263. Společné meditace za mír a záchranu Země…/20. 7. 2018/

263. Společné meditace za mír a záchranu Země…

 

Dostal jsem následující dotaz: Můj dotaz se týká společných meditací na pomoc Evropě v dnešních velmi těžkých časech. Nyní je to například každodenní aktivita pana Petra Chobota. Chtěla bych Vás poprosit, jestli byste mohl krátce napsat, co si myslíte o takových společných modlitbách a meditacích.


Dotaz je částečně všeobecný a týká se celé problematiky ,,společných meditací nebo modliteb“, ale i osobní, protože právě nyní taková konkrétní akce probíhá a je organizovaná mediálně známou osobou, panem P. Chobotem. Obecně odpovědět samozřejmě mohu, protože jsem v minulosti byl vícekrát čtenáři osloven za společné ,,modlení“ za zdraví papeže, mír na Zemi, nebo jiné věci. Jelikož je v tomto případě obecný dotaz vázán i na konkrétního člověka, kterého si vážím, musím dopředu zdůraznit, že se ani v nejmenším nechci dotknout pozitivních snah nikoho, ať už se k nim přidávám, nebo ne. Každá pozitivní snaha, myšlená vážně a procítěná s přesvědčením má pozitivní hodnotu a takto ji také beru.

V tomto případě tu máme hned na začátku základní rozpor, který jsme tu již kdysi rozebírali. Je to rozpor ve slovech modlitba a meditace. Modlitba je myšlena vždy jako toužebné usilování k Bohu, ať už jej dotyčný chápe pod jakýmkoliv jménem. Meditace se snaží o zahloubání do sebe a tím tak i k nalezení nějakého vyššího spojení. Cílem meditace však nemusí být vždy Bůh… To je podstatný rozdíl.

Dále tu máme další problém, a to v tom, co chápeme, jako to nejvyšší k čemu svým duchem míříme. Jistě je obrovský rozdíl mezi Bohem podaným v Poselství a tímto pojmem vykládaným v různých náboženstvích. Ale zde jdeme ještě dále, protože tu máme snahu o ,,meditaci iniciovanou šamanismem“. Když bychom se zahloubali do všech myšlenek a představ, které s tím souvisí hlouběji a ne jen okrajově v jednom slově, nebo pár větách, pochopili bychom, že přes obecné společné chápání pojmů ,,dobro, mír“ dojdeme k věcem, kde se naprosto rozejdeme. Ne ve zlém, ale v chápání, které ovšem vede nakonec až k jiným cílům. Ano, jistě můžeme při spojení s těmito různorodě směřujícími silami dojít k příjemnému pocitu, protože se spojujeme ve stejnorodé myšlence ,,dobra pro Zemi“, která je jistě pozitivní a proto bude pozitivně vnímána.

Avšak…

Zkusme si trochu představit myšlenkové a jemnohmotné děje, když by se sešli křesťan, muslim, buddhista, šaman, indián a čtenář ke společné modlitbě, ani do toho nebudu přidávat slovo meditace. Křesťan děkuje Bohu za Ježíše, který z něj smírnou obětí sňal hříchy, muslim děkuje Alláhovi a slibuje Mu, že vymýtí všechny bezvěrce, klidně i podřezáním a vražděním, buddhista se snaží o rozplynutí…atd. Jak by asi taková SPOLEČNÁ modlitba jemnohmotně vypadala? A co by vyvolala?

I to je však jen jeden aspekt věci. Poselství přineslo úplně nový pohled na člověka, Zemi, vesmír, stvoření a hlavně Stvořitele. Tento zcela nový a jedinečný pohled nesmí být zkřiven a smíchán s čímkoliv jiným, musí si zachovat svou jedinečnost a tím i jistou oddělenost i výlučnost. Tak i člověk, který věří těmto výkladům skutečně ze srdce, tedy z přesvědčení, musí zachovat svou ,,náboženskou oddělenost“ od všeho jiného, co s tímto pojmem souvisí. Může se zdát, že společná modlitba s jinými zastánci jiných věrouk, nebo vyznavači nějakých směrů, nemůže ničemu vadit, ale já si myslím, že tomu tak není. Jestliže se spojím s jinými lidmi při stavbě kulturního domu, není to nic, co by bylo spojeno s ,,chápáním světa a vírou v Boha“, pak mi to do těchto pojmů nezasahuje. Modlitba však zcela jistě ano… Většina náboženství a věrouk má svá zcela konkrétní pravidla a dogmata, která tak úzce souvisí s jejich vírou, že je nemůžeme od modlitby oddělit. Plánovaně provedená modlitba pro člověka málokdy může být bez naučených forem a ty zase souvisí se samotnou naukou. Jen při neplánovaném výtrysku citu směrem vzhůru bychom se snad mohli osvobodit ode všeho naučeného. To však nebude ,,každodenní naplánovaná společná akce“.

