276. Cíle vládců Země /23. 10. 2018/

276. Cíle vládců Země

Je logické, že člověk, toužící po Světle, je odpuzován temnotou… Nicméně, žije-li člověk v Pekle a chce z něj prchnout, musí vědět, jak to tam funguje, kde stojí stráže, kudy se dá jít a kde by ho chytili. Zde pak platí ,,poznej svého nepřítele“. A podobně i v Pekle na Zemi, kde nyní žijeme. Nikdo z nás není zcela izolován a každý je nějakým způsobem ,,zapracován do stávajícího systému“. Že si to neuvědomuje, to ho neochrání. Víra je jistě nezbytná, ale současně je nutná i orientace ve světě kolem nás. Aby se člověk nestal ,,zneužitým“, tedy systémem využívaným hlupáčkem, jak se dnes říká ,,užitečným idiotem“, musí se trochu vyznat v tomto principu, aby různé nástrahy vůbec poznal. Je totiž dnešním nepsaným pravidlem vše převlékat za opak. Kdo se v tom nevyzná, slouží Temnu, které se hrdě pojmenovává „Světlo“. Je to dobře pozorovatelné při volbách a hodnocení různých společenských témat. Zdá se být velice snadné čtenáře zavést kamkoliv, stačí volit správná slova a odvolávat se na slušnost, dobro, lidskost, morálku, soucit, a podobné, jistě ušlechtilé pojmy. Kdo nezná skryté mechanismy, kterými je dnes řízen svět, společnost a národy, ten se dá lehce svést na nepravé cesty, aniž si to vůbec uvědomuje. Proto je nutné se i v tomto vzdělávat…

Protože toto vzdělání není nic jednoduchého a už vůbec příjemného, a protože si tuto námahu ,,dopřávám“, chci se s vámi podělit o některé poznatky. Vycházím z různých zpráv, článků i úvah, ale hlavně z myšlenek člověka, který se touto problematikou zabývá dlouhodobě a profesně. On sám doporučuje ke studiu obsáhlou sbírku odborných knih, což už mi připadalo jako přílišné zabřednutí do systému, který stejně musí být zničen. Zajímá mne to tedy jen v rozsahu pojmu ,,nejkratší cesty z Pekla“. Snažím se tedy získat jen omezenější množství informací a doplnit je intuitivním pochopením věcí.

Tak tedy, pojďme k tématu.

Pozorováno povrchně se zdá, že svět se zmítá v boji mezi velkými státy, jako je USA, Rusko, Čína a k tomu se snad ještě přidávají rozpory mezi světem Evropským a Arabským. Vypadá to jako chaos, kde se bojuje jen o moc toho kterého státu na úkor druhých. My pak to vnímáme jako boje mezi nějakými směry usilování člověka ve smyslu boje dobra a zla. Tady už to ale nemusí kopírovat první pohled, tedy že tento stát je dobro a tamten je zlo, protože v každém státu a národu probíhají ještě různé vnitřní boje mezi různými silami. Obecně se zdá, jakoby se národy vnitřně dělily na dva základní proudy, které spolu bojují. Že pak v čele těch proudů stojí nějaká osobnost, je vcelku logické – pro směr i ideologii je nutné mít vnější obraz – někdo musí být ,,tváří“ pro masy. Tak jsou nám pro naše boje předkládány tváře dvou směrů, aby se myšlenkové proudy mohly ztělesnit a naši důvěru i nenávist jsme mohli směrovat do ,,konkrétna“. Trump-Clintonová, Macron-Le Penová, Zeman-Drahoš…atd. Ty osobnosti jsou pak jen zosobněním jednoho a druhého proudu ve společnosti. Naše láska i zloba k těmto lidem je však omylem, oni sami nic ve společnosti nevytváří, jsou jen ,,hlavou“ skrytého těla, nějakého skrytého chtění, jakési síly. Dokonce ani ty dva směry, které oni zviditelňují, nemůžeme při hlubším nazírání nazvat dobro a zlo. Kam člověk obrátí zrak, tam žádné skutečné ,,dobro“ neuvidí, protože skutečné dobro je nesobecké, věcné a vede vždy do Božího řádu…takového tu nic není. Jak se tedy vyznat v těch zápolících silách a o co jim vlastně jde? Nejen představitelé těchto proudů jsou jen nástroji, ale i samotné proudy mohou být jen projektem čehosi skrytého. Stojí samy za sebe, nebo snad vytváří nějakou spolupráci? Čeho, nebo koho jsou projevem, ,,tváří“.

