193. Řízený chaos /20.5.17/

Řízený chaos

K tomuto tématu mne inspiroval dotaz jedné čtenářky, která se mne ptala, jestli pánové Babiš a Zeman jsou hodni naší podpory…

Není lehké se vyznat v tom našem šíleném lidském světě. Není to lehké především proto, jak jsme ho složitě zamotali a hlavně, protože vše je postaveno na lži, přetvářce a manipulaci. Dá se téměř s jistotou říci, že málokdo z vůdčích představitelů světa, od těch vysoko stojících, až po ty malé, málokdo z nich mluví pravdu.

Není proto nijak podivné, že lidé, kteří se o politiku nezajímají intenzivněji, nemají velkou naději, že by se v tom chaosu alespoň trochu reálně zorientovali. Pak jim nezbývá, než ,,slepě věřit“, nechat se ,,poučit“ médii o jediné, politicky a demokraticky správné pravdě, nebo vše ignorovat a čekat, až to ,,Světlo zařídí“. Já jsem se postupně dopracoval k názoru, že Světlo jistě mnohé zařídí, ale nebude dělat nic za nás. Jestliže jsme se nějak, ať už nyní, nebo v dřívějších dobách, podíleli na vytvoření chaosu světa, pak je naší povinností, alespoň ,,pochopit“, jaký je to chaos a ne bez práce říci – je to špatné a Světlo to spraví. Protože teprve po pochopení může následovat konkrétní snaha na osvobození se od chaosu. S tím samozřejmě souvisí uznání osobního podílu na stavu světa a snaha o nápravu. Tato náprava dost možná už ,,není v lidských silách“ a už vůbec ne v silách jednotlivce. Takže ona snaha ,,o nápravu“ bude u jednotlivce znamenat hlavně pokorné odpoutání od minulosti i falešné přítomnosti. Těžko můžeme všechno kolem napravit a tak je možné, že ve smyslu symboliky, může být snaha o pochopení a odvržení jistou formou odpykání. Není to totiž nic příjemného, zajímavého a povzbudivého, když člověk alespoň poněkud, pochopí, jak je svět řízen. Jistě, můžeme citovat, že to je Luciferský princip, a podobně, ale to nám nedá skutečné pochopení, procítění a tím i naději k osvobození.

Tolik tedy k otázce ,,proč se tím vůbec zabývat“. Následuje otázka ,,jak se tím zabývat“, když je všechno vylhané.

Skutečně je to tak složité a má to tak mnoho úrovní řízení, že k alespoň částečnému pochopení nestačí mrknout na zprávy, do novin a internetu. Problematika skrytého řízení světa je popisována v mnoha knihách, takže to skutečně není věc, která se dá vysvětlit pár větami. Mnohé z toho lze definovat jako úvahy, dedukce či dokonce konspirace. Důkazy jsou někdy nepřímé a mnohé se dovozuje z událostí zdánlivě bezvýznamných a s ničím nesouvisejících. To by ovšem pozorného čtenáře nemělo odradit, protože samotné Poselství obsahuje celou jednu přednášku, která se zabývá symbolikou… A podobně se dnes někteří specialisté, analytici, snaží z vnějších nevýznamných událostí a symbolů odhalit skryté úmysly.

Protože jsem já sám dospěl k tomu, že je to velice složité, i když se tím člověk zabývá dlouhodobě a intenzivně, mám plné pochopení pro to, když stoupenec, kterého tyto špinavosti odpuzují, se v nich neumí orientovat vůbec.

A právě pro takové stoupence, kteří došli k tomu, že by člověk tomu přece jen měl ,,trochu porozumět“, aby k tomu mohl zaujmout konkrétní stanovisko přízně či odporu, právě pro takové bych se chtěl pokusit udělat velice zúžený a jednoduchý náčrt souvislostí řízení světa. To, že píši ,,zjednodušený a zúžený“ neznamená, že se mi to podaří pár větami. Budu se ale snažit, aby to bylo co možno nejjednodušší a pokud možno i co nejstručnější.

Nechci zde nikomu radit, jak má ,,vidět svět“, jak se má rozhodovat, jak má přistupovat ke společenským, politickým a národním událostem. Chtěl bych pouze naznačit, že dění kolem nás je složitější, než si mnohý myslí a že by bylo užitečné se na to podívat i z jiných úhlů. Postřehy, které zde napíši, nepředkládám jako jedinou skutečnost, ale jen jako inspiraci k vlastnímu pozorování a vlastním myšlenkám i postojům.

Před pár lety jsme na těchto stránkách vedli, až mírně vášnivé, rozhovory o adeptech na prezidentský úřad v našem státu. Opět se blíží volby parlamentní, ale i prezidentské. Musím tedy zrekapitulovat své dřívější postoje, kdy jsem pro volbu prezidenta vybral z adeptů panu Zemana. Myslím si, že v podstatě splnil to, co jsem od něj očekával, když jsem ho volil. Právě tak, jako Evropská unie splnila to špatné, co mne v tušení vedlo k tomu, abych ji nechtěl a volil variantu do ní určitě nevstupovat. K prezidentovi se vrátím později. Začnu tím, co není tak známé a už vůbec ,,veřejně potvrzené“.

Svět, myšleno ten náš lidský, není řízen politiky, státníky, prezidenty a vladaři, i když to tak snad vypadá. Celou historií se táhnou stopy různých mocenských skupin, které tlačily na vladaře a intrikami, manipulacemi i násilím se snažily je ovládat. Dříve to byly skupiny náboženské, okultní a magické/tedy ze sféry černé magie, Džu-džu, a dalšího/. Dnes se tyto sféry posunuly do oblastí finančních, ale původní ideologie v nich zůstávají téměř nezměněny. Můžeme tedy říci, že svět není ve skutečnosti řízen materialisty, ale jistými silami, které dobře ví o existenci Stvořitele, ale i o existenci Lucifera. Některé z těchto skupin se přímo hlásí k vyznávání Lucifera, temných kultů, k pořádání různých seancí a orgií, které veřejnost dnes považuje za dávnou minulost, ale není tomu tak. Pod povrchem zdánlivého pokroku lidstva žijí stále různé kulty, obětiny, uctívání démonů a další, o čem se snad můžeme dočíst v historických materiálech, ale nečekali bychom, že to existuje dnes. Z hlediska Poselství to jistě není nepochopitelné, protože onen svět, myšlenkové formy, démoni, to vše přetrvává třeba tisíciletí, pokud to lidstvo oživuje. Že se změnily vnější formy, že se přizpůsobily změněným formám společenského života, technice, odívání, mluvě a zvykům, to neznamená, že jsou v jádru jiné. Pod povrchem dnešního lidstva žije stále ten středověk, který na nás neblaze dýchne ze starých rukopisů.

Skryté mechanizmy řízení světa docela podrobně v mnohahodinových přednáškách a vysvětleních rozebírá analytik, pan Pjakin /lze nalézt na internetu/. Pokusím se udělat nějaký stručnější rozbor inspirovaný jeho výklady i svými postřehy.

Protože vycházím z cizích názorů, které si nemohu skutečně ,,ověřit“, berte to vše jen jako pobídku k vlastním náhledům. Možná se i pan Pjakin mýlí, ale jeho názory odpovídají mým pozorováním a proto je beru jako možný a užitečný pohled do nitra řízení tohoto našeho lidského světa. Když vše vezmeme jen jako určité schéma a nebudeme se zabývat osobami a jednotlivostmi, pak nám to může poskytnout nový pohled na svět a tím rozšířit obzory, získat nadhled na světové lidské dění, což může být velmi užitečné v mnoha ohledech…

Řízení společnosti, státu, světa… Je to vlastně stavba, podobající se pyramidě. Začněme národem.

