209. Všechno mrtvé má být vzkříšeno…/4.9.2017/

209. Všechno mrtvé má být vzkříšeno…

 

Vždy, když jsem četl tuto přednášku, připadala mi jasná a srozumitelná. Dnes, při pohledu na dění v lidské společnosti, zjišťuji, že jsem si nedokázal představit praktickou rovinu těchto slov…a myslím si, že mnozí z nás jsou z dění ve světě spíše zmateni, než aby je pod úhlem Poselství chápali v širších souvislostech.

Když pozorujeme dění ve světě, mnohého, ještě myslícího člověka, napadne otázka: ,,Jak je to vůbec možné, copak ti lidé zešíleli?“ Jak mohou popírat spojitost mezi miliony valících se muslimských imigrantů a mnohými násilnými činy ze strany téměř výlučně jen muslimů v těchto, jimi ,,oblažených“ zemích? Dokonce se už sem – tam i přizná, že teroristické činy provedl imigrant dnešní, nebo ten, který tu léta žije… Jak nám mohou tvrdit, že je lepší, když děti vychovávají dva muži, než manželé žena a muž? Jak nám mohou naznačovat, že sexuálně zvrhlí pedofilové mají svá práva a potřeby, která musíme uznat….? Tak bych mohl citovat další, další a ještě další úchylnosti, zvrhlosti a pomatenosti…u všech pak objevíme četné zastánce a podporovatele ze strany politiků, státníků, spolků ,,milujících lidi“ i aktivních jednotlivců, neziskových organizací. Všichni volají po lidskosti, stejném právu pro úchylné, nepřirozené, ale nikdo nikdy nemluví o jejich povinnostech, jen o povinnostech řádně pracujících, daně odvádějících a zákonů dbalých občanů. Na ty musí být velká přísnost, tresty a neodpustit jim ani nejmenší pozdržení, opomenutí, jejich povinností vůči společnosti, ale u druhých je i hrubé přestupování pozemských zákonů tolerováno a omluveno. Co se to stalo, že jedna část lidstva žene tu druhou, ale i sebe do situace, ze které musí vzejít jen boj, nenávist, rozklad, válka a hrůza? Oni snad nevidí, že i oni budou té hrůze vystaveni? Nemají děti, když sami propagují výchovu malých dětí k perverzním sexuálním zvykům, chtějí je vyučovat už v útlém věku k sebeukájení, sexuálním pokusům se stejným pohlavím a neuznání jakékoliv morální hodnoty? Těm propagátorům nevadí, že zprzní i své děti? Jim nevadí rozvrácení rodin, států a jakékoliv morální opory pro lidstvo? Copak nechápou, že tím vším vznikne chaos bez jakékoliv možnosti záchrany, protože všechny morální pilíře člověka budou strženy a on bude sám postaven do role neukotveného tvora bez jakéhokoliv přirozeného osobního vedení a tím i vývoje? Cožpak nechápou, že to bude nakonec – konec lidstva, jednotlivce, ale i vývojové duchovní cesty a tím samotného bytí individuální osobnosti?

Těžko na to jednou prostou větou odpovědět. Někteří to činí z vypočítavosti a myslí si, že se před pozemskými následky uchrání penězi a mocí, další, ještě mocnější, doufají v únik ,,ke hvězdám“ a podporují pokusy o bydlení na jiných planetách, až to zde zcela zničí, další jsou plni nenávisti k systému, který jim, podle nich, nedopřál tolik radosti a požitků, jako jiným. Chtějí všechno zničit, dokonce nenávidí svou rasu a celé lidstvo, přejí si přivodit zkázu a chovají se jako Lucifer, ale ne  jen v pohrdání všeobecnému pojmu lidský tvor, ale i sami k sobě. No a pak tu máme pomatené, kteří skutečně věří těm lžím, které ti vychytralí vypouští ze svých zlolajných úst. Bláznivý homosexuálové, kteří propagují přechod k muslimskému zřízení, budou záhy právě touto ideologií ukamenováni. Šílené emancipované ženy, které chtějí být ve všem před mužem, sami se muži stávají, taky bojují o příchod ,,chudáčků muslimů“, kteří je budou v lepším případě bleskově zbavovat všech těch práv, která si ve slabošských eurostátech vybojovaly, v horším je budou veřejně kamenovat a při tom se modlit, ale ne za spásu jejich duší, protože jim duše upírají, berouce je za podřadné tvory v nejlepším případě rovné zvířeti.

