267. Soustrast a milosrdenství…/12.8.2018/

267. Soustrast a milosrdenství…

 

Krásné a moudré jsou všechny výroky z Poselství…ale pokud je neumíme prakticky využívat ve svých životech, jsou jen krásnou dekorací na zdi domu, z nějž každý den ráno odcházíme do světa a večer se  z něj vracíme. Potěšíme se pohledem na zeď a jdeme spát, spánkem, který přináší vzpomínky na zážitky mimo dům…

Protože mnozí čtenáři tápou v hodnocení toho podivného lidského světa, v němž jsou pojmy a hodnoty převráceny naruby, chtěl bych se zde dnes zamyslet nad pár větami z Poselství v kontrastu k přítomnému dění:

Soustrast byla vytvořena rozumem, jako karikatura milosrdenství. V soustrasti se člověk sám sobě líbí, obdivuje sám sebe, když ji prokazuje nebo dává se vésti chytrostí!

Ten, kdo soustrast přijímá, vyžaduje ji nebo očekává v mnoha případech jen ze samozřejmosti, z pohodlnosti a závisti, která se může stupňovat až k nenávisti.

To vše jest proti železnému zákonu Božímu, podle něhož jen v dávání smí býti přijímáno! Zde musí být věčné vyrovnávání, které jedině jest schopno vytvářeti pohyb, nutný pro zdravý a svěží pokrok v trvalém vývoji. Jen toto věčné vyrovnávání v pravém smyslu přináší pak vzestup a dokonalou harmonii! Jen tam, kde se dávání a braní udržuje přesně v rovnováze, může býti mír a také štěstí! Takový jest zákon Boží, který udržuje a podporuje celé stvoření. Každý nesouzvuk, vzniklý následkem změny tohoto zákona, musí přinésti zlenivění nutného pohybu, umdlení, stav klidu a pak úpadek pro všechno, co jest v tomto stvoření. Proto ta nespokojenost, nemoc a smrt! Z toho vzniká pak závist, nenávist, loupež a vražda a všechna zla, která se dnes jeví a jež se budou stupňovat až ku zhroucení všech nadějí a každé snahy.

Podle vůle Boží musí v tom býti neúprosně vytvořena změna. Jedině dávání jest podmínkou braní! Kdo není ochoten dávat, nesmí také brát. To znamená, že také nic nesmí mu býti darováno!  /Bílý rytíř/.

Co nám říkají tyto výroky pro dnešní dobu?

Ústředním motivem Evropské unie/a nejen jí/, do níž, žel, patříme, je výše zmíněná soustrast. To, že se masově a světově používá pokřiveného pojmu proto, aby se uměle vyvolal pocit vedoucí k sebezničení, je hrozné.  Ale ještě horší na tom je, že ani někteří čtenáři a stoupenci to neumí rozpoznat a pořád jsou uchváceni pokřiveným křesťanským postojem na zachraňování ,,chudáků“.

Zkusme se, pod úhlem zmíněné přednášky, podívat na dnešní aktivity ,,neziskovek“, ,,sluníčkářů“, politiků  a …čtenářů.

Mnohý člověk je tak beznadějně hloupý, nebo ignorantsky zaslepený či zmanipulovaný, že je zbytečné mu dokazovat zcela jasná fakta, že celá imigrace není žádný živelný děj útěku chudáků z válečného světa. Je to dobře organizovaný, velmi výdělečný a štědře placený děj, namířený proti národům, civilizaci a řádu lidské společnosti. Cílem je rozložení států, národních identit, celého systému řízení světa a vytvoření ,,nového člověka“, který už nemá být ,,omezen předsudky“ jako je historie národa, rasa, příslušnost k čemukoliv, co má nějaké kořeny. Člověk s přízemním, jednoduchým myšlením, který půjde dobře ovládat nějakou ideologií a nebude protestovat proti ničemu, co mocní ,,vymyslí“.

