122. Co mi řekla Čistá Lilie /20.10.15/

122. Co mi řekla Čistá Lilie

zdenekfritz

Jak mnozí čtenáři ví, ustanovil Abdrushin na začátek září významný vesmírný děj pojmenovaný jako Slavnost Čisté Lilie. Tento děj souvisí s pravým principem ženství a také, jak název napovídá, s principem čistoty. K tomuto ději napsal několik přednášek, které však nejsou obsaženy v poválečném vydání Poselství. To jen jako shrnutí pro čtenáře, kteří tyto pojmy neznají.
Když jsem tak pročítal tyto přednášky, velmi mne zaujalo mnoho pasáží, které byly úzce spojené se současnou situací masové migrace imigrantů. Tato spojitost byla pro mne tak zjevná, že všechny 3 slavnostní dny byly prostoupeny úvahami o současné, ale i budoucí situaci spojené s imigranty, s námi, ale i s Poselstvím. Protože je jisté, že migrace a děje, které vyvolá, neskončí ani zítra, ani za pár měsíců, je nutné se jimi zabývat. Televize je plná rozhovorů a výroků jednotlivců ve smyslu, jak je Český národ podlý a nelidský, když nechce otevřít hranice přílivu imigrantů a nechce je přivinout do své náruče. Jsou nám ukazovány fotky utonulého chlapce, rozbitých domů. Je apelováno na lidskost, jsme osočováni z krutosti, když označíme fixkou ruku imigranta, který se odmítá identifikovat, apod. Naopak internet je plný varování, že tato vlna lidí s jiným náboženstvím a jiným chápáním světa, vztahu k ženě, ale i spolubližním, vyvolá postupný rozklad celé evropské kultury a povede občanským válkám. Jsou tu i články o pohrdavém chování imigrantů ke svým zachráncům, jakož i výpovědi lidí, kteří znají špatné chování předchozích imigrantů, kteří jsou již začleněni do např. německé společnosti. Nejčerstvěji vzniká nekonečná rozprava nad před chvílí proběhlým aktem na maďarské hranici, kdy se imigranti ji pokusili prolomit násilím a zaútočili kameny a klacky na policisty. I tento akt se, jak se zdá, dá interpretovat zcela různě, buď jako násilný, protizákonný a agresivní útok nezvaných imigrantů, nebo se dá omlouvat tím, že oni za to nemohou, protože jsou to chudáci. Mohou za to policisté, protože jim zavřeli hranice. Kde je tedy pravda? Nebo se tím nemáme ,,špinit“ a nechat svět světem, číst si Poselství a těšit se na Ráj? Na to jsem se ptal Čisté Lilie…
Nemám rád citování z Poselství, ale dnes udělám výjimku, protože nejde o mé názory, ale o to, že hledáme, obzvláště ve zmatených dobách a lidském chaosu, Boží hlas, abychom se o něj opřeli. Jistě, každá naše interpretace, ale i jen výběr statí z Poselství, může být označen jako osobní, a proto ne už pravdivý. Souhlasím, ano, je to tak. A proto Vás vyzývám, nevěřte mi, ale přečtěte se ty přednášky sami, uvažujte o nich sami a sami si odpovězte na otázky, které před nás nyní staví svět.
Bílý rytíř:
Soustrast byla vytvořena rozumem, jako karikatura milosrdenství. V soustrasti se člověk sám sobě líbí, obdivuje sám sebe, když ji prokazuje nebo dává se vést chytrostí! Ten, kdo soustrast přijímá, vyžaduje ji nebo očekává v mnoha případech jen ze samozřejmosti, z pohodlnosti a závisti, která se muže stupňovat až k nenávisti. To vše jest proti železnému zákonu Božímu, podle něhož jen v dávání smí býti přijímáno!
