158. Volby – karma – imigranti /9.9.16/

158. Volby – karma – imigranti

zdenekfritz

Volby, karma, imigranti…
Následující úvahu jsem psal pro veřejnost, kterou nezajímá nějaké ,,duchovno“, proto jsou tato témata podána zjednodušeně a Vás prosím, abyste je takto i brali. Nicméně, v této úvaze jsou také myšlenky, které mohou i pokročilého čtenáře inspirovat. Protože, i přes vysoké vědění, kterého se nám dostalo zvenčí, zůstáváme ve svých nitrech stále nezkušení a mnohá rovina života nám uniká. Uniká nám tím spíše, že se zaměřujeme na různá, sice vysoká, témata, ale praktický život spíše zaměřujeme jen do ideální představy a domníváme se, že pro ozdravění tohoto světa stačí, že tu byl Abdrushin a že my máme ,,dobré myšlenky“.
Takže, máte-li zájem, zkuste se nyní podívat i na praktické otázky života kolem nás. Většina čtenářů, které jsem v životě potkal, se těmto otázkám vyhnula, považovala je za nečisté a hluboko pod jejich duchovní úrovní. Nicméně, já jsem došel k tomu, že odpovědnosti za tento svět nelze uniknout tím, že čtu Poselství a mám dobré myšlenky, protože na tento svět nemyslím. Chcete-li nyní chvíli věnovat pozornost určitým souvislostem mezi tím vysokým, v co věříme a tím malým kolem nás – máte možnost:

Občané – coby případní voliči, jsou rozděleni do několika kategorií. Mohou to být jednak lidé, kteří se orientují v politice i společenském dění, nebo naopak lidé, které to vůbec nezajímá, také ale i lidé starší generace, odkojení televizí a novinami, naučení, že to je jediný zdroj informací. V těchto posledních je také zakořeněn smysl pro řád a zodpovědnost ke své zemi, a proto půjdou k volbám, ale budou volit ty strany, které se prostřednictvím mediální masáže vetřou do jejich přízně – a to samozřejmě bude jedině některá ze stávajících velkých stran. Mladí, pokud je to vůbec nějak bude zajímat, budou podporovat to, co je ze světa zajímá – tedy něco, co souvisí s internetem, facebookem, hraním her a zábavou. To je strana Pirátů a proto ve studentských pokusných volbách měla tato strana u nich úspěch…
Takže, když to zrekapituluji. Máme tu voliče, kteří skutečně věří stávajícím politickým stranám a budou je opět volit. Někteří také jen ze setrvačnosti a protože ,,…u nich v rodině se vždy volila křesťanská strana“, nebo, ,,naši volili vždy komunisty, tak v tom pokračuji i já…“, apod.
Pak tu máme voliče, kteří se o tom nějak trochu snaží přemýšlet, ale jsou lapeni do mediálních manipulací a tak budou taky volit stávající strany.
Dále tu máme část mládeže, která bude volit ,,stahování filmů zadarmo a facebook“
Velkou část obyvatelstva pak tvoří ti, kteří volit nepůjdou, protože je to nezajímá a jsou líní se tím zabývat.
A nakonec – hrstka lidí, kteří věnují čas, energii a mnohdy i nervy tomu, aby si udělali ,,jasno“ ve skutečné situaci světa – a ti NEBUDOU VOLIT STÁVAJÍCÍ STRANY, protože chápou, že tyto strany nás v TĚŽKÝCH DOBÁCH NEOCHRÁNÍ. A těžké doby čekají za téměř všemi hranicemi se sousedními státy a volají, že už jsou na cestě k nám. Tyto těžké časy ukazují každému, kdo neoslepl a neohluchnul, každým dnem stále nové bědy, utrpení a bolest, které ze zahraničí přijdou k nám, pokud budeme tak lehkomyslní, jako byli oni.
Máme tu ale ještě jednu skupinu lidí, kterým se nikdo moc nevěnuje, protože z hlediska společnosti jsou ,,tak trochu mimo“ a z hlediska jejich je ,,mimo“ celá společnost.
