O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

167. Přednášky pro tyto dny č. 2 /25.12.16/

167. Přednášky pro tyto dny č. 2

Pokračuji ve svém plánu, zveřejnit, při příležitosti Slavností, málo známé přednášky, které u nás zazní.

Nyní tedy ty, které budeme vzpomínat o Slavnosti Zářící Hvězdy:

Přednášky jsou ze sborníku – Abdrushin – Přednášky, části přednášek, prohlášení a dopisy /Brno 2007/ a ze Sborníku nezařazených přednášek/druhá přednáška/.

 

 1. přednáška:

38. K 6. listopadu 1935

Tiše táhnou nocí světlé postavy kolem Svaté Hory. Kroky zaznívají z velké dálky a stříbřitě jasně zvoní zbraně. Rytíři Svatého Grálu drží věrnou stráž!

Bílí oři krouží kolem Svatostánku podobni zářícím oblačným útvarům. Rytíři, kteří na nich sedí, mávají dlouhými oštěpy a kopími. S bleskovou rychlostí ovládají své bystré koně a jejich ostrý zrak nikdy neunavených očí pátrá na všech stranách.

Ismáni zadržují temno s horlivostí, která zdolává všechno. V noci objíždějí ve velkých kruzích kolem Hory, místa Světla a ve dne stojí za pozemskými služebníky, aby je volali a udržovali v bdělosti, a když je to nutné, dotýkají se jich málo šetrně špicí svého oštěpu.

Protože bdělou musí být každá duše na Hoře. Syn Boží nechce ztratit ani jednoho ze svých služebníků v pěnícím přívalu posledního soudu.

Vzpomínky v duších se probouzejí silněji, služebníci vidí, jak z klína minulosti vystupuje daleká cesta jejich pozemské přípravy, zahrnující statisíce pozemských roků. Obrazy se stávají stále jasnější po celou dobu, čím více ustupuje mlha pozemských vztahů a brzo budou moci vidět jeden po druhém zlatou stopu Svatého Světla, které je vždy a opět chránilo před pádem.

Kdo byl vyvolen sloužit Nejvyššímu, toho ve stále se zvětšující tísni klesajícího pozdějšího světa ruce Věčného držely, o toho neustále pečovala láska Světla, neboť ten měl být zralý v pevně stanovenou hodinu.

Kvůli Synovi Božímu byla učiněna ze Světla Svatá opatření a později stvořeným zůstane věčně nepochopitelné, jakými cestami záření se ubírala Pramoudrost Jediného, jak všeobsáhlé vzájemné zasahování proudů Boží Vůle vytvořilo tuto velikou světlou přípravu, v níž se nyní dokonává Svatý soud.

Kvůli Synovi dovolil Pán připravit lidské duchy, kteří prosili, aby směli sloužit, kteří zasaženi oblažujícím pohledem Zrozeného ze Světla úpěnlivě prosili, toužíce následovat Ho. Mnoho jasných zralých duchů klečelo kdysi na Patmosu, mnoho Světlem prožhavených, k výšinám usilujících duší, které stály již u brány věčnosti, se zaslíbilo Synu Božímu v blažené oddanosti.

Byli připravováni věčnou péčí, a přesto se jen nemnozí nyní na Zemi dostavili, sloužíce, k domu svého Krále.

Přes veškerou námahu ze Světla duchové klesli, a jestliže ještě nyní chce soud leckterého z nich vyburcovat, aby zahanbeně přispěchal sem v poslední chvíli, většina se již zřítila do hlubin, z nichž je již nemůže vyvést žádný paprsek Světla.

Oni zklamali a hněv a bolest Věčných žaluje nad tímto ohromným příkopem, v němž leží tak mnoho promarněné síly a milostí ze Světla, které měly ulehčit pozemské cesty Syna Božího a mohly vést k jedinému vítěznému pochodu.

Proto uvolňuje Pán nadále pásky z očí těch, kteří nalezli cestu k domovu, neboť mají jasně vidět a poznat, jak nepřekročitelná hora lidské viny byla nakupena před Zrozeným ze Světla, před Pomocníkem a Soudcem. Ta hora musí být odstraněna v bouři soudu, musí zmizet a musí se na tom podílet jeden každý lidský duch, jestliže se nechce zřítit do hlubin s padajícím kamením.

Těžký bude soud! Vy, pozemští služebníci, smíte to poznat, abyste vděčně stáli v žáru hněvu, abyste věděli, jakou malou cenu jste měli všichni dohromady pro Svatou shovívavost a milost Pána, vy, kteří sami nyní v plamenném hněvu soudu nejste ještě úplně vyprahlí.

V soudu jsou to jedině duše zpečetěných, k nimž občas bude přitékat pomáhající paprsek slitování. Všichni ostatní však musejí nejprve prožít paprsek hněvu, než jim bude moci býti poskytnuta útěcha od Věčné Vůle.

Vy, služebníci Hory, vy nositelé Světla v nížině, vám svítí ještě Svaté slitování Věčného. Předávejte proto z této milosti lidstvu dále, darujte jim modlitbu a pomáhající myšlenku v každém pozemském dnu. Jen tak budete hodni věčné Milosti Pána!


