297. Otroctví techniky /aktualizace 4. 4. 2019/

297. Otroctví techniky

Vážení čtenáři. Dnes jsem si ,,na Vás připravil“ poměrně obsáhlý článek s nějakými technickými termíny. Snažil jsem se vše pojmout jednoduše, bez odborných termínů, ale někomu to může i tak připadat trochu složité a dlouhé. Pokud by to tedy na Vás hned od počátku takto působilo – zastavte četbu, ,,skočte“ až na závěrečné stránky, pod dvěma čarami a značkou*, tam si přečtete závěrečné shrnutí. Vím, je to zvláštní, když Vás autor hned v úvodu nabádá, abyste se podívali na konec ,,jak to dopadlo“, ale přesto to udělám. Když Vás závěr zaujme, třeba se vrátíte na začátek a budete číst text s jiným záměrem a jinak ho vstřebáte. Pokud Vás ani závěr nezaujme, pak běžte dělat něco užitečnějšího, než číst něco, co Vás nebaví…


Technika vzniká jako výtvor rozumu. Na tom není nic špatného, naopak, technika má pomáhat duchu ve hmotě při JEHO tvoření a zbavovat ho nedůležitých činností, aby měl více času na ty důležité. Jenže… jsme vytvořili Temno /nesprávný, destrukční princip/ a jeho projevem jsou nesprávné směry především v rozumové oblasti. A tak i technika se stává, stále zjevněji, nástrojem Temna a stává se tak i účinným prostředkem k likvidaci všeho, co má duchu pomáhat v jeho vývoji ve hmotě. To, co mu mělo pomáhat, jsou přírodní zákony vtělené do právního řádu, ale i do společenského systému a do čehosi, co můžeme nazvat ,,společenským směřováním“. Tedy směr, který je společností uznáván jako správný, je podporován, případně i finančně kryt a sdělovacími prostředky vtlačován do ,,obecného postoje občana“. V globalizovaném světě je ,,občanské směrování“ převedeno do globálního tlaku na státy a pomocí politiků včleněno do ,,národního postoje“ – tu vstřícného k něčemu, tu kritického až nenávistného k jinému.

Nejodpornější na tom je, že temné mocenské síly si přivlastnily směry, které jsou po generace vnímány lidmi jako ,,správné“, ,,kladné“, ,,budující“ a prospěšné pro člověka nejen v lidské společnosti, ale i z celoplanetárního pohledu. Jsou to pojmy ,,ekologie“, ,,mír“, ,,solidarita“, ,,láska“, ,,soucit“ a mnohé další. U nich však zůstal původní jen ten obal, ale obsah je buď zcela opačný, nebo jednostranně zaměřený a tím ve svém důsledku vede opět jen k destrukci.

Pochopitelně je vše postaveno na lidských slabostech a tím se to týká úplně každého, bez ohledu na národnost, rasu, vyznání i pohlaví/bezpohlavní…

Ale vraťme se k té technice.

Technika nás obklopuje a prostupuje naše životy. Někdy jako užitečná pomůcka, ale stále častěji jako Luciferův princip nabídky zbytečných věcí, kterým neodoláme, nebo jako nástroj destrukčních sil k ničení. Nejde jen o technologická zařízení, ale i o jejich příslušenství, což jsou nejčastěji různé programy a aplikace, které nabízejí zpříjemnění života.

Ono Hamletovské zahloubání nad lebkou lidské existence: ,,Být, či nebýt“, se dnes dá s úspěchem převést na ,,Mít, či nemít“ a ,,Užívat, či neužívat“. Myšleno-mít technické pomůcky, užívat je, nebo raději vše odhodit a vrátit se ,,do lůna přírody“ v primitivním životě bez televize, rádia, nebo, půjdeme-li dále, i bez elektřiny, auta? Nebo snad jít na ,,půl cesty“ a vyhodit jen tu televizi…?

Ač se to v první chvíli nezdá, toto dilema do jisté míry souvisí s jedním ,,čtenářským postojem“. Potkal jsem více čtenářů, kteří pohrdali čímkoliv, co se zdálo být jen trochu spojeno se slovem ,,rozum“. Jejich vyhraněnost k tomu slovu byla taková, že i pojem ,,porozumět“ něčemu pro ně byl důvodem k odporu…

Současně však tu máme nemálo čtenářů /možná dokonce někteří současně patří i k té první skupině pohrdačů rozumem/, kteří jsou dobrovolně a rádi integrováni do Facebooku a rozesílají ostatním čtenářům žádosti o ,,přátelství“ a ani je nenapadne, že toto ,,přátelství“ je v tomto případě výplod temných sil, které mají zcela jiné cíle, než ,,přátelské“. Čtenáři však mají ,,svůj pojem přátelství“ a proto jim připadá přirozené kliknout na nějaké tlačítko, které nabízí stejné slovo. Kliknou, aniž by přemýšleli, že toto ,,přátelství“, které oni podporují, je ,,kamarádství s Čertem“ a ne to, co oni si myslí…

Máme tu tedy technologie-přístroje: televizory, rádia, počítače, tablety, telefony, auta a pak nějaké ,,mechanismy“ – programy, aplikace, apod. /Skype, Facebook, Twiter, chatovací programy do telefonu a mnohé další/.

Odvržení všeho znamená nejen izolaci člověka jen na pár lidí, které potkáváme, ale do jisté míry je to už dost problematické i ve vztahu k úřadům, protože se stále více vyžaduje zadávání údajů pomocí nějakých technologií.