 

Na spodní straně pyramidy je lid. Nad ním je elita, která se dělí na nižší vrstvu – technická, vědecká. Ta nás přímo nepoučuje a zjevně nevede. To až vrstva nad ní – tvůrčí elita – ti nám říkají, jak máme chápat svět, jak máme reagovat, co znamená to či ono. Nad ní je další vrstva elity – finančně ekonomická.  Ta nás váže pomocí platů, půjček, důchodů na finanční systém. A to jednotlivce, nebo firmy, které pak zase ovládají jednotlivce – zaměstnance. Máme tedy lid a nad ním tři vrstvy národní elity.

Ve starých národech nad touto vrstvou byl ještě trojúhelník který pyramidu uzavíral vzhůru, ten byl tvořen těmi, kdo měli vyšší spojení a vnímali svět v širších souvislostech, oni pak řídili ty nižší úrovně až po lid pod úhlem vnímání širšího světa, dlouhodobých záměrů pro celé společenství, ať už ty byl národ, nebo jen kmen. Tato špice určovala ,,směřování“ celku/národa,kmene, komunity/.

 

Tato špice v dnešní stavbě pyramidy národa chybí a ještě dokonce ty tři vrstvy národní elity jsou vytvořeny uměle tak, že mezi vrstvu technickou, která by mohla národu pomáhat, je vsunuta vrstva tvůrčí, která nedovolí přímé propojení finanční vrstvy s technickou, ale sama určuje, co a jak má být spojeno ideologicky, co má být ekonomikou podporováno, nebo ignorováno. Takzvaní baviči, herci, komici a jiné ,,populární osoby“ patřili u všech dřívějších národů k lidu a byli bráni jen na zábavu, nikdo by se od nich nenechal poučovat a nikdy by jim nebylo dovoleno vstoupit do řízení čehokoliv. Nyní se uměle tato kasta posunula do vůdčí vrstvy elity a bez schopností, zkušeností a jakýchkoliv předpokladů se snaží zasahovat do vedení národa.

 

Dokud státy žily izolovaně, pak jim chybějící vrcholek pyramidy/skutečné vedení/ sice chyběl ve velkém dlouhodobém vývoji, ale zevně nedocházelo k dramatickým problémům. Jakmile však začalo intenzivnější spolupůsobení států, což je v globalistické snaze nevyhnutelné, pak státům a národům chyběl řídící článek pro interakci se světem. To se pak snažily převzít zmíněné tři vrstvy národní elity.

Tento faktor, tedy, že státy bez vyššího vedení neberou ohled na planetární systém, ale jen na sebe, což může vést ke globální zkáze světa, to prý bylo zjištěno už v době starého Egypta. Sem se také datují první úvahy na globální řízení světa. Pro nás je jistě důležité si uvědomit, že to byla doba, kdy se Faraóni nechávali vědomě řídit Luciferem. Pro naši úvahu není podstatné, jestli si tehdy mysleli, že komunikují přímo s ním, ale ve skutečnosti to bylo spojení zprostředkované. Podstatné je, že tehdy byli mocní světa/Faraóni/ vědomě řízeni Luciferem a že do této doby patří i první formulované plány na globální řízení světa! K tomuto ,,globálnímu řízení“ patří rozumové plánování kolik lidí může na zemi žít, kolik z nich může žít v luxusu a kolik musí žít v krajní skromnosti, aby nevyčerpali nerostné zásoby země. Jaká musí být porodnost, apod. Tedy řízení života celého lidstva a v dopadech pak i každého jednotlivce. Řízení podle názorů a přání vyvolené skupiny, ne podle řádu stvoření. Sem pak zahrnujeme i koncepci tzv. ,,zlaté miliardy“, tedy přesně definovaného počtu lidí, kterým má být vůdci dovolena existence a v nich naplánované počty kolik jich bude otročit na malý počet vyvolených. Myšlenka, která se objevuje po generace v literatuře, filmech i úvahách chápavějších lidí.

Už víme, že povolané národy přitahovaly do sebe povolané osobnosti. A tyto osobnosti jsou nositelé určitých schopností, povahových vlastností, kterým říkáme ,,národní duch“, například ,,Německý duch“ a podobně jistě i ,,Židovský duch“. Pokud však dojde k deformaci a znečistění takového ducha, pak je to jako u Lucifera – vyšší schopnosti zůstávají, ale vedou jen rychleji ke zlu a zkáze. Proto selhání dvou povolaných národů je ve spojitosti se selháním ,,národního ducha“. Židovský duch, který měl být vůdčím, ale podlehl zlatému teleti, se přimknul k mamonu. Proto nacházíme ve sférách multimiliardářů Židy. Zde ale nejde o skutečné židovství, jak je chápeme ve smyslu členů židovského národa, ale o pokřiveného Židovského ducha, který se dal cestou zkázy. Do mechanismů globálního řízení světa proto, ne náhodou, zasahují velké a mocné židovské rodiny /např. Rotchildové/. Není jistě také žádná náhoda, že představitel druhého pokřiveného povolaného národa tak intenzivně likvidoval lid ,,konkurenčního“ prvního povolaného národa/Němci-Židy/. Nicméně aby to bylo ještě zamotanější, židovstvo se dnes dělí na dvě skupiny postavené na Tóře versus na Talmudu, přičemž ta část, která se snaží ovládat svět není ta, co byla postavená na židovské víře, ale spíše na pokřivení židovského ducha, který chce vládnout světu, ale ne jej vést k Bohu – stejně jako Lucifer… Židé měli prsty v mnohém velkém dění včetně Ruské revoluce, Francouzské revoluce, Židovské firmy pomáhali nacistům v likvidaci židovského lidu…

Máme tedy národy s jejich elitou a pak globální skupinu, která potřebuje tyto národy řídit a tím řídit dění celého světa. K tomu bylo nutné vytvořit další, spojovací vrstvu, která sice bude v národě, ale svým směřováním už národní nebude, tak vznikly nadnárodní společnosti jako součást elitní vrstvy jednotlivých národů. Tyto nadnárodní společnosti jsou pak nástroji, které z vůle globální skupiny ovládají elity jednotlivých národů podle nějakého sjednaného scénáře. Označení GP je používáno jako zkratka názvu Globální prediktor – tedy skupina řídící svět.

Z toho nám vyplývá, že velké děje v národech nevznikají z národních pohnutek, i když to tak třeba vypadá, ale jsou iniciovány zvenčí. To, co cítí a motivuje jednotlivé lidi při těchto dějích, to je jiná věc, jejich osobní, protože oni jsou zneužiti k jiným cílům, aniž to vědí. Různé revoluce, které se dnes odehrávají vždy podle stejných scénářů, jsou iniciovány studenty a umělci, kteří patří k určité vrstvě národní elity. Oni sami nevědí, že je někdo řídí, myslí si, že konají sami podle svého názoru a chtění. Jistě je využita jejich pýcha, přehnané sebevědomí, apod., ale současně jsou mezi ně vždy nasunuti jiní studenti, umělci, kteří je cíleně strhávají do revolučních nálad /ty můžeme označit jako provokatéry, nebo iniciátory revoluce/. Tito, už zjevně někým řízení, ale taky neví o vyšším vedení a o vyšších cílech globálního řízení, i oni jsou jen nástroji. Další studenti ve své mladické touze po změně, spolu s vypěstovaným pocitem nadřazenosti nad hloupým a nevzdělaným národem, se pak stávají užitečnými idioty, kteří nastartují zničení národa a svobody, kterou právě chtěli ochránit.

