230. Podivné, zvrácené pojmy dneška…/30. 11. 2017/

230. Podivné, zvrácené pojmy dneška…

Dostal jsem následující dotaz:

Dobrý den pane Fritzi. Mám na Vás prosbu. Mohl byste mi na e mail  nebo na Vaše stránky Otázky pro život napsat vysvětlení názvu gender? Co to znamená, kdy a proč to vzniklo, co se tím sleduje, v co to má vyústit, případně jak se proti tomu bránit a mít správné pochopení toho, o co v tom jde? Děkuji. P. S.


Děkuji za užitečný dotaz. Připomenul mi, že jsem si dostatečně neuvědomil jednu skutečnost. Ve svých úvahách používám různé ,,moderní“ pojmy, které jsou mi známé, ale ten, kdo se intenzivněji nezajímá o řízení světa, tomu nemusí vždy správně rozumět. V těch různých pojmech, tedy nejen v pojmu GENDER, ale i dalších, spočívá určitý celosvětový plán a jistě to nebude plán Boží, ale naopak je to plán na zničení možnosti správného dokončení vývoje lidského ducha. Musíme se proto zabývat všemi těmi pojmy a být s nimi obeznámeni, protože ony jsou jen různé výrůstky jednoho skrytého vředu. Chce-li se člověk ubránit svému nepříteli, musí jej znát. Je to logické, vidím-li před sebou nebezpečí, mohu se bránit, vyhnout se mu, správně reagovat. Pokud jsem však proti nástrahám slepý, nechápu je, nebo jim dokonce běžím vstříc, ani Boží pomoc mi nepomůže, protože já musím být bdělý, já se musím snažit a podle míry mé snahy mi také Boží pomoc bude nápomocna – ne jinak. Pořekadlo ,,bez práce nejsou koláče“ neplatí jen pro sladkosti života, ale i pro samotný princip našeho vývoje.

Bude tedy jistě správné, když se trochu obeznámíme s pojmy, které stále více pronikají do našich životů. A pokud nehodláme utéci někam na Severní pól, jistě se nás, ale i našich blízkých, velmi brzy a výrazně dotknou. Jak jsem již uvedl, v součtu těchto pojmů můžeme objevit temný plán, který míří proti člověku, proti duchu, nejen tělu.

Nejčastěji se můžeme setkat s následujícími pojmy: Gender, Feminismus, LGBT, Inkluze, Třetí pohlaví, Homosexualita, Pedofilie, Multikulturalismus, Imigrace, Rasismus/v novém převráceném chápání/, PanEvropa, Klimatologie, Globální Prediktor…a další. Ač se vám může zdát, že klima a klimatologie nemůže souviset s Homosexualitou, pokusím se vám naznačit, že všechny tyto pojmy jsou provázané a na jejich neviditelném konci stojí Lucifer a jeho princip…

Nejsem znalec historie, abych dokázal přesně doložit, kdy a za jakých okolností která úchylka vznikla. Myslím si, že to ani není podstatné. Důležité je hlavně pochopit, o co jde a jak se proti tomu postavit. Každý, pokud ho to zajímá, si může různé historické skutečnosti ještě sám dohledat na internetu.

 

Protože vše je dnes provázáno s Evropskou Unií a ona se dokonce zdá být líhní kdejaké špatnosti, musíme se vrátit k jejímu vzniku a ten je spjat se jménem Dr.phil. Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi/*1894, +1972/. Rakouský šlechtic s československým!!! občanstvím, spisovatel, politik a spoluzakladatel Panevropské unie, příslušník rodu Coudenhove.

Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi rozvinul vizionářskou „pan-evropskou“ ideu, kterou se zabýval po celý svůj život. Jejím cílem bylo sjednotit státy Evropy do jednoho celku. Svůj cíl, zřídit Panevropu v mezinárodním měřítku, pojal v roce 1922, když mu bylo 28 let. Jím navrhovaný politický a hospodářský svazek evropských států měl zmírnit hrozbu nové světové války.

V roce 1923, respektive 1924 Coudenhove-Kalergi zakládá Panevropskou unii, nejstarší z hnutí pro sjednocení Evropy, k němuž patřili mimo jiné i Albert Einstein, Thomas Mann, Aristide Briand, Otto von Habsburg či Konrad Adenauer.

Jednotná Evropa v chápání Kalergiho měla stát na principech svobody, míru, blahobytu a kultury, jež by měly být i dnes samozřejmou součástí základů evropské kultury. Spatřoval jednotnou Evropu v hospodářském, ale také kulturním a politickém ohledu jako protiváhu k USA, Rusku a Asii.