Někdy se rád podívám na filmový dokument o nějakých lidech, kteří odešli bydlet někam do přírody a vzdali se civilizačních pomůcek. Čtenářská naivní představa je, že člověk tak bude mít volnější mysl, bude svobodnější, snáze se bude spojovat s duchovními a bytostnými proudy, jeho jemné vnímání se zbystří a on bude po všech stránkách ,,duchovnější“… Když se však podívám na dokumentární filmy o lidech, kteří odešli od civilizace do přírody, nezdá se mi, že by byli ,,lepší“ a už vůbec ne nějak duchovnější, než ti, co neodešli. A když se tak dívám na jejich styl života, ani se tomu nedivím. Celá náplň života je pak už zaměřena jen na získávání prostředků na ,,přežití“. Veškeré přemýšlení se soustředí na to, co kde ulovit, vypěstovat, aby člověk zase chvíli přežil. Takové to naše snění o duchovních světech, to tam nemá místo a věřím, že i my bychom na ně rychle zapomenuli. Také bychom museli zapomenout na citlivé a jemné postoje ke zvířatům a museli bychom se naučit je zabíjet bez lítosti… Po celodenním vyčerpávajícím úsilí o přežití by už nebylo žádné podvečerní čtení životopisů a Poselství, ale jen tupé upadnutí do spánku. Ne, ne, nemyslím si, že toto by nás nějak produchovnilo, ale naopak otupilo a po vzoru těch jmenovaných lidí, dovedlo k určitému ,,zezvířečtění“. Doba, kdy lidé žili v přírodě, jako tomu bylo v dobách mládí lidstva, třeba za Hjalfdara, je dávno pryč. Tehdy byl člověk více spojen s bytostným světem, ale i jeho tělo tomu bylo přizpůsobeno a mysl byla prostá, prázdná, takže otevřená jednoduchým pojmům. Dnes se nelze vrátit do doby, kdy náš duch byl ,,mladší“, naše záhaly byly spojeny s bytostným světem i jinou stejnorodostí, než dnes… Ale i tehdy nežil člověk sám, nebo jen s manželkou, manželem v drsné přírodě. Musel být součástí nějakého rodu, kmene a ani to už není dnes příliš možné. Jsme už příliš vnitřně zformovaní, a proto život ve společenstvu je pro nás problematický. Je vlastně možný jen za předpokladu jisté otrocké mysli, která dělá to, co je mu přikázáno, to však je DNES proti vývoji, který už je jinde, než kdysi.

Proto si myslím, že úplný útěk od civilizace a jejích nástrojů dnes už není žádoucí a přivodí více škody, jak užitku.

Na druhé straně je tu ale fakt, že úplné přijetí soudobé ,,nabídky“ civilizace je zcela jistě zotročením duše a cestou do vlastní duchovní zkázy.

Z toho vyplývá, že kdesi mezi oběma mezními postoji se skrývá ten, který je v tomto nesprávném světě ,,použitelný“, protože dnes a tady nelze hovořit o ,,správném“, když už před pár desítkami let nám bylo sděleno, že ,,všechno musí být nové“, protože všechno je nesprávné… Dnes každé naše řešení může být ,,lepší“, ale ne skutečně ,,správné“, protože se nelze zcela vytrhnout ze systému tohoto lidského světa, který je komplet nesprávný. Lze pouze více, či méně omezit ty nesprávné principy, které celý ten náš svět prostupují. Jak jsem již uvedl, útěk do izolace není, podle mého, žádoucí. Jednak ho už nejsme schopni a za druhé nás pak izoluje od prožívání Soudu, které je nutné nejen pro odpykávání, ale i osvobozování se od špatného tím, že je prožijeme a jako poznané a prožité odložíme.

Nemám samozřejmě žádnou univerzální radu, jak na to, co odložit, ani co si ponechat.

Chci proto zmínit jen některé mé postřehy a tak navést Vaši pozornost na věci, které možná provádíme automaticky, nevědomě, aniž si uvědomujeme, že by se daly odložit a že by to dokonce bylo moc dobré je odložit….

 

Málokdo z běžných uživatelů všech těch přístrojů, hračiček a programů si uvědomuje ,,pozadí“ toho všeho, nevinně vypadajícího.

Proto bych tu pro Vás chtěl něco z toho popsat, abyste byli více v ,,obraze“, možná i ve Vás pak vznikne touha ,,něco s tím udělat“ a nesloužit Luciferovi bez odmluvy a s díky.

Tak nejprve přístroje a zařízení.

Než se pustím do neradostné rekapitulace toho, co nás ovládá, musím zmínit něco pozitivního, to že ke každé zde uvedené věci existují nějaké mnohem méně zotročující alternativy, které nejsou veřejnosti dost známé a tak setrvává v tom, že musí užívat to, co je masově užíváno, protože ,,nemá na výběr“.

Každým dnem zesiluje snaha, aby každý člověk na Zemi byl sledován dnem i nocí a to do nejmenších detailů. Ideálem a cílem takových snah, a to zcela reálným a dohledným, je čip implantovaný v těle. Takový, který si člověk nebude moci odstranit a bude monitorována každá jeho činnost, každý pohyb a nejlépe i každá jeho myšlenka. A pochopitelně není v plánu jen ,,sledování“, ale především násilné donucení ke ,,správným postojům“, „správným myšlenkám“, jak se to dnes už děje v pojmech homosexualita, pohlavnost, rodina, vlastenectví a mnohé další. Jestli to dojde až do této fáze, bude pro nás, kteří usilujeme o něco vyššího, velmi těžké tady žít i jen jedinou hodinu…Kdo má na to odvahu, ať si přečte román George Orwella s názvem „1984“ a jistě si jednak uvědomí prozíravost toho autora, který před desítkami let přesně popsal, kam jdeme a jak to tam bude vypadat, ale současně si jistě i uvědomí, že v takovém světě duch prostě nemůže žít…a je to přitom reálný ,,svět zítřka“, vlastně už i dneška.