No a pak tu máme ,,mlčící většinu“, která nic nepropaguje, za nic nebojuje, nikoho nepodporuje, je tolerantní k čemukoliv, protož ji to nezajímá. Celý obzor – a netroufám si ani říci ,,duševní obzor“, ale snad, snad…alespoň myšlenkový obzor, je namířen jen ke konzumaci – vstřebávání předmětů a zábav, kterými jsou krmeni, podbízeni a lákáni temným reklamním světem. Celé usilování této mlčící a nasávající většiny lidstva zajímá jen jaký mobil si koupit, kde je jaká sleva, kam jet na dovolenou, nebo co koupit dětem, když nemají to, co děti ostatní… Tak jsou neseni touto pomíjivou řekou předmětů a v tuposti proplouvají životem, aniž by jej využili pro nějaké poučení a tím snad i zmoudření. Duše jsou otupělé a cíleně vychovávané k tupé poslušnosti, která už nemá žádnou individualitu, osobní názor a postoj. Ten je naopak v národech vášnivě potírán s elánem, který chybí v boji proti skutečnému násilí a zločinu. Tak se cíleně vychovává tupé stádo, ještě tupější, než bychom našli u jakéhokoliv skotu, dokonce ne ani u základních primitivních živočišných forem. Protože tam všude ještě funguje pud sebezáchovy, který je v lidském stádu neúnavně eliminován. Nebránit se ničemu, se vším souhlasit, dělat, co je přikázáno, chválit, co je předloženo, vášnivě nenávidět to, co je přikázáno…a jinak se tupě oddávat zábavě, která je předhozena. Nemyslet, netrpět, nežít, jen vegetovat – to je plán na ,,nového člověka“. Ideální řešení pro ,,vládce planety“ – člověk dobře řiditelný, nikdy nezlobící, který ještě poděkuje za to, když je bit a pracuje do strhání těla, ale i mysli, pro svého ,,páníčka-otrokáře a majitele“. Tam kráčí lidstvo…

Má to něco společného s názvem této úvahy?

Musí mít. To, co bylo zaslíbeno, to se také nějakým způsobem splní. Jenže neočekávanou tvrdohlavostí, zaslepeností a vůlí k sebezničení se zásadně mění ,,podmínky“. Že i Stvořitel ,,respektuje“ své zákony je jisté a bylo nám to mnohokrát vysvětleno i zdůrazněno. A jestliže Stvořitel nezasahoval ani v takových případech, jako bylo tělesné, duševní i morální týrání Jeho Synů, pak je logické, že nezasahuje ani dnes, ale ponechá to, aby vše probíhalo přesně tak, jak si denně vynucujeme. Je naší prací a duchovní činností, hledat v nových, neplánovaných formách stará zaslíbení. To je pro nás docela těžké, ale já věřím, že i to patří k soudu a vlastnímu, osobnímu duchovnímu pohybu, který je předpokladem záchrany.

Tak tedy bylo zaslíbeno, že vzrůstajícím tlakem Světla bude vše posíleno a tím přivedeno do zvýšené činnosti. Bude-li tato činnost v souladu s Božím řádem, bude podporována k rozkvětu, půjde-li proti tomuto řádu, bude posílena ke zničení… Nevím, jak vy, ale já si nikdy k těmto dějům nepředstavoval, že například vznikne masivní propaganda, která bude do škol, veřejných sdělovacích prostředků, do knih a všeho ,,kulturního“ zavádět jako morální a lidské takové bludy, jako popření samotného pojmu pohlaví. Tedy, že děti mají být vychovávány bez identity k pojmu žena/muž, mají být jakýmsi hermafroditem, který se v nějakém okamžiku svého života vždy rozhodne, jestli bude mužem, nebo ženou. Proto se musí odstranit označení žena/muž, všechna sdělení, nápisy, oznámení a oslovení musí být ,,bezpohlavní“. Kdyby toto vymyslel nějaký pošetilec a ostatní se mu vysmáli, pak by to nebylo nic podivného, ale to, že se skutečně odstraňují nápisy v metru ve Francii, že se začínají upravovat učebnice, aby se mládež co nejvíce zkazila, nejen v řečeném, ale i mnohém jiném – to svědčí o tom, že tyto zvrhlosti proti Božímu řádu jsou přijaty veřejně a společensky a jsou realizovány. V Kanadě už nyní vydávají pasy, kde si držitel vybírá mezi pohlavím žena, muž a jakýmsi třetím pohlavím – tedy hermafrodit. Právě jsem viděl přírodopisný snímek, kde jakýsi mořský mlž dělá totéž, pohlaví si změní podle situace. Tam to tedy dovedl lidský zárodek po milionech let vývoje-chce se stát mořským červem, nějakou amébou, láčkovcem, či jiným primitivním druhem – tedy pohrdá svou identitou i druhem.