Abychom alespoň částečně pochopili, o co tu jde, musíme na děje pohlížet z celoplanetárního měřítka a z delšího časového horizontu.

Mnohé zdroje i logika myšlení se shodnou na tom, že tu bude nějaký spojovací prvek řízení, který stmeluje všechny negativní pochody tak, aby dopad na lidstvo byl co nejhorší. Je tedy velmi pravděpodobné, že tu musí být nějaký ,,temný vládce“, který se snaží koordinovat všechny ty různorodé děje k jednomu cíli. Obecně si jistě můžeme říci, že jeho cíl je jasný – podrobit lidstvo temnému principu a tím je odvést od Boha. Na to je nejlepší materiální a konzumní způsob života a vyzdvižení různých úchylek a slabůstek na rovinu něčeho pěkného a ušlechtilého. Ovšem pak nám do toho příliš nezapadá snaha navozit do Evropy miliony lidí nepřátelského myšlení, kteří jsou navíc až fanaticky oddáni pokřivené víře postavené v mnohém proti Řádu stvoření. Také nesmírně intenzivní snaha vyvolat válku, která bude jistě jaderná a povede ke zkáze lidstva, nezapadá do myšlenky ,,ohlupení lidstva na materiálně žijící tupce“. Zdá se tedy, že různé pochody míří proti sobě a to, jakoby zpochybňovalo myšlenku nějakého centrálního řízení světa.

Jestliže tedy připustíme, že se tady někdo skrytě snaží řídit lidstvo, musíme si klást otázku – o co mu jde, jaký je jeho cíl?

Mnohé zdroje se shodují na tom, že svět, tedy území, ale i státy jsou rozděleny na určité sektory a ty ,,vlastní“ několik málo mocenských skupin. Tyto skupiny mají jistě každá svůj vlastní zájem, ale společně koordinují svou činnost tak, aby ovládaly celé lidstvo. Toto lidstvo berou jen jako figurky na šachovnici a národy, území i světadíly mají jen jako svou hrací plochu. Vyvraždit celé národy jim nečiní žádné potíže a všechno jejich rozhodování není omezeno soucitem k člověku, který je pro ně jen ,,výrobním prostředkem“. Jsou lidé, kteří tvrdí, že tito vládcové řídí lidstvo již od  doby Atlantidy. To je v principu klidně možné, protože v Atlantidě žili zralejší duchové s většími schopnostmi, kteří se ale postavili proti Božímu řádu. Je tedy dost pravděpodobné, že v dalších inkarnacích se jejich povaha nemusela zlepšit, ale jejich naučené schopnosti mohly přetrvat a ještě se rozšířit. Takoví by se jistě mohli stát ,,vládci“ s nejvyššími ambicemi, velkými schopnostmi, ale nevelkou morálkou.

Tyto vlivné skupiny nepotřebují vystupovat ze stínu, nepotřebují být ,,viděni“, nepotřebují armády a vojska, ba naopak. Stačí jim ovládat nějaké mechanismy řízení, mít majetek a být bez výčitek svědomí a bez morálky. Přidáme-li k tomu to, co podrobně rozebírají některé knihy, tedy, že tito lidé dobře vědí o existenci Stvořitele, věří v ni, ale vědomě se postavili do vojska Lucifera a jdou proti Bohu s plným vědomím – pak tu máme nejhoršího pozemského nepřítele. Toho, který se nebojí ani své vlastní pozemské smrti, protože ví, že jeho existence bude pokračovat i po ní. Ale taky ví, že tento postoj proti Bohu jej musí jednou zničit, což jej vede k pohrdání životem a ke snaze život ničit, kde jen může. Tím se takový nepřítel stává nejen ničitelem národů, všech hodnot a celého lidstva, ale i celé milosti vývoje lidského ducha v nejhrubší hmotě. Je to tedy nepřítel, kterého nezastaví ani strach z vlastní smrti, dokonce ani strach z věčného propadnutí do nevědomí, protože on ví, že tomu už stejně propadl…

Co je tedy cílem tohoto nepřítele? Říkejme mu tak, jak se to vžilo, Globální prediktor – GP, z našeho pohledu Globální nepřítel lidského ducha. GP ví, že jednou bude zničen, ale chce tuto dobu co nejvíce oddálit a co nejdéle prodloužit svůj ,,Ráj na zemi“, místa, které, jak si myslí, ovládá zcela podle svých přání, v roli pozemského boha…