 

Z pohledu hmotného, fyzického, je prý svět řízen několika mocnými skupinami, snad rodinnými seskupeními multimiliadářů, kteří zprostředkovaně svou mocí ovlivňují ty ostatní, které pak vidíme jako vládce, politiky, generály, apod. Mluví se o rodinách Rotchildů, ale i jiných, méně známých. Tyto rodiny /pár lidí/ jsou vlastníky většiny majetku celého lidstva a proto je jejich pozemská moc značná. Každá rodina má svoje teritorium, které řídí a ovládá a není to nějaké malé územíčko, ale celé velké státy, jako je USA, Rusko… Tento Globální prediktor je současně i predátor a jako takový vždy spolupracuje, jen když musí ale vždy při tom myslí jen na sebe. Proto i mezi jednotlivými klany vznikají spory, které se pak projeví v nějakých světových událostech. Nicméně protože mají společný cíl – aby jim jejich panství /tedy Země a její bohatství surovin a určitý potenciál lidských otroků/ zůstalo zachováno, najdou vždy společnou dohodu vládnutí a nutných světových kroků. Jako své nástroje používají určitý, omezený počet dalších skupin, které pak působí v samotných národech, národních radách, kongresech, vládách. Jen ti nejvyšší znají skutečné cíle, každá nižší úroveň pak zná jen svou roli, bez vědomí širších souvislostí. Politici už povětšinou nevědí nic o nějakém vyšším řízení, mnohdy v ně ani nevěří a označují to za konspirační teorie, ač tomuto systému věrně slouží. Jenže oni chápou vše jen pod úhlem svého obzoru a proto vidí jen svou moc, svůj prospěch a zdánlivě jim to vychází. Že jsou posunováni vyšší mocí, zneužíváni k jiným zájmům, to je mimo jejich chápání a vlastně je jim to i jedno.

Globální prediktor má tedy své cíle. Jsou to cíle dlouhodobé, které plánují kroky na stovky let dopředu. K takovým cílům patří změny celých národů, celých populací, ale i třeba zničení celých etnik a vytvoření jiných. K takovým rozsáhlým cílům můžeme řadit i plány typu ,,Kalergiho plánu“. Pro neznalé zopakuji, že pan Kalergi byl iniciátorem a propagátorem Panevropské ideje, která byla základem pro vznik Evropské Unie. K realizačním plánům pan evropské ideje patří vytvoření jediného velkého evropského superstátu, dnes nazývané Nová Evropa, se zcela novou populací, která vznikne křížením ras. Tato nová populace nemá být zatížená nějakými národními kořeny, tradicí a historií, má to být zcela nové plemeno, které bude novým člověkem budoucnosti. Člověkem nepříliš inteligentním, aby nechápal souvislosti a nebrojil proti ,,vrchnosti“. Myšlenky pana Kalergiho oslovily v jeho době některé politiky a dostalo se jim podpory. Pak vznikla Kalergiho společnost, která je aktivní dodnes a její úspěšnou členkou je i kancléřka paní Merkelová. Můžeme tedy s dost velkou pravděpodobností uvažovat, že Evropská Unie sice vznikala zevně na ideálech spolupráce svérázných národů, ale v jádru této aktivity byl od počátku cíl vytvoření Nového státu, který pohltí ty původní. Lze tedy říci, že jsme byli při lákání do EU opět obelháni…

GP, jak jsem uvedl, plánuje dlouhodobě a potřebuje si vychovávat svoji vlastní Elitu, která už nebude národní, ale bude uvažovat nadnárodně. Proto je nutné mít vysoké školy se speciálním programem, které budou vychovávat tuto elitu, jež má být aktivním článkem v systému jednotlivých národů, jako přímý nástroj GP. Nedávná mediální scéna kolem uzavření jedné takové univerzity v Maďarsku je tím vysvětlena. Maďarský politik Orbán chápe prvky tohoto řízení a nechce mít na svém území něco, co povede ve svých důsledcích k likvidaci Maďarska /náš pan Babiš nabídnul, že by mohla být u nás, což jistě není ani náhoda, ani omyl/. Protože moc GP zasahuje do různých sfér a využívá nejen nadnárodní spolky, neziskovky, ale i různé jednotlivce na naprosto různorodých pozicích správy národa, je pro něj snadné vyvolávat nepokoje, bouře, stávky. Využívá k tomu skupiny věčně nespokojených, snahu umělců být viděn a strhnout na sebe pozornost-hrát divadlo, které bude mít úspěch, revoltu mladých, pýchu a nadřazenost inteligence…zkrátka různé známé lidské slabosti a nectnosti.

Kalergiho plán evropského superstrátu, který bude rovnocenným konkurentem USA a dalších světových hráčů, musí zapadat do dlouhodobých cílů řízení světa GP, jinak jím nebude podporován. A tady se to začíná komplikovat. Národní elity, a to není malá síla a moc v případě států, jako je USA, mají své vlastní cíle. I oni jsou využiti pro dlouhodobé cíle GP, které je nad nimi, ale také jsou časem odhozeni, až se do plánů GP nehodí. Tak i USA bylo ve své době dosazeno na světového četníka, který má ochraňovat ,,majetek GP“. Jenže národní elita USA si zvykla, že ovládá a řídí svět podle svých vlastních mocenských přání, že ona sama je tím nejvyšším. Jistě i v této elitě bude jen pár jednotlivců, kteří chápou a uznávají vyšší vedení GP. Jak dění ve světě probíhá a mění se, musí i GP přizpůsobovat a měnit různé kroky, aby si svůj ,,majetek“ zachoval. Podle mnohých ukazatelů už elita USA zašla ve svém plýtvání zdroji a snaze ovládat svět až za hranice užitečnosti pro GP. Proto dochází k přesunu vnějšího vládce světa /nyní USA/ do Evropy, konkrétně do Číny. Elita USA se tomu brání a je to ona, která vlastní armády, rakety, atomové bomby. Boj mezi vládou GP a národními elitami USA, ale i jiných států, pozorujeme kolem sebe. Ty převraty v ,,novém pohledu na národ a svět“, které se zrcadlí v podivných nových politicích, jako je Trump, Lepenová, Mayová…to jsou lidé, kteří jsou použiti /ať vědomě, nebo ne/ k velkému přerodu řízení světa. Ve svých důsledcích to ale není nic, na co bychom se měli těšit a skládat v to naděje na lepší svět. Snad to zabrání jaderné válce, ale povede to, tak, jak tak k vytváření řádu, který jde zjevně proti řádu stvoření…

Ovšem je to ještě zamotanější. Národní elity velkých států si nechtějí řídit jen svůj stát a národ, ale, jak to historie nesčetněkrát ukázala, chtějí ovládat i jiné státy a národy. Prvořadě to platí o USA a Německu. Ovšem mnoho států mělo tzv. kolonie, tedy ukradená území v jiných zemích. K takovým národů patří i Francie, Anglie, ale i Austrálie. To vše, ta snaha kořistit a ovládat jiné, je těchto národech zakotveno a jen tak se toho nevzdají. Tak nyní například ve volbách ve Francii šlo především o mocenské zájmy USA, proti kterým se postavil GP. Macron je nástrojem elity USA s vazbou na Německo, které ho bude řídit podle svých plánů. Paní Le Penové byla použita jen jako nástroj, který byl posléze odhozen. Podle analýz p.Pjakina měl být GP prosazen kandidát Fillon a paní Le Penová mu měla jen uvolnit cestu. To se nepovedlo a nyní bude Francie pod zvýšeným vlivem Německa, což povede k většímu nasouvání imigrantů… Tím chci hlavně poukázat na to, že ty děje se různě prolínají a není jednoduché pochopit, co jsou zájmy národních elit národa, co je chtění elit jiného národa a co chtění Globálního světového řízení.

Vraťme se však blíže k nám, k našim politikům, s nimiž jsou přímo konfrontovány naše životy.

Co tedy s panem Zemanem a Babišem? Jak oni zapadají do tohoto velkého světového plánu GP? Nebo to s námi, maličkou zemičkou, nemá nic společného? My nemáme pro tyto velké plány žádný význam?

