to úvaha všeobecná a vztahuje se k tomuto webu, ne osobám.

Texty, vzpomínky, úvahy, články zde mohou být různé a bylo by nesprávné je spojovat přímo s Poselstvím, i když autoři jsou jím ovlivněni. Přesto každý podává jen SÁM SEBE, své názory, svůj pohled na svět a to i v případě, že doslovně cituje z Poselství.

V prvé řadě musím zdůraznit, že tento web nehlásá Pravdu a dá se i říci, že zde žádná skutečná Pravda ani nemůže být. Chápeme-li Pravdu, jako Boží projev, dokonalý, všeobsáhlý, nám ve své vnitřní podstatě i nepochopitelný, pak my s Pravdou nemáme nic společného. Jistě můžeme svůj duchovní vznik vztahovat k projevu Pravdy, ale naše konání, smýšlení a veškerý projev vždy musí být vázán na náš druh, a proto jej nemůžeme s Pravdou nijak spojovat. Jestliže bereme Poselství Grálu jako nějakou projekci, výtrysk a zhutnění jistého projevu Pravdy, pak jakákoliv naše interpretace, přemýšlení o obsahu, diskutování, apod., nemůže ani při nejlepším a nejvyšším chtění nikdy být spojována s pojmem Pravda. Přece v samotném Poselství se lze od autora dočíst, že i přesné opakování slov a vět z knihy už není tím, čím v knize bylo. I když bychom přesně opakovali to, co je tam napsané, podáváme to v jiných souvislostech, v určité situaci a hlavně s určitým vlastním pochopením daného výroku – tím výrok ,,podáváme“ jinak, než je v knize a dáváme mu svůj ,,lidský rozměr“.

Pokud bychom tedy chtěli zůstat jen v rovině ,,Pravdy“, pak by celý tento web obsahoval jen nějakou takovouto, či podobnou větu: ,,Poselství, dle mého přesvědčení, vede člověka k Pravdě. Pro mne se stalo takovou cestou…“

Pak bych tu mohl možná dát pár dobových fotografií a tím bych skončil…ale je docela dobře možné, pokud to vezmeme ostře pragmaticky, že i to by neodpovídalo a odvádělo od pojmu Pravda…takže by nakonec bylo nejlepší nedělat nic, nic neříkat, abychom někoho nějak nesprávně neovlivnili…vlastně raději ani nemyslet, myšlenky přece taky ovlivňují druhé. Na toto téma jsem měl se čtenáři už více hovorů a zdá se, že mnozí se skutečně velmi obávají, aby se nějak ,,nezapletli“, nezhřešili, tím, že řeknou, nebo jen ,,mají“ svůj názor…

Budeme tedy méně přísní a vezmeme to tak, že se zde čistě lidsky, tedy v rámci své nedokonalosti, zamýšlím/e/ nad nějakými tématy, které nás oslovily v Poselství. Pak už musíme i obsah všeho brát jen jako ,,lidské úvahy“ a nevztahovat k nim nic dokonalého. Stále zde zdůrazňuji, že já nikoho nechci poučovat, vychovávat, ani nikomu nic radit, ale pouze INSPIROVAT k jeho vlastní činnosti. Vše zůstává ostře ohraničeno jen na ,,lidské myšlení“. Raději to znovu opakuji, aby nedošlo k zásadnímu nepochopení má aktivity. Do databáze tohoto webu jsem pro doplnění přidal mnoho materiálů, které se nějakým způsobem vztahují k LIDSKÉMU hledání širších obzorů a hlubšího poznání, což vždy musí vycházet ze zákonitostí stvoření. LIDÉ tedy píší SVÉ úvahy, popisují SVÉ vzpomínky na něco, co pro ně souviselo s jejich hledáním – nic z toho nelze nazývat, dokonce ani to spojovat, s pojmem Pravda. Pokud to takto budeme brát, NEBUDEME SE NA TO VÁZAT, ale použijeme to POUZE pro VLASTNÍ přemýšlení, budeme si tvořit VLASTNÍ NÁZORY, pak nám to neublíží, ani nás to nikam nesvede.