Přes všechny jeho prostředky a pozemskou moc, téměř bez omezení, přes to se mu jeho ,,dílo“ nedaří udržet v takové funkčnosti, jak by si přál. Přál by si, aby mu Země ,,vydržela“ na věky a lidstvo mu sloužilo ,,do roztrhání těla“, bez odporu a poslušně. Jenže řídit tak velký a různorodý celek rozdílných etnik, národností a povah ve všemožných změnách společenských systémů po celé generace – to je úkol převyšující lidské schopnosti a to i tehdy, kdy je řídí padlý archanděl. A jako Lucifer nemůže přímo řídit lidstvo, ale používá k tomu jednotlivců, nejlépe mocných, tak i oni by nemohli bez dalších ,,nástrojů“ nic dokázat. GP je v podobné roli. On sám nemá žádné armády lidí a tak musí používat různé skupinky a jednotlivce, aby ovládali jiné skupinky a jednotlivce a tím zaváděli mechanismy a principy, které potom ovládají lidstvo. A globalizace je jedním z nástrojů, jak tyto principy rozšířit rychle do všech zemí a národů bez omezení rasou, vzděláním a národní svérázností. Když vidíme, jak za pár let ovládly zpopularizované a masám zpřístupněné technologie celý svět, tak máme jednu ukázku, jak se ten svět dá rychle dostat pod jednu kontrolu. Jenže vše má svůj rub a líc. Technologie počítačů sice spoutaly lidstvo, ale současně jim daly ohromné možnosti chápání širších souvislostí, rozšířeného poznání a bleskového šíření informací. Ten, pro GP pozitivní aspekt, ovládnutí lidstva ,,na jedno kliknutí myši“, v sobě nese i hrozící odhalení toho, kdo stojí ve stínu a vše řídí. A skutečně to tak je, že tyto technologie pomalu osvětlují tmavý kout, v němž se ,,vládcové“ po generace ukrývali a navenek se projevovali jen přes politiky, bankéře, neziskovky, prezidenty i ,,filantropy“…

Rozhlédněte se, pod tímto úhlem, po světě. Úroveň výuky školáků i studentů prudce klesá, snižují se nároky, ruší se zkoušky a hodnocení, je snaha smíchat chytré s hloupými, aby vznikl polohloupý/polochytrý. Ještě stále dobíhá ten boom růstu technologií, ale začíná se do něj cosi přimíchávat. Pod pláštíkem ,,lásky k lidstvu a péče o přírodu“, což je slogan, na který každý normální člověk slyší, vznikají tendence vedoucí technologický rozvoj, ale i sociologické mechanismy zpět. Neznalý člověk jásá, že se lidstvo začíná zajímat o ekologii, zdraví člověka a přírodu, ale netuší, o co tu vlastně jde. Vládcové planety pochopili, že směr, kterým lidstvo kráčí, jde proti jejich zájmům. Jejich zájem je ,,prostý“ – planeta musí PRO NĚ zůstat zachována, co nejdéle, ale je zřejmé, že zdroje se vyčerpávají, lidé jsou stále náročnější, je jich stále více, jsou až příliš chytří a tímto tempem udělají Zemi vyčerpanou a neobyvatelnou dost brzy. Dříve, než budou vyvinuty takové technologie, které dovolí GP se odsunout na jinou planetu, učinit ji obyvatelnou a ,,užívat si dále“ někde jinde. Je tedy z hlediska zájmu GP nutné:

1/ Odebrat lidem technologie a vrátit je ke skromnému ,,bionickému“ způsobu života, jako byl kdysi v dávnověku.

2/ Snížit lidem inteligenci, aby nechápali tu hru, v níž jsou hloupými pěšáky.