Velké plány jsou vždy složeny z mozaiky malých dějů, a každý takový děj, byť sám o sobě snad málo významný, je v celkovém obrazu důležitý. Proto i naše malá zem má svůj význam a může to být význam velký. Mluví se o tom, že Praha byla centrem Židovského mysticismu a je s ní, jako centrem mezinárodního Židovského řízení, taky počítáno. Když se vrátíme na začátek této úvahy, kde jsem zmiňoval, že Židé se podílí na GP, pak by role našeho národa mohla být dost významná, ovšem netěšme se, máme-li cenu pro GP, pak to není na prospěch našeho národa. Dalším postřehem může být, že G4, tedy skupina revolučních států se vzpírá nadvládě EU, ruší plány EU a je proto dobré ji nějak zlikvidovat. Vypadá to, že náš stát je v této čtverce tím nejslabším, nejovlivnitelnějším a nejvíce bezpáteřním /díky politikům/. Můžeme tedy sehrát roli při rozbíjení G4…to by také nebyla dobrá role. Je tu trvalá snaha nás začlenit do plánů EU, ale i plánů GP. Vzpomeňme minulé prezidentské volby u nás. Kandidát reprezentující globální zájmy, pan Schwarzenberg je členem elitního nadnárodního klubu Bilderberg, který pod pláštíkem jakéhosi intelektuálně ekonomického ,,diskutování“ se snaží ovlivňovat státní správy národů ve prospěch nadnárodního řízení. To byl adept, který naši zemi měl hlouběji zakotvit do multikulturního dění, které je dalším nástrojem pro zrušení národů a vytvoření nenárodnostního superstátu. Bez znalosti těchto veřejně dostupných informací se volič může lehce nechat zmást uměle vytvořeným obrazem takového člověka. Celé štáby odborníků, kteří neustále bádají, jak co nejúčinněji zmanipulovat lidskou mysl, vytváří právě vytoužený obraz politika a ten pak předloží voliči. Vzpomeňme, jak z tohoto staříka vytvořili idol pro pubertální mládež, který se vizáží i slangem přizpůsobil /jen však marketingově/ tomu, co mládež chtěla.

Samozřejmě jako stoupenci a čtenáři nezapomeneme, že náš národ má svou duchovní historii, své předurčení. Ať už jsme svou dříve danou roli prošvihli, nebo ještě trvá, vždy tu zůstávají předpoklady pro duchovní růst a ty ovlivňují i vnější dění. Tuto historii ducha národa a jeho duchovní předurčení bychom právě my, kteří o ní víme, měli chránit a bránit. V temných, skrytých plánech temných sil můžeme proto být ještě více nebezpeční a nepřijatelní, než v zevních plánech EU. To, že nás naše předurčení ochraňuje, platí jen do té míry, pokud si tu ochranu zasloužíme svou bdělostí a aktivitou. Nestačí se jen modlit a věřit, že Světlo to zařídí. Světlo nás ochraňovalo, když tento národ měl duchovní vedení a duchovní cíle…je to ale ještě pravda?

Takže jistě nejsme bezvýznamní, bude a je o nás sváděn nějaký boj různých sil. A nejsou to jen síly dobra a zla, ale i frakce zla proti sobě. Z toho nám ovšem vyplyne, že i vrcholní politici /jako je pan Zeman a pan Babiš/ nemohou zůstat nepovšimnuti a že zákonitě i oni jsou figurkami na šachovnici mocných. Není ovšem vůbec snadné vypozorovat, čí figurky jsou, ani oni sami to totiž nemusí vědět. Analytik pan Pjakin dedukuje podle různých politických i společenských dějů a na nich odkrývá jejich pozadí. Tvrdí, že mocní tohoto světa využívají jistých symbolů, kterými si sdělují varování, nebo prostě svá přání. Jsou to např. takovéto děje: nějaký významnější politik jede na nějaké mezinárodní zasedání a tam pro něj ,,náhodou“ není ubytování, pak ho ,,omylem“ nepustí na zasedání, pak pro něj nejsou sluchátka, apod. Nebo se někde omylem zahraje jiná hymna, apod. U takových dějů se vše přesně plánuje dopředu, takže takové ,,omyly“ se ,,náhodou“ nestanou.

Budeme-li tedy chtít vypozorovat, jací jsou naši politici, nesmíme se omezit jen na jejich výroky, nebo na jejich druh projevu /jsou uhlazení, nebo hrubší, vulgární/, ale pozorovat mnohem bystřeji. Mnohé okaté projevy jsou cílené a jsou nějakou výhružkou, ukázkou moci, nebo nějakým signálem a je nutné je takto brát a nebrat je ,,doslovně“.

Už jsem vzpomínal, že jsem v minulých volbách volil pana Zemana. To, co jsem od něj očekával, to splnil, ale svět se od jeho volby změnil. Tehdy nebyla taková diktatura EU, nebyla hrozba teroru atentátů, zabrání států muslimskými nájezdníky a další. Není pro mne až tak důležité, jestli se prezident chová uhlazeně, nebo je tak trochu hulvát a ironik, pokud bude hájit zájmy národa a lidu, jak mu jeho úřad přikazuje. Je pravda, že pan Zeman se staví od počátku proti této umělé ,,imigraci“. Ta se až příliš hodí do dřívějšího plánu pana Kalergiho na vytvoření nového Evropana vzniklého křížením bílé rasy s Africkou, Arabskou. Byla by to skutečně neuvěřitelná /…a to slovo by mělo být zdůrazněno/ ,,náhoda“, že se valící masy nadržených mladíků se sklony ke znásilňování žen a s pohrdáním bílou rasou dají na pochod do Evropy a ona jim s radostí odpouští každý zločin, jen aby se jich sem rychle navalilo, co nejvíce. A to vše řídí paní Merkelová, vyznamenaná před pár lety Kalergiho společností za ,,dobrou práci“. Takové ,,náhodě“ může uvěřit jen slabomyslný….nebo úplně spící ignorant.

Velké řízení světa Globálním prediktorem příliš neovlivníme, protože s ním osobně nepřijdeme do styku. EU je nám o hodně blíže a ona je pro nás konkrétním a hmatatelným nejbližším nebezpečím, protože jejím cílem je islamizace Evropských národů a zničení původních duchovních vývojových cest, které národy mají. EU je naším nejbližším nepřítelem, který nás chce zničit, proto se pro nás stává kriterium hodnocení politiků v jejich příklonu či odklonu od EU docela zásadní. Protože politika je hra s nečistým pozadím, je nutné počítat s přetvářkou a manipulací těchto představitelů. Musíme tedy připustit, že i ti lepší z nich hrají jakési hry. Nicméně pan Zeman se nikdy netajil tím, že EU uznává, nechce z ní odejít, jen chce dosáhnout nějakých změn v ní. Už to je čirá utopie, která je několikrát tučně podtržena výroky hlavních představitelů EU, kteří, ani po všech atentátech, znásilněních, apod., nic podstatného měnit nehodlají a jen mluví o tom, že donutí ostatní státy, aby si tohoto ,,evropského daru“ také mohly dosytnosti užít. Takováto EU je ,,neopravitelná“ a moc malých národů je v nich zanedbatelná, takže nějaká přání, že my snad změníme EU je naprostá fikce. A jestliže pan Zeman stále trvá na našem zapojení v EU, pak mu něco zásadního uniká, nebo i on hraje nějakou hru, která nás ve svých důsledcích bude stát vše. Takže to, že vystupuje proti imigraci je sice pěkné, ale když současně chce zůstat v Unii, která všechny zúčastněné hodlá násilím donutit, aby imigraci přijali jako zákonnou, pak u mne ztrácí smysluplnost. Ostatní kandidáti typu pana Horáčka, apod. jsou však ještě více navázáni na multikulturalismus a tím i na otevření hranic, což je ještě horší, než Zemanova utopie renovace EU. Proto pan Zeman pro mne zůstává pořád hlavním kandidátem, ale už s rozpaky. Pokud by se objevil někdo jiný, už bych zvažoval…

Co se týká pana Babiše. To je velký hráč, který se chytře postavil do role bitého chudáka a tím získává důvěru voličů na základě soucitu. Pan Babiš jistě není ,,chudák“ o čemž vypovídají postřehy jeho zaměstnanců a lidí, kteří se s ním utkali. Proto i u něj vidím, že hraje ,,roli“, kterou lid chce. Jestli je zapleten do nějakých obohacení, to mne až tak netrápí, jako mne netrápí hulvátství pana Zemana /zákony stvoření to každému spravedlivě naměří/, důležité je, jestli nás tito lidé budou ochraňovat před EU a GP /v rámci možností/. A tady mám s panem Babišem zásadní problém, a nejsem sám….