Každý přístroj, který je spojen s nějakým síťovým prostředkem /internet/, je potencionálně připraven na špehování majitele. Nejen, že toto umožňuje, ale je to jedna z jeho primárních úloh – on má být nástrojem pro sledování majitele! Doporučuji se někdy podívat na nějaký díl kriminálního seriálu o Kybernetických zločinech /USA/, člověk si při tom teprve prakticky uvědomí, kolik zařízení nás obklopuje, aniž už to vnímáme, a jak snadné je přes ně se k nám dostat kdekoliv, doma, venku, v práci…všude…

Aféra kolem čínských telefonů, které by údajně měly umožňovat nějaké dálkové sledování, je každému jen s maličkým rozhledem k smíchu. KAŽDÝ TELEFON je sledovatelný a sledovaný, ne tedy jen ty čínské, ale všechny. To však mocným tohoto světa nestačí. Je nutné lidi nejen sledovat, ale i ovládat a to přímo a fyzicky. Na to je nutné, aby různá zařízení, se kterými člověk přichází neustále do styku, mohla být ovládána na dálku a tak se mohlo zasáhnout proti držiteli toho předmětu. Nejde jen o automobily, které lze na dálku poslat proti zdi i s řidičem, který náhle není schopen je ovládat, ale vyrábí se už televizory, ledničky, ale i ovládání všech zařízení v bytě a domě člověka na dálkové ovládání a kontrolu… Od roku 1982 se pracuje na INTERNETU VĚCÍ, tedy oddělené části internetu, kde spolu budou ,,komunikovat“ přístroje a vyměňovat si data. Tím se vše kolem nás stane nezávislým na nás, ale závislým na ,,čemsi“ a ,,komsi“. Jednak těch, co se snaží řídit svět, jednak těch, co je baví rozbíjet systémy /hackeři/, jednak samotných přístrojích, jimž se už snažíme dát ,,umělou inteligenci“, aby mohly samy ,,přemýšlet“. Nejznámější robot s touto umělou inteligencí se už vyslovil o užitečnosti naší likvidace. V tomto jdeme cestou dávno naplánovanou v utopických filmech typu Terminátor, kdy stroje převezmou vládu nad světem a člověka vyhladí. Plán masivní robotizace, plánované EU, Německem, ale i dalšími, přesně do této vize zapadá. Když se podíváte na video z ,,české“ automobilky, zjistíte, že těch pár lidí, co se tam motá, jde bez problémů nahradit…jsou tam zřejmě už jen z ,,etických důvodů“, aby šok ,,odstranění lidí“ nebyl tak velký.

ZDE

Dnes je těžko říci, jestli svět bude ovládnut stroji, nebo hnusnými politiky, náboženskými fanatiky, nebo něčím jiným. Ale je dost pravděpodobné, že technika v tom bude hrát významnou roli. Proto je dobré o tom něco vědět a snažit se to mít trochu ,,pod kontrolou“. Cílem všech destrukčních sil je dostat člověka do role hlupáka, který je ještě šťastný, že smí být zotročen…v tom dnešní mocní/nemocní překonali všechny tyrany historie.

Je tedy dobré nepřijímat moderní elektronické výrobky, protože je všichni mají, nebo protože mi je dají vnoučci, příbuzní, známí, nebo i jiní čtenáři – není nutné je zcela odmítat, ale nepřijímat je ,,slepě“ a bez rozmyšlení. Naše myšlení by mělo jít dál, než jejich, ne? Je tedy lepší mít starší, nemoderní přístroje, protože ty ještě neměly takovou vazbu na ,,dálkové špehování a ovládání“. Jistě, je to vše ,,relativní“, nelze se zcela ochránit, ale dá se alespoň omezit dopad Temna na naše životy. A hlavně, ten postoj, že se snažím to mít pod kontrolou, je projevem ,,vůle mého ducha“ a to je podstatné, protože duch má toužit po OSVOBOZENÍ. Takový moderní telefon umí plno věcí, které jsou příjemné, ale majitel za to tvrdě platí ztrátou svobody a soukromí. Jenže ono to zatím není tak zjevné, nic se zdánlivě neděje, protože vše jde v postupných, málo zjevných krocích. Podobně, jako to bylo v citovaném filmu Terminátor, stačí potom jediný okamžik a všechny technologie jsou spuštěny jedním tlačítkem. A náhle je vše jinak, plány, sliby, proklamace, vše je odvanuto a zůstane jen tvrdá realita-protilidská realita. Proto je lepší si koupit, nebo ponechat telefon bez dnešních lákavých vylepšení. Ano, člověk tak přijde o různé příjemné hračičky, všelijaké ,,povídání“ s kamarády v každém okamžiku, na kterémkoliv místě, kdykoliv /kdekoliv /s kýmkoliv chatovacími aplikacemi, se zaměřením mé momentální polohy, s navigací, abych vůbec někam trefil…ale upřímně, dřív jsme to neměli a byli jsme snad chudší v duchu? Já mám technologie rád, jsem vystudovaný technik, opravuji počítače, takže toto vše pro mne není nějaká vyčtená teorie, ale praktické věci. Přesto si držím pevný odstup, aby mi technika, módnost a společenská norma neškrtily ducha… Proto jsem si koupil jednoduchý telefon, bez všech těch funkcí. Nemám žádné tablety, bezdrátové pomůcky, kterými se dnes lidé rádi ověšují. Nepotřebuji být ,,připojen v každém okamžiku“ a tak ani nepotřebuji wifi a podobné technologie postavené na mikrovlnách – jedním z nejnebezpečnějších, přitom běžně a masově používaných záření. A nechybí mi to…ani v nejmenším. Neodešel jsem proto doprostřed Boubína, nežiji v sudu, nesedím nad svíčkou a nejsem ekologický terorista, který chce ,,zrušit pokrok“, ale taky nejsem zaslepený, nadšený příjemce technických pitomostí a zbytečností, které jsou chrleny na lidstvo. Mám staré auto, které mi nikdo na dálku nemůže ovládat, klasickou televizi, která není spojena s internetem, a dávám si velký pozor, abych si nekupoval nic, co by se stalo nástrojem, kterým mne někdo na dálku bude moci převzít do své moci. Manželka jednou nezvládla nabídku světa a koupila elektronický samopohybující se vysavač. Byla to dobrá zkušenost, i když nebyla až tak levná. Naštěstí není vysavač ovládaný z dálky, ale ovládá jen sám sebe. Nevysaje skoro nic, jen svými smetáčky honí před sebou špínu, ale přiznávám, jednu výhodu má – on totiž mluví. Pronáší takové věty: ,,Tady toho ale je…“, nebo: ,,…už nemám sílu, jedu se nabít…“ a bloumá po pokoji jako opilec, ale pro ty výroky ho mám ,,rád“. A říkám si – bude-li ta technika taková, pak nám nic nehrozí, snad jen záchvat smíchu… Jenže realita, žel, zdaleka tak veselá není a nebude, plány jsou velké a cíle jasné – porobení člověka a vytvoření hlupáka – ,,nového člověka“. Buďme tedy velmi pozorní a nenechme si vnutit to ,,moderní“, protože to je právě to, co má zničit ducha….