V přednášce 15. prosinec 1929 je nám na příkladu Biblického výroku demonstrováno, že výroky, myšlenky, úvahy mají být posuzovány v kontextu doby, ve které vznikaly, dokonce ve smyslu tehdejších a ne dnešních pojmů k jednotlivým slovům. Proto se snažím brát všechny vzpomínky, životopisy a jiné dobové materiály jako ,,tehdejší postřehy k tehdejší době“.

Kdysi jsem potkal čtenáře, který se velmi rozčiloval nad tím, že v jakémsi životopisu je uvedeno, že tam lidé měli meče, když on/čtenář/ přece studiem mnohých historických knih dobře ví, že tehdy meče nebyly…

Jiný čtenář zase došel k rozporu s pojmem Velká kometa. On léta studuje astrologii, astronomii a proto dobře ví, že je vědecky nemožné, aby kometa mohla mít tak velké účinky, jak je psáno v Poselství. Vždyť přece její složení jasně ukazuje, že nemůže mít takový vliv na hmotu… Jiný čtenář se zase vysmíval tomu, že by lidstvo mohlo mít vliv na klesání planety – přece, když spočítáme hmotnost lidí a vezmeme hmotu planety…atd.

Takových postřehů bychom jistě mohli najít mnohem více…

Abdrushin plánoval, že bude napsáno mnoho děl, které budou čerpat z Poznání. Žel v tom smyslu, jak to bylo v plánu, se to jistě nestalo. Proto to, co dnes nacházíme, jsou jen jakési improvizace, jenže i my jsme jistou ,,improvizací na nového člověka“, který měl povstat z masy tupého lidstva už za Abdrushinova života. Proto by naše nároky neměly být příliš maximalistické. Budeme-li příliš nároční a budeme očekávat od nás, nepovedených a nedokonalých, jen a jen dokonalost, zůstanou nám pouze prázdné ruce, a protože jsme duchovně mdlí – zůstane nám taky prázdná mysl…

Pokud ale budeme všechny ty informace brát jen jako ,,informace“ a nebudeme jim přisuzovat žádnou vyšší roli, pak nám mohou pomoci v nějaké lepší orientaci v oborech, kde nevíme nic. A pokud v těchto oborech máme vyšší vzdělání či zkušenost, pak nám jistě prospěje, když se nebudeme rozčilovat nad tím, ,,jestli tehdy mohly být meče“, ale můžeme směle zaměřit svou pozornost na souvislosti úplně jiného druhu, protože o ně přece jde. Žádný ze spisů nám nebyl dán jako technická, technologická či vědecká příručka, ale pro duchovní rozhledy. Zaměřme tedy naši pozornost tímto směrem a buďme shovívaví k nepřesnostem, či omylům, které nám připadají z dnešního pohledu ,,úplně jasné“. Kdo ví, jak nám, či jiným, budou připadat zítra…

Všechny dokumenty, zde uváděné, které nepochází přímo od Abdrushina, prosím, neberte jako něco, co MUSÍ být pravdivé a čím by se člověk MĚL ŘÍDIT.

A dokumenty, které od Abdrushina sice pochází, ale nenesou název, vypovídající o účelu Poznání /tedy Poselství Grálu, apod./ neberte, prosím jako ,,písmo svaté“. Jeho cestopisy nejsou ,,zvěstováním pro záchranu lidského ducha“, nehledejme v nich to, co v nich není, neberme je jako ,,přikázání“. A nestavme situace v nich, mnohdy zcela jiné, než jsou ty popsané v Poselství – proti sobě navzájem, ani proti svým názorům, získaným z poctivého studia Poselství.

A různá vydání Poselství, prosím, neberme konfrontačně, nestavme je PROTI SOBĚ a nechtějme z nich vytvořit dva meče, které se bijí navzájem. Vybírejme si při tom postoj ,,pro mír“ a ne ,,pro boj“, protože tak nám to JISTĚ nebylo dáno. Chceme-li bojovat, pak máme mnoho silných nepřátel, ale ti jsou uvnitř nás-tam namiřme Meč, ne na druhé, a ne ,,proti Poselství“!!!