Pan Babiš vystupuje proti EU, proti imigraci, ale jeho podřízení vystupují veřejně přesně naopak a on se tváří, že to nevidí. Tomu ovšem nemohu věřit, mnohé ukazuje na to, že on si své podřízené umí pohlídat a jedná s nimi nekompromisně. On by nikdy nedopustil, aby pod jeho jménem vystupovali s opačnými názory, než on zastává. Tento mnohokrát potvrzený fakt mne zákonitě vede k názoru, že hraje dvojí hru a to je pro mne nepřijatelné. Pan Babiš je proto pro mne nedůvěryhodný a já bych jej nevolil. Ne proto, co se o něm povídá, ale pro tu nevěrohodnost, která je zřejmá. Pan Babiš je prototypem nového ,,politika“, který už není politikem. Je mnoho signálů, že se nyní ve světě začíná razit nová idea, vlastní právě panu Babišovi. Řídit státy jako firmy. Tedy už není třeba politiků s jejich spory, názory, ale stačí vše řídit podle ,,prospěšnosti“. Na jedné straně to může zdánlivě přinést užitek ve zklidnění emocí a vášní. Na straně druhé, můžeme uvažovat, že současné řízení s emocemi, je alespoň vázáno na duše politiků, ale nová éra znamená jen chladný kalkul – a to je čiré řízení rozumem. To, co bylo je jistě špatné, ale to ,,nové“ se zdá být ještě horším pádem ducha do osidel rozumu.

Mezi politiky těžko hledat nějakého, který by vyhověl i těm nejmírnějším kritériím, proto nezbývá, než brát ty, kteří alespoň mají konstantní názory, za všech situací a i jejich okolí má tytéž názory. Ze všech postojů a názorů jsou pro mne nejdůležitější ty, které nás nepovedou do náruče EU, která má za cíl vytvořit ,,nového člověka“, křížence. Důležití jsou tedy pro nás ti politici, kteří nás naopak budou chtít vyvést z této smrtící náruče ven. Totéž platí o NATO, které je stále více paktem pro rozpoutání válek a já si nepřeji, aby náš stát a národ vyvolával na něčí přání válku /naši vojáci provokují u Ruských hranic, naše armáda už podléhá velení Německé armády, apod./. Pak mi ovšem z politiků nezůstane mnoho na výběr, vyřadím-li ty, kteří nemají žádnou naději nějak uspět, pak už nezůstal nikdo, kromě pana Tomia Okamury. Zdůrazním, že tento člověk pro mne není žádným ideálem, ale on jediný, z těch, kteří mají nějakou naději do věcí zasáhnout, má ty základní postoje k naší ochraně. Sleduji ho delší dobu a dokonce dva čtenáři, které osobně znám, jsou v jeho straně SPD. Už to, že jej zásadně ignoruje televize a přesto, že podal mnoho důležitých návrhů, je ignorován i ve sněmovně – to jsou znamení, která stojí za povšimnutí. Pokud se neobjeví někdo další a lepší, což není příliš pravděpodobné, budu volit jeho…

 

Sledujme znamení a poučme se z nich….

Babylonská věž je Biblický pojem související s nesprávným postojem člověka k Božímu řádu, pohrdání tímto řádem, snaha vytvořit ,,multikulturní model“ nadnárodní společnosti, kde už si nikdo s nikým nerozumí a vše končí zkázou. A symbol Babylonské věže se stal vědomou předlohou pro architekturu budovy EU. Tak byl již v základu ideje EU vetkán vzdor proti Stvořiteli, ale i cíl vlastní zkázy. Nakonec se všichni pohybujeme v Božím řádu, i když jej třeba popíráme, a tak si správně ,,vybereme“ ty symboly, které svědčí o naší vnitřní podstatě i o směřování naší cesty.

 

NATO, instituce, která měla sloužit jen a pouze na obranu států v nich sdružených. Měl to být vojenský pakt jedině obranný a neměl nikdy sloužit k útokům na druhé. Nyní se NATO nenápadně přeformovalo do ryze útočného paktu, který vysílá svá vojska k hranicím jiných států, těch, které je nijak přímo neohrožují a tam chtějí zastrašovat, provokovat a snad i vyvolat válku. Zde se kopírují Americké snahy o ,,pomoci světu /tím, že jezdí po světě, napadá státy, rozvrací tam existující státní zřízení/. A NATO, které by mělo chránit své státy proto terorismu a tlaku imigrantských vln říká, že toto řešit nebude, NATO samo se stalo symbolem agrese, okupace, symbolem souvisejícím s nacismem a proto si zákonitě muselo, asi ne úmyslně, vybrat tvar svých budov v Bruselu do znaku SS….

 

 

Toto, vážení, nemá být návod, jak máte chápat svět, koho máte volit, ani nic podobného, konkrétního. Je to jen průřez některými myšlenkami zabývajícími se řízením tohoto pozemského světa.

O tomto tématu by se dalo napsat mnohem více, existují o tom celé knihy, články, videa na internetu. Je to tedy jen lehký náčrt, aby člověk vytušil, co se asi odehrává pod povrchem a mohl pak reagovat s větším rozhledem…

My už víme, že mimo tento viditelný svět jsou i neviditelné světy, v nichž naše chtění vytvořilo formy, které na nás zpětně působí a že v něm žijí duše, které nás také tlačí směrem svého smýšlení.

Proto vše zde naznačené jsou jen vnější formy, za nimiž jsou mocnější negativní síly, které můžeme takto zjevně rozpoznat. V různých publikacích, článcích a knihách je poukázáno na to, že vládcové světa nejsou žádní materialisté. Jsou to lidé, kteří věří v existenci Stvořitele, věří v nesmrtelnou duši, proto je nějaká pozemská zkáza nijak nevyděsí, ale postavili se na stranu Lucifera a tak působí nejen ke zkáze světa, ale hlavně ke zkáze lidské duše, kterou, v jejím současném stavu Lucifer pohrdá…

Nemáme příliš na výběr z těch, kteří se nám k výběru předkládají. Trend ,,Nové Evropy“, kde bude vymazána historie, vytrhány kořeny národů, smyto vše, co bylo dobré a nahrazeno ,,Babylonskou věží“, nebo temnou vlnou, která má za cíl jen vysát a vyplivnout a pak se sama rozloží, tedy cesta proti Božímu řádu. A na straně druhé Globální prediktor, ovládající svět jen ke svému prospěchu, sám řízen Luciferem… Ani jeden z těchto nemá ,,požehnání shůry /…a oba vedou lidského ducha do zkázy/. Je tu jen krátkodobý rozdíl. Globální prediktor nechce světovou nukleární válku, která by mu zcela znehodnotila ,,jeho majetek“. Naproti tomu šílené národní elity, pohlcené vojenskými společnostmi, které chtějí válčit, aby měly odbyt na zbraně a ukázkové pole jejich účinnosti, zcela pohlceny a hlavně oslepeny vlastní pýchou, ty elity, které už dnes veřejně ústy amerických generálů vyslovují, že jim vyvolání jaderné války s Ruskem připadá užitečné, protože USA to ,,přežije“, ale Rusko ne… Tito to tady zničí hned, Globální prediktor asi až časem. Takže…? Co s tím? Ponechat svět, ať si sám vybere a ,,nemít názor“, nebo si jen přát, aby byl mír? Doufat, že to Světlo zařídí a já se do toho raději nebudu plést, zvlášť když je to tak zamotané?