A chce-li se člověk něčeho takového zúčastnit, pak by mimo obecného popisu tématu akce, měl prostudovat i souvislosti. Pana Chobota si vážím a myslím si, že je to člověk, který má v dnešní době svůj jasný pozitivní význam. Některá jeho videa i publikuji na svých webech. Přesto nemohu ignorovat jeho názory a postřehy, například ohledně už uskutečněného převzetí vlády nad částmi naší civilizace mimozemšťany a jiné podobné. Nikomu neberu jeho názory, ani je nehodnotím, ale proto se se vším nemusím spojovat.

Přesto, že se takových ani jiných společných aktivit nehodlám zúčastňovat, přesto je hodnotím pozitivně a pro některé lidi v jejich vývojovém současném stupni to může být dokonce pokrok a posun. U čtenáře to však beru jinak…

Z takových aktivit si lze vzít jistou inspiraci, ale ta by měla být přizpůsobena poznání, ke kterému člověk došel. A jestliže by čtenář měl mít širší rozhled a už by mohl tušit, jak se děje do sebe nasunují a ovlivňují se, pak by se to mělo projevit v jeho jedinečném a novém postoji i v tomto.

Máme určité podobenství, lépe řečeno obraz, kde je pozemský člověk přirovnán k čočce, která sbírá a soustřeďuje záření a soustředěná je pak posílá na příslušná místa…/ovšem ta záření musí nejprve znát a ta místa, kam je poslat, taky…/. Protože už máme nějaké tušení o dějích kolem nás a o tom, že člověk se svým postojem a duchovním úsilím spojuje se zářením určitých druhů /daných právě jeho chápáním a poznáním/ a ty pak jako kanálem směruje k cílům, které už chápe z vyššího hlediska, pak by tohoto poznání měl správně využít. Právě to poznání širších souvislostí by mělo člověku umožnit, aby jeho touha po světle a Bohu byla směřována mnohem konkrétněji a pravdivěji, než tomu bylo kdy dříve. Tímto svým vědomým postojem v proudech záření může zprostředkovávat síly, které budou Zemi pomáhat mnohem účinněji…a jinak, než u směrů, které toto poznání nemají.

Skutečně ,,věřící člověk“ je ve VĚDOMÉM spojení s Božím řádem a přivádí tak všechny síly tam, kam mají dle Jeho vůle dojít. Musí se však o to snažit dnem i nocí, jak to přikazoval Abdrushin povolaným. Pak je člověk jako zářící hvězda na temném nebi. Skupina seskupených hvězd sice vytvoří hvězdokupu, která intenzivněji ozáří jedno místo na nebi, ale jen milióny zářících hvězd, rozsetých po celém nebi, mohou rozsvítit celou oblohu…

Proto si myslím, že by každý věřící člověk s větším poznáním měl být takovou individuální hvězdou, která svým zcela osobitým způsobem souzní s vesmírem – tedy řečeno pozemštěji, každý se spojuje s Božím řádem, jak nejlépe umí, ale vždy jen svým vlastním způsobem a přivádí sílu do dějů světa tak, jak to vyžaduje Boží řád. Pak spolupůsobíme na velkém ději, aniž bychom se vzájemně ovlivňovali a naše různorodé chtění se o sebe nemusí tříštit, jako mořský příboj na různorodých skaliscích. Úsilí jednotlivého člověka ozařuje zdánlivě jen jeho malé okolí, jeho cestu, ale součet těchto světlých míst se při pohledu zdálky slévá do zářící plochy, která může prosvětlit celou planetu Zemi. Pokud se však budou snažit jednotlivé různorodé entity se zcela jiným smýšlením a osobním vnímáním světa, ale i svými různými předpoklady snažit slepit se do jednoho stejného světla, většina záře pohasne ve vzájemných protikladech.