3/ Dramaticky snížit množství lidí na Zemi na nejnižší možnou míru. Nejnižší je ta, která ještě dokáže obsluhovat zařízení sloužící vyvolené skupince vládců k životu v jejich luxusu. Toto minimální množství lidí, kteří už mají být jen nepříliš inteligentními služebníky svých pánů, bylo vypočteno na jednu miliardu lidí, ostatní miliardy mají být zlikvidovány válkami /které se dají vyvolat/, chemickými látkami v potravinách a vzduchu /které se dají bez problémů šířit/, uměle vytvořenými nemocemi a následnou ,,léčbou“, do níž je možné přidávat další chemii na sterilizaci, nebo jiné mechanismy sloužící k postupnému, nebo skokovému vymření celých národů. K takovým ,,redukčním“ mechanismům a tomu, že se už skutečně používají, zatím hlavně v rozvojových zemích, se už přiznal nejeden mocný člověk, např. Bill Gates. Z posledních jejich výzkumů prý došli k tomu, že už pro svou obsluhu nebudou potřebovat miliardu lidí, ale bude jim stačit jen polovina. Protože dalším, nejbližším plánem, který se již realizuje, je robotizace, která dokáže většinu lidí nahradit stroji, je pravděpodobné, že ani ta polovina miliardy ,,potřebných sluhů“ nebude nutná a bude možné ji razantně omezit a zlikvidovat i z nich většinu, možná všechny. GP tedy potřebuje snížit počet lidí, sebrat jim technologie a komunikační prostředky. To nezbytně nutné množství lidí, kteří budou nutní pro obsluhu ,,panstva“ inteligenčně omezit tak, aby zvládli svou roli, ale nebyli dost chytří na to, aby pochopili, v jaké ponížené roli se nacházejí. Pokusy s chemickými látkami, které se už dnes provádějí, jsou ,,slibné“ pro tyto plány, protože umí člověka přetvořit tak, že ,,má rád to, co se mu dříve hnusilo“, miluje to, co mu ubližuje, apod. Takový člověko-stroj už ani nemusí být ve formě kyborga, aby to byl tělesně kříženec lidského těla se strojem, protože on bude ,,strojem ve své mysli“. Bude ,,uvažovat omezeně jako stroj“ a bude také tak bezcitný. Podle těch plánů se má zachovat nějaká část populace s nízkou inteligencí a malou spotřebou, která bude převedena z dnešní technologické civilizace na bionickou, to znamená, že budou žít velmi primitivně v přírodě, bez jakýchkoliv technických pomůcek budou ,,udržovat v přírodě lidský prvek“ ale na úrovni lidského zvířete. To, že cílený násun imigrantů v sobě nese násilí, návrat k primitivním až zvířecky pudovým zvykům, není vůbec na závadu těmto plánům. Jednak jde o to rozbít stávající společnosti a vytvořit v nich chaos, jednak je potřeba občanskými válkami snížit počet obyvatel a náhrada zmlsaných a na technologie zvyklých Evropanů někým, kdo je zvyklý na život v buši, jako je tomu u subsaharských imigrantů, přesně zapadá do plánu.

Ruský analytik pan Pjakin říká, že ve filmech si globalisté sdělují různé symbolické zprávy, takže ve filmech, které bereme jen jako pokleslý způsob zábavy, se dá najít mnohé ze skrytých dějů a pohnutek. Tak i ve filmech ,,Hladové hry“ můžeme najít zobrazenu přesně tu společnost, kterou nám Globalisté plánují. Skupina ,,vyvolených“ žijících v až marnotratném přepychu, vyzbrojeni nejmodernějšími technologiemi a ,,lid“ žijící v přírodních komunitách, sotva přežívající v primitivním zápase o přežití, pěstuje plodiny pro vyvolené. Ti je ještě udržují ve strachu z likvidace…

K čemu je nám to vše dobré? Proč o tom píši? Vždyť Bůh zasáhne a bude to…

Píši o tom z jednoho zásadního důvodu. Tento lidský svět je postaven na lži a ta lež na převrácených a zneužitých pozitivních pojmech. Jde o to, abychom věci chápali alespoň do té míry, abychom z naivity a neznalosti nepomáhali v plánech na likvidaci lidstva v domnění, že děláme něco ,,krásného , smysluplného“, apod. A právě ta tendence ,,navracení se k ekologii a přírodě“, ochrana ovzduší, pozvednutí práv žen, ochrana dětí a mnohé jiné, zdánlivě tak užitečné aktivity by byly jistě krásné, ale jen tehdy, pokud jsou pravdivé. Všechny ty ekologické snahy vlád a institucí, které jinak neberou žádný ohled na člověka, morálku, národ a zemi, ale najednou se tak moc zajímají o ovzduší…to dnes už vnímám zcela jinak a ve smyslu Poselství, už vidím ty zkřivené pařáty, které hrají tu líbivou melodii o ekologii a péči o člověka. Ti samí milovníci lidu ženou svět do jaderné války, ti samí chtějí nahradit manželství homosexuálními svazky, které povedou k vyhynutí lidstva. Ti samí chtějí zavádět do školství sexuální výchovu malých dětí a v ní je učit zvrhlým praktikám sebeukájení a podobně. Nakonec zjistíme, že všechno to, co je dnes postrkováno do popředí, i to, co zní krásně a morálně, vychází z těchže rukou a hlav, jako ty nejhorší zvrhlosti. Proto o tom píši, abych upozornil na toto nebezpečí, aby lidé s touhou po dobru a Světlu nesloužili temnu a nepomáhali zemi a lidstvu na cestě do Pekla…

