217. Volby a duchovní cesta /5.10.2017/

217. Volby a duchovní cesta

 

Mám postřeh, že pro mnohé lidí, kteří se snaží jít nějakou duchovní cestou, je pojem ,,volby“ čímsi jdoucím přímo proti jejich duchovním aktivitám. A dokonce bych k tomu dodal, že znám osobně více čtenářů, kteří by volit šli jedině, kdyby je o to osobně poprosil Abdrushin… Pro mnohé jsou pojmy volby a politika něčím přímo perverzním-zosobněným temnem a každý, kdo na ně jen pomyslí je už jednou nohou v Pekle.

Je skutečně pojem ,,volby“ a ,,volba“ něčím tak špatným, že by se mu ,,poctivý člověk“ měl raději vyhnout? Nad tím bych se dnes rád zamyslel, protože je to otázka velmi aktuální.

Na počátku naší osobní existence bylo jen obecné duchovní semeno s touhou po sebeuvědomění. Ta touha ho hnala níže a níže do stále hutnější hmoty, protože jen v ní se mohl pro ni uskutečnit vývoj. Samozřejmě, že to vše víte, je však nutné to zopakovat pro jiné pochopení pojmu ,,volba“. Jak tedy může dojít k sebeuvědomění a vývoji duchovního zárodku? Prožíváním různých situací. Při tomto prožívání musí zárodek vědomě vyzkoušet účinky pojmů ,,správné“ a ,,nesprávné“. To ale zárodek jistě neopravňuje k vytvoření skutečného Temna a Zla, což jsme provedli, ale k pouze k různorodým nuancím přesného chápání zákonů stvoření – tedy Vůle Boží. Součástí našeho vývoje je tedy ,,výběr řešení“, nebo ,,výběr eventualit“. Jistě to původně nebyl přímo výběr mezi ,,dobrem“ a ,,zlem“, to vzniklo až později, kdy jsme zlo sami vytvořili. I v původním plánovaném vývoji jsme se ale měli ,,rozhodovat“, nebo také ,,volit“ mezi nějakými póly. Dnes však je to už vyhraněná volba mezi Řádem a Zlořádem. Slovo VOLBA je nyní ještě mnohem ostřejší a už není důležité jen pro náš vývoj, ale nyní především pro ZÁCHRANU. Proto by člověku, který se snaží jít duchovní cestou, měl být pojem VOLBA velmi blízký a důvěrně známý.

Pojem sebeuvědomění chápu jako uvědomění si sebe sama v ,,prostoru a čase“, tedy vnímat se v celku stvoření v každém jednotlivém okamžiku neustále, bez přemýšlení, bez plánování, stát se vědomou částí všech dějů, ke kterým svým druhem může dosáhnout… To je děj velmi obsáhlý a dopracovat se k němu je dlouhodobý proces, ale začíná v prvním doteku s okolím. V něm jsou zárodku umožněna ,,spolužití“ s větším prostorem, existencemi, entitami. Zde, v hmotné inkarnaci to začíná od pozemského zrodu, s doteky rodiny, blízkých, pak vzdálenějších lidí a dějů. Kruhy se rozšiřují s otevírajícím se obzorem. Na této cestě se osobnost musí setkat i s pojmy národ, vlast, když předtím v sobě zpracoval pojmy rodina a příbuzní. Ty všechny pojmy vychází z širších a mnohotvárnějších vyšších duchovních pojmů. Vždyť zmínku o obraně vlasti najdeme dokonce velmi vysoko, až v působnosti prastvořené z prvního, nejvyššího oddělní Prastvoření. Prožít tyto pojmy, najít k nim ten správný postoj je nutné pro to, aby uzrávající duch mohl později zpracovat vyšší pojmy ve vyšších říších, ty už nejsou pozemské, ale nejvnitřnější základní princip zůstává stejný. Tyto pozemské pojmy, i když jsou již pokřivené, zdeformované a někdy zcela zavádějící, jsou přesto velmi důležité. Při jejich prožívání už musí duch ,,volit“ a hledat, co je správné a co ne. Pojem národ, vlast a rodná zem jsou dalším učebním oborem na cestě k pojmům Země, vesmír a…duchovní světy. Nic nesmí být vynecháno, nic přeskočeno. Duch, který by se vyhnul volbě mezi tím a oním, by se ,,vyhnul“ svému vývoji a proto by zakrněl, stal by se vlažným a byl by při třídění odvržen.