Prostředky techniky.

Vše, čím má být člověk ,,předělán“ do tupého, ovládaného tvora, se realizuje postupnými kroky, jak se říká ,,salámovou metodou“. Tedy vytvoří se něco, co lidem moc nevadí, nebo je to dokonce nějak příjemné, lákavé, snad to cosi ,,slibuje“, jenže už je v tom plánovaný předstupeň k něčemu dalšímu. Například se vytvoří něco jako Facebook, pak se pomáhá tomu, aby to užívalo co nejvíce lidí, následně se vytvoří a masivně rozšíří názor, že kdo to neužívá, je hlupák bez ceny. A až to všichni užívají, zvyknou si na to, změní se charakter z volného diskusního fóra na direktivně sledovaný prostředek ke šmírování občanů. A občané, jako naučená telata, se nechtějí své oblíbené zábavy vzdát a tak raději oželí ten pocit svobody a vymění za pocit radosti/možná už i závislosti/ ze své oblíbené hračky. Nehledě na to, že se tak člověk DOBROVOLNĚ nechává sledovat, nechá se omezovat /mazání příspěvků, nebo dokonce zrušení osobního účtu/, ale navíc podlehne nějakému zavedenému ,,trendu“. Tedy mechanismu, který je s tou činností spojen. Ten je jednak dán vnucenými prostředky /musíš mít: Profilovou fotku…, Řekni, co si myslíš…, Koho možná znáte…, Hledat přátele…, Lajkovat…, Už si tu dlouho nebyl…, skupinové konverzace, atd./ a za druhé nějakou formou, která k tomu ,,patří“, kterou všichni používají. Například ,,sdílení“ mouder moudrých lidí, které si všichni navzájem vyměňují, aby nemuseli sdělit nějakou svou myšlenku či názor. Hodnocení něčeho a někoho – jak snadné je kritizovat, nebo chválit něco mimo sebe, abych se nemusel zabývat sám sebou. Selfie – děsivý zlozvyk vypadající jako nevinná zábava – středem všeho jsem v něm JÁ, tisíckrát jen JÁ, ať se vrtnu kamkoliv, od krásné přírody, přes zaplivanou hospodu, ke svému talíři – všude v popředí stojím jen já sám – z celého světa se zajímám jen o sebe a strkám se do popředí, podbízím se ostatním tím, že jim SEBE pořád posílám. Fotografování byla výsada fotografů, jako létání letců, malování malířů, to vše vyžadovalo nějaký um, předpoklad, trochu toho nadání, ale technika dovolí ,,vše udělat za člověka“ a tak se zakoupením Telefonu stane Fotografem /paradox/…a fotí a fotí a fotí. Nefotí pro krásu a zájem, fotí proto, že všichni fotí, fotí, aby fotil a aby rozesílal jakékoliv fotky komukoliv, aby rozesílal, aby sdílel..aby ŽIL…opravdu? Tak toto je život? A čtenáři na to přistupují, protože je to zábavné? A TAK SE STÁVAJÍ SOUČÁSTÍ TOHO SYSTÉMU, KTERÝ JE ŘÍZEN ZLEM. Nepřemýšlejí o tom a proto si to ani neuvědomí, je to zábavné a oni ,,sdílí“ všelijaká moudra, cizí fotky, slavné výroky, ale při všem tom nadšení už ani není čas, ani potřeba vyplodit něco svého, kromě ,,hodnocení“ jiných. To vede k otupení a vyprázdnění duší, povrchnosti a plytkosti. A také, což vůbec není na posledním místě, ke spojení se systémem světa, systémem, který přece má být zničen!

Opravuji počítače jiných lidí…a ty počítače jsou vždy přeplněné fotografiemi. Jakými? Příšernými /to nejčastěji/, rozmazané, stejný záběr několikrát po sobě, bez nápadu, bez obsahu, fotky, fotky, fotky…mnohé vzhůru nohama a téměř žádný ,,autor“ se k nim už nevrací, jen fotí a přihazuje k hromadám v počítači…jaký to má smysl?

Facebook vzniknul jako prostředek pro žvanění pár studentů, ale protože Žvanění je hlavní náplní dnešního člověka, rozšířil se mezi všechny generace. Z původního ,,sociálního nástroje“ pro osobní komunikaci jednotlivců se stal reklamní nástroj firem a současně skvělý nástroj pro tajné služby, aby mohly sledovat obyvatele, jakož i prostředek pro ,,předvídání zájmů“, aby se lidem mohlo vnucovat takové zboží, ke kterému svou podstatou směřují – je to tedy už i ,,šmírování mysli“ člověka.

Před lety jsem si založil účet na Facebooku, vytvořil stránku a velmi brzo jsem si uvědomil tu prázdnotu, ten mechanismus, ve kterém se pak všichni pohybují, to otroctví, jak všichni dělají to, co očekává…a už jsem měl toho ,,Fejsbůčku“ dost. Nechodím tam, nezajímá mne to, připadá mi to jako infantilní zábava pro pubertální děti. Ale když se tam po půl roce podívám, hned na mne skáčí otravné vnucující žádosti, abych byl ,,přítelem kohosi“, koho neznám, nebo o jehož existenci snad vím, ale copak toto je PŘÁTELSTVÍ??? A že mezi těmi požadavky je stádo čtenářů je dost smutné…ale já už z toho smutný nejsem.