2. přednáška/Sborník nezařazených přednášek/:

Svátek Zářící Hvězdy

(29.prosinec 1929)

Grál volá váhající! Hlasitě zní volání vesmírem, neboť kdo chce být zachráněn, musí se přihlásit! Avšak pozemští lidé se vyčerpávají nadále nicotnostmi, snaží se vyzvednout své pozemské záležitosti na hlavní věci vesmíru, vlastní lidské názory označují za střed veškerého dění. V tomto nesmyslném plýtvání sil hyne bezvýsledně jeden lidský život za druhým. Právě v tom ukazuje člověk jak je malý, protože se mu vedlejší věci jeho bytí zdají tak velké.

Co ví člověk o světě! Kráčí v něm tupě a těžkopádně, myslí jen na zisk a požitek, na spaní, jídlo, pití, na rodinu, snad na národ, na vlast a přitom všem se sebeuspokojením vždy a opět na vlastní vědění, na to, co může! Přitom stačí, aby jen vzhlédl ke hvězdám, aby okamžitě jasně uviděl, jak malá je jeho vlastní osoba. Tím by se mu velmi usnadnilo, aby se varoval před falešným bludem o vlastní velikosti.

A přece kolem toho chodí po celý svůj pozemský život s neústupnou umíněností. Nepřístupný, dokonce vzdorovitý, stává se až směšně zlý, jen aby za žádnou cenu neztratil něco ze své ješitnosti, která jemu, jenž se podobá bláznovi, dovoluje pyšně si vykračovat na jedné malé hvězdě ve vesmíru. Jen aby své vlastní pozemské přání prosadil do popředí. Působí přitom nevýslovně směšně, i když už není možné se smát. Mohou se zrodit jen smutek a hněv, rozhořčení nad promarněním tak mnohých krásných darů Božích, které mohou být zhodnoceny jen v pokoře a poznání, což ovšem pozemští lidé, zdá se, neznají.

Jsou leniví a váhaví ti, kteří nesou v sobě jiskru, kterou mají probudit. Oni však ještě spí. Zaplétají se do smyček všednosti a domnívají se, že nemohou věnovat čas své duši, svému duchu, který už v jejich nitru neklidně klepe na stěny, které kolem něho vystavěli v nesprávném pozemském působení. Klepe, abyste mu otevřeli bránu, aby se mohl rozvinout a získat schopnost stoupat ke svému stejnorodému druhu do domova všeho duchovního, do ráje.

Grál volá nyní tyto váhající, aby procitli! Neboť pro ně je to poslední hodina. Neříkejte, že vás velmi zaneprazdňují starosti o pozemský chléb, že zloba, válka a nemoc vám nedovolují probrat se k vědomí. To všechno přišlo jedině vaší vinou! Nemuselo tomu tak být. Klesli jste hluboko a klesáte stále hlouběji. Kdyby se vám bylo dařilo líp, byli byste ještě méně mysleli na Boha! Nic si nenamlouvejte! Neptali jste se, co potřebuje vaše duše, abyste šli správnou cestou v tomto stvoření a abyste nakonec dosáhli věčného života v radostném splňování lidského bytí. Také v období života zde na zemi!

Dejte pozor na má slova! Jen vaše duše může být věčná, ne však bezpodmínečně. Naopak jen velmi málo lidských duší na této zemi uvidí jednou říši Světla. Převelký počet z nich zahyne, neboť se ukázaly být nehodnými, aby mohly obdržet milost Boží.

Odvažujete se doufat, že Bůh nyní na pouhé přání odejme hned od vás hrůzy, které se staly nutnými, aby vás probudily ze spánku, v němž jste hříšně drželi svého ducha? V tom případě nemáte žádnou úctu před Stvořitelem. Vidíte v něm sluhu, který vám má sloužit, kdy se vám to jen zachce! To je omyl, který vás musí přivést k věčnému prokletí! Stojíte jako na ostří nože!

Dejte pozor, abyste nebyli svrženi! Nikdo vás nepodrží, jestliže vy sami se nezachytíte všemi silami svého zoufalství, abyste se nezřítili jako ti ostatní! Probuďte se k životu! Stupňujte to až k největší možnosti, neboť jste šli až dosud po nesprávné cestě. Dělali jste si to příliš pohodlným se svým lehkomyslným názorem na odpuštění vašich hříchů, na věčnou trpělivost Boha a na osudný blud, že můžete naložit veškeré břímě viny na Syna Božího k odpykání. To všechno se již nedá nazývat nedorozuměním, nýbrž myšlenkovou leností, hodnou odsouzení, spojenou s ješitnou domýšlivostí vašeho tak omezeného, politováníhodného pozemského rozumu!