Při inkarnacích přicházíme do určitých konkrétních národů. Jednak je v tom stejnorodost, za druhé vina a odpykání, nebo osobní touha tam pomáhat. Národy jsou jako třídy jedné Školy života. Každá třída je jedinečná, nezaměnitelná a nutná, protože každá dává určité jedinečné možnosti pro určitý druh duší. Každý ,,inovátor“ a zlepšovatel, který by chtěl ve Škole zbořit zdi a vytvořit ,,moderní jednotřídku“ je rouhač a ničitel Božího řádu. Rouhač, který chce zabránit správnému vývoji duší. Kdo takového rouhače podporuje, je spoluviník a bude Božím řádem rozemlet jako zlo přinášející škůdce. Koho to nezajímá a nezakročí proti ničení Božího řádu je lenoch, nebo spící ignorant, či zbabělec, v nejlepším případě vlažný, o němž bylo prohlášeno – nejsi ani studený, ani horký, nesnesu tě ve svých ústech…a bude vyvržen. Kdo se nepostaví proti ničení Božího řádu, myslí si o sobě, že je hodný, proto nebojuje, se přesto stává viníkem, a jak čteme – takový ,,hodný“ je tak líný, že nepáchá zlo, což mu nepomůže, aby nebyl v soudu označen za trubce, zbytečného tvora…

Nyní v soudu je všechno hnáno až na ,,ostří nože“, je to ošklivé, ale ,,průkazné“. Kdo před tím zavírá oči, protože se mu to ,,nelíbí“, izoluje sám sebe od požehnání, které tato doba třídění přináší. Požehnání je právě v slovech VOLBA a PROHLÉDNUTÍ. Dnes může každý vidět a prožít, co je ,,proti Bohu“ a co musí být zničeno. Pro vědomého ducha však už nestačí jen to ,,vidět“, ale musí aktivně ukázat, na čí straně stojí – pro Boha, nebo proti Bohu.

K takovému vyhraněnému a vědomému postoji ducha patří i slovo ,,odpovědnost“. Člověk má odpovědnost za své činy, myšlenky i druh cítění. Ale má i odpovědnost za své spolupůsobení. Ne náhodou a bez cíle, je inkarnován do nějakého národa – tím má jistou odpovědnost za svůj postoj k národu. Jinak nevyužije správně svých osudových cest. On nemusí mít vždy přímo ,,odpovědnost za národ“, pokud v něm dříve nevyvolal zkázu a nyní byl inkarnován, aby to napravil /…jenže, kdo ví jistě, jestli se jej to netýká, že?/. On ale má vždy ,,odpovědnost za svůj postoj k dění v národě“. Tímto svým postojem národu buď pomáhá k rozvazování vláken, nebo národ zatěžuje, ale tím i sebe, další karmou.

