258. Proč je Gender tak „důležitý“… /19. 6. 2018/

Musíme si nejprve zrekapitulovat, co se tím slovem ,,gender“ vlastně myslí a kam skutečně míří…

Podle Wikipedie jde o označení kulturního rozdílu mezi mužem a ženou. Slovo ,,kulturního“ není však vztaženo ke kultuře, ale je v tomto případě míněno tak, že různé kultury vnímají rozdíl mezi mužem a ženou rozdílně. Obecně se k tomuto pojmu uměle vytvořil ,,problém“, že každá pohlavní role /žena/muž/ vytváří určitá schémata ve vzorcích jednání. Tedy, že když je například někdo muž, očekává se od něj, že se bude chovat jako ,,muž“, tedy podle schématu daného k tomuto slovu. Podle ,,útlocitného“ chápání propagátorů genderu se tak vytváří na člověka tlak, aby se choval tak, jak je od něj očekáváno. A tento tlak chápou propagátoři jako jisté znásilňování osobnosti člověka.

Snaha o zdánlivé ,,osvobození“ člověka od tohoto tlaku vede k mnohým dalším nápadům, které se pomocí ideologií EU a jejich nařízení vtlačují do systému školství, společenského nazíraní i všech veřejných sdělení všech členských států. Protože v těch státech vzniká různá míra odporu, je tu snaha o vytvoření jednotných zákonů a nařízení pro všechny tak, aby jednotlivé národy už nemohly do dějů svého ovládání nijak zasahovat. To jsou ty známé Marakéšská deklarace, Istanbulské úmluvy, Dublin 4 a jiné. To jsou postupné páky k plnému ovládnutí států EU. Pomocí nich má být definitivně zlomen každý odpor a má být nastolen Neomarxistický řád ve smyslu Kalergiho ideologie o zániku evropských států, evropské civilizace a evropského chápání světa.

Jeden ze směrů souvisejících s touto ,,svobodou“ je snaha, aby ,,chudák“ dítě, které se narodí jako chlapec, nebylo nuceno výchovou se ,,chovat jako chlapec“. V rámci ,,svobody“ se má dítě samo rozhodnout, čím chce být a jak se bude chovat, bez ohledu na tělesné uzpůsobení, s nímž se narodilo.

Nechci se zabývat rozborem pomatenosti těchto nápadů, ale spíše se chci podívat odkud a proč je to tak vehementně tlačeno do školství celé EU.

Podle Poselství je dítě chráněno před vnějším, ale i jeho vnitřním světem právě svou dětskostí a izolací od pohlavního probuzení. Dítě přichází se svou karmou, a jak dnes vnímáme stav světa, nebude to většinou karma malá a jistě nebude příjemná. Když před desítkami let psal Abdrushin, že kdybychom mohli vidět jemněji hmotné okolí Země, vykřikli bychom hrůzou. A v době, kdy toto psal, nebyla mezi lidmi, ale i dětmi, tak rozšířená narkomanie, pornografie, pedofilie, všemožné zvrhlosti, které jsou dnes dostupné na každém kroku, bez kontroly a anonymně, což vytváří další pokušení. Lidstvo tehdy jistě bylo zkažené, ale nemělo tolik každodenních možností se kazit dále a více. Jistě se tehdy neprodávaly drogy a alkohol dětem ve školním věku a mnoho jiného. Z těchto mnohých postřehů můžeme jistě dovozovat, že dnes je situace ještě horší, než ji tehdy Abdrushin tou větou zhodnotil.

Z masového šíření různých zvrhlostí, úchylek a pomatených nápadů podporovaných společnostmi a národním i nadnárodním vedením je zřejmé, že tento lidský svět je ovládnut Temnem, které si zde přizpůsobuje prostředí pro své cíle.

Jaké jsou to cíle? Možná si někdo řekne, že to není důležité rozebírat, stačí, že je to špatné a tím je to vyřešeno. Já si však myslím, že je nutné mít přehled, aby člověk mohl uchránit sebe, své děti, za něž má jistou odpovědnost, nebo i druhé svým rozhledem, aby věděl konkrétně, co se skrývá za různými líbivými, ale falešnými svody této doby.

