O T Á Z K Y   P R O   Ž I V O T

Motto: Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! /Všudypřítomnost/

153. Přednášky ke Slavnosti Čisté Lilie – 2 /4.9.16/

153. Přednášky ke Slavnosti Čisté Lilie – 2

zdenekfritz

Jako při minulé Slavnosti, chci i dnes dát možnost těm čtenářům, kteří jsou otevření a nejsou dogmatičtí. I mezi nimi budou takoví, kteří uvítají přednášky, které nebyly zařazeny přímo do knihy Poselství, ale autor je proslovil k povolaným. Z nich můžeme i dnes čerpat velmi mnohá poučení a poznání. Všechny uvedené přednášky jsou určeny k těmto dnům Slavnosti Čisté Lilie/7.9/ a u nás budou v tento den vzpomínány.
Druhá přednáška:

37. Slavnost Čisté Lilie

(7. 9. 1935)
Kovovou pěstí buší nyní osud na brány všech lidských duší!
Nezadržitelně, každý odpor rozbíjejíc, valí se nyní uzavření kruhu všech zpětných působení nad touto Zemí, a přitom vyhubí domýšlivost prohnaného rozumu a nechá opět vzniknout pokoru, která samotná urovná cestu k Boží milosti.
Lidstvo, soudící ruka všemohoucího Boha na tebe těžce dopadne! Musíš poslechnout nebo zahynout! Není pro tebe žádná jiná možná cesta, když jsi zameškalo všechen čas a nechtělo slyšet volání, které tě mohlo ještě v pravý čas zachránit.
Chtělo jsi to vědět lépe a musíš nyní sklidit plody své setby, musíš na sobě poznat výsledky svého chtění. Jak nesprávné toto chtění bylo, to budeš nyní prožívat a s hrůzou přitom uvidíš, jak blízko ti byla vždy pomoc, kterou jsi pohrdalo, ano posmívalo se jí v přemíře své velké viny, jak jsi nedbalo na svou spásu, a dokonce často s nenávistí ji pronásledovalo.
Nyní ale začíná zpětné působení podle Vůle Boha. Každé slovo, které jste pronesli, stihne teď vás, pokud se nezachvívalo v prazákonech Stvoření, nebo pokud bylo zaměřeno proti tomu, koho vám Bůh poslal ku pomoci. Je lhostejno, v kterém pozemském období v obratu tisíciletí jste je vyslovili. Musíte se nyní za to zodpovídat. V zúčtování postihne to vás! Nebude vám prominuta ani myšlenka, tím méně jednání, které mířilo proti vůli Boha.
A neklamte se ještě v posledním okamžiku: I nedbání Svatého Slova Božího je jednání, které vám bude připočteno k tíži! Neboť jste tím projevili jasně lenost vašeho ducha, který se nechtěl dosti hýbat, aby poznal Pravdu, který se v liknavé nedbalosti hleděl přidržet nesprávných výkladů církví toužících po pozemské moci.
Takový člověk bude zcela opuštěný; neboť jeho církev mu nemůže poskytnout žádnou ochranu, ani mu pomoci, když se také nad ním Boží soud vynoří, jelikož všechny církve samy musí zjevně stát pod svatým Božím soudem, neboť jejich jednání v sobě nemá žádný život, nýbrž je jen prázdné a vás vždy brzdilo, překáželo vám a troufalo si stavět se mezi Boha a vás!
Vy všichni musíte nyní kráčet ostrým paprskem Boží Spravedlnosti, který vaše pokrytectví a faleš neomylně obnaží a to, co jste dosud často chytře skrývali, ukáže ve skutečném světle. Zhroutí se, co bylo falešné a prázdné, a obstojí jen skutečně pokorné úsilí po poznání Boha!
Nyní už není třeba žádných slov, která by vás varovala a přiměla k zamyšlení, neboť vstupujete do prožívání, jehož způsob se bude řídit podle stavu vašich duší.
Trpělivost Boha je u konce! Očištěna musí být Země od odporného chtění vědět všechno lépe havěti Luciferových trabantů a sluhů lidského rozumu, kteří se chtěli vyvyšovat nad Boží moudrost. Stejně také ode všech pokrytců a pomlouvačů, od podlézavých příživníků, zbabělých slabochů a ode všeho, co špatného je ještě na zemi. Nic z toho nesmí zůstat, má-li dojít k ozdravění.