Skype. Oblíbený ,,kecálek“, který umožňuje zdarma komunikovat na libovolnou vzdálenost. Tento nástroj si pro svou bezplatnost oblíbili i důchodci a hojně jej používají. Program, který byl ,,lidový“, byl po čase, když byl tak úspěšný, prodán do komerční sféry a dnes je pevně spojen s Microsoftem, který vytváří operační systémy Windows. Jak uvedu dále, firma Microsoft se začíná přeorientovávat na vytváření softwaru pro zbraně a tak se stává nástrojem války. Jeho původní, alespoň předkládaná, nebo možná jen předstíraná ,,lidovost“, se tak nenápadně přesunuje přes ,,komerčnost“ až k manipulačním a nátlakovým pomůckám mocných, kterými ovládají málo myslící davy …chléb a hry… Za povšimnutí stojí i to, jak se mění grafické prostředí Skype. Přesto, že jeho obliba mezi staršími občany roste, tento program se mění tak, že právě je ignoruje. Psaní zpráv se dalo nastavit na větší písmo, ale už to nejde, apod. Je tu zřetelně vidět, jak je uživatel odsouván do role hlupáčka, který o ničem už nemá právo rozhodovat, on má jen KONZUMOVAT, UŽÍVAT a dělat to, co se mu řekne…to mne uráží-se Skype jsem skončil…a nechybí mi.

Ač to veřejnost málokdy ví, existuje více podobných programů, takže není tak nezbytné se držet Skype. Nebo si lze u svého poskytovatele internetu dohodnout nějaký jeho prostředek pro telefonování přes internetové spojení… Já už Skype odložil…přestalo mne bavit, jak každou další aktualizací jsem bezmocnější a nemohu si ani nic nastavit, jak je mi příjemné či prospěšné, …připadal jsem si jako otrok… i zde je tedy nějaká alternativa, ale chce to úsilí, také jisté omezení, nebo nepříjemnosti se naučit ovládat něco jiného, apod. Svoboda NENÍ ZADARMO, jako nic ve stvoření.

Nepoužívám Skype a ani žádnou podobnou aplikaci, nijak mi to nechybí. Kdo mi chce něco sdělit, napíše mi email, není to tak často, jako to bylo u Skype, přesto jsem o nic podstatného nepřišel. To důležité se VŽDY dozvím, ale od nedůležitého jsem se osvobodil.

Prohlížeče internetu.

Jelikož mám další téma programy, měl bych asi tyto prohlížeče zařadit spíše mezi ně, ale ponechám to jako ,,pomůcku“. Pomocí prohlížečů člověk sleduje a ovládá prvky, které mu prohlížeč přes internet zprostředkovává ze vzdáleného dění u něj na obrazovce/displeji. Kupodivu, i zde se dá trochu přemýšlet o výběru a to přemýšlet ,,jinak“. Nejznámější prohlížeče jsou Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Seznam a další už méně známé. U všeho takového bychom se kromě funkčnosti měli trošku zajímat i o výrobce dané pomůcky a tak zjistit jeho cíle. Protože i Lucifer nabízel ,,pěkné a užitečné věci“, ale problém přece byl v tom, co tím sledoval.

Internet Explorer, Google Chrome je, stejně jako Skype, svázán s firmou Microsoft. O jejich skrytých cílech hovoří prohlášení jejího zakladatele a člena představenstva, miliardáře Billa Gatese /William Henry Gates III/, který, jako mnozí mocní, působí v neveřejných spolcích skrytě ovládajících svět. Na jednom takovém skrytém zasedání pohovořil, jak je nutné pomocí speciálních vakcín vyhubit miliony lidí v rozvojových zemích, aby se regulovalo přelidnění… Takovým lidem a jejich cílům pak nechtíc pomáháme v jejich naplňování. Ano, je docela možné, ba i pravděpodobné, že většina velkých firem bude zapletena do velké špíny…ale přesto je nutné hledat, vybírat a ne kapitulovat. No a co ,,náš Seznam“, velmi populární server /i prohlížeč/ pro ,,zábavu“ i novinky? Inu, ten už dávno není ,,náš“ a to nejen právně, ale hlavně ideologicky. Stal se z něj příkladný manipulační politický nástroj se zahraničním vedením od pana Sorose, což je ,,člověk“ /spíš bych se klonil k tomu, že už to člověk ani není/, který podporuje všechny sexuální úchylky, inkluzi ve školách, přestěhování Afriky do Evropy a všechny myslitelné i nepředstavitelné zlé věci, včetně ,,barevných převratů“ v různých státech, které sponzoruje a organizuje. Na svém ,,kontu“ má nesčíslné množství mrtvol a utrpení – tak, to je dnes Seznam.cz. Děkuji, nechci! A aby nebylo pochyb, o co se tu jedná, vznikla už i ,,Televize Seznam“ /,,…plná informací a zábavy“/, která je příkladnou ukázkou politické propagandy, snůškou pomluv, lží a manipulací svým pošetilým divákem. Je hnus se na to podívat jen chvíli… Prohlížeč od Seznamu také NECHCI a jejich stránku Seznam.cz už také nechci mít jako vstupní, když otevřu prohlížeč. Jak je obecně známo, taková vstupní stránka se nazývá ,,Domovská“ /Home page/ a já tedy svůj domov u politiků a Sorose jistě mít nechci. Raději používám prohlížeče Firefox a Opera, které nejsou tak svázány s komercí a tím i zlem a politikou. Ale ani v nich nechci mít ,,domovskou stránku“ Seznam.cz. Když potřebuji, jdu na chvíli i na stránku Seznamu /nejsem fanatik ani demagog/, ale nemám ji už jako ,,Home“, jak tomu bylo dříve. Možná Vám to bude připadat bezvýznamné, ale i takovými ,,maličkostmi“ se vyhraňujeme proti systému tohoto světa, se kterým nesouhlasíme.

Obzvláště se mi líbí filozofie ,,svobodných softwarů“ a sdružení lidí kolem nich. Je to postavené na dobrovolné spolupráci různých nadšenců po celém světě, kteří se podílejí na vytvoření nějaké pomůcky pro ostatní lidi, jako je například ten uvedený prohlížeč Firefox od komunity Mozzila, nebo od nich poštovní program Thunderbird. Takové aktivity je nutné podporovat a používat je, jak jen to jde. To pak vede i k podpoře myšlenky svobody, nezávislosti, nekomerčnosti, což je v tomto světě potřebný odklon od směru, který je ražen mocnými. K takovému směru patří i vývojáři základního nosného programu /operační systém/ pro počítače s názvem Linux, o kterém se zmíním dále.