Samotné základní ideály se opírají o morální hodnoty a vymezují se proti všemu destrukčnímu, ale… Mělo vlastně vzniknout určité konkurenční soustátí, unie, jako obdoba USA. Postupně se však idea stále více profilovala do vzniku jednoho superstátu s pouhými územními celky – pozůstatky bývalých států a národů. Takové splynutí různorodých národů pak úzce souvisí s myšlenou multikulturalismu. Ten vychází z ideálu soužití různých kultur na jediném území. Jako politická ideologie se vztahuje do 60. let do Kanady. Tato ideologie se pak používala z různých politických důvodů tam, kde to mocným vyhovovalo. Protože se prakticky zjistilo, že člověk vychovaný v určitém prostředí, v určitých hodnotách, tradicích a vycházející z historických základů své země a národa, se nemůže jen tak změnit, jen proto, že mu to někdo poručí, došlo se k nutnosti ,,převýchovy člověka“. Tím vznikla nutnost ,,multikulturní výchovy“, aby byla mládež převychována k dobrovolnému odložení vlastní historické, národní i rasové identifikace. ,,Myslitelé“ došli k tomu, že je to jediná možnost, jak je možné sestěhovat mnoho národů na jednu hromadu, aniž by docházelo k rozporům, rozbrojům a vytvoření izolovaných skupin, které vlastně zachovají původní národní i rasové oddělení. Snaha slučovat různá etnika do jednoho politického celku, žijícího na jediném území, se tak stala hlavní, i když nepublikovanou, ideou Evropské Unie. Původní Kalergiho myšlenky nezanikly, naopak jsou dále rozvíjeny a upravovány na základě dále se rozvíjejících mocenských a politických cílů. Není proto nikterak podivné, že právě kancléřka Německa, paní Merkelová, spustila pokyn k masové migraci z různých arabských zemí do Evropy. Není to divné proto, že paní Merkelová je ctěnou členkou Kalergiho společnosti, dokonce nese vyznamenání za úspěchy v tomto oboru. Kalergiho idea dala hybný moment ke vzniku Evropské Unie.

Sloučení národů do jednoho celku si do jisté míry vynutilo potřebu multikulturalismu a multikulti výchovy mládeže. Tak se vyprofilovala idea ,,nového člověka“, který má být z idealistického a filozofického pohledu zbaven těch faktorů, které vyvolávají mezi lidmi spory a vedou k válkám. Z pohledu těchto utopistů jsou všechny rozdíly mezi lidmi, ať už národní, společenské, rasové, ale i rozdíly mezi ,,normální a nenormální sexualitou“, dokonce i rozdíly mezi mužem a ženou,  vytvořeny jen výchovou, stereotypy, předsudky. Bude-li člověku toto vše odebráno, zůstane ,,čistý a volný“, bez protikladů a tak nastane mír a harmonie… Výchova mládeže k multikulti je tedy pro tyto utopisty jedním ze základních stavebních kamenů. Proto se logicky ve všech státech EU tvrdě prosazuje do škol výchova vedoucí ke ,,smazání rozdílů“. A tím se přibližujeme k pojmu GENEDER.

Pojem gender se používá v souvislosti s potřebou vyrovnat rozdíly mezi mužiženami. Tyto rozdíly jsou podle genderových teoretiků údajně vytvořeny uměle, kulturou, ve které žijeme. Genderovou rovností potom chápeme rovné příležitosti mužů a žen v souvislosti se vzděláváním, v zaměstnání, ale i v rodinném životě.

Wikipedie k tomu říká: Nejčastějším důvodem reprodukce nerovných šancí spojených s předběžným očekáváním v souvislosti s pohlavím jsou tzv. genderové stereotypy, které jsou předávány socio-kulturně, v rodině i vzdělávacím systému a ve školství se tyto rozdíly projevují například při rozdělování úkolů v rámci třídy (tvorba nástěnek, zalévání květin), ale i jednotlivých předmětů (děvčata mají vaření, chlapci dílny). Tyto stereotypy mohou ovlivňovat i výběr budoucího povolání. Společnost předpokládá, že se dívky zaměřují především na humanitní obory, zatímco chlapci na technické apod.

Snaha rozbít, odebrat, eliminovat ony zmíněné ,,stereotypy“ se pomocí Evropské Unie a jejich nástrojů, což jsou různé neziskové organizace, za nimiž se pak ukrývají zájmy jiných zemí /vč. USA/, tato snaha se už objevuje například v trendu odstraňovat z českých pohádek ,,nesprávné vzory“, nebo nesprávné určení ženské role, apod. Takže je snaha pohádky upravit, nebo nahradit novými ,,stranicky správnými“.  Tato snaha o ,,vyrovnání práv“ je, jako vše ostatní, zaměřena ne ke skutečné rovnoprávnosti, ale vždy k tomu, co je chápáno, jako slabší, diskriminované – v tomto případě je to žena. Vlastně tedy nejde o rovnováhu mezi mužem a ženou, ale o násilné přidání práv ženám, bez ohledu na to, jestli tím snad může naopak zase dojít k diskriminaci mužů. Prakticky je toho součástí nenápadné snižování hodnoty mužství. Cílenou snahou vychovávat chlapce k jemnosti, módnosti, nenásilí, potlačování veškerých bojovných, ale i obranných postojů, které jsou v mužském druhu přírodně uloženy. Je to tedy NEPŘIROZENÁ a UMĚLÁ snaha MĚNIT PŘIROZENÉ DO DRUHŮ OD POČÁTKU VLOŽENÉ PŘEDPOKLADY A DANOSTI.