Právě nedávné zážitky se čtenáři ohledně ignorace ochrany pojmu rodina, volba člověka, který zjevně slouží Evropské propagandě i když ,,hlásá dobro“, mne přesvědčily, že čtenář je na ,,nejlepší cestě“ sloužit zlu s radostí a naplněn hrdostí. Jako nejnaivnější Vyznavač Temného slunce /Sluníčkář/. I mezi těmito Sluníčkáři, bojovnicemi za rovnoprávnost žen, ochránci ,,dětské svobody rozhodování“, apod., budou lidé, kteří to ,,myslí skutečně dobře“, jen nedohlédnou na konec těchto snah. A taky si neuvědomují, kdo a proč jim v tom pomáhá. Proč je to tak podporováno médii. Přitom vlastně stačí něco velmi jednoduchého. Když nějakou dobu budete sledovat ,,oficiální média“ – Česká televize /různé besedy pana Moravce, všemožné diskusní pořady na ČT24, apod./, zprávy na Seznamu, ale i různé internetové zprávy a dáte si trochu práce s tím, ověřit si, jak moc lžou, překrucují a zamlčují, najednou se vám rozsvítí… Porovnáváním s jinými zdroji získáte obraz, který Vás dovede k jednoduchému závěru:

…Když všechno, co se říká v oficiálních médiích, obrátím v opak, budu dost blízko skutečnosti… Postupně získáte určité cítění i v tomto a bez nějaké větší námahy si budete uvědomovat, aniž byste to vůbec zkoumali, jasnou řídící ideu, která se za vším skrývá. S překvapením si uvědomíte, že i do výběru cestopisných reportáží, dětských vysílání a vlastně čehokoliv je vnořen jasný propagandistický cíl. Jde o to, aby všichni lidé přijali zvrácené myšlení jako ,,normální“, aby to do nich prosáklo a spojilo se to s jejich myšlením do směsice, ve které již nepůjde oddělit vlastní myšlenku od té propagandistické… Proto je nutné to do lidí tlačit všemi směry, přes všechny kanály, do mladých, starých, důchodců, skautů, žen, mužů, lidí normálních i úchylných. Pro každého vytvořit jinou formu, ale aby všechny vedly k jedinému cíli skrytému za obzorem. Tím cílem je ,,nový člověk“, vykořeněný ze všeho starého, osvobozený ode všech tradic, zvyků, ale vytržený i z morálky, studu, odstupu, osobní svéráznosti a celého pojmu ,,osobnost“. Člověk bez ,,předsudků“, pro kterého jakákoliv i nejšílenější zvrhlost, zvrácenost, perverznost je něčím ,,novým“, ,,zajímavým“. Pokud mu to ještě v první chvíli není vnitřně přímo příjemné, pak musí být alespoň ke všemu ,,přístupný“ a mít pro všechno ,,pochopení“, nic se mu nesmí zdát špatné, nic, co mu společnost vybere a předloží jako správné. A naopak, to, co mu společnost představí jako ,,špatné“, to musí nenávidět z celé své podstaty, z ,,vlastního přesvědčení“. A toto ,,přesvědčení“ je nutné do něj vmasírovat, vtlačit, vtlouct, přemluvit ho, přesvědčit ho, zastrašit ho, použít vše, co je mu ještě milé k tomu, aby ho i to překroutilo správným směrem. Je k tomu ,,dobré“ využít revoltu mládí, nezkušenost mládí, pohrdání mladých starými/přemluv bábu, dědka/, je dobré použít všechny zklamané povaleče a jejich nenávist ke společnosti, která jim zdarma nedala dost a obrátit je proti pracujícím/podpora squatery, kteří ukradnou někomu dům a  bydlí v něm protizákonně/, zločince pochválit a omilostnit /tzv. Antifa, která pod průhledným falešným praporem boje proti fašismu, mlátí slušné lidi s nečinným přihlížením mocenských struktur/, hodné ponížit a pošpinit, nečinně přihlížet urážkám křesťanského náboženství, ale tvrdě chránit i jen pravdivou poznámku o náboženství Islámu/Brněnské vystoupení nahých herců, vpád polonahé ,,aktivistky v podprsence“ na pobožnost kardinála Duky/…aby nezbylo nic, o co by se duše mohla opřít a zůstal jen chaos, anarchie a pohrdání vším, co souvisí s Božím řádem. To je cesta zatracenců přes Peklo do rozkladu. A tito zatracenci vedou lidstvo do zkázy, nejen ,,vzdálené duchovní“, ale i do pozemského plánu ,,Zlaté půlmiliardy“ s vyhubením miliard lidí, aby ,,páníčkům“ neničili ,,jejich majetek“.