Někteří čtenáři si myslí, že to nevadí, protože se temno takto samo zničí. Jenže o osudu lidstva rozhoduje jeho nejsilnější část – tady čerpám z Poselství a ne ze svých domněnek. Jestliže je dnes tolik zvrhlých nápadů, které zasahují do samotných základních postojů člověka k přírodnímu řádu, a ty jsou podporovány a zaváděny samotnými vládami států a národů, pak odezvou musí být reakce řádu vesmíru proti nám zničující. A myslet si, že miliony muslimů, kráčejících do států Evropy, kteří se nijak netají svým plánem, že vyhubí všechny, kdo nevěří v Alláha, že tyto miliony nějak zmizí, aniž vznikne masakr – to je dost naivní názor. Nebo že když vzniknou národy homosexuálů, pedofilů a ve školách se bude vyučovat, jak se pářit s kozou, apod., že vše se nějak ztratí samo od sebe, nebo že se to vzájemně eliminuje…, že nás toho prostě Bůh zbaví… Nikdy za životů Synů Božích se nic takového nedělo. I ,,zázraky“ probíhaly ve zcela jiném duchu, aniž by bránily člověku v jeho sebezničujícím jednání.

Jestliže si sami své nepřátele zveme, je hostíme, jejich zlé činy omlouváme, sami sebe ponižujeme a líbáme nohy svých nepřátel – není tu zcela zřejmá naše vůle se nechat pošlapat, zotročit a zničit? Bude nám v tom Bůh bránit? A jestliže většina k tomu mlčí a ,,nezajímá ji“ nebezpečí, které se na ně každým dnem valí – není i toto vůle k sebezničení? Tak přemýšlím, co by mohlo zabránit tomuto masivnímu celosvětovému sebezničujícímu dění… Lidi jistě ne. Bytostní? Nějakou živelnou katastrofou? Katastrof bylo mnoho, ale žádná lidstvo nezměnila. Musela by to být skutečně planetární katastrofa, která by nám vzala všechny prostředky k sebezničení – veškerou techniku, elektroniku, abychom se museli plahočit v zoufalém boji o přežití. A ještě by musela zahynout většina lidí a všichni ti, kterým současná situace vyhovuje…a těch je mnoho. Takové situace byly mnohokrát filmově zpracovány, takže v myšlenkovém světě už je vše zformováno. A když budeme pozorní, lehce spatříme, že mnohé dřívější utopie a fantazie filmové a knižní tvorby už reálně prožíváme. Co je tedy připraveno v těch zfilmovaných utopiích, načrtávajících možnost, že nám bude odebrána moc? Nic pozitivního. Zbylí lidé se moc nepoučili a opět mezi nimi povstali ti, kteří chtějí ovládat druhé. To, co dnes jde moderními prostředky, jde samozřejmě i klackem a kamenem, takže tyto vize by člověku žádný výrazný pokrok nepřinesly. Abdrushin naznačuje, že katastrofy planetárního rozměru nebyly v plánu, že lidstvo nemůže být vývojově takto sraženo zpět. Logicky, není tolik času, abychom si mohli skočit zpět o staletí a pak zase opakovat vývoj a rozvoj. Jsme už příliš daleko, a proto by takové skoky do minulosti zastavily přirozený tok vývoje. Co tedy jiného by nás mohlo zastavit? Selektivní odstranění služebníků Temna. Jenže kvas doby ukazuje, že tento pojem je velmi mnohotvarý. Nejsou to jen agresivní nájezdníci, podlí a moci chtiví politici, skrytí manipulátoři světa, pomatení ,,lidumilové“ všech zvrhlostí, ale i líná mlčící většina. Kolik lidí je tak vnitřně pohyblivých, aby se dokázalo současně v tomto zvrhlém světě orientovat, ale nezabředlo do toho, současně se vymezit, aby projevilo své jiné přesvědčení, současně se nenechalo zmást lživou propagandou, která je namířena právě do řad hodných-naivních? Je to zřejmě mizivé množství… A jsme u Biblických podobenství. Nejsme snad jako ten Lot, který s Bohem smlouval záchranu města /v našem případě Země/, když v něm bude aspoň pár spravedlivých? Nečekáme, že lidstvo musí být zachráněno, když pár čtenářů čte Poselství? Na to si musí každý odpovědět sám a sám hledat, jak on to vnímá…