Volba mezi takovými cíly, které končí vždy špatně a vlastně všechny jdou proti řádu, je podobná, jako přemýšlení, která sebevražda je ,,lepší“. Z pohledu pozemského je to vlastně neřešitelné, jen se dá něco možná oddálit. Kdyby člověk nevěřil v pokračování své existence po zániku pozemského těla, pak by asi raději volil to, co alespoň nepřinese nukleární válku, kde ti co přežijí, budou závidět mrtvým. Z pohledu duchovního vývoje to však pořád má smysl. Jde přece o ducha, jen o něj, tělo je dočasným působištěm, právě tak, jako hmota. A u ducha jde o prožitky, zkušenosti a hlavně o praktické naučení se správných postojů v různých situacích. Takže v tomto případě není jedno, jak se k tomu člověk staví i kdyby to to v každém případě končilo apokalypsou. Protože vše, co se duch před zánikem hmoty naučí, to ho povede vzhůru, dolů, nebo zpět na neobyvatelnou Zemi. Z hlediska mnohého čtenáře je důležité číst Poselství a věřit v Boha, zbytek zařídí Světlo…mělo to tak být…vše dopadne, jak má… No, já si to nemyslím. Už v Poselství se lze dočíst, že cesty, které si duše z dřívějška připravila, na ty je sice správně navedena, ale co ji čeká, může změnit podle svých současných rozhodnutí. Podle své vůle a rozhodnutí ji budou čekat jiná prožití – místo dobrých/které si zasloužila/, přijdou špatné, protože tak dnes zvolila. Takže není vše ,,jak má být“, ale jak si nyní usteleme, tak si lehneme. To, že vše bude, ,,jak má být“, znamená, že následky budou odpovídat rozhodnutím, že to nemůže být jinak. Tento fatalistický postoj, rozšířený u čtenářů, je jen výmluvou a přehozením odpovědnosti na ,,Světlo“. Nikoliv, vše nebude ,,jak má být“, ale bude, jak se k tomu postavíme a pak nás to dostihne ,,jak má být“. Jestliže byl Ježíš ukřižován, tak to tak ,,nemělo být“, ale my jsme se tak rozhodli, pak se nám ale karma vrátila, ,,jak to mělo být“. Stejně tak u Abdrushina. Z toho ovšem vyplývá, že i v dnešní době můžeme mnoho udělat pro svůj duchovní vývoj. Co nám asi moc nepomůže, bude případ, když se skryjeme před děním světa do lůna nějaké skupiny, nebo do samoty a tam si budeme ,,číst Slovo a těšit se na Ráj“. Jak tedy využít požehnání i z tohoto zkaženého světa a šílené situace? Myslím si, že jednak v hledání skutečnosti, tedy, jak to všechno je a jak by to mělo i nemělo být. Tedy odhalením podstaty tohoto falešného světa a postavením se proti všemu nesprávnému. Není nutné běhat po demonstracích, rozčilovat se u novin, televize. Stačí to pochopit a pevně se k tomu vnitřně postavit: ,,Ne, tento postoj, toto dění, tyto činy-to je proti řádu přírody, proti Boží vůli. Já toto nechci, je to špatné“. Takovéto prožité třídění dobrého a špatného je přece hlavním cílem prožívání a uzrávání. Když pak k tomuto postoji přidáme hluboké přesvědčení o víře v Boží řád spojené s tohou v něm žít správně, pak přes nás může proudit síla k tomuto chaosu. Ovšem je důležité dojít až k osvobození se od vlastních závěrů, jak to vše tady má dopadnout. To není tak lehké, jak se zdá. Jednak je přirozené, že si člověk přeje věci pěkné, příjemné, užitečné a nepřeje si zkázu, smrt a bolest a za druhé jsme silně ovlivněni ideálem Tisícileté říše zde na Zemi. Proto si vědomě, nebo i nevědomě přejeme, aby to tedy ,,dopadlo dobře“, což už máme spojené s konkrétní představou. Je to představa, jak špatní zmizí a zůstanou jen čtenáři, kteří si budou číst Slovo, chodit na pobožnosti a stavět stánky na uctívání Boha. Jenže, tady může nastat úplně jiný průběh a ony naše představy mohou vlastně bránit naplnění dějů, které si lidstvo zvolilo a které tak musí dostat. Takovým naším ,,světlým přáním“ můžeme nakonec jít proti splnění, které ve hmotě musí nastat. Proto by bylo jistě lepší přejít k úplně obecným přáním, která se někde – někdy a – pro někoho jistě naplní. Jestli to bude tady, jestli to bude nyní, jestli to bude pro mne…kdo ví. Ať Síla proudí…ať se obnoví Řád, jestli to znamená, že bude celé lidstvo na Zemi vyhubeno, pak ať se to stane. Musíme si přát pozitivní věci, ale v rovině všeobecné, abychom nestáli proti ději, který obnoví Řád. Možná už je nutné vše tady smést pryč, protože je to neopravitelné. Stále ale vede cesta vzhůru, Cesta, kterou Syn Člověka prosekal, vede k Němu, kde u Jeho nohou nám snad ještě může být dovoleno dokončit vývoj. To si přeji a neváži se na to, kde to je, ani kdy co bude. Ale myslím si, že nikdo k Němu nebude moci dojít, pokud nevyužije požehnání výuky dnešní doby, ta dává velice mnoho možností ke zralosti a odvržení naučených nesprávných postojů. A jestliže jsou čtenáři, kteří věří, že je nutné otevírat hranice, protože ,,to je láska“, jestliže jsou čtenáři, kteří ignorují společenské dění, aby se tím nepošpinili, jestliže jsou čtenáři, kteří se odmítají trochu seznámit s temným principem, který řídí svět a tím i naše osudy zde, aby se k tomu mohli pevně postavit pod úhlem Božího řádu, pak se zdá, že na nás musí přijít mnohem horší bědy, než dnes. A nebude to karma z minulosti, ale Boží pomoc k dnešku a k našemu možnému prohlédnutí. My sami pak pomůžeme ke zkáze světa, nukleární válce, teroru a bezpráví, protože jsme se nechtěli pošpinit, budeme pošpiněni o to více.

To vše, co se kolem děje je skutečným zápasem o lidskou duši, ne tedy jen o budoucnost pozemského světa. A znovu si musíme připomenout, že za pozemského života Abdrushina měly být všechny tyto síly poraženy, lidé, kteří se tomuto principu oddali, měli být odstraněni a On, Syn Člověka, žijící na Zemi, měl založit Tisíciletou říši se všemi pozemskými vazbami řízení. Neumím si představit, že by Jej mohl někdo zastoupit a tuto roli místo Něj naplnit. Ale, jak se píše ,,nevyzpytatelné jsou cesty Páně“, takže naděje je tu vždy. A i kdyby už nebylo možné renovovat systém na Zemi, jistě je to možné v jiné úrovni. Proto je naše naděje jistě reálná a nesmíme se nechat situací znejistit, otrávit a podlehnout apatii. Je docela možné, že už vůbec nejde o ,,záchranu Země“, ale jen o záchranu duší, které v tomto boji o přežití procitnou a zatouží po Bohu…a budou pokračovat v cestě blíže k Němu.