Zde musí být věčné vyrovnávání, které jediné jest schopno vytvářet pohyb, nutný pro zdravý a svěží
pokrok v trvalém vývoji. Jen toto věčné vyrovnávání v pravém smyslu přináší pak vzestup a dokonalou harmonii! Jen tam, kde se dávání a braní udržuje přesně v rovnováze, muže býti mír a také štěstí! Takový jest zákon Boží, který udržuje a podporuje celé Stvoření. Každý nesouzvuk,vzniklý následkem změny tohoto zákona, musí přinést zlenivění nutného pohybu, umdlení, stav klidu a pak úpadek pro všechno, co jest v tomto stvoření. Proto ta nespokojenost, nemoc a smrt! Z toho vzniká pak závist, nenávist, loupež a vražda a všechna zla, která se dnes jeví a jež se budou stupňovat až ku zhroucení všech nadějí a každé snahy.

Jedině dávání je podmínkou braní. Kdo není ochoten dávat, ten nesmí také brát.

Chápu, že idealisté dnešní doby, mládež, filozofové a snílkové neznají a nezajímají se o pravidla Božího řádu. Tyto výroky by jim, jako mnohé jiné v Poselství, připadaly kruté a bezcitné, avšak to je pouze tím, že nežijeme v Řádu, ten je nám cizí a pociťujeme jej jako nepříjemný, a proto jej označujeme za špatný. Abdrushin říká, že v Tisícileté říši bude taková přísnost, kterou nebudeme chápat a zatoužíme raději po starých ,,pořádcích“, které nám byly srozumitelné a vlastně v mnohém i příjemné. Říká též, že ve vysokých světech je tak úžasná přísnost, že bychom jí vůbec nerozuměli a připadala by nám nepříjemná – my můžeme klidně říci – přímo strašná a krutá. A přece duchové tam žijící, ji pociťují jako přirozenou a radují se v ní. To si musíme stále uvědomovat a připomínat. To, co tady považujeme za soucitné, je většinou jen slabošské příjemné ulpívání na pokřivených postojích, které nás dovedly do dnešního zmatku a blížící se zkázy.

To si ujasněte vy, kteří si toužebně přejete, abyste náleželi k nové říši. Nebudou tam povolena žádná nezdravá přání. Kdo by se o to znovu pokoušel, bude ihned poznán a vyhuben s nejbezohlednějším úsilím, v zájmu těch, kteří chtějí Boží mír a pokoj a zaslouží si ho! Přísnost až k tvrdosti je v tomto příkazu!

Slavnost Lilie: Nyní stojí před dušemi vysoká zeď nesprávných názoru, na scestí svedených pocitu a pokřiveného působení. Musejí ji odstranit, chtějí-li vejít do říše Pána. Člověk teď dělá všechno špatně, poněvadž nyní v soudu musí všude ukázat svou neschopnost, aby se stal zase skromným a malým. Zde je oceňováno hrdinství a láska k vlasti, pod jejímž pláštíkem se roztahuje sobectví a ctižádost. Mnozí bojují čestně, avšak slouží přitom jen mocichtivosti jiného.

Z uvedených výroků je zřejmé, že jsme krásné a vznešené pojmy pokřivili, a proto je nelze jen tak bezmyšlenkovitě aplikovat na různé situace, nebo se nechat pomocí jejich dnešní nesprávné interpretace vést k vlastním rozhodnutím. Měli bychom vždy všechno důkladně zvažovat ve smyslu přísného Božího řádu. Dnešní ,,idealisté“, kteří tak apelují na lidskost a soucit se pochopitelně neřídí Božím řádem, ale nesprávnými zvyky, často iniciovanými křesťanským ,,kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem“, včetně spasitelského komplexu – když se Ježíš obětoval za viníky, pak to máme dělat i my. Tito ,,idealisté“ již dávno nejsou skutečnými idealisty, ale jen snílky. A snílek je označen jako škodlivý pro své okolí, protože chce realizovat své představy ve světě, i když jsou to představy neproveditelné, a proto škodlivé. Úmyslně zmiňuji tuto skupinu dnešních ,,lidumilů“, kteří vyčítají ostatním nedostatek lidskosti, když nechtějí otevřít hranice státu a ani nekontrolovat, kdo a s jakým úmyslem přichází. Zmiňuji je proto, že jsem se mezi čtenáři setkal vícekrát s podobnými ,,lásku oslavujícími“ názory.