Jsou to lidé, kteří chápou pojem ,,člověk“ trochu šířeji, než jen jako hromadu masa ve vzhledné, či méně vzhledné formě /což lze napravit plastickou chirurgií/, poháněnou mozkem. Tito lidé chápou člověka, jako jistou osobnost, která skrytě ovládá mozek i celé tělo. Tato osobnost není tedy tělesného druhu, ale je něčím mnohem vyšším, co to tělesno ovládá a řídí. Řídit je může jednak úspěšně, v rámci přírodních zákonů a tím nevytváří žádné negativní odezvy u jiných lidí, přírody ani vesmíru. To je ale spíše jen jakýsi ideální stav, protože ani ta vnitřní osobnost člověka není ještě zdaleka tak zralá, aby nedělala nikdy chyby. Nebo, a to je stav obvyklý, dělá člověk chyby a vytváří si tak nepříjemné reakce. Těmto reakcím se pak říká ,,karma“, nebo také zpětné působení. Tito zmínění lidé věří, že ona lidská osobnost, která není tímto viditelným tělem, ale řídící psýchou, smrtí těla nezanikne, ale existuje dále s nabytými zkušenostmi z pozemského života. Proto také věří, že zpětné působení, tedy karma, může člověka dostihnout i po smrti, nebo dokonce, až když se zde znovu narodí. V jediném pozemském životě totiž není možné získat tolik zkušeností, aby byl celý vývoj dokončen – proto je nutné přijít na zemi vícekrát. Karma jednotlivého člověka nějakým způsobem souvisí i s karmou ostatních lidí v jeho národě. Bere se to tak, že člověk se rodí do národa, ale blíže i do rodiny s nějakými společnými rysy. Lidé v jednom národě pak sdílí společný ,,národní osud“, jako karmu národa z minulosti. V tomto smyslu pak občané nejsou ,,nevinnou obětí“ těžkého osudu národa, ale dřívějším spolutvůrcem dnešních problémů, které takto musí prožívat. Proč to zde celé zmiňuji? A jaký to má vztah k volbám a imigraci? Dosti podstatný.
Tito lidé, věřící v karmu, si každé dění světa vysvětlují jako dopad předešlých skutků lidí i národů. To jistě bude do nějaké míry pravda, ale není přece jen minulost, jsou tu jistě i dnešní rozhodnutí a proto svalovat vše, co se děje, na karmu z minulosti je vlastně tak trochu zbabělost a hlavně lenost a apatie. Člověk má svou svobodnou vůli a tak si vytváří stále nové karmické vazby, každou myšlenkou, hnutím mysli i činem. Karma stále nově vzniká, zatímco účinky karmy z minulosti na člověka současně dopadají v přítomnosti, protože vše má svůj čas, vše je proces. Není taky jen ,,špatná karma“, ale i dobrá, která člověka staví do příznivých situací a dějů. Když ale člověk bere vše jen jako zasloužený trest ,,z minula“, pak se ani nesnaží nějak se bránit a věci napravovat. Stačí mu jen pasivně přijímat ,,rány osudu“ a …je to…
A hlavně pro tyto lidi, kteří trpně a pasivně přijímají valící se nebezpečí, aniž by se mu s živou bdělostí postavili, pro tyto lidi zde chci napsat zamyšlení nad současnou situací z pohledu karmy. Karmu, respektive její důsledky, je třeba pochopit, nejen ji tupě přijímat.
Krátké vysvětlení pro ty, kteří pochybují o nějakém ,,minule“. Je mnoho věrohodných knih napsaných odborníky, dokonce i lékaři, vč. autentických zážitků lidí, kteří si živě vybavují své zážitky z minulého života, zážitky, které lze věrohodně a bez všech pochybností ověřit a nejde je vysvětlit rozumem jinak, než tak, jak to objasňují dotyční. Nelze vysvětlit, jak si může malé dítě pamatovat cizí krajiny, kdesi na druhé straně zeměkoule a v nich konkrétní místa do všech detailů i s historií a lidmi. Kdo není dogmaticky uzavřen širšímu pohledu na svět, vesmír a roli člověka, ten, po četbě takových knih, alespoň zapochybuje o ryze materialistickém chápání pojmu ,,člověk“, nebo dokonce připustí, že na těch knihách a hlavně myšlenkách asi cosi pravdy bude.