Čtenář a věřící si řeknou…Bůh toto přece již nedopustí…a vyčkají, až On zasáhne. Je to jako v tom příběhu, kde při záplavě sedí žena na střeše domu a třikrát odmítne pomoc záchranářů, až se nakonec utopí. A u nebeské brány se ptá, proč ji Bůh nezachránil, když se k Němu modlila, věřila v Něj a s důvěrou čekala na Jeho pomoc… Odpoví jí hlas – třikrát jsem ti poslal pomoc…

A tak my čtenáři jsme nechránili Syny, ale pronášeli jsme i s poznáním Poselství takové věty: ,,…musíme Ho považovat za ztraceného, ale máme Poselství…“ Avšak jiný čtenář šel a toho ,,ztraceného“ zachránil. Dnes zde není Syn, ale pořád tu přetrvávají projevy Božího řádu – rodina, muž a žena, národ, odpor ke zvrácenostem, a jiné.

Kdo našel Slovo, objevil v něm Boží řád. Tím, že se zaslíbil Bohu, přijal Boží řád za ,,svoji cestu“. Tím mu vyvstala POVINNOST nejen žít v tomto řádu, ale také se za něj postavit, chránit ho před těmi a tím, co ho chce popírat a potírat. Dnes nehájíme Pána před Gestapem, ale Boží řád před pošpiněním a pokřivením. Je to vlastně jiná forma téhož. A jako ,,někdo“ kdysi řekl, že nemá cenu bojovat za Pána, tak dnes jiní říkají ,,není to naše věc“. A tak jako tehdy jeden šel a zachránil Světlo a vyrval je z pařátů temna, tak dnes má každý povinnost chránit všechny projevy ,,normálnosti“, tedy Božího řádu a trhat je ze spárů temných zrůd, kteří dost možná už ve svém nitru ani nenesou jméno lidský duch. Je dost pravděpodobné, že tuto zemi obývají i duše, které jsou v Poselství uvedeny jako něco, co už není zváno lidským duchem… A jistě mnozí z nich se podílejí na snaze zničit vývoj lidského ducha na zemi. Copak k nim mají patřit i čtenáři, kteří jsou ,,dobří“, ale nejsou dost moudří, aby se nestali nástroji temna?

Ve společnostech, národech se pozvedá vlna odporu proti zvrácenému vedení Evropské unie a různých směrů a proudů ve výchově, vzdělání, sociálním přístupu. Tento odpor je často prostoupen zlobou a nenávistí. Pořádají se demonstrace a na nich vzkypí vlna vzteku, mnohdy cíleně vyprovokovaná provokatéry z ,,druhé strany“. To ale není naše cesta.

Naivita v podpoře ,,lidských“ aktivit vedoucích ke zkáze zachraňovaných spolu se zachránci, to také není naše cesta.

Nečinnost v postoji – mám pomáhat jen těm, kdo míří ke Světlu – tedy těm, kdo čtou Poselství – to také není žádná cesta, která by mohla pomáhat ,,podstatě člověka“.

,,Naše cesta“ je v jasném, ostrém postoji proti dějům jdoucím proti Božímu řádu. Jen takovým postojem se do tohoto Řádu navracíme. Na to však nestačí ,,obecné odmítnutí zla“, ale člověk musí stát konkrétně proti každé jednotlivé špatnosti. Proto ji musí POZNAT i pod falešným pláštíkem ,,dobra a lásky“. Nakonec to skutečně není tak těžké poznat, ale člověk tomu musí nejdříve věnovat více času, aby se ,,naladil“ na poznávání skrytých principů, pak už stačí přečíst si někde jen titulek, spatřit pár záběrů, uslyšet pár slov, nebo spatřit nějakého člověka.

Zjednodušeně má ,,pohled pod povrch“ jakási pravidla, jejichž dodržování může pomoci, aby se člověk nestal ,,užitečným idiotem“ temna.

Dá se říci toto: Cokoliv ,,vymyslí“ a požaduje Evropská unie, povede lidského ducha do zkázy.

Kdokoliv podporuje EU, doporučuje ji a hájí – slouží zlu, ať již vědomě, nebo z hlouposti, omezenosti či naivity. Každý, kdo podporuje lidi, kteří se ohání EU, podporuje zlo.