Snad přijde něco, co tu nikdy nebylo a proto nemáme ani představu, co a jak by se to mohlo projevit. Snad ano, ale otázka nezní, jestli něco takového může existovat. Naše poznání je velmi omezené, takže můžeme říci, že z našeho omezeného pohledu je možné skoro cokoliv… Otázka ale zní jinak, ne – je to možné, ale ,,je pravděpodobné, že nás Bůh bude takto zachraňovat“. Dal nám Slovo, aby každý mohl ,,vědět“, co má dělat. Nechal spoutat Lucifera, aby nám v cestě nemohl zabránit – jeho bychom nikdy nemohli překonat. Nechal nám Mečem prosekat cestu jemnohmotným křovím, takže každý může touto cestou sám jít. Dal nám tedy cestu, odstranil toho, který by nám v ní bránil, nechal natáhnout lano, kterého se máme držet a podle něj kráčet touto cestou zpět do Jeho řádu, jenž nás samočinně povede do vyšších a vyšších říší a nakonec až do Ráje. Je tedy, z tohoto pohledu, ,,nutné“, aby se zde na Zemi vše odehrálo tak, aby každý nepřizpůsobivý byl odstraněn, jen proto, aby pár zústavších mohlo na poničené Zemi pokračovat ve pokusu o vývoj? Nevím, ale mně to nutné pro náš vývoj nepřipadá. Máme přece vše – volnou cestu a lano, které vede podle ní – stačí jen jít a odkládat vše, co mně osobně v mých postojích a názorech chce v cestě bránit…

Ale vraťme se k názvu úvahy. Co se to tedy v lidech probudilo, že drtivá většina se chová tak, že to lidstvo musí zničit?

Bylo napsáno mnoho knih o skrytých vládcích lidstva. Ať už to jsou rodinné klany miliardářů, nebo lóže, je zřejmé, že ten chaos mezi státy, národy má určitý smysl a cíl. Někdo hýbe figurkami prezidentů, státníků, politiků, i když většinou tito ani netuší, že jsou skrze své slabosti využíváni k jiným cílům, než si oni myslí, když si splňují ty své. Podle některých knih jsou tito skrytí vládcové lidé s duchovním rozhledem, nejsou to tedy nějací hloupí materialisté, ale silné duše, které se vědomě zaslíbily Luciferovi. A pro ně není zkáza lidstva na pozemské úrovni ničím, než jen uvolnění ducha z hmoty. Proto je ani nebezpečí zániku lidstva nestraší a nezastaví. Jejich cíle jsou hlubší, oni chtějí zkazit přímo lidskou duši, a proto vytváří pozemské poměry tak, aby podněcovaly ke zlobě, nenávisti, strachu a bolesti. Podporují zlo, aby lidské duše stáhlo do nízkých oblastí. Vždyť Lucifer pohrdá podlým lidstvem a vede ho úmyslně do zničení – podporuje v něm vše špatné. Tito jeho přímí služebníci tedy rádi vyvolají války, rozpad všech lidských a morálních hodnot, zkažení výchovy dětí, podporu zvrhlostí všeho druhu… Jejich zesílená činnost vyplývá z vědomí, že soud pokračuje a má svá časová omezení do kdy se musí to, či ono odehrát. Je tedy nutné urychlit zkažení lidstva, aby co nejvíce duší bylo strženo až za hranice možného návratu. To, že Lucifer je spoután nás před těmito jeho slouhy nezachrání, protože oni zastávají a naplňují jeho princip a na to jej samotného nepotřebují. V minulosti tu byly různé silné a pokročilejší duše mágů, těch, kteří vědomě pracují se silami jemnější hmoty a znají mechanizmy záhrobních dějů. Takové duše dokázaly ve hmotě vyvolat děje, které by nám i dnes připadaly zázračné. A takové duše propadlé temnotě mají velkou moc i bez přímé spolupráce s Luciferem.