Pokud tedy jste otevřené mysli natolik, že jste ochotni to alespoň připustit, pak čtěte dále…
Osud člověka můžeme jistě spojovat s pojmem karma, protože předchozí činy a postoje člověka vytváří určité předpoklady pro jeho současný život, zdraví, rodinu i národ – tedy jakýsi rámec jeho života je dán, jako podmíněná reakce z dřívějška, ale on se v tomto rámci pohybuje podle své svobodné vůle a svých rozhodnutí. To není dopředu dáno. Jen jeho zvyky, návyky a zlozvyky/…ty si také přináší z minula, kde si je osvojil/ vytváří jisté pravděpodobnosti, že se rozhodne tak a tak. Ale on může své zvyky překonat a rozhodnout se jinak. Různé situace, do nichž ho karma zdánlivými náhodami dovede, může řešit různě a tak může měnit svůj osud.
Lidé, kteří věří v karmu, chápou tyto děje příliš schematicky a apaticky. S povzdechem ,,to je moje karma“ neřeší situaci, do níž je osud postaví a myslí si, že tím napraví minulost. To ale vůbec nemusí být pravda, ba naopak. Člověk je karmou doveden do nějaké situace a v ní má zaujmout aktivní roli, čímž teprve může odčinit nějakou dřívější chybu.
Dopady karmy jsou totiž několikerého druhu. Jsou tu projevy, které mají člověka dovést k radikální změně životních postojů. TYTO NÁVRATY KARMY MUSÍ ŘEŠIT.
Pak jsou dopady, které řešit nemůže – např. jakým se narodí rodičům, jestli bude postižený, jaké má nadání. To jsou rámce, které MÁ PŘIJMOUT.
Také jsou dopady, kdy je vázán k nějakým dějům, kdy je MÁ PŘIJMOUT, ALE PAK ODLOŽIT. Např. dítěti zemře jeden z rodičů a on musí částečně převzít jeho roli v rodině. Po nějakém čase, jak více dospěje, musí tuto roli odložit, musí se osvobodit a jít vlastní cestou za vlastním osudem, nesmí zůstat zdánlivým otcem rodiny a manželem, jako náhrada mamince po zesnulém tatínkovi.
NIKDY ČLOVĚK NA SEBE NESMÍ BRÁT KARMU DRUHÉHO – to je pohrdání moudrostí velkého řádu vesmíru. Je to výraz, že nevěřím ve spravedlnost Řádu a chci jej napravovat, za něj zaskakovat a vylepšovat ho. Ano, člověk má pomáhat druhým/ale ne pykat místo něj/ – pokud jsou toho hodni – tedy, pokud sami mají nějakou snahu, pokud jsou za pomoc vděční a snaží se, ze všech svých sil a možností vracet poskytnuté dobro zpět. Pokud to tak není – nesmí jim být pomáháno tímto způsobem – má se jim jen dát příležitost, aby si mohli svou vinu odpykávat poctivě sami – jinak je to proti řádu stvoření. Člověku, který chce pomáhat, i člověku, který si nevděčně ,,nechá pomáhat“ z toho vznikne jen další vina.