Proto ,,jděte a prožívejte“, poslední slova Abdrushina k lidstvu jsou mementem i pro nás. Prožívat ale znamená pochopit, poučit se a zmoudřet. Co je dobré a co špatné jsme sice měli cítit až do konečku prstů, ale ruku na srdce, kdo z nás dokáže prohlédnout dnešním chaosem a rozpoznat v jedné každé situaci její podstatu? Prožívejme tedy – sledujme pozorně dění, zkoumejme jednotlivosti a snažme se poznat, co je za tím, co je v jádru a co je tedy takové či onaké. I tím si budeme tříbit cítění. Jen se nespojujme s těmito temnými ději, zkoumejme, hodnoťme si pro sebe, ale s odstupem, věcně, bez vášní a podporujme vše, co dění může pomoci. Budeme-li maximalisti, kteří chtějí podporovat jen dokonalé, pak si musíme pořídit zvukotěsnou celu, v ní sedět a čekat na spásu, protože v tomto světě nenajdeme nic, co bylo hodno naší pomoci. Svět není dokonalý, lidé nejsou dokonalí, já nejsem dokonalý – to ale neznamená, že nebudu nic dělat, protože nic není hodno mé podpory, mého přitakání či podepření. Klidně podepřu svou myšlenkou, nebo i volebním lístkem člověka nedokonalého a chybujícího, když to bude ku prospěchu celosvětového dění. Globální prediktor takto s nadhledem a v širších souvislostech řídí celý lidský svět… Kdyby tady nastal Boží řád na Zemi, bylo by zde také centrální řízení, to by však bylo jen v Božím řádu, zatímco dnešní světový vůdce jde proti tomuto řádu. Ale i od něj se můžeme něčemu přiučit. Zkusme, alespoň trochu, být ve svých rozhodnutích, ,,celosvětoví“ a chápejme děje v širších souvislostech. Ale ne jako globalisté, multikulturníci… s jejich bořením řádu ve prospěch nadnárodního chaosu. My, kteří chceme být vědomou částečkou Božího řádu, který milujeme, jako nástroj našeho Boha, kterému jsme se zaslíbili… Buďme jako řád vesmíru, který vše řídí ve vazbě na celek a jednotlivosti se musí podřídit velkému řízení. Pokusme se takto dívat i na náš malý lidský svět a podle toho se i rozhodovat. Vesmír neignoruje žádné, ani sebemenší, dění, ale vstupuje do něj a podrobuje ho vyššímu vedení. Nemůžeme a nesmíme nyní utéct před světem, musíme do něj naopak vědomě vstoupit jako nástroj Boží vůle, které chceme sloužit na věky…

-ZF-


Reakce pan Janíčko:

Dobrý deň pán Fritz,

ďakujem Vám za zaujmavú úvahu o stave sveta. Kedže sám sa s rovnakými otázkami zaoberám, podelím sa k akému záveru som došiel ja. Vo svojej úvahe vyzývate aby sme sa zaujímali pochopiť temné riadenie nášho sveta a zaujali k tomu vnútorný odmietavý postoj. Iste vedieť určité skutočnosti o stave nášho sveta je nutné. Je nutné poznať PRAVDU. No moja skúsenosť je taká, že čim viac som sa cieľmi a praktikami temnej strany zaoberal tým menej som mal pocit, že ma to približuje k Svetlu. Naopak , mal som pocit, že sa zaoberám zlom a strácam svoju duchovnú a myšlienkovú čistotu a zameranie a smerovanie. Abdrushin piše, že zlo a temnotu nieje možné pochopiť, pretože zlo nemá nijaké opodstatnenie aby v stvorení existovalo. Že zlo nejde vôbec pochopiť som pochopil z mojej vlastnej skúsenosti. Zlo je len nenávisť voči Svetlu a snaha zničiť Svetlo a dobro. Je to tak hlúpa a nízka záležitosť, že to vo mne vyvoláva pocity absurdnosti a nezmyslu. Viac v tom niet čo hľadať. Královstvo Božie na zemi nedokáže vybudovať žiaden človek na zemi. Musel by konštatovať, že sa len o to pokúsil. Kráľovstvo Božie na zemi dokáže vybudovať len sám Boh, píše Abdrushin. Pri čitaní vášho zamyslenia mi vystala pred očami prednáška „Priepasť vlastných prianí“. Môžeme mať aj dobré priania ale vždy to bude len naša vlastná vôla ale my máme plniť Božiu Vôlu. Božou Vôlou nieje ostať pri svojich prianiach ale premeniť svoje skutočné chcenie v čin. Preto som časom došiel k poznaniu , že o temnote viem už dosť a že ju nemôžem pochopiť lebo je to ták nizke a nezmyselné a preto jedine čo má zmysel je sústrediť sa na svetlé činy.  Na tvorenie v duchu Svetla a Božej Vôle. Udržovať myslenie čisté. Ako rozoznať temnotu už povedal Ježiš „po ovoci ich poznáte“. Kto je bdelí, nie hluchý a nie slepý vidí. K tomu niet viac komentára. To, že svet budú ovladať temný v čase Posledného súdu zvestoval už Ján v Jánovom zjavení. S tým sa nedá nič urobiť, lebo temno je v hrubohmotnosti silnejšie ako Svetlo, piše Abdrushin. Keď sa silnejšia časť ľudstva teda elity priklonili k temnu, musia zákonite slabšiu časť ľudstva strhnúť zo sebou. Len jednotlivci, ktorý sa vnútorne vzbúria sa môžu zachrániť ale svetu už pomôcť nedokážu. Takže moja odpoveď  a záver v tejto oblasti je sústrediť sa na svetle činy a svetlé tvorenie. To je najbezpečnejšia cesta ako sa karmicky nezaťažiť. S temnotou bojovať vo vlastnom vnútry a vo svojom vlastnom živote v svojom okolí tiež. Hlbšie som si uvedomil, že každý je už pred narodením postavený po inkarnácii na svoje miesto a má splniť svoju úlohu, ktorú si vopred vytýčil pred inkarnáciou. Napr. Putin mal určite úlohu a predurčenie stať sa svetlým vodcom v Rusku. Ja som sa však narodil na Slovensku a moja úloha je iná. Každý musí pochopiť čo je jeho úlohou. Potom ani nezostáva čas na vlastné priania ale len na svetlé činy a vedomé plnenie Božej Vôle.

S priateľským pozdravom,

Ondrej Janíčko


-ZF-

Děkuji za reakci, pane Janíčko.

Možná Vás to překvapí, ale já Vám dám za pravdu…

Ano, když se člověk spojuje s lidským světovým děním, spojuje se s temnem… Spojení s temnem obtíží duši, jako břemeno a připoutává ji…

Proto by každý takový čin měl člověk dělat s rozvahou a za přísných podmínek.

Ano, otázka zní, jestli je to vůbec chtěno, aby se člověk s něčím takovým spojoval. A to je věc individuálního chápání pobytu lidského ducha na Zemi. To si musí každý sám zvážit, sám rozhodnout a druhým to dopřát taky.

Celý lidský svět je již dávno temný, spojený s nízkými úrovněmi a kromě bytostného, přírodního dění, tu budeme jen těžko hledat něco, co je správně spojeno s Božím řádem. Každá inkarnace, každé vtělení, je tedy vlastně spojení s temnem. Nicméně, je to nutné proto, aby duše prožila, odžila, pochopila a hledala nové cesty ven z temna. Ta slova prožila a osvobodila, spolu úzce souvisí.

Proto jsem po létech izolovaného čtení Poselství došel k tomu, že to nestačí. Můžeme si jistě říkat, že to čtení je tím prožitím, o kterém mluví Abdrushin při svém posledním výroku k lidstvu: Nyní běžte a prožívejte…, ale já jsem po létech došel k jinému chápání tohoto výroku.

Ale právě proto, že jsem léta žil v přesvědčení, že tím jediným správným je izolace od temného světa, chápu, že kdo žije v tomto přesvědčení, musí zákonitě vnější aktivitu jiného stoupence směrem ke světu, považovat za špatnou. Protože jsem v tom léta žil, vím, že bych každého s jiným názorem považoval za zbloudilého a jakákoliv ,,diskuze“ s ním by spočívala ve vzájemném přesvědčování o svém správném postoji a o jeho špatném postoji. Je to pak snaha předem marná, zbytečná a neplodná – každý si pak stejně odchází se svým názorem do svého světa.