Pozn. Pro méně zdatné uživatele počítačů. V různých ,,prohlížečích“ se Vám zobrazují webové stránky, s nimiž ale vlastní prohlížeč nemá nic společného, on je jen ,,prohlížeč“, kterým si něco prohlížíme. Různými prohlížeči si můžete prohlížet tutéž stránku na webu. Takže, když se Vás zeptám, jaký používáte prohlížeč internetu a Vy mi odpovíte, že ten ,,Seznam“, pak každý mluvíme o něčem jiném. Seznam-najdu tam, co neznám, je nějaká internetová stránka, adresa, která má svého majitele /dnes Sorose/ a ten určuje, co tam zveřejní /tedy obsah/. Tato stránka Seznam.cz se může otevřít v jakémkoliv prohlížeči /Firefox, Google Chrome, atd./, pořád to bude stránka Seznam.cz, ale zobrazená pokaždé v jiném ,,prohlížeči“. Ovšem firma Seznam si kromě toho nechala vytvořit i svůj prohlížeč Seznam, takže je nutné to vše dobře rozlišovat, aby nedocházelo ke zmatení pojmů.

Nepoužívám tedy prohlížeč Seznamu, nedívám se na Televizi Seznam a nepoužívám webovou stránku Seznam.cz jako svou vstupní, tedy ,,domovskou“. Tím vším se vyhraňuji proti tomu, co tato instituce tvoří v tomto světě…

Programy.

Komunikační zařízení, jakékoliv, bez programu, je jen kusem plastu a kovu. Právě program, software vytváří možnosti, jak využít schopnosti zařízení /hardware/. Tím základním programem počítačových zařízení, dnes i telefonů, je ,,operační systém“. To je softwarové ,,srdce“, na nějž se potom napojují ostatní ,,orgány“, tedy další programy, nebo aplikace. Bez operačního systému by přístroj nemohl plnit svou funkci.

Počítače mají několik nejpoužívanějších ,,operačních systémů“ a moderní telefony mají další, ale někdy používají i ty počítačové.

U počítačů je nejznámější a nejpoužívanější Windows, u telefonů a tabletů je to Android /společnost Google/, iOS /společnost Apple/, ale i Windows /Microsoft/.  Už podle výrobců vidíte provázanost na další věci, například na prohlížeče… Tyto operační systémy, zkratkou OS, mají tedy jistě své ,,záměry“, které většinou nejsou jen komerční, ale skrytě i ideologické, politické a mocenské. Bylo by tedy užitečné se i o to zajímat, aby člověk věděl ,,komu slouží“.

Jak jsem již uvedl, telefon používám starší koncepce, určený pro dřevorubce, takže bez všech těch líbivých, ale většinou zbytečných, hračiček. Proto tu telefony rozebírat nebudu, ale zmíním jen počítače, protože těmi se zabývám.

Před pár dny jsem se pustil do seznamování s dávno existujícím operačním systémem počítačů /Linux/-místo námi používaných Windows. Léta se od něj držím dál, přesto, že můj zákazník jej má a já bych tedy o tom něco vědět měl…ne, odpuzovalo mne to. A před pár dny jsem si jej sám z vlastní vůle nainstaloval a už několikrát přeinstaloval na jiné verze….aniž jsem věděl, proč mne to právě nyní tak zaujalo. Už to vím…včera byla zveřejněna zpráva, že se zaměstnanci Microsoftu /Windows/ bouří, že jejich firma se bude podílet na válečných zakázkách,  zbraních….a my, co Windows kupujeme, jim to budeme financovat a tak se na tom podílet. Tak ,,pomůžeme“ zasponzorovat vznik třetí světové války… Je tedy na čase hledat alternativy….už je tedy hledám…

Hlavním krédem uživatelů Linuxu je Svoboda, nezávislost na systémech světa a spolupráce Lidí, ne firem, společností a systémů – vše je zdarma a na vývoji se podílí mračna lidí po celém světě, všichni zdarma pro Svobodu. Logem Linuxu je tučňák – pták, který umí přežít i ve špatných podmínkách, s bílým jádrem pod černým pláštěm, sám neagresivní, ve hmotě nemotorný, ale ve ,,svém živlu“ elegantní. Loví ryby /Ježíšovi učedníci/, ale sám není dravec…to mne tak nyní napadlo.

Jejich ,,potřeba svobody“ jde dokonce ještě dále, protože by považovala za omezení svobody bránit druhým, aby i tento bezplatný program nemohli za nějakou úplatu šířit dále. Když k tomu dodají nějakou ,,přidanou hodnotu“, například program dají s CD, do krabičky, apod. a prodají ho, je to pořád ,,svobodná software“. Ve světě neustálé přetvářky, vypočítavosti a snahy jeden druhého zmanipulovat a okrást, mi toto připadá jako ,,jiná cesta“. Jistě ne dokonalá, ani duchovní, ale je to jasný odklon od té hlavní cesty, která určitě vede do zatracení.

Proto mi myšlenka ,,svobodného softwaru“ připadá zajímavá z duchovního pohledu a hodna naší pozornosti.* Vážení tato úvaha, ač se zdá příliš obsáhlá a technická, je vlastně o duchovním postoji k návnadám světa, které se při tom všem jeho silném tlaku už těžko poznávají, obzvláště pokud o pozadí nic nevíte. Technika je součástí našich životů a to nikoliv v rovině filozofické, ale praktické. A právě proto za praktickou technologií málokdo hledá nějaké skryté úmysly. Chtěl jsem Vám tedy trochu poodhrnout oponu, abyste nahlédli, co je za ní a sami se rozhodli, jestli je to PRO VÁS v pořádku, nebo ne, nic víc, ani míň. Protože jsem přesvědčen, že duchu je to k užitku.

Nemám v úmyslu Vám rozmlouvat používání Facebooku, ale chtěl jsem Vám ukázat jeho skrytou tvář.