Celá ta multikulti blamáž je každým dnem zjevnější, právě tak, jako lži o tom, jak imigranti zachrání rozpočty ekonomik svou pracovitostí a vysokým intelektem. Zůstává jen slíbené zvýšení porodnosti. Avšak je nutné zdůraznit to, o čem propagátoři nikdy nemluví, že porodnost se nezvýší stávajícímu obyvatelstvu, ale bude v celostátním měřítku nahrazena znásobenou porodností příchozích. Ti původní obyvatelé, odstaveni od zdrojů společnosti upřednostňovanými ,,novými“, vystrašeni terorismem a velmi nejistou budoucností, budou mít porodnost pochopitelně stále nižší. Podpora všech sexuálních úchylek, likvidace rodin, odbouraní pojmů žena a muž, falešné osočování mužů z jejich sexuálního zájmu o ženy a upřednostňování homosexuality, pochopitelně zvýšení porodnosti také zrovna nepomůže. Už je ovšem ,,veřejným tajemstvím“, že právě to je skrytým cílem. Plánem není ,,doplnění stávajících obyvatel“, ale jejich výměna. Tím pak celá operace dostává teprve nějaký smysl a logiku. Jestli dojde ke genocidě stávajícího obyvatelstva nenásilně, protože už rezignovalo a nechá se vyhubit jako štěnice, nebo to nakonec vyvolá vzplanutí občanských válek po celé Evropě – to se uvidí. V obou případech to přinese ,,užitek“ jen těm, co to plánují a financují. Protože i příchozí imigranti jsou pro ně jen spotřební materiál, právě tak, jako původní obyvatelstvo EU.

Ale zdá se, že mnozí lidé stále ještě popírají to, co je všude zjevné. Možná mezi nimi budou i tací, kteří si svůj blud podrží dokonce i v situacích, kdy budou vražděni. Možná, že i potom se rádi nechají organizátory této genocidy přesvědčit, že za to může Rusko, komunisti, ti, co nemají rádi imigranty,  heterosexuálové, křesťané, rodiny s dětmi, lidé bez sexuálních abnormalit, Ferda mravenec a kdo ví kdo…vždy se někdo právě neoblíbený dá použít.

S tím nic nenadělám, ani se čtenáři, kteří jsou odhodláni otevírat hranice, nebo ,,jen“ pohrdají podporou záchrany rodiny a národa.

Přesto by se snad alespoň mohli zamyslet nad jinou rovinou tohoto dění. Třeba alespoň ona jim otevře oči slepené medem soustrasti, kterou považují za milosrdenství.

Tak tedy dobrá. Ať je po vašem… Otevřeme všechny hranice a přestěhujeme sem všechny, kteří o sobě říkají, že to ,,potřebují“. Je zjevné, že nemají žádný zájem o práci, ale mají jasnou představu o našich povinnostech. Musíme jim dát peníze v neomezeném množství, krásné domy a veškeré zaopatření zadarmo. Veškeré sociální služby a pochopitelně i důchody.

Jako čtenáři si přece musíme položit zásadní otázku, jak jim to pomůže v jejich duchovním vývoji, jak je to bude motivovat a kam se poděl zákon rovnováhy? Stanou se pak lepšími lidmi? Pomůžeme tím jejich duším?

Letmý průhled historií ukáže jasný a nezpochybnitelný fakt – čím se člověku více daří v pozemské bezstarostnosti, tím je lenivější. Chybí mu tlak, který by ho nutil k pohybu. A v případě člověka je tímto tlakem velice často nouze, trápení, nedostatek něčeho. Když zahrneme člověka vším, co si přeje – zcela jistě ho zničíme…

Věříme, že slovo karma je skutečný děj a ne jen slovo pro výmluvu…aspoň si dovolím doufat, že alespoň v tom bychom se snad mohli shodnout.

A jestliže ti různí lidé z různých států, kterým se dnes nelíbí jejich pozemské možnosti, prožívají nějaké nedostatky ve svých životech i národech, ani to nebude náhoda. Ano, některé národy jsou rozvráceny zvenčí, imperialistickým vykořisťováním velkými evropskými státy. Ano, koloniální choutky Francie, Itálie, Španělska, USA a mnohých dalších se jistě podepsaly na stavu Afrických zemí. Násilné zásahy USA a NATO rozvrátily fungující státní zřízení arabských zemí ve známém Arabském jaru. ,,Pomoc“ Evropy při rozvratu Jugoslávie také napomohla v uvolnění muslimské expanze. To vše ale nemluví o inkarnacích duší do národů takto postižených. Ty duše se tam nedostaly náhodou a těžší život TAM je má vést k odpykání, poznání a zvýšené námaze.