Každý probuzený duch má být oporou pro druhé. Oporou však může být jen vědoucí, který chápe děje kolem sebe i v sobě a tak k nim vždy může zaujmout správné stanovisko.

Proč je tedy dnes taková velká snaha gender prosazovat?

Jak jsem uvedl, dítě je v dětství chráněno a izolováno od přímého zla, ale i dopadů vlastní karmy. Tato ochrana trvá až do pohlavní zralosti. A zde je nutné zdůraznit následující podmínku ochrany: POKUD SE PŘI TOM NEHŘEŠÍ. Předčasným povzbuzováním k pohlavní aktivitě se prolomí tyto hranice a duše je vydána negativním vlivům předčasně, kdy ještě nemá vybudovány ochranné bariéry ve svých obalech. Při správném postupu stojí proti duši jen přiměřené síly odporu, ale při nepřirozeném a předčasném otevření ochranných bariér stojí proti duši mnohem větší síly, které nedokáže odrazit a tak je jimi pohlcena a uchvácena…je zachycena Temnem…

Jestliže dnes zkázonosní modernizátoři chtějí dítě vrhat do rozhodování o své pohlavnosti, tak obrací jeho zájem na tyto sféry, o které se vůbec ještě nemá zajímat. Když k tomu přidáme různá školení o tom, že homosexualita, vlastní ukájení, různé zvrhlé sexuální praktiky, to vše, že je ,,normální“, a dítě se to má ,,naučit“ již v co nejútlejším věku, …taky, že sebeukájení je ,,zdravé“, k čemuž už podle instruktážních videí v zahraničí vedou menší děti přímo ve škole, pak je to jasné ,,hřešení“ v porušení zákona vývoje. A ještě hůře! Malé děti nejen že jsou spojovány s pohlavností, ale ještě jsou ,,vyučovány“ kladnému vztahu k sexuálním úchylkám. Tímto způsobem má být dítě zkaženo dříve, než zcela procitne duše a převezme plnou vládu nad tělem. Takový zkažený člověk, který už vše nemorální a zvrácené bere za správné a je v tom ještě utvrzován celým svým okolím, má velmi malou naději, že ještě může dojít k něčemu normálnímu a mravnému. A to je cíl Temna, zcela zkažená mládež v nejútlejším věku se už nikdy v dané inkarnaci nezmění. Bude-li takováto ,,převýchova“ a výchova probíhat masově, a o to se snaží EU svými unijními zákony vnucenými všem zemím, pak to bude znamenat naprostou zkázu lidstva. Schválením a propagací ,,předností homosexuality“ jako nejlepšího ,,rodinného prostředí“ pro výchovu dětí, se to jen završí. Do homosexuálních rodin, ale i celých národů, které to masově podporují, budou přitahovány duše s těmito sklony a tak se zamoří lidstvo touto úchylkou, která se stane ,,normou normálnosti“. Kdo nebude mít nějakou úchylku – nebude ,,normální“ a společnost jím bude pohrdat. Už jsou tu první pokusy uzákonit, že sexuální úchylky nejsou nemocí, ale jen ,,jiným druhem sexuality“ a proto můžeme reálně předpokládat, že i pedofilie se brzy stane dalším druhem ,,jiné lásky k dítěti“ a bude tolerována, ne-li podporována. Ono totiž už dnes vyplouvají každým dnem nové skandály, kdy se objeví, že ten či onen státník, politik, farář, umělec jsou pedofily a mají za sebou několik utajených afér se zneužíváním dětí.

Stržení rozdílu mezi mužem a ženou není nějaká pošetilá hloupůstka bláznivých modernizátorů, ale je to jeden důležitý krok v plánu Temna, jak lidstvo zcela zmást a dovést ho k úplnému vybočení z řádu stvoření. A tvor, který se odpojí od Řádu, musí zahynout, ale před tím a při tom musí procítit bolesti ,,protivníka proti Bohu“. Pud sebezničení zachvacuje mnohé lidi, kteří i přes svou inteligenci souhlasí, či dokonce podporují, metody, které logicky a i jen rozumem brány, jsou zničující. Tito lidé, ač sebevraždu jistě nechtějí, přesto ji propagují a podporují ze všech sil.