Nemám v úmyslu Vám brát oblíbený Skype, ale chtěl jsem Vám umožnit uvidět, že i za ním jsou jiné síly, než jen to, že ten prohnilý systém lidské společnosti Vám chce pomáhat, abyste mohli telefonovat zadarmo.

Nemám v úmyslu Vám brát oblíbený Seznam-najdu tam, co neznám/…ale pravdu jistě ne/, ale myslím si, že by každý měl vědět, koho podporuje, když si ho oblibuje…

Nemám v úmyslu Vám brát používání WIFI, když si myslíte, že je pro Vás důležité chodit s počítačem po bytě, ale zvažte, jestli Vám to stojí za ohrožení Vašeho zdraví – viz alespoň doporučení pod čarou.

Nemám v úmyslu Vám vnucovat nutnost přechodu z windows a jiných systémů například na Linux, ale chci Vám na tomto příkladu ukázat tři důležité věci:

1/ Měli bychom u běžných věcí, které nám přináší život, tedy i v technice, hledat nějakou ,,podstatu“, tedy ideu, možno i říci ,,ducha“. Máme přece širší obzory a určitou představu o Božím stvoření, Jeho řádu i záměru. To by nás mělo vést k hlubšímu pohledu na VŠECHNO, co nás potkává, ale i všechno, s čím přicházíme do styku. Naučené schéma, hledat jen ,,duchovní příčiny nemocí“ mi připadá dost omezené na to, že život přece není jen o nemocech. Také jsem přesvědčen, že nezájmem o jiné věci, než ty, které my považujeme za ,,duchovní“, si notně zužujeme rozhled a tak se stáváme, nechtíc, podporovateli různých systémů, které slouží Temnu.

2/ Ke každé věci se dá najít ,,alternativa“, tedy něco, čím se dá věc nahradit. Není tedy nutné přijímat vše, co svět nabízí a všichni kolem to mají, či používají. Máme být osobnostmi, které hledají nové cesty a to se musí týkat všeho, ne jen jednostranně ,,duchovních věcí“. Vždyť my jsme duchové, a jestli čteme Poselství, nebo šmejdíme po internetu, jsme to pořád my. A má-li být ,,všechno nové“, pak bychom jistě neměli bezmyšlenkovitě jít cestami ostatních, kteří o tomto příkazu nemají ani potuchy…

3/ Ve stvoření není nic ,,zadarmo“, protože vše hodnotné má nějakou cenu. Ta cena však nemusí být v penězích, ale můžeme zaplatit i zvýšenou námahou, odepřením si nějaké pohodlnosti. Chceme-li v tomto duchu hledat ,,lepší cesty“ i v technice, bude nás to stát úsilí, možná nějaké to obětování oblíbené činnosti a její nahrazení něčím složitějším, namáhavějším… Ale ta zvýšená námaha, která vyplývá z toho, že chceme jít jinou cestou, než dav mířící se smíchem do rozkladu, ta námaha je součástí odporu k systému, jenž nerespektuje Boží řád, a proto nám VŽDY bude DUCHOVNĚ velmi k užitku.

Život vezdejší není černobílý a nežijme zde sami a v izolaci. Mnozí žijí s partnerem a nemají právo mu vnucovat své postoje. Taky nelze některé věci ,,zlomit přes koleno“, udělat velké gesto a pak sedět schlíple nad ,,rozlitým mlékem“. Z duchovního pohledu je podstatný určitý OSOBNÍ postoj ke všemu, co nás obklopuje a hlavně ke všemu, co zasahuje do našich životů. Některé věci půjde změnit zevně problematicky, jiné za určitých obětí a další s vyvoláním takové destrukce, že výsledek by byl horší, než před tím. Proto nesmí být člověk demagogem, ale moudrým strůjcem svého osudu. Duchovní rozhodnutí a duchovní postoj je zcela v jeho moci, zevní věci někdy jen omezeně, ale na to by se člověk nikdy neměl hned ,,vymlouvat“. Měl by vždy udělat maximum pro splnění toho, co považuje za správné, ale ne přes ,,mrtvoly“. Nesmí vnutit svému partnerovi svou vůli, ale může si na svém přístroji vytvořit to, co je podle něj správnější. Takže někdy bude nutné, aby si partneři pořídili třeba dva počítače, aby mezi nimi mohl přetrvat mír…nejsme přece fanatici a vždy jde najít nějaké řešení, když ,,se chce“….a my přece chceme…


A na závěr pár doporučení na snížení škodlivých záření z elektromagnetického záření/EMP/ přístrojů z internetu. Některá jsou jasná a logická /vypínání hifi, omezení mikrovlnných technologií, apod./, jiná osobně ověřená nemám:

Jak snížit působení EMP

Zde je několik tipů:

 

– Připojte stolní počítač k internetu pomocí kabelového připojení. Měli byste se také vyhnout bezdrátovým variantám klávesnice, trackballs, myši, herní konzole, tiskárny a domácího telefonu. Volte kabelové verze.

 

– Pokud se nemůžete používaní Wi-Fi vyhnout, vypněte ji, když ji zrovna nepoužíváte, a to zejména v noci, když spíte. V ideálním případě je lepší mít domovní kabel a Wi-Fi se tak vyhnout jednou provždy. Pokud máte notebook bez ethernetových portů, zakupte adaptér USB, který vám umožní připojení k internetu bez bezdrátového připojení.

 

– Vypínejte na noc v ložnici elektřinu. Zpravidla to pomáhá snižovat elektrická pole z vodičů ve zdi, pokud ovšem není vedle vaší ložnice přilehlá místnost. V takovém případě budete muset použít měřící zařízení, abyste zjistili, zda je nutné vypnout napájení i v sousední místnosti.

 

– Nepoužívejte hodiny připojené na zdroj energie, v ideálním případě bez podsvícení. Já používám mluvící hodiny, které umožňují zjistit čas pouze stisknutím tlačítka, a pak není třeba rozsvěcet.

 

– Pokud stále ještě používáte mikrovlnnou troubu, vyměňte ji za parní konvekční troubu, která ohřeje jídlo rychleji a mnohem bezpečněji. Po indukční varné desce jsou mikrovlnné trouby pravděpodobně největším znečišťovatelem vašeho domu EMP.

