O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

239. Povolaný národ dnes… /7. 1. 2018/

239.Povolaný národ dnes…

Dostal jsem následující dotaz:

V brožuře Uvedl nás ve všelikou pravdu je napsáno k selhání německého národa toto: On selhal! Selhal svéhlavým způsobem, takže se mu tato milost provždy odebírá. Země zůstane, ale národ pomine a bude nahrazen jinými lidmi……..

Ale když si vezmu tu přednášku – nebo  spíše promluvu, jmenuje se 18. duben 1937, tam je to napsáno úplně jinak, jako, že je to odebráno Německu a dáno malému národu…..jde mi o to co je pravdivější překlad, protože to nahrazení, pokud bylo Pánem takto řečeno, by vysvětlovalo co se teď děje….


Nechci se vyhýbat odpovědi, i když pro mne je důležitější jiná rovina této otázky. Pokud mám odpovědět stručně, pak bych řekl, že se spíše přikláním k tomu, že tehdy, v tehdejší situaci byla možná náhrada Německého národa jiným národem a je jedno, jestli by byl český, nebo nově zformovaný z lidí, kteří v sobě nesou ,,ducha povolaného národa“. Nikdy jsem ale nepochyboval, že bylo řečeno to, co je ve zmíněné přednášce, ale i v nějakých vzpomínkách zúčastněných o našem národě. Stěžejní otázkou ale není, co bylo řečeno tehdy, ale jaká je situace dnes…

Otázkou pro mne tedy ani tak není, který výrok je pravdivější, ale co se vlastně změnilo předčasným odchodem Syna Člověka. Pro většinu čtenářů, se kterými jsem kdy hovořil, byl předčasný a neplánovaný odchod Abdrushina jen ,,smutnou skutečností“, ale bez JAKÉHOKOLIV DOPADU NA NÁŠ OSUD a průběh Tisícileté říše. Zkrátka, je jedno, jestli to tady na zemi, hmotně vybuduje, nebo nevybuduje Syn Člověka, nebo to udělá někdo jiný. Prostě – když to řekl, tak se to musí stát.

Já to vnímám ve větší důslednosti k Němu. Na vrcholu stvoření je Parzival a v něm jádro Imanuele. Kdyby odešel zpět do Božské říše, stvoření by uvadlo a uschlo – bez Něj není možná existence ničeho, protože v Něm je Bůh. A tento Parzival šel až sem, musel se vtělit, protože Jeho duchovní přiblížení /jak to mělo být původně/ už nestačilo, hmota je příliš hutná a pro energie neprostupná – musí tedy být vazba Světla do hmoty a to jde jen vtělením Světla do hmoty /inkarnace/. Tento inkarnovaný Parzival napsal, že On musí vybudovat Tisíciletou říši na zemi. Za Jeho života na zemi měla skončit očista, měla být vybudována nová společnost… atd., ale On to NEMOHL PROVÉST, z čehož podle mne vyplývá podstatné – bez Něj je všechno naprosto jiné a mnohé vůbec nemá smysl. Takže nějaký povolaný národ bez očisty a vybudování TŘ přímo vtělenou Vůlí /která dá sílu, moudrost, atd./, je něco podobného, jako existence stvoření bez Parzivala. Co by tu ten národ dělal, sám by si nahradil Boha, zastoupil by Ho? Bez Parzivala nahoře není život a bez Parzivala dole na zemi není dokončena očista a vybudována TŘ a tím nemá už ani PŮVODNÍ smysl pojem vyvolený národ. Stále se sem inkarnují méněcenné duše, bují tu ve velkém a po celém světě praktiky zkažení dětí ještě před jejich duchovním převzetím těla. Děti jsou vyučovány sebeukájení, zvrhlým sexuálním praktikám, jsou vychovávány homosexuálními páry, ve školách se užívají drogy, apod. Kdyby byla očista dokončena, muselo by být též zabráněno opětovnému zamořování temnějšími dušemi, jakož by musely být odstraněny tyto metody, nyní zaváděné po celém světě do školství. V tomto prostředí těžko můžeme přemýšlet o nějakém duchovním národě…