Nástroj ,,míru a bezpečnosti“ NATO se stal válečným nástrojem určité části Amerického vedení, které chce udržet svou mocenskou a válečnou vládu nad světem. Vládu za cenu shazování jaderných bomb na civilní obyvatelstvo, shazování jedů na obyvatelstvo, umělé vytváření válečných konfliktů, vytváření převratů a pádů vlád po celém světě…a tím vyvraždění miliónů lidí, které ani neznají, lidí, kteří jim nic zlého neudělali, jen jim prostě ,,překážejí“ v jejich choutkách.

Kdokoliv podporuje NATO, doporučuje je a hájí – slouží zlu, ať již vědomě, nebo z hlouposti, omezenosti či naivity. Každý, kdo podporuje lidi, kteří se ohánějí NATEM, podporuje zlo.

Každý, kdo podporuje, doporučuje a obhajuje cokoliv z těchto vyjmenovaných ,,aktivit“, slouží zlu a vede svět do rozkladu: Multikulturalismus, rušení hranic, podpora masové imigrace v jakékoliv podobě i dětské, podpora homosexuality a jakýchkoliv úchylek, rušení a znevažování pojmů žena a muž, protěžování ,,práv žen na rovnost“ v normálních evropských národech, změna školství ve smyslu úlev a ústupků žákům, aby se nemuseli učit, neskládali zkoušky apod., genderová výchova, inkluze, zvrácená sexuální výchova dětí /mazlící koutky, ,,objevování své pohlavnosti“, experimentování se stejným pohlavím, apod./, upřednostňování cizích zájmů před národními…

Proto i ,,podpora člověka“, který chce ,,více Evropy“, je zradou na národu a to i v tom případě, že by onen člověk byl hodný, dobrý a mluvil o lásce od rána do večera, svůj majetek rozdal chudým a postavil tři vesnice v Africe – chce-li více EU, chce to vše, co s tím souvisí a to je to, co jsem před chvílí vyjmenoval…

Sledování propagandistických pořadů, jako je ČT24, pořady pana Moravce, různé politicko-filozofické besedy, kde se setkávají jen zastánci stejných ,,euronázorů“ apod., zavléká lidskou duši do špíny lží, z nichž není tak snadné vybřednout. Proto není zdrávo sledovat politiku v televizi, rozhlase a jiných ,,státních tlampačích“ moc často. Postupně to člověka otráví a zmate.

Až delším studiem různorodých zdrojů dojde člověk k vytušení mechanismů, které pod lidskou taktovkou vedou svět kamsi, kam by jistě jít neměl.

Mohli bychom se smutkem konstatovat, že nevelká skupina slouhů Lucifera vede lidstvo do zkázy pozemského bytí, ale i velkých problémů duchovních.

Mohli bychom k tomu ještě dodat, že velké skupině lidí je to jedno, protože buď chtějí žít jen sami pro sebe, nebo se jim nechce se tím zabývat, nebo došli k tomu, že všechno je lež a mocní si udělají, co budou chtít a člověk to nezmění.

A k tomu bychom mohli dodat, že je ještě další skupina lidí, kteří v jádru nejsou špatní, nechtějí zlo, ale naopak dobro, ale nejsou znalí a proto se stali nástrojem skupiny první.

A tuto poslední skupinu musíme ještě rozdělit na:

a/ skutečně dobro chtějící naivky

b/ na ty, kteří ,,chtějí dobro“ z důvodů vlastní nespokojenosti, ublíženosti, msty a jiných negativních postojů. Není to tedy skutečné chtění k dobrému, ale jen přidají se ke směru, který jim vyhovuje pro osobní cíle. To ovšem tito lidé často ani netuší. Jejich sklon je žene nějakým směrem, a když se nevědomky ukryjí pod nějaký dobře znějící název/dobro/, je jim to vítané a vžijí se do toho slova, aniž zkoumají své nitro.

Co z toho se týká ,,čtenáře“? On zajisté nepatří v vládnoucí skryté skupině GP, ani k jejich nástrojům v podobě politiků /i když jsem již pár politiků z řad čtenářů potkal a jiné, kteří o to usilují/. Připusťme všeobecně, bez jednotlivců, že do této skupiny čtenář nepatří. Trochu nejasnější je to dále. Mlčící skupina, která má ,,své důvody pro mlčení“, které jsem definoval do směru sobectví a lhostejnosti, to asi nebudou důvody ,,mlčení“ čtenářů. Čtenáři se nechtějí ,,pošpinit“ tím vším méněcenným, co motivuje dnešní lidské chtění. Jenže, když se z toho méněcenného někdy vyloupne i něco hodnotnějšího /úcta k pojmům národ, rodina, žena/, pak to ignorují taky… Tak nám v tom ,,čtenářském mlčení“ zaznívá jakási povýšenost na své domnělé vyšší duchovní postavení, svou zralost a samozřejmě z toho vyplývající ,,milost Boží“. Ať tak, či tak, přesto spadají do skupiny ,,mlčící většiny“, která svou ignorací zlu umožňuje jednodušší šíření a růst. Přiznám se, že bych nechtěl patřit k ,,mlčící většině“, právě tak, jako ke řvoucí menšině, nebo zlo tvořící hrstce.