Obranu proti tomu MÁME prakticky VYZKOUŠENOU ZA KOMUNISMU – také byly děti vychovávány státem, Pionýrem, SSM a Stranou…ale doma jim rodiče ukazovali, jak vypadá realita a žel museli je vést k přetvářce ve škole i společnosti ,,aby nás všechny nezavřeli“. ZÁCHRANA NÁRODA a tím i lidstva JE NYNÍ OPĚT VÝLUČNĚ V RUKOU RODIN a jednotlivců. Už se nejde spoléhat na stát, politiky, organizace. Dnes více, jak kdy jindy, musí každý člověk poznat svou odpovědnost za sebe, blízké i svět a aktivně přistoupit ke všem těmto pojmům. My všichni jsme je pomáhali po generace budovat, nyní i v předchozích inkarnacích. Protože jedno všechny tyto pojmy spojuje – odpor a vzdor k Božímu řádu, snaha vytvořit cosi, co nebude podléhat přírodním a tím i Božím zákonům, ale bude podle našeho přání. Proto každé naše postavení se proti řádu dnes, včera i v jiných inkarnacích, je s těmito pojmy spojeno. Proto náš boj proti tomu všemu hnusu je i osvobozováním se od svých vlastních hříchů na tomto světě. Základem lidské společnosti byla a je RODINA, proto musí být její role stále připomínána, chráněna. Je nutné, aby princip rodin byl zachován a ne rozmetán, jak se to už postupně děje v Norsku, kde jsou děti tak zmanipulovány, že udávají své vlastní rodiče, pokud se nechovají ,,správně“ korektně, jak společnost určí a do dětí nabifluje. Také jsou tak navedeny do ideologie ,,spravedlnosti“, že si například nemohou pozvat domů jednoho kamaráda, ostatním by to bylo přece ,,líto“, takže pokud si chce dítě někoho pozvat, musí to být celá třída… Podobně jsou vedeny k násilnému pohledu na to, že všichni lidé jsou si rovni, ale ti barevní jsou pochopitelně lepší, jiná náboženství jsou hodnotnější, než ta vlastní, atd. Je to výchova k vlastní malosti, pohrdání sebou samým. Jsou vychovány k lásce a úctě JEN ,, k jinému“ a i když se tomu říká spravedlnost, rovnováha, rovnocennost, je to zcela jednostranné a ve svých důsledcích mnohem extrémnější, než nejsilnější historický rasismus. Ale na rozdíl od něj, který alespoň chránil svůj druh, tato úchylka svým vlastním druhem pohrdá, ponižuje jej, špiní jej a má tendenci k sebezničení /jako každý už zcela zvrhlý druh/. Zde už rodiče promarnili své ,,svaté právo“ výchovy svých vlastních dětí a dnes i zítra budou jen sklízet ponížení, protože v těchto zemích se bere ZA PRÁVNÍ ZÁKLAD, ŽE DÍTĚ NIKDY NELŽE A PROTO SE VĚŘÍ JEMU PROTI DOSPĚLÉMU. Společnost nejlépe ví, co dítě potřebuje a rodič do toho nejen nesmí mluvit, ale je udržován v roli viníka, který může být každým okamžikem trestán. Ovšem ty správné názory dítě nezíská samo, ale jsou mu vnuceny umělou, propagandistickou výchovou společností.

Zde se snaha o tzv. ,,rovnost“ plně ukázala ve své zvrhlé falešnosti – dítě NENÍ rovnoprávné s dospělým, muž NENÍ STEJNÝ S ŽENOU, HLOUPÝ NENÍ STEJNĚ CHYTRÝ JAKO CHYTRÝ…atd.

RODINA MUSÍ CHRÁNIT SVÉ ČLENY PROTI TOMUTO ZLOŘÁDU SVĚTA, pokud ona selže, bude vše vyvráceno a rozvařeno, jak se už nyní často říká  V TAVÍCÍM HRNCI EU.

Tato GENDEROVÁ IDEOLOGIE se potom aplikuje do dalších a dalších oborů lidské činnosti, vztahů jednotlivců, ale i skupin. Když se na problém genderu podíváme trochu z nadhledu, nejde jen o ,,rovné příležitosti mezi mužem a ženou“, ale o ignorování rozdílu mezi pohlavími a jejich přirozenými schopnostmi a předpoklady. Pokračováním této nepřirozené utopie je snaha smazat rozdíly nejen mezi kýmkoliv, ale i ,,čímkoliv“.

 

To ,,smazání“ se netýká jen rozdílu mezi Němcem, Čechem, Italem, tím, že se jim pomocí euro zákonů a nařízení vše ,,sjednotí“/všude stejné obchody, zboží, pojmenování, filmy, zvyky a názory/, ale jde to dále po všech myslitelných směrech. Musí se smýt rozdíly mezi chytrým a méně chytrým /inkluze ve školství/, mezi bílou rasou a barevnými /protirasistická výchova, ATIFA – protirasistické organizace, které bojují proti bílým ,,náckům“ ve prospěch čehokoliv ,,nebílého“/. Smytí rozdílu mezi mužem a ženou, které od prvotní snahy povýšit ženu nad muže ve všech směrech /feminismus/, přes GENDER /rovná práva muže a ženy/, došlo ke snaze zcela vymazat pojem mužpojem žena propagováním ,,třetího pohlaví“– hermafrodita, který se může stát, čím bude chtít a až se mu bude chtít. Smazání rozdílu mezi člověkem věřícím a nevěřícím odstraňováním náboženských symbolů z veřejného života /ze škol, úřadů/, aby to ,,neuráželo ty druhé“ /materialista žádné uznané symboly nemá, proto je musí odstranit jen věřící/. Pochopitelně tento masivní tlak na všech liniích vyvolává absurdní paradoxy. Odstraní se náboženské symboly, ale současně se navezou muslimové, kteří jsou etnikem bojovným, náboženským, hrdým – nevzdají se a o své náboženské symboly se připravit nedají. Takže se musí odstranit jen náboženské symboly jiných, ale ne muslimské, ty už přece nikoho URÁŽET NESMÍ.