A tady se dostáváme k současnému dění. Evropou se valí miliony imigrantů Jejich chování je požadovačné a agresivní. Mnozí z nich prohlašují, že si jdou vybrat to, co jim Evropa v jejich státech a národech vzala. Na to se pak odvolávají mnozí ,,duchovní lidé“ věřící v karmu a říkají – vidíte, to je trest za to, že jsme jim ubližovali, je to tedy karma s tím se nedá nic dělat – musíme to přijmout…
Jenže je to jinak. Ano, většina velkých států ve své historii omezovala, znásilňovala a zotročovala jiné, menší, nebo bezbrannější státy a proto jsou tyto státy a národy skutečně karmicky obtíženy. Odpykání však znamená vždy ,,napravení“, nikdy se nedá nic napravovat sebevraždou, nebo dokonce předhozením oběti jiného, do děje nezapojeného. Jestliže např. národy Francie, Anglie a Německa dříve poškozovaly a vykořisťovaly Africké kolonie, pak to jistě mají napravit a osud jim k tomu dá příležitost. Taková příležitost, DANÁ OSUDEM, je však vždy ,,neřízená lidmi“, vzniká jako ,,náhoda“, ,,souhra okolností“, apod. V tomto dnešním případě je však zřejmé, že imigrace je řízena jinými velkými státy, které si tak vytvoří velmi těžkou karmu, která v budoucnosti přinese velké utrpení těm, kteří tuto situaci uměle vytváří. Migrační proud by musel vzniknout nějak přirozeněji, aby mohl být chápán jako karmický děj. Např. velkou živelnou pohromou, která by dala do pohybu lid z postižených oblastí. Potom by dřívější vykořisťovatelé oprávněně a spravedlivě měli nabídnout veškerou pomoc postiženým. Ale i tak by to nesmělo být za cenu zničení vlastní civilizace a už vůbec ne civilizace jiných národů. To je případ dnešního EU a jejich plánů s kvótami, čímž chtějí důsledky svých špatných rozhodnutí hodit na bedra nezúčastněných – tím si nyní vytváří těžkou karmu pro budoucnost.
Ale pojďme k situaci našeho národa. Náš národ neměl nikde žádné kolonie, takže ani ta dnešní falešná řešení dřívějších kolonizačních chyb se na něj nevztahují. NENÍ TO TEDY NAŠE KARMA – A MY TO TAKTO NESMÍME BRÁT. Jistě i náš národ má svou karmu, protože zde není národa, který by historicky byl bez jakékoliv viny. Tato naše karma vytváří rámec, ve kterém se i náš národ dostává do celkové špatné situace Evropy a je s ní nějak vázán a konfrontován. Protože naše karma k tomuto ději není tak velká, dostali jsme ,,za odměnu“ šanci se bránit. Na rozdíl od kolonizačních zemí, my máme na výběr, můžeme hledat cesty, jak se ubránit zničující vlně, která rozloží a pak zcela zničí Evropu. Tato šance je DAR, který jsme si ale zasloužili. Jeho nepřijetí je pohrdání Řádem stvoření. My si nesmíme nechat vnutit ,,sdílenou odpovědnost“, která se rovná ,,sdílené karmě“, takového nic neexistuje. Pokud člověk takto pohrdá svou obranou a nechá se dobrovolně zničit a zotročit – dopouští se velkého prohřešku proti karmě i zákonu vývoje. On pohrdá zákonitým vývojem svého národa, odhazuje vše získané, mnohdy těžce a trpce za velkých obětí, předchozími generacemi a odhazuje to jako bezcenný brak. TEPRVE TÍMTO VZNIKÁ TĚŽKÁ KARMA NYNÍ VYTVOŘENÁ pošetilými lidmi, kteří jsou líní přemýšlet a zbabělí bojovat za zachování řádu vesmíru. Takoví lidé jsou pro tento řád bezcenní a budou oprávněně vyhubeni nájezdníky – ano to pak bude jejich karma. Příčinou jejich zničení tedy nebude jakási stará karma, nebo DŘÍVĚJŠÍ kolonizace, vyhubení indiánů a jiných etnik, ale jejich DNEŠNÍ ZBABĚLOST, DUCHOVNÍ LENOST A APATIE.
Být dnes apatický a tvrdit, že příval muslimů a zničení Evropské civilizace je naše karma se tak stává samo rozsudkem, který si nad sebou sami vynesou lidé za své DNEŠNÍ hříšné pohrdání přírodními zákony včetně pudu sebezáchovy.