Pryč nyní s falešnou láskou, v níž tak dlouho panovala změkčilost a sobectví. Láska se opět stane čistou bystřinou, která nádherně osvěží, občerstvujíc a ochlazujíc tělo i duši.

Slavnost Čisté Lilie: Jen ten, kdo v jásavém díku radostně tvoří na každém místě, které je mu osudem určeno, ten má možnost ke vzestupu Světlu vstříc a tím také zde na zemi; neboť uvolní vlákna, která si kdysi utkal a kterými byl osudem posazen na to místo, které je pro něj vhodné. Stejným způsobem je umožněn zdravý vzestup pro jednotlivého člověka a tím pro celý národ. Potom jsou stupně ke vzestupu vybudovány neochvějně, nemohou nikdy kolísat, jakmile vzestup rychle následuje. Co z pravé půdy vychází, stojí vždy pevně a bezpečně. Na to dbejte, to dodržujte, je to jedno z nejvyšších přikázání. Toto samotné je zdravým základem, protože je to přirozené. Pak je také vyloučena každá nespokojenost! Kdo se k tomu nepřipojí, bude vyloučen jako škůdce, který si nezasluhuje nadále žít!

Uprchnout ze svého národa někam, kde je příjemněji a je tam větší blahobyt, to je silné lákadlo. Není žádným tajemstvím, že imigrantům je namlouváno, že v Německu nebudou muset vůbec pracovat, budou žít v naprostém blahobytu, vše bude zadarmo a budou si jen vybírat zdarma luxusní zboží a služby. Je jistě podlé je takto lživě lákat, ale musíme pochopit i to, že jejich pohnutkami tedy nejsou mnohdy strach před válkou, ale jen prostá touha žít pohodlně a v luxusu. To není dobrá motivace, a když jim budeme taková přání plnit, nepomůžeme jejich duším k pohybu a zrání, ale jen k lenosti, zahálčivosti a nespokojenosti. Druhé generace stávajících imigrantů ve velkých zemích, jako je Francie a Anglie už zapomínají na vděčnost, ale reptají, že nemají více výhod a požitků. To pochopitelně zcela odpovídá pokřivenosti našich duší. Jsou tedy zcela ,,normální“, jako naši Rómové, které jsme sami naučili, že nepracovat a brát dávky je možné a velmi příjemné. Nejsou nám za to vděčni, ale brzo se naučili vykřikovat o své diskriminaci a svých právech, o povinnostech však nehovoří. Z nových imigrantů vychováme totéž, protože je tu zcela potlačen zákon vyrovnání, nerespektují se zákony karmy. Vždyť tyto národy se jistě ne náhodou ocitly ve svých situacích. Jistě, nesmíme být lhostejní k cizímu utrpení a máme snažit jim pomoci, aby si doma tyto situace vyřešily, ale ne si celé národy i s jejich karmou posadit dovnitř našich národů. Smíchat osudová vlákna, smíchat kultury a vytvořit mezinárodní mišmaš, pro který rozum našel líbivé slůvko ,,multikulturis­mus“. Každý národ má svou historii a své duchovní vedení, svou zralost a své předurčení. Smíchávat různé národy je jako smíchávat dva duchy do jednoho těla. Ano, je to možné, říká se tomu v tomto případě – posedlá duše a není to nic dobrého a vzniká z toho neblahá a bolestná karma. I duch jednotlivého národa musí zůstat sám ve svém jedinečném vývoji, jiní mu mohou pomáhat, ale on se musí vyvíjet sám v sobě, vlastním úsilím, vlastní snahou i bojem. To mu nikdo nemůže odebrat, a jestli se o to pokusí, pak nepomůže ani jemu, ani sobě, bolestná karma padne na oba.
Zkusme se nyní nad situací zamyslet pod trochu jiným úhlem dějinných souvislostí.