Proto buďme každý hvězdou, která svítí dle zákonů vesmíru. Je to, jako s Desaterem. Kdo skutečně žije podle prvního přikázání, tedy miluje Boha nade vše, pak už touto láskou a životem nehřeší a neporuší ani další přikázání. A podobně, budu-li jasnou hvězdou na nebi, která plní své poslání, pak ostatní už z toho ,,vyplyne jakoby samo“. Kdo miluje Boha, ctí Jeho řád, tím bude vždy a sám ze svého nutkání, podporovat vše dobré, bude se stranit nedobrého a ostře se postaví proti zlému – aniž mu to někdo zvenčí bude plánovat a připomínat. Bude to dělat ze své přirozenosti. Buďme tedy hvězdou. A co dělá hvězda? Září ke cti Boží dle Jeho vůle…

Ale až budeme na společné návsi stavět prodejnu ,,Jednoty“, pak se tam můžeme sejít všichni lidé ,,dobré vůle“ u pozemského díla.

Tak to ,,vidím“ já, ze svého místa na obloze světa…


Dodatek.

Tento náš svět, nebo lépe řečeno lidský systém je intenzivně pohlcován zrůdnými ideologiemi neomarxismu a globalismu. Cílem je likvidace všeho, co duši člověka dává určité ,,mantinely“ pro normální pozemský vývoj. Jde o to vytvořit ,,nového člověka“, který nebude ,,zatížen“ žádnými pravidly a omezeními. Proto chtějí zničit institut rodiny, smýt rozdíl mezi mužem a ženou, odstranit definici normální a nenormální, zničit hranice a kulturněji i duchovně vyvinutější rasy zničit, nebo alespoň zkřížit s rasami, které vývojově stojí níže. Samozřejmě zlikvidovat všechna stávající náboženství a nastolit takové, kterým bude možné lidstvo ovládat, manipulovat, trestat, zastrašovat a likvidovat. Cíl je jasný a prostředky k jeho naplnění též. Modlitby ani víra nestačily k odvrácení popravy Ježíše, tehdejší vraždě Abdrushina, vraždě Kassandry, ani odstavení Syna Člověka od pozemského dokončení jeho mise. Vždy byla nutná konkrétní pomoc vtěleného lidského ducha. Modlení nestačilo, 3 králové měli ochraňovat Ježíše fyzicky, Aloe měla varovat Abdrushina fyzicky, Nesomet též. Povolaní museli sedět v kině kolem Abdrushina, aby Jej chránili…atd. V hrubém světě, plném násilí jsou nutné fyzické děje.

Křesťané se modlí k Bohu a volají Ježíše na pomoc, ale neznají nepřítele, který nás žene do zkázy, protože jen pojem Lucifer nestačí k pochopení konkrétních nástrah světa kolem nás. Občanská iniciativa na ochranu pojmu RODINA, které pomáhám, jezdí i na některá křesťanská shromáždění. Ne proto, aby je poučovali ve víře, ale proto, aby jim vysvětlili, co se to tu na nás tiše chystá se smlouvou Dublin a Globálním paktem – smlouvami, které zničí rodiny a pak rozloží národy a celou naši kulturu. Křesťané jsou velmi překvapeni, to jim nikdo neřekl! A většinou se hned přidávají k aktivitám, které chtějí politiky donutit, aby nic takového nepodepisovali… Chyběly jim INFORMACE, aby se mohli rozhodnout, co dělat. Co tím chci říci? Ochraně Země, národů a vývoje lidského ducha nejvíce pomohou činy na jejich ochranu. A budou-li takové činy s důvěrou v Boží moc a s prosbou o záchranu hodnot, které jsou v Jeho řádu chtěné, pak udělá člověk to, co může a udělá to správně a v souladu s Božím řádem. A vlastně to nechce tak moc – zajímat se a podporovat. Sdělovat informace, které jsou politiky zatajovány, pomáhat lidem k prohlédnutí, ale …nedělat z toho náboženský nábor. Podporovat v lidech zájem o záchranu skutečných lidských hodnot. To většina umí pochopit, ale k náboženství mohou mít mnoho výhrad. Místo výzev k meditaci, bych tedy raději vyzýval k aktivitám vedoucích k prohlédnutí. Jen ten, kdo už trochu prohlédl, může začít hledat cesty k modlitbám.

Je těžší vysvětlit příbuzným a mládeži, že multikulturalismus, homosexualita, liberalismus a rušení hranic nakonec rozbijí i jejich životy, než tiše meditovat. Ano, je to nepříjemné, nepopulární a mnoho ,,kamarádů nám to nepřinese“, spíše odnese. Ale je to pro tuto Zemi a nás účinnější, protože na hrubou hmotu musí být použit krumpáč a ne přečítání Vergilia.