Další paradoxy. Pro emancipované ženy se genderově vytváří všechny myslitelné podmínky, aby vynikly /v každém povolání se musí tabulkově hlídat obsazení nejméně 50% ženami, jejich platy se musí rovnat mužským, i kdyby to bylo na slévárně/, ale současně se návozem muslimů vytváří prostředí pro potlačení rovnoprávnosti žen. Konečných Cílem všech těchto, jakoby protichůdných snah, je však něco reálného – cíl vytvořit ,,nového člověka“ bez historie, kořenů, pohlavně nekonkretizovaný, přejícího všem všechno, ustupující všemu, pokorný a dobrovolně se sklánějící pod jakýmkoliv, sebemenším tlakem, bez hlubšího myšlení a zcela oddaný společnému ideálu nového Světového řádu…. A tento nový, měkký a pokorný Evropan se má smísit s bojovným, neústupným a plně náboženství oddaným muslimem – mají spolu vytvořit ,,nového člověka“, míšence, světle hnědé barvy, s inteligencí nízkého stupně, dost chytrého na jednoduchou práci, tu složitou budou dělat roboti /na robotizaci se intenzivně pracuje a již jsou celé fabriky bez lidí, první taxíky bez řidiče, apod./, aby se dal ovládat hrubou silou, ale nepochopil, o co tu skutečně jde.

OBRANA. Je nutné bojovat o zachování národa a rodiny a skutečných, po generace prověřených, morálních hodnot, ne ale frázemi, za kterými je pak jiný cíl. Vychovávat k tomu své děti, vést je k tomu v lůnu rodiny, zakotvovat v nich tyto pojmy, úctu k životu, stáří, rodině, člověku a národu. Při všech příležitostech se snažit podporovat vše, co tyto pojmy udržuje a ignorovat všechny snahy, které jdou proti zachování základních pilířů zachování pojmu člověk. Protože onen ,,nový evropský člověk“SKUTEČNÝM ČLOVĚKEM NEBUDE. Bude to tupé hovádko, žijící spíše jen v pudové rovině, agresivní, poživačné. Bigotní ve svém náboženském fanatismu, násilné a vždy připravené ničit. Žijící v rodově klanových zvycích, kde tradice bude nad člověkem, církevnictví nad lidskostí /obřízka žen, kamenování, rodová hrdost, rodové soudy a popravy/. To bude reverzní cesta vývoje lidského ducha, v soudu to znamená cestu do rozemletí v nálevce rozkladu. V tomto smyslu se stále častěji hovoří ne o Evropské Unii, ale o Evropském Chalífátu, který bude veden a řízen klanovými zákony šarie /to už se dnes praktikuje v izolovaných lokalitách evropských měst zvaných No-go zóny/.

Mechanismy masivního ovlivňování lidí, jako je Facebook, jistě nevznikly ,,náhodně“ a zcela odpovídají potřebám této filozofie. Člověk, od mládí kojený internetem a sociálními sítěmi typu Facebook, nemá žádnou potřebu se identifikovat s nějakým národem, územním celkem, snad dokonce ani pohlavím /často vystupuje pod smyšleným, opačným pohlavím/. Je zvyklý se ,,přizpůsobovat trendům“, tedy tomu, co se mu předhodí a správně ,,představí“ – musíš být cool, jinak jsi nemožný a v kolektivu neuspěješ… Facebook přímo vychovává ,,novou generaci“, která má své kořeny ne už v něčem reálném, ale ve ,,virtuálním“, vytvořeném uměle a zcela závislém na technologiích. Nevázaný sex, nevázané vztahy, ,,přátelství“, vzniklá bez znalosti druhého jen kliknutím na nějaké tlačítko, to, jako mnohé jiné odosobňuje a pomáhá k vytvoření nového neosobního, na nic nepřipoutaného, ničím se neomezujícího člověka. Člověka bez minulosti, morálních svazujících hodnot, člověka ,,okamžiku“, který se chce jen bavit a za zábavou půjde bez myšlenek tam, kam ho nasměrují. A to je také hlavním cílem mocných, ten nový člověk musí být konzumní /aby se na něm dalo vydělávat/, nesmí mít předsudky /které by ho svazovaly, nebo i varovaly/, nesmí se na nic ohlížet. Nesmí být moc inteligentní, aby nepochopil, že je využíván a manipulován – proto vznikají směry omezující inteligenci mládeže. Jeden jde snižováním učebních nároků /aby každý prošel nutným vzděláním bez problémů, bez inteligence a moc toho pak neuměl /žádné známky, žádné zkoušky, nic se neučit, jen vědět, že si to mohu najít na internetu/ – dnešní trend Ameriky. Dalším je INKLUZE, kdy se ve školách, školkách smísí chytřejší s méně chytrými i vyloženě postiženými – všichni budou vyučování společně, takže se výuka bude muset přizpůsobit těm nejhloupějším. Postižení budou mít každý svého asistenta, čímž vznikne chaotická směska nejen různě chápajících dětí, ale mezi nimi zapletených dospělých. To vše bude zcela eliminovat jakoukoliv snahu chytrých o nějaký pokrok a tak se bude inteligence snižovat – a to CÍLENĚ. Vznikne ,,průměrná masa“, která ,,proleze studiem“, zvládne jednoduchá zadání společnosti, ale k ničemu vyššímu nedojde, hlavně pak nedojde k širšímu chápání světa a lidské role v něm. Jen malá část studentů bude vychovávána v určených vysokých školách pro řízení společnosti – to se už děje a je to obdoba komunistických modelů VUMLU. To mají být ti, kteří pak budou mocensky, politicky, demagogicky a hlavně bez jakéhokoliv cítění a chápání národa – řídit společnosti k ,,novému životu“. Když jsme tak u toho – vracíme se plnou parou do komunistických metod, ale i zvrhlostí, ale už je pojmenováváme jinými jmény…ovšem lid to nechápe a je drážděn k historické nenávisti k Rusku, ale přitom se tu rychle zavádí mechanismy, které budou možná víc ruské, než v samotném SSSR. To je Luciferův princip, který lidstvo povede do degenerace a tak i zkázy. Proto se dnes stále více mluví o Neomarxismu, který se ale nijak neodvolává na komunismus, Rusko, Čínu, ale nese v sobě tytéž mechanismy, tytéž metody potlačování svobod, tutéž propagandu, manipulaci a demagogii. Tak paradoxně můžeme dospět k tomu, že EU, nebo i USA budou více komunistické, než samotné Rusko!