V politicích a státnících jsou zesíleným tlakem probuzeny zase jiné děje, které budou spíše souviset s jejich osobním egoismem a zaslepením mocí, tedy sebestřednost, chamtivost a ješitnost mohou být zesíleny a ženou je k nelítostnému naplnění svých přání hmotných, ale i duševních /ovládat druhé/. Lid věřící – je většinou ,,křesťany ze zvyku“, tento pojem můžeme použít na různá náboženství, nejen na křesťanství. Tito věřící mají své náboženství jako příjemný polštář, útěchu k nepochopitelnému světu a útěchu, že ,,jednou bude PRO NĚ líp“ /na rozdíl od těch, kteří věří např. politikům, kteří říkají Ano, bude líp…už nyní, když nás zvolíte/. Takže v lidu věřícím je posílen jejich sen o spáse za příslušnost, a proto se upínají ještě více k tomuto snu. Ovšem v představitelích náboženské moci křesťanství jsou to opět jiná skrývaná přání. To, že nejvyšší představitel církve, který je chápán jako ,,ruka Boží na zemi“ vyzývá ,,své stádo“, aby přijímali muslimy a nehleděli na nebezpečí, které je již přiznané…to že se církev uchýlila k tomu, že snímají Ježíšovu sochu ze zdí kostelů, jen aby nepohněvali muslimy, neustále se také vynořují skandály, jak faráři sexuálně zneužívali děti, své farníky – to vše ukazuje, že samotné pilíře církve jsou jen iluzí a církev už slouží multikulturalismu, který je chápán jako nová verze Marxismu. Je to tedy tlakem vyvolané obnažení jádra církevního vedení, které jde jen za mocí a už ani neslouží svým ideálům. Přesto jeho členové, věřící, jsou tak duchem líní, že ani to je nedovede k opuštění takové instituce, která se ukazuje jako ,,nevěřící“ a věrolomná. Mlčící dav – v tom je zase posílena jeho duchovní lenost, takže se duše z lenosti nechává svádět jen k pocitovému životu. Ten je uspokojován požitky a sliby požitků, tedy touha po nich a usilování za nimi, tedy vnější pohyb, který nahrazuje vnitřní pohyb. To jediné, co je ještě trochu živé je duchovní obava, která chce varovat, ta je ale rychle potlačena, násilně potlačena, takže všechna varování jsou popírána a odmítána, aby se člověk ,,nemusel bát“. A přece strach, i ten bytostný v pudu sebezáchovy, by ještě mohl v člověku oživovat nitro. Proto je cíleně umlčován. Každá ze skupin lidstva je tedy posilována ve své slabosti, ale nyní k tomu ještě přistupuje skupina destrukční. Tyto destrukční prvky se objevují i ve skupinách ostatních, ale tato je jimi úplně prostoupena. Veškerá jejich aktivita vede ke zničení lidstva, ale přitom se takto nepředstavuje. Naopak se skrývá za pojmy, jako je svoboda, lidskost, soucit, láska. Jejich jednání, pokud jim někdo odporuje, je plné vzteku a nenávisti – takto jsou v Poselství popsáni tyrani a tito lidé jimi skutečně jsou, i když se staví do rolí lidumilů. Nevím, jestli tyto duše jsou tak ovládány myšlenkovými útvary, fúriemy, démony, ale jistě je v nich samotných skryto pohrdání vším dobrým, tito již tak propadli temnu, že podle mého, pro ně už žádná náprava není možná. Asi i proto chtějí co nejvíc zničit lidstvo v tušení vlastního sebezničení a v nenávistné touze strhnout sebou celý svět. Tato skupina, do níž patří jak lidé rozumu, jako tzv. kavárny inteligentů, profesoři vysokých škol, různí filozofové a další tzv. inteligence, to jsou lidé prostoupeni pýchou na svůj rozum, chtějí ,,kázat pravdu“ hloupému davu. Skrze jejich pýchu jsou nástroji temna, které je používá k destrukci systému. K nim se přidává skupina ,,volnomyšlenkářské“ mládeže, která nesprávně využila mladický impulz revolty a snahy změnit staré pořádky. Oni pohrdají jakýmkoliv řádem, počínaje společenským, přes osobní vlastnictví až ke zboření světového systému národů. K jejich ,,svobodě“ pak patří drogy, volný sex a pohrdání vším, co žije jinak. Jsou to revolucionáři, ale ne proti nesprávnému, ale proti jakémukoliv řádu a tím jdou proti Bohu, ať už vědomě, nebo jako užiteční idioti. To vše je v nich nyní posíleno a oni jdou proti všemu starému, protože chtějí vynutit ,,nové“, ,,svobodné“ – oni jsou nástroje zkázy a jsou proto využíváni politiky aby plnili rozvratnou činnost na místech, která politik chce rozvrátit pro jeho osobní účely. Jenže oni jsou jako ti muslimové. Jsou jinými využiti, ale jejich nenávist, pohrdání a nadřazenost nemají žádné ohraničení, a proto se stávají Džinem vypuštěným z láhve, který zničí každého, vlastníka láhve nevyjímaje.