Nyní se vám dostane na všechno odpovědi od vašeho Boha! Varováni jste byli dostatečně. Jen jste nechtěli slyšet, nechtěli jste rozumět. Ani té nejzřetelnější řeči. Chtěli jste si jenom vynutit, aby byla země a pozemský život lidí jen podle vašich představ a vašich sobeckých přání! Bůh však nedovolí, aby byl posmíván! Seberte všechnu svou sílu, abyste si uvědomili, že smíte také prožívat na zemi dobu, kterou Bůh zaslíbil jako dobu soudu!

K Hoře jste již cestu našli. Chcete-li být zachráněni, nezůstávejte jen u toho, nýbrž procitněte v sobě! Vnější věci nemají cenu. Z nitra ven se musíte změnit, abyste dosáhli možnosti žít. Změní se v trosky, k čemu jste se upnuli, pro co jste zpupně promarnili svou pozemskou dobu. Lidé nyní už nemají žádnou volbu. Poprvé budete muset konečně poslouchat, lhostejno, jestli se vám to líbí nebo ne. Všemohoucnost si nyní vynutí, abyste šli po cestách, které vám váš Bůh a Pán předepsal. I když je to tak strašné, přesto to bude pro štěstí těch, kteří to smějí ještě přežít.

Se mnou přichází k vám síla ducha! Přináší ochranu a pomoc těm, kteří po tom pokorně touží. Těm však, kteří v sobě nosí znetvořeniny nebo nesprávnosti, přináší nevyhnutelný soud.

Cesta k záchraně do Světla si žádá, aby byla se vší silou nastoupena těmi, kteří chtějí zůstat zachováni. Oni musí po ní kráčet bezpodmínečně a nesmějí sebou vléct své dosavadní názory.

Odhoďte od sebe všechno, co na vás lpí z dogmat, jinak vás tento balast ještě strhne dolů a vyčerpá vás tak, že nebudete moci nikdy dosáhnout cíle přes všechno dobré chtění. Člověk nesmí prosit, bláhově žebrat, nýbrž má dát celé své pevné chtění novému, požehnanému bytí a působení na zemi. Musí se od základu změnit. Jen takoví se v duchu znovu narodí s pomocí síly Ducha Svatého! Nikdo jiný neuvidí říši Světla!

Blaze vám, kteří procitnete ještě v pravý čas. Vy budete svítit v tom všem zmatku, svítit svou klidnou důvěrou, svou silou a svou vírou ve vítězství!


3. přednáška:

56. Připravenost k boji

Kdo chce stát na straně Světla, musí být připraven bojovat.

»Bojujte proti temnu – ve vás a kolem vás! «

Tak vám to již bylo řečeno. Právem stojí na prvním místě »ve vás«, neboť to je předpokladem pro toho, kdo se chce stát pravým bojovníkem Světla. Musíte bojovat proti slabostem a chybám ve vás, proti vašim špatným sklonům a nevhodným zvláštnostem, na něž jste si zvykli na Zemi. Neočištěni nemůžete vstoupit do služby – vždycky by vám to překáželo ve správném plnění úkolů, které vám byly uloženy.

Bojovat proti temnu kolem vás – to znamená být stále ve střehu před falešným našeptáváním, před vlivy temna vedle vás, což můžete vnímat jen niterně, neboť to není hmotného druhu. Patří k tomu vnitřní vlivy blízkých lidí, k nimž jste se z vlastního popudu připojili nebo se jim zavázali. Ti pak často dosáhnou velkého vlivu na vaše jednání, poněvadž se příliš ochotně podvolujete jejich vlastní vůli. Jen zřídkakdy je však vůle těchto lidí v souladu s BOŽÍMI zákony. Jste ovlivňováni jejich myšlenkami a city, které však nebývají jen šlechetné.

Buďte bdělí v tomto směru a pomněte, že jste často – aniž to víte – se všemi svými slabostmi využíváni, tlačeni a podněcováni temnem, jež vás chce zatížit tak, abyste se odchýlili nebo zeslábli ve vašem působení pro Světlo!

Vaše pevná vůle, nově upevněná, může tomu ihned odpomoci, v okamžiku! Pomyslete na meč dobrého chtění, o němž jste slyšeli. Můžete zahnat na útěk celé zástupy temných bojovníků, kteří by vás chtěli sevřít – jen když prokážete odvahu a pevnost! Obojí je temnu cizí – vy ale máte s sebou nesčetné světlé bojovníky, pro něž jsou tyto bojové vlastnosti samozřejmé. Ti necouvnou zpět, neustoupí změkčile tam, kde musí podle BOŽÍHO příkazu stát. Učte se od nich!

Víte už tedy, jak máte vést ten boj? Žít věrně podle projevené vůle BOŽÍ a ve smyslu této Vůle stát na Zemi, neovlivněni protivníkem a jeho temnými zástupy, jakož i souputníky – lidskými slabochy, kteří slouží jeho vládě, aby zadrželi vítězství Světla!

Vy však chcete být dětmi Světla, vybavenými zbraněmi Světla: vážným, dobrým chtěním, nikdy nekončící Láskou a připraveností ke službě, trpělivostí a vytrvalostí, bezpodmínečnou nezištností a obětavostí! Ježíš vám budiž zářným příkladem! Následujte HO!

 • Kalendář příspěvků
  Červen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930