Něco jiného je ale pojem český duch, německý duch – to jsou charakterové vlastnosti duchů, kteří pořád mohou vykonat dobré věci, ale Imanuele  nahradit člověk nemůže. Duch národa si jistě nese určité vývojové schopnosti, jakož i karmické zatížení a to potom ve velkých událostech přinese pomoc, nebo potlačení. Národ český má jistě své přednosti i karmu, český duch – to už se týká jednotlivce, má taky své schopnosti, oboje se může doplňovat, nebo ne. Český duch může působit i jinde, tak jako německý může působit třeba zde a nést v sobě ty přednosti, které měl mít povolaný národ. Takže vše se prolíná, ale podle mne už to nemůže mít ten dopad, jak to mělo mít, ale přesto ještě může být přínosem. Dnešní dobu chápu spíše jako předvýchovu pro TŘ. Je to děj více stažený do hmoty, než měl být. Takže i přeměna lidského ducha, která se měla odehrávat v příklonu k duchovním hodnotám, se bude nejspíš odehrávat jen v příklonu k pojmům morálka, slušnost, poctivost, národ, rodina, vlast – jsou to vlastně taky duchovní hodnoty, ale ne přímo hledání Boha. Lidstvo je nehotové a neschopné skutečné touhy po Duchu a to včetně ,,lidí duchovních“, proto je naší nadějí, že by mohl nastat takový mezikrok, kde se bude lidstvo třídit na hodnotách morálky a teprve v dalším vývojovém kroku mohou přeživší přejít k hledání hodnot ducha.

A navíc…, dnešní národ český už dávno není tím, který zpíval hlasy lásky a věrnosti Abdrushinovi národní písně…, tak, jako dnešní německý národ není tím, který byl povolaný /ale pokud nám to neřekl Abdrushin, tak bychom to nevěděli/. Pokud by tedy český národ své případné povolání už ztratil /vlažnost, rozpolcenost, atd./, my bychom to stejně NEPOZNALI…

Ale to neznamená, že Český národ nemůže sehrát nějakou pozitivní a třeba i významnou roli v přicházejícím destrukčním dění. Pokud ještě národ existuje a je v něm ještě nějaké národní cítění, může přitahovat ,,národního ducha“, v našem případě Českého ducha. Lidé, kteří mají schopnosti, nebo alespoň předpoklady k nějakému lepšímu působení, než dnešní generace, mohou v tomto národě stále ještě působit. Okolnosti dnešního světa však nedovolují nějaké skutečné duchovní působení, protože obecně je lidský duch příliš uchvácen konzumním vnímáním světa a jakékoliv duchovní snahy chápe jako náboženství. Tím je i to málo strženo do již vytvořených falešných forem. Proto je v této době nutné podporovat a chránit POJEM NÁROD, aby se vztah k tomu pojmu zachoval pro tuto i příští generaci. Dnes je veliká snaha po zničení národů, zrušení hranic, likvidaci tradic a znevážení skutečné národní hrdosti a příslušnosti. To vše je dnes pomluveno a postaveno do roviny zločinu, fašismu a nelidskosti.

Uchráníme-li pojem národ, pak zachováme jeden z pilířů zbytků Božího řádu v lidské společnosti. Tím bojujeme o samotnou možnost vývoje lidského ducha na zemi. Současně se zachováním a povýšením hodnoty pojmu ,,národ“ se zachová i možnost k případnému znovu oživení pojmu ,,vyvolený národ“ v nějaké budoucnosti. A jestliže je ,,národ“ základním stavebním kamenem lidské společnosti na zemi, pak je dost pravděpodobné, že pokud by došlo k obrodě lidstva se zachováním národních celků, byly by tyto národy různé. A mezi nimi by zákonitě byl i jeden, který by byl chápavější a otevřenější, než ostatní. Jestli by to byl ,,vyvolený národ“, jak bylo zaslíbeno, nebo ,,jen“ národ, který by ostatní předčil ve snaze žít lépe – to není v této chvíli nijak podstatné. Abdrushin sám říkal, že vše bude jinak, proto ani nemá smysl se nyní přehnaně soustředit na přesné splnění zaslíbení. Měli bychom se soustředit na základní principy a jim napomáhat, je chránit a za ně bojovat. Jestli z toho pak vyjde ta forma, která byla zaslíbena, nebo jiná, přizpůsobené dnešním podmínkám země a lidstva – to ponechme Božímu řádu. My se soustřeďme na to, abychom pro touhu po nyní neuskutečnitelném, nepromarnili to, co čeká na naši pomoc…

 

A na následujícím podobenství zkusme pochopit, co se nyní děje ve světě.