Lidstvo padlo a padalo stále níže a níže do rozkladu. Z úžasné Boží milosti a velkorysosti, pro zachování možnosti k dokončení vývoje duchovních semen, přišla část Boží lásky v Ježíši sem, do pekla lidského konání. Byl vychováván a připravován celý národ, který ho měl přijmout, národ židovský. A tento národ Jej nakonec zavraždil na kříži. Ve druhém pozdějším případě opět jiný vyvolený národ – národ německý, byl příčinou smrti Vůle Boží zde na zemi. Ještě vzpomeňme jeden základní aspekt – selhání ženy. Žena měla vést lidstvo k čistotě, Božímu řádu, ale naprosto selhala a vede lidstvo pod účinky Božího hněvu do zkázy… A to vše podporuje padlý anděl – Lucifer…
A co se děje dnes? Pozorujme symboliku. Vyvolený národ Němců, který selhal a vyvolil si za vůdce Hitlera, tedy rozhodl se pro vedení padlým andělem Luciferem, je dnes hlavním iniciátorem pro děj totálního zaplavení Evropy muslimy. Národ, který si zvolil Lucifera, nám nyní káže o lidskosti a vyčítá nám, že nechceme otevřít svou přirozenou ochranu, tedy hranice svého státu. Kdo vede tento padlý národ, kdo je mluvčím celé Evropské unie? Je to Žena, tedy člen padlého druhu, který nese jméno anděla. A my se můžeme právem ptát, jakého Anděla je mluvčím a kam nás vede? Ke světlu a Bohu, k pořádku a řádu? Když vidíme tuny odpadků, které běženci odhazují kolem sebe, a slyšíme rozpačité výroky těch, kteří s nimi přišli do styku, že …oni nemají moc dobré návyky a když se jim něco nelíbí, vyhazují věci z oken ubytoven, včetně postelí, pak to nevypadá na dobrou cestu k řádu a pořádku. Když vidím fotografie zničených vlaků zcela naplněných odpadky s pokálenými sedadly lidskými výkaly, těžko si vnutím myšlenku, že tito lidé nám zvýší kulturu a že jsou to samí inteligentní a slušní lidé. Padlý národ v čele s ,,Andělem“ nám chce proti naší vůli vnutit tisíce muslimských obyvatel, a protože tito čekají blahobyt, který my nemáme, ozývají se hlasy, že jim budeme muset vyplácet tak vysoké dávky, jako mají slíbené v Německu…
Ale podívejme se ještě na jiné souvislosti. Mnohé velké země, jako Francie, Anglie a Německo desítky let zotročovali různá území v Africe pomocí svých kolonií. Z místních obyvatel si vytvářely otroky… Mnozí dnešní imigranti přichází s tímto poznáním a rozhodnutím, že jim kolonizátoři velice mnoho dluží a oni si to nyní jdou vybrat. Ano, přímo takto to pojmenovávají, jsou přesvědčeni, že mají právo na zaplacení tohoto dluhu. Mají pravdu, ale tento způsob řešení nikomu nepřinese to správné. Kolonizátoři měli veřejně přiznat svou vinu a omluvit se jim. Pak měli jít do jejich zemí a pomoci jim je uvést do mírového stavu a za vlastní peníze jim zbudovat fungující společnost, naučit je pracovat, naučit je pořádku, jako své děti, které pokazily špatnou výchovou. Na těchto jejich hříších neneseme, jako národy, vinu, a proto bychom neměli na svá bedra nakládat cizí karmu – to je proti Řádu a nic dobrého nám to nepřinese. Kromě těchto starých hříchů jsou to i novější. V těchto zemích fungoval jakýsi řád, z našeho pohledu uzurpátorský, ale jsme schopni zhodnotit, jakým způsobem je nutné přidržet nezralý národ k pořádku? Tento fungující řád rozvrátila USA s tím, že pak tam bude mír. Jenže nebyl a není, tyto národy asi ještě nejsou schopny si udržet nějaký řád, pokud je k němu někdo, třeba i tvrdě nenutí. Výsledek této jim poskytnuté svobody byl vznik mnohých proti sobě válčících skupin v bratrovražedné válce. Ovšem ani tento stav jsme nepřivodili my, a proto bychom neměli brát na svá bedra jeho důsledky. Viníky z historického hlediska jsou kolonizátoři a dnešní situace je přímo vyvolána podivnými mocenskými zásahy zvenčí. Německo, Anglie a Francie se tedy oprávněně hlásí k řešení problému imigrantů, ale měla by se k nim velmi intenzivně přidat i Amerika. Řešením není navozit milióny uprchlíků do různých zemí a tam je živit, jim se přizpůsobovat na úkor vlastního obyvatelstva, ale řešením je napravit situaci ve vlastních postižených zemích. Přímo nestoudné je strkat uprchlíky, kteří si jdou ke kolonizátorům vybrat dluh za své zotročení, nastrkat tyto uprchlíky násilím do jiných zemí a to proti vůli těchto zemí i proti vůli uprchlíků. Je to nestoudné znásilnění všech, a proto to musí vyvolat podobnou reakci, jako znásilnění – velké hoře a velkou vinu, odpor, nenávist a touhu po pomstě.