Obrana. Chraňme své děti, starejme se o to, čím se zabývají, zamezme jim v činnostech, které povedou ke zkáze jejich vývoje a učiní tak jejich inkarnaci promarněnou! Vysvětlujme jim už od mala smysl světa, života, společnosti, pochopitelně vždy úměrně jejich věku a vysvětlujme jim nástrahy, které jim přináší i zdánlivě neškodné zábavy. Bude to těžké pro rodiče i dítě, protože tlak kolektivů zmasírovaných společností je veliký a dítě nechce stát mimo, nechce, aby se mu někdo posmíval, apod. Zde je nutná pevnost dospělého, jeho skutečné přesvědčení o tom, že je to správné a veliká láska k dítěti, která mu pomůže zvládnout okolí, ale i odpor samotného dítěte pevností, vytrvalostí a trpělivým vysvětlováním. Je nutné začít brzo, ne až společnost dítě ,,zajme do svých sítí“.

K uvedenému pojmu INKLUZE /…cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání/, který se aplikuje ve školství /už i v našem/ se řadí multikulturní výchova, kterou chtějí aplikovat na všech dětech, chytrých, hloupějších, postižených, dokonce i těch, které se sdružují v zájmových organizacích. Už i Skaut, který vedl mládež k přírodě, samostatnosti, odvaze, se přerodil v politickou multikulti organizaci, jejímž hlavním úkolem je podporovat návoz imigrantů, všelásku k jiným zvykům, ustupování všemu jinému a potlačování sebe sama. Zde opět musí rodina, rodiče a příbuzní, kteří přijdou do styku s mladým člověkem, vyvinout mnohem intenzivnější přístup. Musí aktivně předkládat mladému člověku jiný pohled na svět, aby nezůstal bez ochrany a bez možnosti srovnání, zabořen jen v propagandě a manipulaci společnosti.

LGBT a homosexualita.

Proč to hysterické zdůrazňování, že homosexualita je pronásledovaná? To je opět jen nástroj k její propagaci. Bylo by divné, kdyby se náhle začala propagovat ,,jen tak“. Proto se musí vytvořit ,,informační pole“, půda, do které se pak už volně mohou zasazovat potřebné myšlenky. Dnešním informačním polem, ideou, ze které se pak tvoří všechny špatnosti, je zdánlivá snaha po rovnosti, snaha ochraňovat menšiny, nějak diskriminované. Jak už jsem napsal – GENDER vytváří rovnost mezi mužem a ženou, INKLUZE mezi dětmi, MULTIKULTURALISMUS rovnost mezi kulturami na společném území a LGBT mezi sexuálně vyšinutými a sexuálně přirozenými.

TŘETÍ POHLAVÍ – Genderqueer (GQ), také nazývané nebinární nebo pohlavně-expanzivní, je zastřešující kategorie pro genderové identity , které nejsou výlučně mužské nebo ženské—identity. Celospolečensky je tu vytvořena AKTIVITA, která si klade za cíl ROVNOST mezi takovouto úchylkou a mezi lidmi neúchylnými. Tato snaha chce uměle navozovat dojem jakéhosi splynutí obojího, ovšem na úkor toho původního, normálního. Tyto jedince by mohlo urážet, že se ve veřejných sděleních použije slovo ,,žena“, nebo ,,muž“ – když přece oni nejsou ani jedním z toho. Proto už společnosti /Francie/ odstraňují z veřejných nápisů slova, která by mohla navozovat dojem žena/muž a nahrazují je neutrálním ,,ono, to“, apod./.

Obrana je opět stejná. Pozornost k takovýmto snahám, které se nenápadně snaží vše pokřivit a pošpinit. Tlačit na politiky /třeba místní v obci, aby takové zvrhlosti nepodporovali, jinak je nebudeme volit/. Vysvětlovat, objasňovat škodlivost a kam to vše povede. To není láska k lidem a chudákům, ale násilné mrzačení pojmu ,,normální“.