Z ryze pozitivního pohledu můžeme zmínit historii národa židovského, který trpěl pod nadvládou Faraóna, historii jistě karmickou, ale současně motivační. Jen to utrpení jim pomohlo uzrát k povolanosti. Kdyby tehdy nějaká obdoba dnešní EU, OSN, neziskovek, je tehdy hned ,,zachránila“ a odvezla je někam do rušných velkoměst, nastrkala jim bezpracně vše, co by mohla a neustále je jen chlácholila, že oni jsou chudáci a že nic nemusejí dělat, naopak všichni budou pracovat za ně a všem jim ustoupí – žádný Vyvolený národ by nebyl!

Tak se dnešní snahou přestěhovat Afriku do Evropských měst a dát jim vše zadarmo dopouštíme zločinu na jejich vývoji. A jestliže ani toto nejsou čtenáři a stoupenci schopni pochopit, pak je situace se stavem lidstva ještě mnohem horší, než se vůbec dá popsat a domyslet.

Chce někdo zachraňovat ,,chudáky z rozvojových zemí“? Výborně! Ať tedy vezme všechny své úspory a odjede do rozvojových zemí a snaží se je naučit prostým pravidlům: Každý si musí svou skývu nějak zasloužit. Bez práce nejsou koláče. Kdo není schopen poděkovat a být vděčný za pomoc, není jí hoden. Kdo se nenaučil vycházet se svými sousedy /kmeny, národy, jinými kulturami/, nesmí jet do světa, protože by tam škodil. Když někdo přijede někam na návštěvu, musí se zcela přizpůsobit zvykům hostitele. Chce-li tam pobývat déle, musí zevně odložit i své zvyky a obyčeje. Pokud je člověku poskytnuta jakákoliv pomoc, nemá nejmenší právo si jí nevážit, ale naopak se stává dlužníkem, kterému tak vznikla povinnost vyrovnání.

A podívejme se na ty ,,chudáky“, kterým bylo pomoženo tím, že je živí, šatí a dopřávají jim vše, co si přejí, bez protihodnoty. K čemu je to dovedlo?

 • K vděčnosti? Nikoliv!

Jednak námi pohrdají za naši slabost, protože v jejich světě se musí každý za svůj prospěch přičinit bojem. My jsme v jejich očích zbabělci, slaboši a zhýralci…ovšem tu zhýralost by si taky rádi dopřáli, alespoň někteří, kdyby jim to nezakazovala nauka. Neváží si naší pomoci také proto, že dle jejich nauky jsme jim nepomohli my, ani jsme jim nic nedali, protože to vše udělal Alláh, nám tedy není potřeba ani poděkovat a vůbec ne nám být nějak vděční, nebo snad naši dobrotu něčím oplácet. Je to zřetelné i na tom, že děti imigrantů, kteří se narodí až u svých ,,zachránců“, nenávidí systémy těch zemí, které je přijaly a často se tzv. radikalizují, tedy postaví se do rolí ničitelů a teroristů proti těm, kdo jim poskytli pomoc. Kapitolu VDĚČNOST můžeme tedy s klidem uzavřít – ne, imigranti nejsou vděční a nikdy taky vděční nebudou – nemají k tomu sebemenší důvod.

 • Ke spokojenému životu? Nikoliv!

Jsou nespokojení, protože chtějí, aby jim vše patřilo, aby se vše řídilo jen podle jejich vůle a vše se jim beze zbytku podrobilo. Mnozí by si dokonce přáli, aby hostitelé odešli, odstěhovali se, imigrovali, zkrátka ,,vypadli“ a jim vše patřilo. Jiní z nich si přejí, aby hostitelé byli popraveni, zničeni, vyvražděni, protože jsou to nevěřící psi, které Alláh na této zemi nechce mít…

 • K životu bez násilí? Nikoliv!