To, že temno využívá všechny naše slabosti, není nic podivného, ale je to zcela logické. Německý duch měl jako součást svého poslání vyvoleného národa, v sobě spasitelskou potřebu. On přece měl pomáhat při záchraně světa. A tento spasitelský syndrom, ale ve zkřivené podobě se možná dnes používá k manipulaci německého obyvatelstva. Může se na tom podílet i snaha představit německý národ, který je stále chápán jako Hitlerovský a bezcitný, v novém ,,dobrosrdečném a lidském“ oděvu. Je také pravděpodobné, že i Německo je pod tlakem jiných a silnějších zemí, které mají zase své mocenské a ekonomické zájmy. V úvahu přichází i vyslovovaná možnost, že je tento stav přivozen úmyslně samotnými ideovými tvůrci EU, kteří jsou zklamáni z problematických a nevstřícných postojů nových členských zemí/jako jsme my, Maďarsko, Polsko, a další/. Máme z jejich pohledu pořád nějaké výhrady a nechceme ,,poslouchat“. Masa imigrantů, rovnoměrně rozptýlená po všech členských zemích, může být sjednocujícím prvkem. Tento ,,nový lid“ EU, již, podle názoru stvořitelů EU, nebude připoután k tradicím a zvykům vlastních národů, ale bude vázán na unii, jako celek. Zde se ovšem tvůrci hrubě mýlí, lidí věřící v Islám nikdy nebudou multikulturním Evropanem, ale budou prvořadě praktikujícím muslimem. Možností je tedy hodně, ale snad nejbezostyšnější mi připadá metody citového vydírání.
Myslíte si, že temno nepoužívá ušlechtilé pojmy ke svým cílům? Pak si přečtete pasáže o nepochopené úloze ženství. Kdy byli lidé navedeni na myšlenku, že nejvyšším cílem ženy je mateřství. Samotné mateřství je ušlechtilé, ale pouhé přemístění jeho důležitosti vedlo lidstvo do zkázy – Slyšely jste vábivý tón, který čistě ve vás zazníval. Přehlížely jste však při tom špinavé, žádostivě zkroucené ruce, které způsobovaly tuto melodii!
Tak jsou i nám dnes přednášeny ušlechtilé výzvy, jak máme být lidští, soucitní, apod. Jako bych za tím opět viděl ty žádostí zkřivené ruce, které otevírají vrátka Jezinkám, jež venku škemrají, aby strčily jen prstíček…a pak Smolíčka zlikvidovaly.