VOLBY. To, že se nacházíme ve stavu celkové zkaženosti politiky je jistě i naše vina. Ale ta vina bude z velké části i ,,vinou lenosti a nezájmu“. Naše apatie, náš nezájem o společenské dění, naše nechuť zabývat se něčím tak přízemním – to vše vyneslo dnešní bezcharakterní politiky do vládnoucích rolí. Ano, je to taky naše ,,karma“. Ale její náprava nespočívá v tom, že nepůjdeme k volbám a necháme je řádit podle jejich libosti a ničit svět stále více. Náprava spočívá v tom, že jim zabráníme v konání dalšího zla. Bez krveprolití je jen jediná cesta – chodit k volbám a volit takové lidi a strany, kteří chtějí radikální změnu stávajícího. Chceme-li odpykat a vyčerpat svou karmu, pak se prostě MUSÍME ZAČÍT ZABÝVAT SPOLEČENSKÝM DĚNÍM, MY MUSÍME CHODIT K VOLBÁM, I KDYŽ SE NÁM TO NELÍBÍ A OŠKLIVÍ SE NÁM PŘI NICH VYBÍRAT NĚCO LEPŠÍHO Z TOHO CELKOVĚ ŠPATNÉHO. I v tom je jisté odpykání – zapojit se do toho, zabývat se tím, abych chápal a věděl. Konat, BÝT AKTIVNÍ a tím přijmout odpovědnost a svou aktivitou se snažit změnit osud této země, tohoto národa. Tím teprve budeme všichni napravovat chyby z minulosti nejen své, ale i celého národa. A má to i rovinu kolegiální, protože pak se můžeme v tavícím kotli pomatenosti Evropy stát ostrůvkem míru. Místem, kde nebudou přepady, znásilňování, pouliční boje a občanská válka. Pak možná jednou budeme přijímat jiné imigranty – Němce, Francouze…lidi, kteří hledají mír a váží si míru, chtějí ho zachovat. Nejdou jen za bezpracným životem na dávkách a nejsou naplněni náboženskou nesnášenlivostí, nenávistí k bezvěrcům, křesťanům, židům, nezahaleným, ženám, psům a všemu, co není ,,jejich“ a podle ,,jejich přání“. A takoví imigranti už nebudou těmi současnými požadovačnými ,,imigranty“, naplněnými závistí a záští, ale skutečnými přáteli v nouzi – takové přijměme, ale ne jiné. A VOLBY jsou cestou do budoucnosti, nebo návratem k cestě zpět do středověku, do doby temna, bolesti a …ztráty svobody I PROBUZENÉHO DUCHOVNA. Pokud tomu nebudeme aktivně bránit, zmizí vše duchovní a bude nahrazeno bigotními násilnými dogmaty, která nemají s Duchem, duší a Řádem stvoření nic společného.
Vy, lidé, kteří věříte v ducha, jej musíte ochraňovat, bojovat za něj a ne jej hodit pod nohy nevděčným, nechat jej rozšlapat spolu s vašimi světlými ideály. Kdo o svobodu a ducha nechce bojovat – tomu bude odňato vše, čeho si takto neváží a nechce pro své ideály ani opětovat svou pohodlnost, lenost a pocit svého povznesení i své pomyslné velké duchovní hodnoty. Kdo nebojuje o ducha, ať již svého, nebo ducha národa, tak ani nebojuje za ducha svobody a tím ani za Řád stvoření – tím neslouží Dobru, ale jen temnu, které tak sám pomůže posílit a odevzdá mu nejen celou zemi, ale i vesmír. Dosáhne tak pravého opaku toho, co si přeje, v co věří a pro co by, jak se sám jen domýšlí, ,,obětoval i svůj život“,
Přemýšlejte, komu tím sloužíte…

 

 • Kalendář příspěvků
  Březen 2019
  Po Út St Čt So Ne
  « Úno    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031