Touto cestou už nechci jít, ta už je za mnou. Každý má právo na svůj postoj a já ho ctím tím, že mu jej bez připomínek ponechávám.

Tím jsem, myslím, odpověděl…

************************************************

Pro ty, kteří teprve hledají svůj postoj, ale jen pro ně, uvedu ještě vysvětlení, jak jsem to vlastně myslel. Ale skutečně jen na vysvětlení, ale bez přesvědčování kohokoliv a bez potřeby se nadále přít o správnost toho, či onoho názoru, uvedu následující:

1/ Spojení s politikou a celým tím lidským falešným konáním je jistě spojení s temnem a ducha spoutává.

2/ První věta platí bezezbytku, pokud nejsou splněny věty další.

3/ Je podstatné, proč, za jakým účelem a s jakým cílem se člověk s tím děním spojí. Je zásadní, jestli se s tím spojuje ze zvědavosti, naivity, protože to ostatní dělají, apod. Nebo, protože se chce poučit, pochopit, aby mohl poznat až do jádra věcí, co je špatné, aby to mohl odvrhnout. Spojuje se s tím, protože chce sloužit Světlu a současně pomáhat tomu, co, byť nevědomky, ještě touží a hledá světlé hodnoty. Člověk má být jako čočka, aby přinášel světlý, spalující paprsek k cíli, kde bude tento paprsek působit dle své přirozenosti. Na to, ale musí mít čočka přesné zacílení a spojení, nestačí, že čočka o tom ví, když to vnitřně neprožila, nemůže paprsek správně zacílit.

4/ Je podstatné, jak se člověk spojuje. Jestli v naivní prostoduchosti, naštvanosti a strachu… Nebo, stojíce NAD TÍM s vědomím vznešeného Stvořitele. Jestli tak činí do jisté míry ,,neosobně“, tedy nepouští si ty děje do světlé části svého srdce, kde už má postaven v duchu chrám pro svého Boha. Spojuje se tedy tak a za tím účelem, aby vytvořil očistným silám v sobě prostor, kde se mohou srazit s nepřítelem. Dělá to proto, že už ví, že mezi temnotou a světlem je nepřekonatelná propast, takže světlo nemůže temnotu porazit, pokud člověk, jako spojka, nevytvoří bitevní pole. Toto je pak zcela jiné spojování se světem, vědomé, silné, neosobní, jako nástroj Božího řádu. Takové spojení má ochranu, protože stojí v paprsku shůry.

5/ Chce-li se člověk nějak spojit s tímto světem, musí k tomu mít VYROVNÁNÍ v již uskutečněném spojení se světlými silami. Pokud si do prázdného nitra, nebo do nitra naplněného jen představami, byť pěknými, pustí temnou sílu světa, pak ho to jistě potáhne dolů.

6/ Jaké množství spojení se světem člověk zvládne bez újmy, to záleží na bodu 5/ a na jeho vlastních schopnostech i druhu jeho osobnosti, každý jsme jiný. Jistě se těžko někdo, bez újmy na zdraví/i duchovním zdraví/ může celé dny zabývat politikou a jinými hrůzami. Proto je míra věcí velmi důležitá a je zcela individuální-co jednomu prospívá, to druhému škodí – to zde platí více, než kde jinde…

Nejde tedy jen o ,,spojení se světem“, ale především o povaze tohoto spojení. A tato ,,povaha“ dává spojení hodnotu, bezcennost, službu, nebo nebezpečí, snad dokonce hazard.


Reakce pan Janíčko:

Dobrý deň pán Fritz, ja si nemyslím, že váš postoj alebo aktivita je nejak zlá. Asi som sa nepresne vyjadril. Ja nežijem niekde v izolácii mimo ľudí a od vplyvu temna. Abdrushin rozdelil život človeka na dva druhy. Na človeka, ktorý žije v miery a na človeka, ktorý žije v boji. Ku ktorému druhu života patrí ten náš a o ktorý sa snažíme je veľmi individuálne a každý máme to svoje. V živote sa to môže aj striedať. Je potrebné aby niekto aj bojoval voči temnote ak má na to podmienky a vlohy a nielen len vo svojom vnútry ale aj navonok. Sú aj taký, ktorí po dlhodobom vysilujúcom takomto vonkajšom boji zatúžia po živote v miery. Aj Putin bojuje tak aby zachoval mier. Sú aj také bojové umenia ako aikido a taichi ktoré bojujú v miery. Takže Váš postoj, ktorý sa viac približuje k boju je plne oprávnený. Vec treba vidieť v širšich súvislostiach. Jediné čo sa ma dotklo vo vašom prispevku bola zmienka o prianí a formovaní akéhosi rozumového postoju odmietania. Svetlemu duchu sa temnota prieči úplne prirodzene v cite, na to netreba žiadne rozumové priania.  Ja sa domnievam, že plne duchovne zrelý duch už nemá žiadne vlastné priania. Ani dobré ani zlé. /prednaška Priepasť vlastných prianí a iné odkazy u Abdrushina/ Plne zralý duch má len túžbu po Svetle a vedomé a presné plnenie Božej Vôle, Služby a povinosti. To robí svetlého ducha štastným. Mať dobré vlastné prianie ešte neznamená, že je toto prianie v súlade s Božou Vôľou. Napr. Iste by niekto mohol mať dobré prianie postaviť na Vomperbergu veternú elektráreň, bolo by to ekologické a úspora energie atď. ale určite to nieje v súlade s Božou Vôľou atď. Samozrejme, že iba čitať Posolstvo Grálu niekde v izolácii a nepreživať reálny život so svojimi radosťami a starosťami nestačí. Život treba žiť a odžiť si svoju karmu, treba ziskavať skúsenosti a prežitia a hlavne poznanie aby sa nám otvorili duchovné oči a duchovný zrak. Na toto otvorenia, aby sme pochopili životné deje je však čitanie Posolstva Grálu nevyhnutné a nanajvyš potrebné. Ja aby som čitanie Posolstva Grálu nepodceňoval. Patrí mu najvyššia priorita v živote. Niekto má v živote obdobie, že venuje čitaniu Posolstva Grálu všetok svoj volný čas. A to je správne. Posolstvo Grálu je veľmi hlboké. Je to Sila, ktorá premáha temnotu. Život bez Posolstva Grálu nech je akýkoľvek je beznádejný, nemá prespektívu, lebo do Raja sa dá dostať jedine po vedomom absorbovaní Slova a Sily z Posolstva Grálu. Zostávať čistý, nezatažený av pohybe a žiť život v miery je jeden z možných spôsobov života, ktorý aj keď je svet uprostred temnoty vedie k Svetlu. Nič nieje úplne jednostránné. Na záver k tejto téme ktorú rozoberáme ešte pre ozrejmenie citát z predášky „Jaký jsi človeče!“ – „Ježíš věděl zcela přesně, že zcela vyplníte čas pozemského bytí, pokud budete dostatečně dbát sami na sebe, abyste postupovali vpřed a dozrávali tak, jak máte.“ S priateľským pozdravom, Ondrej Janíčko


Reakce ZF:

Dobrý den pane Janíčko.

Děkuji za Vaše doplnění, se kterým souhlasím. Myslím, že je dobře právě toto zmínit. Ano, člověk má v životě různé etapy a taky má každý svou cestu, danou jednak karmicky, ale i druhem jeho osobnosti. Proto by bylo nesprávné, aby se lidé vmanipulovávali do rolí, které jim nepřísluší. Takže bych rád při této příležitosti znovu zopakoval, že všechny názory, které zde uvádím, a to především mé náhledy, jsou ryze individuální. Nikdo by neměl nic od nikoho kopírovat, protože každý má svou vlastní cestu. Můžeme se vzájemně pouze inspirovat svou činorodostí, svými různými názory, ale každý si musí vytvářet v prožívání své vlastní životní postoje a své vlastní názory.

-ZF-


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031