LGBT (dříve častěji také GLBT) je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby. Zkratka tak zahrnuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením vůči heterosexuálnímu zaměření. Užívá se obvykle k souhrnnému označení komunit či hnutí těchto osob a termínů s nimi souvisejících.

Období na přelomu 60. a 70. let 20. století v USA krátce po Stonewallských nepokojích v Greenwich Village bývá považováno za počátek moderního homosexuálního hnutí ve světě. Vymezení této menšiny či komunity jako „homosexuální“ však bývá vnímáno jako zjednodušující a zpochybňováno kvůli tomu, že marginalizuje další sexuální menšiny, které sdílejí podobné charakteristiky či osudy. Postupnou emancipací jednotlivých menšin se začalo používat sousloví „gay a lesbický“ a od něj odvozená zkratka GL (též G/L nebo G&L), v pozdních 80. letech 20. století doplněná o B pro bisexuální osoby. V souvislosti s oživením veřejného angažmá lidí s transgender identitou („translidí“) na přelomu 80. a 90. let byla zkratka rozšířena ještě o písmeno T. Přibližně ve stejné době se navíc písmeno L začalo více objevovat na prvním místě zkratky, a to v souvislosti s větším prosazováním lesbické části hnutí a feministického proudu v ní. Vznikla tak obecně užívaná zkratka LGBT.

O co vlastně jde? Opět o totéž. Vymazat zavedené pojmy, zmást pojmy normální/nenormální, přirozené/nepřirozené, aby člověk ztratil vnitřní bariéry a oporu. Takto vykořeněný jedinec je pak snadno manipulovatelný! A O TOTO JDE. V mechanismech násilného ovládání jiných zemí /v tom dnes vyniká USA/  jsou přímo vypracované postupy, jak připravit zemi, která se má stát cílem tzv. ,,barevné revoluce“. Jedním ze základních prvků rozvratu je zmást občany v jejich chápání pojmů DOBRO a ZLO. Až nedokážou poznat, co je vlastně špatné a čekají, až jim to někdo označí, aby to pak opakovali – pak je snadné je manipulovat jakkoliv. To jsou přímo metody popisované A POUŽÍVANÉ těmito ,,odborníky“ na rozvrat fungujících společností.

A těmito všemi zde popisovanými metodami dochází k témuž… Tak nám budou media do omrzení předkládat, jak chudáci homosexuálové od nás trpí, budou je vystrkovat do popředí, organizovat jim perverzní průvody, dovolí jim adoptovat děti, aby z nich vychovali taky tak krásné lidi…a nakonec už nám říkají, že homosexuální ,,pár“ vychovává děti lépe, než žena a muž…nebude dlouho trvat a udělají totéž s PEDOFILY, lidmi, kteří ještě včera byli zavíráni za ,,prznění dětí“, bylo jimi hluboce pohrdáno, protože ničí dětství a šíří zvrhlosti….to bylo včera, ale mocným se hodí pro zítřek něco jiného.

Hlavními pákami, kterými mocní, nemocní tohoto světa, za použití svých nástrojů – lidí naivních, lidí zklamaných a pohrdajících společností, lidí nějak vydělených /většinou svou úchylkou/, zvrácených novinářů bažících po senzaci a po zviditelnění, včetně zaprodání se komukoliv, kdo jim to umožní, herců a umělců, kteří ,,hrají role“, aby ohromili publikum – hlavními nástroji jsou:

1/ Snaha ,,vytvořit nepřítele“, aby bylo proti komu namířit nenávist a tato nešla ke skutečným škůdcům lidstva. K tomu můžeme přičíst moderní pojem poslední doby #MeToo. To je snaha některých žen označit nějaké muže za násilníky, kteří je sexuálně obtěžovali. Často jsou to ženy prostopášné, různé herečky, které se nestydí filmovat nahé, hrát soulož s muži, ale náhle se z nich stanou cudné světice, které z dávné minulosti vytahují jakási obvinění. Když přejdeme fakt, že je pro tyto ženy příjemné ,,se zviditelnit v médiích“ a snad ještě z někoho vyrazit peníze + přidat se k široké skupině jiných nenávistných lidí, kteří jsou však chápáni jako ušlechtilí morální lidé…pak tu máme opět princip ,,ublížené menšiny“, který je dnes tak populární. Ten pomáhá mocným rozdělit společnost, vyvolat vnitřní pnutí, posilovat strach a nenávist – vše, co je pro ně ,,užitečné“ – jen ať se hlupáci perou, a nás si nikdo nevšímá. Nikdo není tak užitečný, jako ,,Užitečný idiot“. “. Muži a ženy se mají nenávidět…o to jde.

A hned tu máme jeden z taktických cílů této revoluce – „zlikvidovat tradiční vztahy mezi muži a ženami“. Za tímto účelem je třeba útočit na „otcovskou autoritu“ nebo dokonce popírat role otce a matky, zbavit rodinu práva na výchovu dětí. Likvidovat rozdíl ve výchově chlapců a dívek. Zrušit všechny formy mužské dominance, a to i v armádě.