Jezinky nejsou pravdivé, ale jsou chytré, správně využijí ,,dobrosrdečnost“ Smolíčka a zamlčí mu své skutečné cíle. I nám jsou předkládány Jezinkami sdělovacích prostředků jen některé informace, aby bylo dosaženo cíle. Jiné informace jsou zamlčeny, nebo zbagatelizovány. Právě jsem se díval na internetu na videa a fotky, jak rozvášněný dav imigrantů hází kameny na maďarské policisty chránící svou vlastní státní hranici proti jejich ozbrojenému útoku. Ovšem v televizi se pak dovím, že chudáci imigranti jen pohodili plastovou láhev a zlí policisté se chovali tak krutě – vždyť jsou tam maminky s dětmi…a na internetu píší, že imigranti ve snaze o cílené vydírání přehodili přes policejní zátaras své dvě děti, které jsou nyní v nemocnici…
I imigranti jsou manipulováni a vlastně i zneužiti z jiných, zištných a mocenských důvodů, ale oni sami nejsou většinou jen nevinnými oběťmi, ale jsou hnáni touhou po ,,rajském zahálčivém životě“, touhou po pomstě za své koloniální zotročení. Nic z toho je ale nepovede duchovně vzhůru. A snaha koloniálních viníků vnutit část důsledků své viny jiným, nezúčastněným národům – to může přinést Německu jen další těžké břemeno k odpykání. Citová vydírání, jako je davové a cílené slzení nad utopeným chlapečkem se pak rozplývají ve zveřejněném zjištění, že vše je jinak. A nešťastní rodiče jsou náhle poznáni jako vychytralí podvodníci spojení s převaděči. A celá ta uplakaná citová bublina praskla, ale vzápětí se mnozí snaží vytvářet další a další. Buďme lidští, říká biskup Malý, klidně je nechejme stavět mešity, to přece nevadí. Ať si každá farnost vezme dvě rodiny, říká papež – u nás je skoro 500 farností a 500 rodin má mnoho příbuzných. Vezmeme ihned 5000 imigrantů a zaměstnáme je, říkají do médií čeští podnikatelé. Dobráci, lidumilové? Jeden známý zaměstnává dotovanou pracovnici – je to výhodné-stát mu vyplácí na ni mnoho tisíc, tak má dobrou sílu skoro zadarmo. Jestlipak to nebude podobné i s imigranty, někdo to zaplatí, jistě, ale kdo? Ve svých dopadech vždy jen obyvatelé národa. To vše jsou vnější věci, které mohou být nepříjemné a nespravedlivé, navíc vytváří mezi lidmi jednoho národa povědomí ztráty spravedlnosti, což pak vede k destrukci základních hodnot smysluplného života. Ale horší jsou škody duchovní. Promísení karem národů, ztráta vlastních kořenů, potlačení ducha národa a přirozené vývojové cesty – když se spojí dva nestejní, je vždy stahován vyšší k nižšímu… Ztráta víry, důvěry ve spravedlnost, nadržování jednomu etniku oproti druhému…to už nejsou jen materiální záležitosti, to jsou již pojmy duchovní a zasahují duše lidí.
Proč to vlastně vše zde, v úvahách kolem Poselství zmiňuji? Při ,,rozhovorech“ s pojmem Čistá Lilie jsem si uvědomil hrozivou věc a o té chci nyní psát.
Odhady o počtech imigrantů, kteří se na nás chystají, jsou až kolem 150 milionů lidí. Kromě toho se očekává, že jsou další etnika a národy, která podle úspěchu migračních vln se asi také vydají do Ráje Evropy. Zde se jim mluví o miliardách. Takové množství musí zcela zákonitě naprosto změnit nejen složení současného obyvatelstva, ale i jejich kultury. A jestliže dnes jsou u imigrantů především muslimové, pak je jisté, že muslimská víra zde nabude převahy. Kdo si jen trochu přečte o Islámu v dnešní formě, ten musí pochopit, že bude-li zde převaha muslimů, pak budou jiné věrouky potlačeny. Islám uznává jediné náboženství a jediného Proroka. Vnější prvky, několikrát se denně modlit, zahalené ženy, ženy naprosto podřízené muži a mnohé další, to jsou hrozby, které jsou ještě pořád hrozbami ,,vnějšími“, ale postupné potlačení všech náboženství by zcela jistě časem vedlo i k likvidaci Poselství.