Jít k volbám, nebo nejít – to je samozřejmě také ,,volba“. Nejít, znamená vyhnout se nepříjemnému, prchnout od odpovědnosti k národu, zjednodušit si rozhodování… JENŽE, je v tom problém. Náš poměrný volební systém není jistě ideální /…ale co je?/. Všichni jsme evidování a máme svůj ,,volební hlas“, který někomu dáme, ale POZOR! Svůj hlas vlastně někomu dáme, i když nejdeme k volbám! Náš neodevzdaný hlas bude rozpočítán všem, tedy i těm, kteří jdou cíleně a zjevně PROTI Božímu řádu. Tím, že jsme ,,nevolili“ jsme vlastně zvolili současně ,,vše“. Kdyby kandidovalo Dobro a Zlo, takto bychom je svou neúčastí pomohli oběma. Nedávno jsem slyšel od politika takový příměr. Řekněme, hypoteticky, že by kandidoval nějaký člověk a k volbám by nikdo nešel, samozřejmě jen on a zvolil by sebe sama. Pak by měl 100% úspěch a 100% zastoupení. On by si sám svými lidmi obsadil všechny úřady. Kdyby to byl člověk zlý, chtějící zlo – jak by mu v tom někdo mohl zabránit? Vše by bylo legální a on by mohl oprávněně říci, že byl ,,všemi hlasy“ regulérně zvolen a má PLNOU podporu voličů…

Samozřejmě politika je speciální odvětví lidských zájmů, ona přitahuje určitý druh lidí, určitého chtění. Tam bychom mohli, ostře řečeno, téměř vše označit za zlo. A došli bychom k názoru vícerých ,,duchovních lidí“ – přece nemohu vybírat mezi špatným a ještě horším. Já chci Světlo a Dobro, nic takového tam není – proto k volbám nepůjdu. Nejde, ale tak stejně dal svůj hlas špatnému a ještě horšímu. Moc dobru tedy nepomohl, že? Kdyby k volbám šel a dal hlas nějaké, třeba i malé straně s lepšími ideály, pak by ji sice do vládnutí nedosadil, ale svůj hlas by nenechal zneužít systémem k něčemu, co sám nechce.

Nezrodili jsme se do této doby a do našeho národa náhodou, což znamená, že neseme odpovědnost za svůj postoj k dění ve světě a v národě. A jestliže měl Abdrushin pronést něco o důležitosti našeho národa pro duchovní dění v soudu, pak to náš postoj k našemu národu staví do ještě důležitější role. Je posvátnou povinností každého probuzeného ducha chránit duchovní hodnoty, ochraňovat Boží řád, aby nebyl křiven a zneužíván. Svalit naši práci na Boží bedra výrokem, že On to zařídí, ochrání hodnoty, zničí rouhače, apod. – to není pouhá naivita, ale ignorace a zbabělost. Zachraňoval a zasahoval Stvořitel, když jsme zavraždili Abdrushina v Jeho první inkarnaci? Zasahoval, když jsme zavraždili Kassandru?  Když jsme zavraždili Jeho Syna Ježíše Krista? Zasahoval, když jsme udávali Abdrushina na Gestapu, když ho zavírali do vězení a když mu hrozila likvidace v koncentráku? Ne! Nebýt člověka – M. Schlaurota, pak je dost možné, že by Abdrushin v tom koncentráku skutečně pozemsky končil…a náš hřích by se zmnohonásobil. Z těchto uvedených případů, ale jistě i mnohých dalších, je zřejmé, že se očekává naše aktivita při pozemské ochraně duchovních hodnot i osobností.

Je však nutné brát svět, jaký nyní je a ne nic nedělat a čekat, až bude lepší. Nyní potřebuje naši pomoc, ne zítra, nebo za sto let… Čekat, až budou kandidovat andělé a pak si mezi nimi vybírat toho, který se mi více líbí….nebo se zajímat o skutečnost přítomnosti a pokusit se udělat něco proti tomu, aby podlí lidé neničili Boží rád? Jsme v Pekle, o tom nás mnohé přesvědčuje každý den. A to nemáme srovnání, kdybychom je měli, připadalo by nám vše možná úplně beznadějné. A volby probíhají v Pekle. Tam se nevolí mezi andělem a čertem, ale mezi ďáblem, který chce nechat zazdít poslední cestu z Pekla na povrch a čertem, který apeluje na to, že ,,tam nahoře“ se přece jen dá ledacos užitečného naučit a proto se cesta musí zachovat. No a my, kteří už víme, že tam nahoře není jen cosi užitečného, ale vede tam cesta k něčemu nádhernému…my nepůjdeme podpořit toho čerta, protože my přece uznáváme jen anděla. A tak vyhraje ďábel a díru zazdí…a my budeme sedět v Pekle a snít o Nebi…