Když to shlédneme ve velkých rysech, dominuje v celém současném stavu lidstva jeden překvapivý prvek – snaha zničit lidstvo …a tím i sebe sama. Při velkém množství lidí z různých skupin je zvláštní, že se tomu nikdo z nich nebrání a jakoby nedohlížel konce svých snah. Asi jediné vysvětlení je, že tyto duše jsou již pod tak velkým vlivem destrukčních temných sil, že už zcela ztratili soudnost, úsudek, reálné vidění. Žijí jako ve snu a už vůbec nevidí svět jaký skutečně je, ale jen tak, jak si přejí. Konec konců ukázka v Poselství, jak každý vidí své okolí dle své vlastní podstaty, nám tuto možnost pochopení jejich postoje dává. Jestliže je ale většina lidí na zemi zcela opanována destrukčními silami a s nadšením chce vše zničit, musíme si opět klást otázku, jestli naše doufání, že tomu Bůh zabrání, je správné. Není to pak z naší strany jen nesprávný ,,požadavek“? Vždyť Stvořitel nám dal úplně vše, co je z hlediska Jeho řádu možné. Co je víc, než část samotného Boha inkarnovaná na Zemi? Nic většího přece už není. A jestliže ani toto nestačilo k naší proměně, pak co? ,,Jaksi“ se ,,jednou“ změníme už sami?

Bylo nám řečeno, že lidstvo se nacházelo v takovém stavu, že by bez pomoci muselo být zničeno. Ta pomoc spočívala v několika věcech.

1/ Cesta Božím řádem byla už námi zapomenuta a navrátit se na ni nebylo možné, protože jsme si vytvořili různé stezky, které ale s tou skutečnou neměly spojení. Synové Boží prosekali novou cestu, která ústí do Božího řádu.

2/ Musel být spoután Lucifer, protože on by lidskému duchu zabránil touto novou cestou jít. Pro Lucifera jsme jen chamraď, kterou je potřeba zavést do propasti a v ní ji zničit. Spoutáním Lucifera byla tedy odstraněna překážka, přes kterou bychom nikdy lidsky duchovní silou nemohli projít.

3/ Byl rozpoután soud, který zesílenou silou Božích zákonů provede očistu – tedy zničí vše, co se nechce přizpůsobit.

4/ Bylo stvořeno Poselství a provedeno jeho spojení se Živým Slovem, což je děj duchovní. Tímto dějem bylo vytvořeno lano, kterého se musí duše na nové cestě přidržovat, aby nezabloudila. V tomto ději je jednak ,,poučení“ k pochopení dějů = popis cesty. Pak i síla k posílení ducha. A ještě nějaká forma duchovního proudu, který se skutečně formuje do něčeho, co můžeme jako lano chápat a vnímat, tedy jakési hmatatelné vedení.

Těmito čtyřmi body byla vytvořena kompletní sada pomocí pro osvobození ducha z pout a jeho navrácení na správnou cestu, jakož i vedení, které ho dovede až do Ráje. K tomu byla jako další bod dána příležitost k dozrání i v nehrubší hmotnosti, protože jen málo duší už nepotřebuje nejhrubší hmotu a může ve vývoji pokračovat ve hmotě jemnější.

A tento poslední bod jsme zmařili. Tento byl vázán na přítomnost části Boha přímo na Zemi. Jen nejvyšší síla mohla provést nejen očistu, ale ihned i výstavbu v Boží moudrosti. Jestliže se to nestalo za pozemského bytí Syna Člověka, pak Jej nikdo nemůže nahradit, jedině, že by se On sám znovu inkarnoval. V tomto světě, který je už podroben mnohem více temným principům, by však měl ještě mnohem menší pole působnosti, než za své poslední inkarnace. Kromě utrpení, by Mu naše činnost mnoho jiného nedovolila.