K sebezničení /tělesnému i duchovnímu/ vede několik cest:

 • Válka, která pod přílivem krutostí obnaží to nejhorší v člověku, a tyto negativní city přitahují temné duše z hlubin, které se tak přiblíží k Zemi a snaží se ovládnout každou vtělenou duši a štvát ji do dalšího běsnění…a všechny strhnout do svých úrovní.
 • Vytvoření ideologií, společenských zvyklostí, módních trendů a celosvětového směřování, které potlačí morálku a normálnost, nahradí je perverzními zvyklostmi, které se ve společenském životě povýší na normu správnosti.
 • Vytvoření destrukčního prostředí, kde je chaos, strach a násilí. To se dnes zavádí masovým násunem miliónů Muslimů a Afričanů ze zcela jiného prostředí, se zcela jinými zvyky, ale s agresivním, teritoriálním pudem podrobit si a dobýt, uchvátit a pohltit vše, co mohou.
 • Vytvoření ,,převrácených pojmů“, aby člověk ztratil základní chápání dobra a zla a tak se nemohl opřít vnitřně, ani vnějšně o řád, který je součástí Božího řádu.
 • Pošpinění náboženství je dalším krokem k potlačení posledních zbytků touhy po Bohu, která byla v každém zárodku od prapočátku. V různých náboženstvích jsou ještě různé stopy a v součtu všech se pak dají poskládat fragmenty, které duši ještě mohou posilovat. Pohlcením všech náboženství, vymazáním ,,křesťanské stopy“, zůstane jen pokřivená podoba Alláha jako toho, kdo nabádá k násilí, připouští lež, snižování ženství a podporuje dobyvatelské nízké pudy v nezralém člověku.
 • Návrat lidstva zpět do doby, kdy na Zemi vládl ,,zákon džungle“, tedy násilné řešení vztahů jen silou, ničením a ponižováním.
 • Snížení významu ženy z duchovní osobnosti s vysokým posláním na ,,nositelku dělohy“, určené na plození, ale jinak s minimálními právy, ovládané zcela mužem-manželem, ale i mužským dítětem či sourozencem. Tímto se duchovní směřování dané řádem stvoření změní na umělé, naučené náboženství, sešněrované písemnými příkazy, v němž už není prostor pro duši a ducha. Vyšší vedení se zcela odbourá a nahradí dogmaty.
 • Zkažení dětství, aby se duch vůbec nedostal k převzetí těla, je doprovázeno moderním ,,názorem“, že dítě vlastně nesmí být při výchově usměrňováno, protože tím se křiví jeho charakter. Osobnost dítěte se musí ponechat samovolnému vývoji. Když tuto ideologii spojíme s tou další, že dítě si má samo ,,vybírat“ svou pohlavnost a to ještě před vlastní pohlavní zralostí, pochopíme následující skryté schéma. Dítěti je pohlavní výchovou a jeho nasměrováním k pohlavnosti předčasně ,,otevřen most k neviditelným silovým proudům“, současně se ,,ponechá samo“ bez usměrnění, ale tím i ochrany dospělých. Tím se přímo vytvoří pole pro to, aby dítě bylo ovládnuto silami, které jsou zde v převaze. Ano, to jsou ty síly, o kterých Abdrushin již před desítkami let psal, že bychom vykřikli hrůzou, kdybychom viděli, co nás zde obklopuje. Zkáza dětí, dětství, vývoje a tím i budoucnosti lidstva, ale i Země, jako vývojového prostředí lidského ducha, se tím naplňuje.
 • Inkluze je cíleným doplňkem snahy o degeneraci člověka, ustrnutí a potlačení přirozeného vývoje. Společná výuka pro chytřejší a hloupější se musí přizpůsobit hloupějším, aby to aspoň trochu chápali. Chytřejší se nudí, výuka je nebaví a viní z toho hloupější. Ti si zase připadají méněcenní, protože vedle chytrých vynikne jejich menší schopnost. Celkově se pak úroveň výuky snižuje, výsledky jsou horší a atmosféra z přirozené motivace přechází do otrávenosti, znuděnosti a skrývaného rozporu mezi oběma skupinami.
 • Zničení mnohotvárnosti národů a její nahrazení jedinou stejnorodou masou, v níž jakýkoliv skutečný pohyb, daný občerstvením, výměnou mezi různými druhy, ustrne v dogmatické a naučené formě ,,svatých nařízení. A slovo ,,svatý“ vůbec nemusí znamenat něco s vírou, ale jen s tím, že lidé budou donuceni ke vnucené a mrtvé ,,úctě k předpisům“.