Pokud by v těchto volbách byla možnost jen volit Hitlera, nebo Hitlera, pak by bylo rozhodnutí o ignorování takových ,,voleb“ jistě na místě. Ale ještě pořád jsou tu lidé a aktivity, které nabízejí ,,chránit náš národ před hnusným rouháním“, které dnes chtějí mnozí lidé nastolit. A POKUD EXISTUJE NĚJAKÁ MOŽNOST CHRÁNIT NAŠI ZEMI, PAK JE POVINNOSTÍ KAŽDÉHO DUCHOVNÍHO ČLOVĚKA TO UČINIT!

O tom jsem přesvědčen.

Politici nabízí mnohá ,,řešení“ ,,problémů“, u kterých předpokládají, že zaujmou voliče. Co jsou tato, podle nich ,,nejdůležitější témata“? Nějaké slevy, odbourání nějakých drobných poplatků, valorizace důchodů, zvýšení platů těm, kteří nejvíc křičí, jako lékařům, učitelům, atd.

Co jsou ale skutečné zásadní problémy světa? Problémy, které jsou i nám vnucovány zvenčí.

Je to terorismus spojený s protiprávní, ale podporovanou imigrací. Je to snaha zrušit hranice mezi státy a postupně dosáhnout vzniku Nové Evropy, tedy superstátu se svazovými zeměmi z původních suverénních států. Je to snaha o zboření pojmů pohlaví, podpora homosexuality, jako ,,dobré a užitečné“ formy svazku. Je to snaha o násilné zavedení multikulturalismu s akcentem na to, že přistěhovalec musí mít větší práva, než domorodec. Je to snaha zbořit rozdíly mezi dítětem nadaným a omezeným a vytvořit jakéhosi hybrida mezi tím. Je tu snaha o znevýhodnění bílé rasy pod záminkou boje proti rasismu. Je tu snaha o omezování práv občanů a snaha o byrokratické řízení země ze zahraničí/Brusel/. Je tu snaha, zatím méně nenápadná, ale lehce zjistitelná, dosáhnout křížení mezi evropskou bílou ženou a tmavou rasou imigrantů. Je tu snaha likvidovat naše zemědělství i průmysl a vytvořit z nás tzv. banánovou republiku, zcela závislou na tom, co jí dovolí, nebo, jako kost pohodí EU… A mnohé další, které souvisí s těmito tématy.

Tato témata jsou zcela zásadní, protože jejich realizací pozbudou veškerá jiná témata smyslu. Až budeme i u nás neustále řešit teroristické útoky, až budeme řešit neustálé střety mezi domácím obyvatelstvem a protěžovanými imigranty, až budeme EU donuceni k jakýmkoliv nesmyslným a zrůdným činům, pak nikdo nebude řešit důchody, mzdy kohokoliv, peníze potečou jen na ,,boj proti terorismu“, který si sami budeme současně pěstovat, na pohodlí nespokojených imigrantů, svoje děti místo lásky k přírodě a Bohu budeme učit úctě ke Koránu a vštěpovat jim pokoru před každým islamistou. Ve školách se bude, jako už v Německu a jiných ,,pokrokových“ zemích, vyučovat, jak se nejlépe souloží, jak se sebeuspokojovat a že nejlepší samec je černoch. V takovém světě bude závratnou rychlostí potlačeno vše morální a normální, ale bude jásavě vítáno vše perverzní a proti přírodní. Takový svět půjde ostře proti Božímu řádu a já takový svět nehodlám podporovat, ale vždy chci stát proti němu, protože toto vše je PROTI BOHU!