Prohlásit ženy za „utlačovanou třídu“ a muže za utlačovatele a likvidovat jejich pověst, věrohodnost, roli i význam, jak jen to jde, pomluvami, lží, nepodloženými spekulacemi…vše je dovoleno pro ,,dobro, pravdu a rovnost“.

Ale když podněcují nenávist mezi mužem a ženou (věřícími v klimatickou katastrofu a nevěřícími, kuřáky a nekuřáky, tlustými a hubenými, sladícími a nesladícími – seznam může být nekonečný), zkuste se někde schovat a vyhnout se tomu…

2/ Vymazání všeho, co v sobě nese nějaký řád /rodina, společnost, národ-národy, sexualita, pohlaví, rasa, dítě/dospělý, náboženství/nenáboženství.

3/ Vytvoření protikladů, na nichž se vše tříští a mate, člověk ztrácí ,,půdu pod nohama“ a je tak snadno ovlivnitelný /emancipace a Islám, homosexualita a Islám.

4/ Vytváření strachu, pocitu frustrace a výčitek svědomí /USA-otrokářství, Německo-Hitler, bílá rasa-Afrika/. Vytváření válečného napětí – Korea, Rusko, návoz vojsk k cizím hranicím, vytvoření vojenských základen u hranic někoho, koho označíme za nepřítele, i když nic konkrétního nebezpečného nedělá, různé provokace, stupňování, urážení, provokování/ – Strach z války ubíjí duše a ty hledají únik v konzumním ,,dělání si radosti“ předměty.

5/ Úmyslné křivení pojmů pravda a láska – bombardování Jugoslávie mírovými bombami, USA –strážce míru, Nobelova cena za mír – shoz amerických atomových bomb na Japonsko, napalmové americké bomby na Vietnam, přiznávané americké rozvracení fungujících státních systémů – Arabské jaro, inscenace záminek pro vojenské výpady – dnes už přiznávané Amerikou řízené odstřelení vlastních mrakodrapů v NY. Boj proti ,,fašismu“, který bojuje proti jakýmkoliv projevům národní soudržnosti, touhy po samostatnosti, apod. K tomu slouží mezinárodní mnohočetné uskupení pod souborným názvem ANTIFA – anti – fa-šismus. Které napadá pokojné demonstrace za rodinu, mateřství, národ, jako že jsou to fašistické projevy. Tyto instituce jsou vládami a politiky tiše tolerované a hlavně placené ze státních peněz.

5/ Převýchova dětí pro nové pojetí Evropského megastátu, dost možná Evropského chalífátu – inkluze, multikulti výchova s odříkáváním Koránu, žertovným zkoušením oblékání arabského oblečení, předčasná a přehnaná sexuální výchova s ukázkami, jak se ukájet, apod. = zničení dětství a vytvoření předčasně zralého vyškoleného byrokrata a fanatika.

Shrnutí – celá Evropská Unie se stala nástrojem k rozbití původních států a národů a k vytvoření zcela nového společenství smíšených ras, ve kterých však zcela logicky nakonec zvítězí muslimové, protože mají nutnou míru agrese, odhodlání, víru a cíl. Evropský člověk už ztratil to vše a nyní je snaha mu vyrvat i to poslední, vědomí sebe sama.

Děj devastace a zkázy neprobíhá jen v EU. V USA se bourají pomníky, ničí vzpomínky a převracejí hodnoty, přepisuje historie. Ten zkázonosný děj se rozlil po celém světě, a proto je nutné si klást otázku – není to snad nějak centrálně, celosvětově řízeno?

A skutečně bylo napsáno velice mnoho obsáhlých knih, podložených nesčetnými důkazy, z nichž vyplývá, že za vším skutečně existuje jakési ,,vyšší“ vedení.