Zkažení dětí se mi jeví nejzrádnější, protože děti mají malou naději se tomu ubránit. Jistě si můžeme říci, že se sem dnes inkarnují duše nevalné kvality a tak ,,dostanou, co zasluhují“, nebo po čem touží. Ale nezapomeňme na různé poznámky v Poselství, že v soudu zahyne mnohem více lidí, než by muselo…nebo na poznámku o zemětřesení, při němž zahynuli lidé, stejně dobří, jako ti, co žili na Hoře. Zkrátka je jistě možné a pravděpodobné, že k tomuto lidstvu budou přitahovány duše stále problematičtější, to ale neznamená, že bychom neměli pozorně sledovat mechanismy, které jsou tu zaváděny. Tyto mechanismy vytváří ideální prostředí pro přitažení takových pokřivených duší a ony samy zde potom takové mechanismy zavádí a podporují. Tím se stále více Země zamořuje a možnost normálního vývoje inkarnované duše je ohraničována, zužována. Možnost inkarnace se tak stále více omezuje pouze na určitý druh lidí. Takoví lidé, i když jsou třeba z různých společenských vrstev, různého vzdělání, zaměření, dokonce různého druhu myšlení, chovají se úplně různě a zdá se, že mají jiné pohnutky, přesto jejich činy vedou ke stejnému cíli – zničení lidstva a zničení možnosti vývoje lidského ducha na Zemi. Odhalením těchto mechanismů se jim můžeme vyhnout, nebo postavit a vzepřít, taky můžeme varovat nějakého člověka, který ještě nepodlehl a zbylo mu alespoň logické uvažování a aspoň mírně bystrý pohled na svět. Víc se po nás nechce…zachránit sebe a pomoci těm, které potkáme a kteří pomoc hledají. Hlásat Slovo tomuto lidstvu by bylo možné…, ale až pochopí pozemská nebezpečí a postaví se jim. Tím se postaví do Božího řádu, což jim přinese zvýšenou sílu a poodhalí nový pohled na svět…pak jednou nastane i pro ně možnost se otevřít i vyššímu poznání, i když dnes jsou mu vzdáleni, ale až po předchozím vybojování svého postoje proti Temnu a příklonu k obecným pojmům řád, pořádek.

A jestliže mi ještě dnes čtenáři posílají odkazy na článek o jakési učitelce, která píše veřejný dopis prezidentu Zemanovi, v němž mu vytýká, že se přátelí s Čínou a podobné velice ,,důležité věci“…pak je vidět, že mnohý čtenář vůbec nechápe, co ve světě probíhá a své síly odporu, ale i přízně, míří tím směrem, který mu temní politici přes temné novináře předloží. A pak je nasnadě se ptát – co nám tedy vlastně přineslo dlouholeté studium Poselství, když máme stejné názory jako Neomarxisti a pomáháme naplňovat genocidu bílého obyvatelstva, zničení kultur a dokonce posilujeme válečné napětí, které může každým okamžikem spustit jadernou válku? Nevím, co nám tedy ta poctivá četba Poselství přinesla, když máme stejné názory jako různí zjevně prolhaní a podlí politici, zjevně prolhaní novináři a kdejaký nepříliš charakterní, lehce se zaprodávající umělec… Nevím, co nám to tedy dalo…ale jistě vím, že nám to mělo dát něco jiného.