Volby beru z duchovního hlediska jako správné. Hodlám se jich zúčastnit, ovšem za předpokladu, že mi dají k výběru to, co je proti těm zvrhlostem, které se ve světě rozšiřují jako morová rána. A pro nás je branou k této zkáze EU, která toto vše podporuje, propaguje, zavádí a nutí k tomu všechny své členy. Protože ani terorismus, mrtví, nogo zóny a mnohá konkrétní a prokázaná zjištění, že tyto cesty jsou šatné, nic z toho nezměnilo směřování EU, pak je jisté, že EU je tím, co zničí své členy. Nejen, že je zničí fyzicky, ale před tím je dovede do hříchu, zkaženosti a zoufalství. Dnešní ,,moderní směry a snahy“ jsou všechny pouhým nástrojem Lucifera, který vede pitomé lidstvo k sebezničení. To já podporovat nehodlám.

Hodlám tedy podpořit takovou stranu, která chce:

 • Zamezit vpádu imigrantů do naší země, zajistit bezpečnost hranic a státu.
 • Popohnat politiky a soudce k osobní odpovědnosti-každý musí být trestně odpovědný, pak si bude mnohem více dávat pozor na svá rozhodnutí.
 • Zabránit diktatuře EU, vzepřít se jí a nebude-li to možné, pak prosadit odchod z EU.
 • Prosadit odvolatelnost politiků, kteří neplní své sliby, zpronevěřují se svému poslání, apod.
 • Prosazovat radikální změnu v sociální politice, kde se rozhazují peníze nepotřebným, protispolečenským živlům, všemožným úchylkám, ale potřebným se upírají.
 • Zcela vážně zvážit a vyvolat velkou diskuzi na téma naší účasti v NATO, které místo obrany Evropy, vyvolává útočné a okupační války, provokace a snahy o státní převraty v zemích, kde z toho mají aktéři, hlavně USA, prospěch.
 • Prosadit zákon o referendu, aby občané měli použitelný nástroj na svou obranu proti zlořádům ve společnosti.
 • Prosazovat české zájmy, tedy zamezit vyvádění zisků, zakázek a celých českých podniků do cizích rukou. České firmy musí mít prioritní postavení, ne druhořadé. Zásadní zdroje musí mít stát ve svých rukou, aby občan a národ se nestal vydíratelným, jako je to např. v případě pitné vody.

 

Pokud budou takové strany, které dlouhodobě prosazují tyto cíle, nejen nyní před volbami, pak je chci podpořit, pro dobro našeho národa. Měly by to být strany, které mají šanci se dostat do parlamentu, jinak je jejich podpora spíše věcí morální, což má jistě svou hodnotu, ale kvas doby vyžaduje mocnější nástroje.

Ze všech politických stran, které mají naději citelněji zasáhnout do dějů v politice, jsem našel jen jedinou, která dlouhodobě/léta/ takové cíle prosazuje. Je to SPD Tomia Okamury. Tím neříkám, že je to ideál, ale reálně vzato jsem neobjevil nikoho, kdo by byl použitelnější. Ostatní strany a politici jsou už dávno namočeni do různých podrazů, afér, lží, nebo se chovají jako farizeové. Hlásají to, či ono, jak jim to vyhovuje, nebo jeden hlásá něco a jeho podřízení hlásají veřejně pravý opak, aniž k tomu jejich šéf pronese jediné slovo odporu, či vysvětlení – ANO. Jedna každá z velkých stran je nějak svázána s EU a veřejně, či skrytě jí chce sloužit. A sloužit EU rovná se přijmout to vše, co jsem uvedl jako rouhavé a zvrácené, ale ještě mnohé další k tomu navíc…