Nyní je tedy naše záchrana mnohem více předána do našich rukou. Hlavní body pro naši spásu existují, jen je nutné si to znovu uvědomovat a nežít v příjemném sebeuspokojení. Cesta byla obnovena, Lucifer spoután, na Zemi podle toho, jak to vypadá, může být přenechána ,,vláda temnotě“ a může tu být stejné prostředí, jako v nízkých úrovních záhrobí. Tam už nežijí ti lepší, ale ti horší se tam vzájemně trápí – a ti lepší musí jedině odejít někam výše. Jistě přijde doba /asi ještě nepřišla – rodí se zde ledacos/, kdy budou mosty mezi temným a světlým strženy a každý, kdo bude žít v temné úrovni již nebude moci vystoupit výše. Tento děj podle všeho může jednou nastat na Zemi. Ono ,,jednou“ je velice relativní a může nastat každým okamžikem. Abdrushin v jedné přednášce dal velikou naději: ,,Nositel kříže, který splňuje, už nemusí zpět na Zemi“. Nevíme, co je ještě dnes možné, ale věřme této možnosti a soustřeďme se na to, abychom pokračovali ve vývoji stále kupředu, vzhůru, žádné vracení se někam, jen kupředu. Půjde-li dění na Zemi současným směrem, bude každá další inkarnace jen přiblížením se Peklu a vzdálením se nebi. A při plánované genderové výchově, křížení se s muslimy, homosexuálním směrování s plánem pedofilie, apod. – zde už nebude místo k duchovnímu pokroku, ale naopak jen k sestupu.

Proto sledujme, co v nás je nyní posíleno, a nenalhávejme si, že je to jen to dobré. I ignorace nebezpečí, uzavření se do sebe a izolace od probíhajícího dění, naivita…to vše mohou být jen zesílené slabosti – to nejsou žádné klady! Nesoustřeďme se tedy jen na zjevné negace, ale sledujme v sobě i slabosti jiného druhu, které často ani jako něco zlého nevypadají. Nicméně vedou k ospalosti, otupělosti, sebeuspokojení a nic z toho nevede k hybnosti ducha, takže to nebude ,,dobro“. Vypozorujme, jak se nás osobně pojem ,,oživení všeho mrtvého“ dotýká a poperme se s tím – poctivě, ale nesmlouvavě.

A jestliže nám bylo dáno ,,lano“, které nás může vyvést na novou cestu vedoucí zpět do Božího řádu – pak je nutné ten pojem správně pochopit. Je tu nová cesta, kterou neznáme. Na ní mnoho neznámých věcí a bočních cest, nepochopitelných dějů, útvarů a forem. Takovou cestou jít bez průvodce znamená bloudit! Ale nestačí, aby nám průvodce cosi řekl k jednotlivé zatáčce a pak zmizel. On musí jít stále vedle nás a my se jej stále musíme ptát-na co? Na to, co vidím před sebou, na to, co znamená to a tamto. To ale znamená velmi intenzivní osobní činorodost, z ní teprve vznikají otázky kladené průvodci. Ten odpoví, jen, když se člověk ptá – tak, jak to dělal Abdrushin. Nestačí tedy jen čtení Poselství, modlitby a snaha o čistotu myšlenek. Musí to být velký osobní boj a rozmach, který teprve vyvolává pomocné děje. Příjemné sebeuspokojení, že ,,máme Slovo“, apod. – to tyto děje nevyvolá. To vyvolá jen příjemnou odezvu stejnorodých myšlenkových forem, které nás ,,pohladí“ a poplácají po rameni: …,,no ano, jsi dobrý…“ Chopit se toho lana jít sám podle něj novou cestou – to jediné může člověka vyvést z temnoty, která se zde intenzivně a velmi rychle zabydluje. Temní si přizpůsobují poměry na Zemi podle svých temných úrovní, z nichž přišli.

Já ale chci žít jinak – toto rozhodně není má představa o ,,životě v Božím řádu“.

Využijme tedy oživení všeho mrtvého v nás k pochopení sebe sama a vzkříšení všeho mrtvého v lidstvu k pochopení a odvržení toho, co jde proti Božímu řádu. To však může být poznáno jen bdělým duchem…tak to nepropásněme…a neprospěme.

-ZF-


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031