A tato myšlenka mne vyděsila. Je to přece logické. Vyvolený národ Němců zničil Syna Člověka a tím zabránil vybudování Tisícileté říše, ta měla být vybudována osobně jím. Ale ještě tu stále zůstává Poselství, jako lano, pomocí kterého se ještě může každá duše vyrvat z temnoty, uniknout rozkladu a stoupat do Světla. Už je tu JEN Poselství, kdyby jeho nebylo, pak už další generace nemají naději. Stačí tedy odstranit Poselství a temno zde zcela zvítězí. Koho k tomu ale použít? No nejlépe národ, který se oddal Luciferovi a Ženu, jako nástroj padlého Angela. Využít německých výčitek svědomí, jejich spasitelského komplexu a zatlačit na ně vnější silou. Pak použít různé snílky z řad nezkušené a historii neznalé mládeže, inteligentů s jejich přesvědčením rozumu, že jedině oni tomu všemu rozumí a znají ty správné souvislosti a pak už jen prolhaná média, která už za Abdrushina byla nástrojem temnot téměř beze zbytku. A výsledek je jistý…
Člověk, který se milostí Boží dostal k Poselství, má POVINNOST ho chránit! Vzpomeňme, jak temno uchvátilo Abdrushina, povolaní čekali, že ho Světlo zachrání, a když se tak nestalo, pro mnohého to byl jen důkaz, že On není tím, kým mysleli. Jen jeden jediný, pan Schlauroth jej šel pozemsky zachraňovat. Kdyby to neučinil, byl by zřejmě Abdrushin odvlečen do koncentračního tábora. My jsme povinní, zde v temnotě hmoty, chránit Světlo! Ne čekat, že se zachrání samo, ani za Ježíše to nebylo jiné – a jak to dopadlo.
Mnoho čtenářů, které jsem potkal, se cítilo povzneseno nad národní a společenské, neřkuli dokonce politické dění. Nechtěli s tím nic mít, bylo to pro ně nečisté a temné, oni se chtěli zabývat jen světlem. Tak se izolovali od společenského dění, nezajímá je, nečtou noviny, nemají televizi, nechodí k volbám a čekají, že to ,,Světlo samo zařídí“… NEZAŘÍDÍ, jako to nezařídilo v případě Abdrushina ani Ježíše. Vždy se očekávalo, že my zde, ve hmotě, budeme bojovat za to, čeho si vážíme. Nebudeme-li bojovat za udržení Poselství na zemi – pak to bude nejen prohra lidstva, ale i prohra každého z nás! Pochopte konečně, že nyní jde o Poselství a začněte sledovat situaci, abyste se ve své neznalosti a pasivitě nestali nástroji temna, i když si budete myslet, jak milujete Světlo. Tato doba, tento svět nás potřebuje, musíme se o něj zajímat. Jen potom, až si uděláme přibližný obrázek o dění kolem nás, můžeme zaujmout správný vnitřní postoj a pak teprve přes nás může proudit světlo, aby pomohlo, jinak to nefunguje. Jinak to nikdy nefungovalo, a proto máme celé dlouhé odstavce a přednášky o tom, jak je důležitý vnitřní postoj čtenářů, vědomý postoj, aby světlo a pomocníci mohli přes ně působit. Pokud se o dění nezajímáme, pak je nám sice příjemně, ale zanedbáváme možnost, aby Světlo mohlo naším přičiněním působit! A jestliže nebudeme bránit Poselství, pak to bude těžký hřích. Takový hřích, který nás strhne do záhuby.
Zajímejme se o dění ve světě a v národě, ale ne jen z novin a televize, které jsou již úplně v moci temnot. Hledejme další zdroje na internetu. Ano, není to veselé čtení, je to únavné, deprimující a vyčerpávající. Ale jen tak je pak člověk trochu ,,v obraze“ a pak také má tušení, co se kolem děje a nenechá se tak lehce zmást. Pak může být v myšlenkách na stráži a být pomocníkem světla.
Nezájmem, ignorací, pocity povznesení a vlastní jisté spásy se člověk izoluje od vnějšího světa. Proč si myslíte, že musel Abdrushin projít takovým mnohostranným zklamáním z všemožného nesprávného lidského konání? Proto, aby v něm samém nastal boj mezi tím naším nesprávným, jeho prožitím vnořeným do jeho nitra a správným, jemu vlastním principem. V takovém smyslu musíme působit i my.
Dojde-li k tomu, že nám budou imigranti vnuceni a každým rokem, možná i dnem budou jejich počty stoupat, pak je pravděpodobné, že budou lidé usilovat o referendum na vystoupení z EU, které nás k takovým nesmyslům nutí. Pak musí i čtenáři odložit své povznesení, svou nechuť, musí se překonat a bojovat za Slovo. Jít k volbám, jít k referendu a neustále v myšlenkách vytvářet bariéry na ochranu Slova.