Budu ,,moderní“ a použiji arabské úsloví: Modli se, ale velblouda přivaž…

 


Reakce tazatele:

Dobrý večer pane Fritzi,

mockrát Vám děkuji za odpověď na můj dotaz. V podstatě s Vámi souhlasím a co se týká pana Chobota, tak to cítím stejně. S některými jeho výroky se nemohu ztotožnit, ale jako člověka si ho velmi vážím. Když se nad tím tak zamyslím, tak mám pocit, že pan Chobot alespoň něco dělá, protože někteří čtenáři Poselství mám poslední dobou pocit, že nedělají nic. Takové řeči jako že s tím nic nenaděláme, to je naše karma co se dnes děje a každý musí sám za sebe a nedívat se na ostatní, mě přiznám se Vám, začínají vadit a podle mě to čím dál více zavání sobectvím,  egoismem, leností a neochotou pomáhat. Jako že Světlo to zařídí a co se má stát, to se stane.

Tak mě po všech těch řečech přišla aktivita pana Chobota taková milá, nesobecká a pomáhající, s myšlenkou na ostatní lidi, na Evropu, třeba i na ty, kteří nevěří v nic, někdy ani v sebe sama ne….


ZF-

Děkuji za reakci, mohu se připojit k Vašemu postřehu, že takový pan Chobot může být pro stvoření cennější a pro tuto Zemi větším přínosem, než mnozí čtenáři. Opravdová víra v přírodní síly, jako je u šamanů, v nějaké vyšší řízení světů a další skutečně prožité a intenzivně realizované poznání vedou k živému spojení se stvořením a to je víc, než naučené opakování přečtených výroků. Takoví lidé jsou na svém stupni poznání a vývoje cenní a tak bychom měli být cenní i my na té své úrovni. Každý už dnes musíme působit v té rovině, do které jsme se dopracovali. Přijetím Poselství jsme přijali odpovědnost za to, že budeme své životy řídit přes poznání v něm podané. Proto se nelze vrátit níž, i když bychom tam třeba nalezli větší opravdovost, než na úrovni, kde sami klopýtáme. Cesta zpět existuje, ale je to PRO NÁS už jen pád a ten doporučovat nelze. Můžeme a máme si však brát inspiraci všude tam, kde je něco lepší, než to umíme my. Nemusíme přece přebírat filozofie, směry, metody a už vůbec ne náboženství, ale nadšení, obětavost, laskavost a mnohé jiné ctnosti může mít kdejaký člověk mnohem rozvinutější, než já. Proč bych se pak u něj nepřiučil? Inspirujme se tedy u pana Chobota v jeho snaze chránit zemi, postavit se odvážně proti temnu a hledat spojení KAŽDODENNĚ s tím nejvyšším, co JÁ ZNÁM. Pak se vlastně přidáme k jeho aktivitě, ale naším způsobem, což nás nebude spojovat s nikým a ničím jiným, než jsou síly a osobnosti, nám milostivě ukázané. Jak se spojovat s jakými silami, to jsem to vícekrát naznačoval, ale hlavně si to musí čtenář vštípit z Poselství. Především pak tu pasáž o čočce, která sbírá záření a soustředěné je posílá na určité místo. S poznáním, které se dá získat z Poselství, se člověk spojí s mnohem vyššími silami, než může i nejzkušenější šaman, o ostatních ani nemluvě…


Přitakání tazatele:

Mít naše vědění a toto vědění převést v každodenní činnost pro Světlo s nadšením a hlavně s pozitivní myšlenkou. Myslím si, že dnes spousta čtenářů zapomíná na to, jak obrovskou sílu má slovo a myšlenka. Cítím dnes u lidí mnohem více negativních myšlenek a slov, než kdy dříve. A tak mě v souvislosti s děním v Evropě často vyvstávají v mysli slova Ježíše: „Milujte své nepřátele a žehnejte svým pronásledovatelům“. Tato doba by nás měla vybrousit v naší víře, ale také nás vyburcovat k činům, kterých se také týká naše debata a  Vaše odpověď do fóra.

Mnohokrát Vám děkuji za odpovědi a přeji Vám pokud možno klidné letní dny plné práce pro Světlo…


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031