Nejčastěji patřili čtenáři, které jsem potkal, do skupiny ,,dobro chtějících naivek“. Tedy mezi lidi s vysokými ideály, chtějící skutečně jen dobro, bez osobního prospěchu, ale s příliš velkou dávkou ,,snílka“ v sobě a s příliš malým rozhledem. Tito hodní a dobří lidé jsou lehce využitelní zlými a vychytralými ze všech těch jiných skupin. Nechtěl bych patřit do skupiny naivních hlupáčků, kteří slouží lumpům a mají radost, že konají ,,dobro“

Vrátím se k nedávnému výroku pana Pjakina, kterého považuji za člověka, majícího přehled o principech vyššího řízení dnešního temného světa. Ve svém nedávném projevu byl někým tázán, co má dělat obyčejný člověk, který nemá žádnou moc ovlivnit to šílenství, které mocní rozsévají do světa. Tazatel se ptal, jestli tedy mají chodit na demonstrace a zúčastňovat se nátlakových aktivit. Pan Pjakin, který často jako to základní jmenuje morálku člověka, odpověděl rázným NE. Nyní budu volně interpretovat jeho názory tak, jak jsem je pochopil, není to přesná citace. Člověk se nemá spojovat s takovými revolučními aktivitami, ale má sám v sobě a svém okolí vytvářet vysoce morální postoje, což ale může jedině tehdy, když pochopí mechanismy, kterými je svět řízen. V těchto mechanismech pak může najít své vlastní postoje pro sebe a své blízké. Jako moudrý člověk pak bude aktivně proplouvat šílenstvím světa a bude se moci postavit jakékoliv situaci, aniž by před ní utíkal a aniž by se nechtíc stal nástrojem zla, které on sám nechce. Když více lidí bude vytvářet takové pole aktivního chtění, tak se ona budou následně spojovat a ovlivní situaci ve společnosti i světě…

To jsou přece myšlenky a postoje, které i my uznáváme, ale chybí nám v nich ten aktivní postoj v chápání světa. Doposud jsme jej ignorovali, protože jsme si mysleli, že stačí, když ,,věříme a čteme“. Ale hlouběji promyšleno, tím utíkáme od ,,řešení situace, kterou jsme sami vyvolali“ a očekáváme, že Stvořitel bude za nás řešit naše problémy. Podle mého však toto neodpovídá tomu, jak jsem pochopil pojmy: odpovědnost, náprava chyb a odpykání.

Učme se a vzdělávejme se i v pochopení řízení světa, abychom mohli bránit vysoké duchovní hodnoty, kterých si vážíme a nestali se tak z neznalosti podporovateli destrukčních snah zlých i hloupých. Neznalost tento svět, ale ani Boží řád, neodpouští. Už nejsme duchovní zárodky a očekává se od nás vědomé působení, ne nevědomé přitakání.

Jako memento si připomínejme, jak čtenáři nešli chránit vtěleného Vyslance a smířili se s tím, že je ztracený… Nebyl, jak dokázal jeden jediný čtenář, který se zachoval aktivně a i ve zdánlivě beznadějné situaci bojoval a zvítězil. Bojujme tedy za Světlo, ale i za mír, rodinu, národ a ukažme obhajobou Božího řádu, že jsme hodni toho, aby nám i on pomáhal. Jen kdo dává, může dostat…


Pokud se chcete trochu informovat o dění kolem nás, můžete navštěvovat mé stránky pro veřejnost. Nečekejte nic duchovního, ani hlubokého. Je to má jen snaha vybrat za záplavy informací na internetu vždy pár zajímavých článků a tím ušetřit čtenářům tu nepříjemnost brodění se v této stoce. A jak provedu já to první síto, tak si můžete udělat i vy další z mého výběru. Tím si vyberete jen pár, pro vás poučných informací, aniž byste se příliš obtížili plavbou v kalných vodách světa.

cozivotdal.eu


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031