Tomuto orgánu, který nikdy nevystupuje otevřeně a veřejně, nemá nějaké oficiální jméno, se říká Globální prediktor a používá se pro něj zkratka GP. Jeho vznik se datuje do dávné doby a jsou i tací, kteří tvrdí, že jeho první členové patřili k zaniklým vládcům Atlantidy. Dnes se k tomuto pojmu váží především rodiny multimiliadářů, jako jsou Rotchildové, Rokefelerové, a další. Tyto rodové klany, které souvisí se židovstvím, mají rozdělené sféry vlivu po celém světě. Dalo by se říci, že si rozdělili celý svět na části a každý si řídí tu svou. Jistě spolu spolupracují, ale současně je mezi nimi i jistý konkurenční boj. Člověk, stejně jako národ, mají pro ně jen určitou ,,osobní finanční hodnotu“, nikoliv cenu lidskou, cenu života…. Jsou, bez nejmenšího zaváhání, ochotní vyhladit celé národy, když se jim to bude hodit. Svět neřídí přímo, jako nějaký král či prezident, ale skrze nadnárodní společnosti, mezinárodní banky, neziskové organizace, ale i kádry, kteří sedí ve vládách, aniž to o nich okolí ví a ovlivňují politiku, střety národů, ale i atentáty a mnohé jiné, co světem hýbe. Není nic, co mělo nějaký význam, aby za tím nestál někdo z nich. Oni se chápou jako vládci světa a řídí svět jako svou osobní firmu, tedy klidně obětují celé národy, milióny lidí, dětí, kohokoliv, jen pro svou ideu. K takovýmto globalistickým pohledům na svět a lidstvo patří i filozofie ,,Zlaté miliardy“, která plánuje snížit celou lidskou populaci na velmi omezené množství. Jde tedy o to razantně snížit počet lidí na zemi. Války jsou k tomu výborným nástrojem, právě tak, jako různé uměle vytvořené nemoci, očkování k potlačení schopnosti rozmnožování…a pochopitelně i trendy masového rozšíření homosexuálů – to vše má snížit počet obyvatel na takovou úroveň, aby bylo značně zredukováno čerpání přírodních zdrojů. Jde jim o to, aby jim ,,jejich majetek“ – země, co nejdéle vydržel. Je jisté, že i při ,,úsporném programu“, který plánuje vyhubení většiny obyvatel a ponechání jen takového množství, které bude dostatečné pro splňování služby mocným, i to má své meze. Proto je tu intenzivní snaha o ,,vesmírný program“, který by měl mocným otevřít dveře k životu na jiné planetě, až tato bude zcela vydrancována. Zdálo by se, pod tím úhlem, že klimatologické plány, jak šetřit planetu, jsou právě nástrojem GP k prodloužením použitelnosti země. Jsou tu však další skupiny, které bojují za své zájmy. To jsou skupiny už ne celosvětového významu, ale národního – jako je např. USA, kde v politických sférách vnikla izolovaná skupina, které se říká ,,deep state“, stínová vláda, jakýsi ,,stát ve státu“, ovládající zbrojařský průmysl a další mocné nástroje, kterými se snaží ovlivňovat svět, ale už jen ve svůj prospěch. Takové skupiny pak vytváří klimatologické ideologie k manipulaci veřejnosti a vysávání miliardových částek na zdánlivou ,,záchranu země“, a tyto finance použijí pro své sobecké cíle.

Musím také zmínit jeden pojem z naší ,,malé scény“, který však ve svých individuálních podobách funguje po celém světě. Pražská Kavárna není něco takto skutečně existujícího. Pod tento pojem se sdružuje akademická inteligence, která si podobně jako GP myslí, že jen ona je předurčena a uschopněna k vyššímu řízení státu, které ,,obyčejný hloupý lid nechápe“. Jsou to lidé přesvědčení o své jedinečnosti, pohrdající národem ,,prostým /sprostým/ lidem“. K nim se řadí někteří umělci, slouží jim novináři pro tu trochu slávy a peněz, kterou jim ,,páni“ slíbí. Nástrojem pro tuto šlechtu se stávají různí mladí volnomyšlenkáři, umělci, bohémové, mladá avantgarda, která pohrdá společností, řádem a zákonem – proto jsou ideálním nástrojem pro jakoukoliv revoluci. Tak i sqoteři, kteří pohrdají soukromým vlastnictvím a zaberou cizí dům, protože ho přece majitel ,,nepotřebuje“. Takzvaná ,,Klinika“ v Praze je toho jasnou ukázkou, kde politici Kavárny nad nezákonným zabráním budovy partou sqoterů drží ochrannou roku, chodí se sem s dredaři a narkomany fotografovat, honí si na nich kariéru a vůbec jim při tom nevadí, že je to jejich jednání protizákonné…a není vůbec žádná náhoda, že tito ,,volnomyšlenkáři“ podporují všechny ty věci, o kterých zde píši, včetně otevření hranic všem imigrantům z celého světa…vše spolu totiž přímo souvisí.

Dalo by se napsat ještě mnohé z ,,nových pojmů/, které si nyní svět ,,zamiloval“, ale není to nutné. Stačí jen pozorovat. Co je podporováno, doporučováno masmédii a Českou televizí, to zcela jistě souvisí s tím vším, co jsem zde popsal. A naopak, je-li něco stále pomlouváno, ponižováno, jsou-li zváni nesčetní ,,odborníci“ k nekonečným diskuzím v televizi, kde o ničem nediskutují, ale svorně jen pomlouvají – pak je jisté, že to musí být něco, co je ve prospěch národa a člověka, co jej chce chránit, co chce zjevit pravdu a dát věci ke skutečné diskuzi a řešení. Podle tohoto pravidla se dá bez zaváhání řídit, protože všechny řídící struktury společností a národů jsou více, či méně, obsazeny jen strukturami, které vedou svět do zkázy.

Musíme se tedy soustředit na ,,malé světy v našem dosahu“ – lidé blízcí, rodiny, děti, lidé v okolí a tam se snažit upevňovat a podporovat to, co ještě drží svět /i člověka/ pohromadě. Sami v sobě pak posilovat víru v Boží řád a Jeho spravedlnost. Víru, že dobro vždy zvítězí, ale připustit, že v samotném Pekle se to stát nemusí /temno má být odděleno a svrženo do propasti. To dobro je pak pro okolní svět, ale ne pro Peklo samotné/. Proto si musíme v sobě připustit, že člověk bude muset Peklo opustit, aby se se Světlem setkal. A Pekel je několik, to skutečné kdesi pod námi, to kolem nás, které si mění svět k obrazu svému i to v nás, které musíme přemáhat – tam jedině můžeme skutečně zasáhnout a změnit Peklo v Ráj. Zde ve světě hmoty však máme podporovat každé dobré chtění, aby každá duše získala sílu k vítězstvím nad Peklem v sobě a neztratila cestu k Ráji nad námi…


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031