Máme popsáno, že temnější duše jsou zákonem tíže donuceny po opuštění fyzického těla sestoupit do nízkých temných úrovní. Tam mají být a prožívat to, co je jim k užitku – násilí, ponížení, jen když některá z nich utrpením dojde k jiným vnitřním postojům, může být ,,pozvána“ do lepší úrovně. Nikdy ne hromadně a bez osobní proměny. My jsme však svým zkaženým životem vytvořili spojnice k těmto úrovním a temné duše zveme na čistší zemi, na kterou by se ony nikdy samy nemohly dostat.

A ony si zde chtějí vše přizpůsobit svým zvykům ze svých úrovní a společenství, aby to zde bylo, jako u nich doma…nenacházíte podobnost s naší pozemskou současností?

My jsme přece taky pozvali temnější lidi z jejich temnějších národů, kde si žili svým, pro nás již dávno překonaným způsobem života, do našeho lepšího a civilizovanějšího světa. My je doslova vytahujeme z prostředí, které je jistě horší, než to naše, ale je to prostředí, kam přišli, aby se v něm naučili lepšímu životu svým těžkým prožíváním. Taháme je sem bez třídění, každý, kdo chce, ten nejen může, ale musí být přijat a má mu být sneseno ,,modré z nebe“, jemu, který zná jen nebe plné panen k souloži. A oni si zde chtějí vše přizpůsobit svým zvykům ze svých národů a zemí, aby to zde bylo, jako u nich doma…

Zavedli jsme falešný princip osídlení země temnými dušemi z nízkých úrovní a zkažení vývojové možnosti na Zemi pro lepší duše, ale i pro ty horší, které si zde svou nezralostí vytvoří jen další karmu /u nich ,,doma“ by se to nestalo – tam se vše prožívá vzájemným násilím/. To nyní beze zbytku provádíme i fyzicky – je to přesně totéž a je to pokračování předchozího pokřivení zákonů tíže a stejnorodosti. Tím se zničí vývojová možnost setkávání lepších a horších, protože ti ,,nejhorší“ vystrnadí a pohltí vše. V jejich národech by si mohli odpykat mnohé, naučit se lepším postojům, ale v pokročilejším prostředí, ke kterému duchovně ještě nedozráli, si budou navalovat jednu vinu za druhou /zpupnost, nevděčnost, snaha stávající zničit, násilí, znásilňování a mnohé další…/. Nepodporujme ani v myšlenkách takové hříchy proti řádu stvoření. Současná imigrace není obdobou dávného přesunu skupin lidí z nehostinného prostředí do jiného, lepšího. To je nesrovnatelné, tehdy nešli pohltit jiné národy, protože pak se to už nenazývalo migrace, ale dobytí, vyhlazení a pohlcení.

 

Poznámka pod čarou – doslova…

Tyto mé postřehy a názory vychází jen z mého osobního chápání současné situace lidstva. Pochopitelně jsem inspirován Poselstvím a jeho myšlenkami, nicméně, každý je chápeme, jak umíme a máme jiné současné i karmické zkušenosti. Z toho pak vychází ,,pochopení Poselství“, které bude vždy individuální a to i v tom případě, že budeme přesně citovat věty z Poselství. Proto chci zdůraznit – jsou to mé vývody a já je takto předkládám vám. Není to Slovo, není to Pravda, není to Abdrushin. Chci vás jen inspirovat k vlastním názorům, ale nechci se stavět do nějaké jiné role, ani v nejmenším. Také ale nechci, aby se zde vyvolávaly spory, jak se to děje na jiných fórech. Máte-li diametrálně jiné názory, zcela vám je přeji, vůbec vám je nevymlouvám a taky o nich nechci polemizovat. Nechci však taky vytvářet bojové pole, kde se budu s někým hádat, kdo má a nemá pravdu a dokladovat si to vzájemně citáty z Poselství. Nehodlám jít cestou jiných diskusních platforem. Proto tu nebudu zveřejňovat protichůdné názory k řečenému. Nechci zde vyvolat veřejný spor, ani mást čtenáře dvěma protichůdnými názory. Není to proto, že bych druhému nepřál jeho názory, naopak, mám pro ně plné pochopení a každému přeji jeho osobní a svérázný vývoj k čemuž patří i jeho vlastní názory. Tady ale nechci sám ze své vůle, nebo s mým souhlasem, vytvořit, nebo dopustit boj. Na to stačí svět kolem nás.

Ve vší dobrotě, s pochopením a úctou k člověku, kterou si chci zachovat i nadále, prosím, aby všichni opačných názorů přijali mé rozhodnutí, že tady takové protichůdné názory zveřejňovat nebudu. Není to správné a vytváří to nepřátelské útvary, což určitě nechci. ZF


 

 • Kalendář příspěvků
  Květen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031