Postavit se dnes za Boží řád v tom skutečném slova smyslu, tedy hlásat Boží moudrost, čerpanou z Poselství, to nenalézá ve společnosti sluchu a proto je to házení perel sviním a znehodnocování posvátného daru. Avšak postavit se za Boží řád v obraně národa, morálky, výchovy dětí, ochrany hodnot ducha…to možné je a národ, nebo jeho část, na toto ještě dokáže reflektovat. To je dnes reálná podoba, jak lze něco z Poselství prosazovat ve společnosti. Nebo můžeme sedět sami doma, či ve společenství několika podobných, a předčítat si věty z Poselství s blaženým pocitem, že tím ,,sloužíme Bohu“ a …BUDEME PROTO SPASENI. Budeme čekat na Tisíciletou říši, kterou nám Bůh zařídí…

V rámci ,,nového trendu“, že mám poslouchat hlavně Araba, použiji arabské přísloví: Modli se k Alláhovi, ale velblouda přivaž!

Tak to vnímám já…


P.S.:

Při minulých rozhovorech o volbách, kdy jsme zde diskutovali o našem možném prezidentovi, tu padaly návrhy na pana Schwarzenberga a paní herečku Táňu Fischerovou. Mohu s jistým přesvědčením prohlásit, že kdyby tehdy volba dopadla ve prospěch někoho z nich, dnes už tu máme imigranty nasazené, multikulti prosazené ve školství a podobné novoty dobře zaintegrované. Obzvláště u paní Fischerové, která oslovila mnohého čtenáře svými proslovy o lásce, lidskosti, mne zaujaly její nenávistné výroky na adresu prezidenta Zemana. A to je právě velmi poučné, že lidé, hlásící se k odkazu Pravdy a Lásky, propagované panem Havlem/humanitární bombardování obyvatelstva v Jugoslávii/, projevují tolik nenávistných slov, gest, často i verbálních násilných projevů, které jsou v tak zjevném rozporu se sloganem Pravda a Láska… Budiž to varováním zvláště pro lidi duchovního zaměření. Oni se neumí orientovat ve věcech politických a proto snadno ,,skočí“ na ,,morálně láskové fráze“. Zde je nutná duchovní bdělost a u každého, kdo se v politice ohání slovy Pravda, Láska, Lidskost, Soucit, a podobné, se podívat na toho člověka v širších souvislostech a časovém rozpětí. V celém světě se rozmohl pojem Antifa, jako pojem lidí, kteří stojí proti fašismu, xenofobii, rasismu, apod. Tito lidé pak zapalují auta, vytloukají výlohy, fyzicky napadají pěstmi i kameny pokojně jdoucí dav, který třeba poukazuje na důležitost zachování rodiny… Proto pozor na pokřivení pojmů a hodnot, dnes je vše ,,naruby“ a chce to zůstat v reálném obraze a nenechat se ohlupit pěknými slovy.

A ještě jeden postřeh pro ty, kteří nesledují dění. Ve Španělsku, které je ČLENEM EU, chtěli lidé žijící v Katalánsku projevit své přání po samostatnosti, která jim byla vzata. Uspořádali referendum, ve vší slušnosti, dbalí právních norem. Stát na ně poslal ozbrojené složky. Policie mlátila obušky muže, ženy, staré, rozháněla je plynem, střílela na ně puškami! Rozbíjela volební urny… I naši politici to všichni odsoudili. A co na to EU? Včera vydala prohlášení, že použití násilí bylo v pořádku… V takovém svazku chceme být, aby nás mohli bít za každou touhu po svobodě? Co pak lze očekávat dále? Že nám dovolí svobodný duchovní názor? Jedině, bude-li to touha po Islámu. Možná nás také budou bít obušky za to, že si čteme Poselství a ne Korán. Možná ano, ale budu-li moci, budu se tomu bránit, a proto budu podporovat takové síly, které nám pomohou se osvobodit od jařma této EU/kterou volil kdejaký čtenář, protože ho politika nezajímá a proto slyšel jen fráze, kterým uvěřil/.

-ZF-


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031