Nedejme se zmást vědou. Ona je výplodem rozumu a je proto ideálním nástrojem pro ovládání člověka a spoutání jeho ducha. Dnešní technologie, které jsou rozvinutím vědeckých poznatků, jednoznačně směřují k ovládnutí nejen těla člověka, ale i jeho mysli a za tím se skrývá – spoutání jeho ducha, aby dobrovolně kráčel vstříc svému zničení. Špehování lidí skrze telefony je jen prvním krůčkem, po němž se už silně tlačí další. Zrušení fyzických peněz, přechod na peníze virtuální, které musí být používány jedině technologií vázanou na člověka /elektronické implantáty/, to vše vede k něčemu, dávno v knihách a umění vytvořenému – kyborgovi. Tedy lidské tělo /a mysl/ zasazené do stroje jako jeho neoddělitelná součást. Člověk-stroj, řízený a ovládaný technologiemi, kterého lze na dálku donutit k čemukoliv, vypnout ho, týrat ho a manipulovat – velký ideál mocných tohoto světa. Tak i věda, pokrok, historie, sdělovací prostředky – vše už je plně převzato Luciferovými sluhy. Jejich plány nejsou nijak tajné a jejich konečným cílem je zkáza lidského ducha, nic menšího. Nenechme se zlákat líbivými technologiemi, ale sledujme, kam nás vedou. Jde-li to, odmítněme je… Jde-li to, volme technologie jednodušší a ne ty ,,moderní“, ty jsou už vždy vázány na ovládání člověka, jeho špiclování, apod. Sám jsem si raději koupil jednoduchý telefon určený pro dřevorubce, vyráběný firmou, která dělá bagry a těžební stroje. Mnohé funkce, velké displeje, různé zábavné přeposílání hloupostí – to vše já nemám – a vůbec mi to nechybí. Není to žádné velké řešení, ale je to jisté omezení zla v systému, ze kterého nelze zcela uniknout.

Nedejme se taky zmást historií. Od té doby, kdy jsem začal více sledovat mocenské a politické děje ve světě, jsem si teprve uvědomil jeden hrozivý fakt: Historie NENÍ popisem skutečností, ale prolhaným nástrojem v rukách mocných, kterým manipulují masy podle svého přání. A to přání je zcela temné a destruktivní, zcela proti Bohu a Jeho Řádu.

Už dnes lze jasně sledovat, jak se ,,přepisují“ nedávné dějiny, ještě z časů našeho současného života /chudáci Němečtí vojáci za války, jak trpěli v Rusku (když tam vraždili místní obyvatele), naši Zemi na konci 2. světové války osvobodil někdo jiný, a další, co potřebují mocní překroutit…a zítra změní historii zase v další pravý opak…/.

A je to jako s výrokem Abdrushina, kdy poukazuje na to, jak všechny noviny naprosto lživě popisují Jeho život na Hoře. A zdůrazňuje, že to píší všechny noviny stejně lživě, aniž by se někdo snažil zjistit a napsat pravdu, říká také – co teprve po létech, kdy to už nelze ověřit… Toto je nutné vztáhnout k celé té ,,historii“, kterou nás vychovávají, učí ve školách, manipulují v mediích a to od prvního otevření očí až po jejich zavření při odchodu ze světa. Pokud snad byly nějaké knihy, v nichž se autoři snažili věrně popsat skutečnost, pak, jestliže tato ,,nebyla vítána“ mocnými, našel se vždy mechanismus, jak takové knihy odstranit a nahradit ,,potřebnou lží“. Nevěřme historii, nevěřme médiím, ty se už staly vyloženě propagandistickým mocenským nástrojem – u novin, televize a rádia většinou dnes platí: …opak je pravdou… Nedejme se proto zmást, dnes jde o vše – jde totiž o duši člověka…

Berte tedy, prosím, vše na tomto webu s jistým nadhledem a nedejte se spoutat NIČÍM a NIKÝM /ani mnou samozřejmě ne/. Bojujme o svobodu svého ducha a nikdy na ni nezapomínejme…

-ZF-


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031