Lucifer pohrdá lidstvem a vede je do zkázy, kterou si samo a rádo připraví /…šťastně si vykope svůj vlastní hrob/…ano, to je přený opis toho, co se ve světě děje a k čemu jsme vedeni. Budiž, zasluhujeme to, ale nechat se vést tupě na porážku a ještě za to děkovat, jako největší zbabělec, kterým stvoření pohrdá – to jistě není cíl, ani cesta, žádného probuzeného ducha.

Jak můžeme být ,,světlem v temnotách“, když opakujeme věty a názory propagandistů z televize a novin, těch, o kterých Abdrushin před desítkami let napsal, že budou zničeni pro svou věrolomnost…?

Proč je tento ,,tender“ tak důležitý, je zřejmé. On je ideálním nástrojem pro zkázu lidstva. Jenže Temno neponechává nic náhodě a je ve svých snahách velmi čilé, na rozdíl od lidu věřícího, který se spíše snaží jít cestou neagresivní apatie, ústupnosti a odpouštění. Temno není schopno chápat ,,odpuštění“ a bere je jako slabost, která je vede do ještě větší snahy zničit ,,slabochy“, kterými pohrdá. Je naší velkou chybou, že to nechceme připustit a pořád podkládáme temnu náš způsob myšlení. To je tragická chyba, kterou můžeme snadno vypozorovat i ve hmotných dějích na Zemi. Evropští ,,lidští Neomarxisté“ nás vytrvale vedou k přijetí lži, že Muslimové jsou vděční za vše, co jim dáme a v čem jim ustoupíme. Muslimové se nikdy nijak netajili tím, že oni  chápou věci zcela jinak. Vše je majetek Alláha a On dopustí, abychom jim vše vydali, třeba i své životy. Chvála a vděčnost patří jen Jemu, ne nám. A každá naše vstřícnost, dobrota a sebeobětování, je u nich brána jako potvrzení toho, co si o nás myslí – že jsme slabý, zdegenerovaný, zhýralý druh lidí, kteří musí být donuceni ke správnému životu /to je ten jejich/, nebo zničeni. Jejich myšlení je tedy zcela jiné a proto je ryzí demagogií politiků a novinářů, když nám tvrdí opak. Je to zločinem, lží, nebo trestuhodnou ignorací, vždy však něčím veskrze nepravdivým…

A když už se na ,,cítění“ nemůžeme spolehnout – a je v dnešní době mnoho důkazů, že nemůžeme /právě svým příklonem k politickým jevům, vedoucím ke zničení národů/, pak musíme najít jiné metody a ne tvrdošíjně opakovat stejné chyby. Začátkem nápravy je poznání svých omylů a změna svých postojů. Musíme si přeci připustit, že se v tomto chaosu a lžích těžko orientujeme a ztrácíme přehled o tom, kdo jaký je. Pak se dostaví cosi, čemu říkáme cítění a my se k něčemu přikloníme. Ale vezměme to na chvíli zcela logicky a pragmaticky, i když logika je čtenářům cizí, někdy až odporná. Logicky však přesto přece jen nemůžeme dojít ke stejným názorům, jako mají média, zcela zaprodaná Temnu. A nejen media, ale i různí ,,umělci“, politologové, odborníci z Vysokých škol, kteří jsou nám těmi médii nastrkováni, jako jediní odborníci a znalci. Ano, je to namáhavé a nepříjemné, ale chce-li si člověk udělat ,,svůj obrázek pravděpodobné skutečnosti“, musí čerpat z různých a protichůdných zdrojů, protože číst několikeré různé noviny, patřící však jednou člověkovi, to nejsou ,,různé názory“ pro širší pohled na svět.

Vypadá to, že nás pár svět nezmění, ale možná že už o to ani nejde – jde o spásu své duše. A bude-li má duše nadšeně pomáhat se zkázou civilizace a nastolením Neomarxistického pokusu o nový řád, jdoucí zcela proti Božímu řádu, pak tento zápas prohraji a ztratím své pracně nabyté, možná nevalné, ale moje, sebeuvědomění. V soudu člověk nemůže sloužit Temnu, ani když to dělá s nadšením a přesvědčením, že slouží Světlu. Po přijetí Poselství se už nevymluvíme, že ,,nechápeme“…

Proto chválím všechny, kteří vytušili vážnost doby a snaží se stavět proti zkázným procesům EU. Moje chvála je však bezvýznamná, podstatné je postavit se do šiku bojovníků za normálnost, morálku, rodinu, národ a člověka…to vše je boj za zachování Božího řádu a je to současně i ztělesnění toho, že chceme být jednou Božími dětmi.