Vyzývám Vás k bdělosti. Vyzývám Vás k činnosti a ke skončení dobrovolné izolace do přeludů našich představ. Jsme zde, mimo jiné i proto, abychom se postavili temnu a chránili Světlo. Nezapomínejme na to! Budeme možná muset dělat věci nepříjemné, ale Světlo si to tisíckrát zaslouží, nebo snad myslíte, že ne?
My nejsme dlužníky imigrantů, ale zcela jistě jsme dlužníky Světla, tak splácejme dennodenně svůj dluh. A jestli chtějí Němci splácet ten svůj tak, jak to dělají, je to jejich volba, ale nenechme se zatáhnout do pošetilého sebezničení. Nebuďme jako malé, hloupé děti, které si každý vychytralý dospělý může za lízátko odtáhnout, kam se mu zlíbí a namluvit jakoukoliv hloupost. Nestaňme se nástroji temna!
Jistě i na internetu budou výmysly, vědomé lži i nenávist určitého druhu lidí. Ale dozvíte se tam mnoho zcela nových informací od lidí znalých, působících přímo v těch krizových státech, léta se zabývajících touto problematikou zcela prakticky a z prožití. Najednou se před Vámi objeví zcela nová objasnění, proč se ve světě dějí tak nepochopitelné věci a taky si uvědomíte, že mnohdy kritizujeme lidi a národy jen proto, že nám to někdo, zcela cíleně, podle a falešně namluvil. Nejde o konspirační teorie, ale o prosté fakty, z nichž si člověk sám pak může vytvářet pro sebe své závěry.
Pro mne jsou například zajímavá takováto oficiální sdělení – většina bombových atentátníků, sebevrahů jsou držitelé německého pasu…
Nebo – představitel Islámského státu prohlásil – jde to mnohem lépe, než jsme se odvážili očekávat – do 10 let je celá Evropa naše…
Nemáme na nikoho myslet s nenávistí a agresí, jistě jsou ve světě lidé hodni naší pomocí a pravého milosrdenství, lidé trpící, jimž se musí pomáhat. Ty záběry, které známe již léta z televize, záběry umírajících afrických dětí, které jsou naprosto podvyživené, lezou po nich stovky ovádů, z očí jim zírá apatie a horečka…to ale nejsou tito migranti! Ti nebozí zůstali v hladu v Africe, o těch nikdo nemluví a ,,zachraňují se“ dobře živení mladíci v riflích s moderními telefony a většinou s tisíci eury či dolary po kapsách. V posledních várkách byla většina imigrantů z úplně jiných zemí, než je Sírie, se zemí, kde žádná válka není. A moralisté, idealisté a snílci vykřikují o lásce a soucitu a nastrkují před nás tyto imigranty, ale o těch hladových v Africe se vůbec nemluví, ani slovo. Nenechme se zmást! Sledujte svět, čtete různé zdroje, přemýšlejte a nenechte se zmanipulovat…
Proto Vás, čtenáře Poselství vyzývám – bojujme za zachování Poselství a možnosti podle něho žít! Až dojde k situaci, a to se reálně předpokládat, kdy se budeme zabývat jen vzájemnými spory mezi státy a vnitřními válkami, pak bude Poselství odsunuto v zapomnění a Islám pak jen dokoná jeho fyzickou likvidaci. Nedopusťme, aby se tak stalo, pro naši lenost, slabost a nedostatek odpovědnosti. To by byl děj, který by NIKDY nešel napravit a vinu bychom na to měli i my.

Pokud jsem se někde dopustil nějakých nepřesností, pak se za ně omlouvám, nemohu si všechny informace osobně ověřovat, také není mým cílem předkládat souhrn přesných a ověřených faktů. Šlo mi jen o to, obrátit Vaši pozornost určitým směrem, vzbudit u Vás zájem a pokusit se ve Vás podnítit k větší osobní vnitřní aktivitě a připomenout odpovědnost, kterou všichni máme ke Slovu. Nic méně a nic více.

 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2024
  Po Út St Čt So Ne
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031