Pro ně bylo násilí, na rozdíl od nás, součástí jejich životů. Do jisté míry si na ně zvykli. Jistě nechtějí, aby je někdo zabíjel, ale násilné řešení problémů jim připadá ,,normální“. Proto vlastně netouží po takovém míru, jako my, jen po tom, aby je samotné nikdo nevraždil. Když oni budou vyvíjet násilí na druhé, to jim nepřipadá nijak špatné. Oni tedy netouží po míru, boj, spor a násilí jdou s nimi k novým hostitelům. Protože je v nich po generace pěstován dobyvatelský pud /ve jménu Alláha/, je jim vlastní podmanit si zemi, národ, obyvatele, zabrat půdu, znásilnit a uloupit ženy. To jsou pozůstatky kmenových válek, které v sobě tato etnika nesou a agresivní věroukou jsou v nic udrženy i při změně prostředí.

 

Jejich pudům přišla naproti Neomarxistická ideologie západu, která touží po vlastním sebezničení, pokoření. Hledá každý myslitelný i vyfantazírovaný podnět, jak se pokořit a dokázat, že jsme špatní a zasluhujeme zničit. Spojení hrdosti a sebevědomí dobyvatelů s poníženou sebedestrukcí západních států je ideální průnik ničivé síly s přijetím sebezničení. Toto nemůže bílá rasa přežít, buď si to uvědomí, nebo je po ní veta.

Čtenáři čekají na záchranu. Prý Bůh sám nás bude zachraňovat. A křesťané by dodali-však už jednou obětoval svého Syna, tak co by to nějak neudělal znovu…

A čtenáři, jako nástroje Neomarxismu, multikulturalismu, jdou odstraňovat hranice, aby si chudáci migranti nenatrhli kalhoty… Musíme jim pomáhat a všechno za ně udělat, abychom správně žili podle Poselství?

Ve stoupající lenosti byli tím mnozí ochromeni a stali se duchovními mrzáky, kteří dovedou již jen závidět všem a všechno, co druzí získali a pak vše jen nenávidět. Člověče, pohybuj se konečně sám v duchu a na zemi, abys získal, co potřebuješ a co chceš míti! Každé ulehčení v tomto směru jest pro tebe jedem! Činí tě malátným a ochromeným, vede k pohodlnosti a nezdravým přáním a na konec k tělesné chorobě a duchovnímu rozkladu!

A přímo ideální mi přijde, když se potkají dvě čtenářské snahy a postoje. Jedni chtějí otevírat hranice a druzí říkají, že to, co se děje, není naše věc, že to vše zařídí Stvořitel…a další chtějí podporovat politiky, kteří nás chtějí ještě bezvýhradněji podrobit multikulturní EU, zaprodané Kalergiho plánu ,,nového člověka“.

To už máme tři čtenářské plány, které všechny vedou k jednomu cíli. A ať už si o tom dotyční myslí, co chtějí, ten cíl nevede k Ráji, ale k Peklu…

Jako člověk, který přijal Poselství, jako zvěstování vůle Stvořitele, přece nemohu podporovat šíření pohrdání Jeho řádem, snahu zavést lidský, naprosto nemorální a šílený řád, proti tomu Jeho. Nemohu mlčky, bez vnitřního odporu a postavení se proti, pozorovat zkázu světa, rouhání a tvrdit, že je mi jedno, že se mne to netýká, že mi po tom nic není. Kdo tu vytvořil ten chaos a zkázu? Lidé! Kdy ji vytvořili? Dnes? Nikoliv, to jsou důsledky přestupování Božích zákonů po generace. Na tom jsme se podíleli všichni! A všichni za to neseme svůj díl viny! Proto se každý musí snažit nějakým způsobem to napravit, alespoň tím, že podpoří snahy o zachování hodnot, postaví se proti všemu, co jde proti řádu stvoření. Zkrátka ,,postaví se za Světlo“…

-ZF-


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031