Jestli to bude stačit k záchraně lidstva, to nevím, ale jsem přesvědčen, že by to mohlo stačit k záchraně vlastní osobnosti.

A to, vážení, není málo, ale naopak to je VŠE…


Poznámka.

Mé zmínky o Neomarxismu a jeho podpoře v EU může podtrhnout nedávné slavnostní odhalení šest metrů vysoké sochy Karla Maxe v Německu, kterému se šel poklonit jeden z čelních představitelů EU… A k myšlenkám Neomarxismu /ale i homosexuality, genderu, multikulturalismu/ se hrdě hlásí i strany Zelených v různých státech, které dávno nehájí ekologii, ale Marxistickou ideologii v novém ,,evropském hávu“.

 

A jako varování, pro zvýšení ostražitosti, ještě pár informací z poslední doby.

Pan Babiš, nejvyšší současný politik prohlašuje, že on žádné kvóty na přidělování imigrantů nepodepíše, budeme se bránit, i kdybychom měli platit pokuty…

Avšak… 5. 6. letošního roku proběhlo v Lucemburku zasedání ministrů EU, samozřejmě i za účasti našeho ministra, pana Metnara – ministra pana Babiše! Rada ministrů hlasovala o přijetí smlouvy Dublin, kterou se zlegalizuje vstup imigrantů na území EU, a následně budou tito pomocí orgánů EU přidělováni do států EU, kde jich mají méně. Toto přidělování už bude mimo pravomoci dotčených států, takže už se o tom bude rozhodovat bez ohledu na názor, přání jednotlivých národů. No a hádejte, jak hlasování v Lucemburku dopadlo? Sedm států hlasovalo PROTI PŘIJETÍ Dublinu: Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Itálie, Španělsko, Rakousko, Rumunsko.

Babišův ministr hlasoval PRO PŘIJETÍ Dublinu… Později pro ČTK oznámil opět pravý opak svého chování: “Nejsme osamoceni jako před lety, že sami bojujeme proti kvótám a povinnému automatismu…”

A co Marakéšské prohlášení, jehož existence byla dokonce ČT popírána, a přesto v ní zazněl výrok paní Merkelové: …neexistuje něco jako členství země v EU bez povinnosti solidarity s přerozdělováním migrantů. Solidarita tedy nebude dobrovolná, ale tvrdě povinná…

A kdože je podepsal? V Marakeši závěrečnou deklaraci NEPODEPSAL JENOM jeden jediný ministr, MAĎARSKÝ MINISTR zahraničí Péter Szijjártó. Všichni ostatní dokument PODEPSALI, VČETNĚ ČESKÉHO, už výše jmenovaného ministra vnitra v demisi Lubomíra Metnara. Opět přes výroky pana Babiše, že toto prohlášení není přece vůbec souhlas s imigrací, ale je PROTI NÍ. Ovšem zapomenul vysvětlit, že imigace ,,nadivoko“ má tímto být převedena na ,,řízenou“, jak ji pak upraví Dublin 4. Neustávající a už nikdy nekončící rozdělování jakéhokoliv množství imigrantů odkudkoliv, a to ne z nebezpečných krajin, ale i lidí, kterým se prostě doma nelíbí a chtějí se mít lépe. Rozdělování ,,spravedlivé“, tak, aby ,,všichni měli imigrantů stejně“.

Mějte se tedy na pozoru před lhaním politiků….a vše si ověřujte z různých zdrojů, než jim zatleskáte…

Pro lepší pochopení procesů zkázy a plánů těch, kdo ji realizují, doporučuji shlédnout toto video:

https://youtu.be/mQ0A2nxN1yo


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031