 

Nepoužívejte „inteligentní“ spotřebiče a termostaty, které závisí na bezdrátové síti. To platí i pro všechny nové „inteligentní“ televizory. Jsou nazývány inteligentní, protože vyzařují Wi-Fi, ale na rozdíl od počítače je nelze vypnout. Zvažte použití velkého monitoru jako televizoru, pokud ovšem nebude připojen na Wi-Fi.

 

Odmítněte inteligentní měřiče nebo je odstiňte obrazovkou, což sníží záření o 98 až 99 procent.

 

– Zvažte přemístění dětské postýlky do svého pokoje namísto použití baby-chůvičky, nebo ji předělejte na kabelové připojení. V každém případě se vyvarujte bezdrátových radiových chůviček, pokud je možné koupit kabelové.

 

Vyměňte fluorescenční lampičky za obyčejné žárovky. V ideálním případě se zbavte všech zářivek v domě. Nejen že vyzařují nezdravé světlo, ale daleko důležitější je, že přenášejí proud do vašeho těla, když jste těsně vedle nich.

 

Nenoste mobilní telefon na těle, pokud není v režimu letadlo, a nikdy s ním nespěte v jedné místnosti (a tím spíš ho nenechávejte pod polštářem!). Dokonce i v režimu letadlo může vysílat signály, proto si ho vkládám do Faradayova sáčku.

 

– Pokud telefonujete mobilním telefonem, zapněte si reproduktor a přístroj držte co nejdál od sebe. Zároveň se snažte minimalizovat čas strávený telefonováním. Mně se to podařilo snížit na 30 minut za měsíc, používám ho většinou jen při cestování. Místo toho si pořiďte VoIP-telefony, které fungují i při připojení k internetu prostřednictvím kabelového připojení.

Více například zde/ale i mnohde jinde, o negativním vlivu Wifi, mikrovln a EMP je mnoho materiálu/:

ZDE


P.S.: Bohatí chtějí něco lidského, chudí se ženou s velkým nadšením za nelidským…

Nepochybně pozoruhodná je zpráva z uznávaného amerického tisku /New York Times/:

Zatímco „běžní občané“ jsou manipulováni k tomu, že využívat virtuální digitální nástroje je progresivní a nezbytné, bohatí Američané a stále větší skupiny bohatých na světě to odmítají:

Požadují, aby si jejich děti nehrály s technologiemi, ale se svými vrstevníky, a soukromé drahé školy, které nepoužívají k výuce digitální technologie, prosperují. Bohatí jsou ochotni za ně výrazně připlatit. Fyzický lidský kontakt – život bez telefonu po celý den a absence sociální sítě – se stal symbolem vyšší třídy.

Čím více monitorů ovládá život chudých, tím více jich mizí ze života bohatých. Čím bohatší jste, tím více utrácíte za to, být vyčleněn z hlavního proudu. Generální ředitel „Univerzity luxusu“ Milton Pedraza, který radí firmám, jak chtějí žít a utrácet peníze nejbohatší lidé, přišel na to, že bohatí chtějí vydávat peníze za „cosi lidského“. Podle jeho výzkumného týmu jsou odhadované náklady na takové služby, jako organizace volného času a jídla, vyšší než náklady na spotřební zboží. Vidí to jako přímou reakci na šíření digitalizace. „Nyní školy, zdravotnická zařízení, všichni se začínají zajímat o to, co je bezprostředním výplodem člověka. Člověk je teď velice důležitý,“ řekl pan Pedraza.

„Pagery byly svého času důležité, protože to byl signál, že právě vy jste důležitý a zaneprázdněný člověk,“ říká Joseph Nunes, ředitel marketingu na Univerzitě Jižní Kalifornie, který se specializuje na „stavovský marketing“. Dnes to platí obráceně: „Pokud jste skutečně na vrcholu hierarchie, nemáte potřebu se před kýmkoliv předvádět. Odpovídáte jen sám sobě.“ Bohatí lidé si mohou dovolit zapomenout na svoji image a důležitost prodávané jako zboží. Chudá a střední třída na tenhle „luxus“ už paradoxně nemá,“ píší New York Times.

V USA je dnes iPhone pomalu znakem chátry. A všechno, od čeho nás odrazovali jako od přežitků minulosti – školy, kde se děti učí od dobrých učitelů, nemocnice, kde léčí profesionální lékaři, a dokonce pořádání banálních svatebních slavností s živými hosty – představuje dnes v Hollywoodu a mezi americkou smetánkou výsadu vyšších stavů…


***

Ale nám, ,,chátře“ budou všechna média a všichni ,,odborníci“ v nich vnucovat ,,moderní život“, který už oni sami poznali jako špatný… nedejme se zmanipulovat! Neskákejme na tuto návnadu pro hlupáky!

-ZF-


A ještě přidám důležitý dovětek od čtenářky, která tuto úvahu četla:

Ještě uvažuji nad tím, jak je možno se uchránit před dopady různých vyzařování a myslím si, že kromě těch všech uvedených rad a pomůcek, které se dočítáme v článcích, a je to velmi důležité hmotně, tak to nejdůležitější, co nám sice skrytě, ale nejvíc pomáhá – je duchovní práce na sobě a pak je „léčení“ v našem těle i ze strany Pomocí ze Světla… Fyzicky udělat úpravy, jaké dokážu, zajímat se o tuto současnou situaci a vnitřně zaujmout správný postoj a vědět o škodlivinách. Věřte, vnímám i tuto Milost, jen se jí otevřít… I v případech chemtrails…. Podle mne, duchovní usilování je prvním předpokladem úspěchu… (i informace o fyzické pomoci pak přicházejí… a podle možností je třeba také uskutečnit… hlavně nebýt otrokem takovéto techniky…)

To jen takový kratičký můj dodateček z prožití, který jsem si nyní uvědomila a dělím se s Vámi…. Většinou toto jistě pokládáme za samozřejmé, ale přesto je dobré si to stále opakovat…


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2020
  Po Út St Čt So Ne
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031