Velká očista začíná! Údery mečem z ruky Boží nechají stranou bolestný křik všech postižených stejně jako radostný hlas díků stoupající k nohám Jeho trůnu, jakož i koktané prosby těch, kteří pod ranami soudu ještě přicházejí k poznání Boha.
Temno musí zmizet, zářící bude den! Den Svatého Světla, který přináší zmrtvýchvstání nového lidstva, toho lidstva, které se v čistotě namáhá, opravdově sloužit Bohu, celým způsobem pozemského bytí a ne jen slovy, jež leží jen lacině na rtech a nepřicházejí z duše. Bez čistoty celého vašeho chtění a činů nemůže již být lidstvo na zemi, když Bůh nyní dokoná svůj soud! Neboť všechno nečisté bude potom rozbito a zničeno a nesmí už nikdy znovu povstat.
Také vy se musíte v sobě znovuzrodit, musíte svého ducha vykoupat v paprsku Světla, který vás očistí a uschopní všechno nečisté v budoucnu vyloučit.
Toto dění platí této Slavnosti, která nás dnes zde svedla! V tuto hodinu si máte tiše slíbit, že se změníte a budete žít k Boží spokojenosti. Tím vy nyní na Zemi, zasažené pronikavým zářením spravedlnosti, můžete v tom obstát! Ono přichází z ruky Pána a nutí vás v nitru ke konečnému zúčtování pro vaše celé, dosavadní bytí, ne jen pro tento pozemský život. Buďto se v duchu nově zrodíte plni díku nebo budete jako nepotřební a škodliví ve Stvoření úplně zavrženi a musíte klesnout do věčné smrti.
Chopte se milostiplné pomoci, kterou vám Boží Láska dnes opět nabízí tím, že v duších všech těch, kteří JEJ o to prosí, dá zazářit síle Božské čistoty, jež je schopna pozvednout každého člověka, který v sobě nosí žhavou touhu po tom, a který tuto touhu v milostiplné hodině během této Slavnosti formuje v modlitbu, a je tím schopný nastoupit na cestu přísné pokory do oněch světlých výšin, které jsou uzavřeny temnému chtění, jakož i povrchnosti po všechny časy!
Přijměte do sebe sílu čistoty, kterou IRMINGARD pod ochranou prakrálovny ELISABETH smí na této Slavnosti darovat podle nejvyšší Vůle Všemohoucího!
Využijte sílu, kterou můžete přijmout pro sebe a pro ty lidi, kteří jako znovuzrození po svatém soudu smí na zemi žít, aby povždy svým životem BOHA uctívali tím, že se vděčně postaví do tohoto zákonitého zachvívání jeho Stvoření. Jen tak budete, uzrávaje v duchu, růst a sílit, abyste nakonec byli ve vytoužené světlé zahradě Boží věčného blaženství, které v ní spočívá, v očištěném nádherném díle Stvoření jásavě působíce povždy k poctě vševědoucího Stvořitele a radosti každého tvora!
Tím obdržíte korunu svého bytí jako lidský duch v tomto Stvoření. Působení v Božích zákonech s čistotou chtění, plného pokory, je samo vyvrcholením a skrývá v sobě současně také věčnou blaženost!
Jako všechno na Zemi utvoří se nejdříve vyvíjející se dění skrze přání a myšlenky v dílně jemné hrubohmotnosti, aby se potom projevilo v pevných formách nejhrubší hmotnosti, tak musí ženství ve svém jemném, pasivní způsobu zachvívání nejdříve záření čistoty přijmout a v sobě zpracovat, aby v novém lidstvu v tom neochvějně předcházelo, vzhůru ke Světlu! Potom se působením zákonů Stvoření toto zpracované nezkřiveně ponoří do hrubšího zachvívání, aktivního působení všeho mužství, aby v činu a povrchnosti zesílilo.
Proto platí tato Slavnost dnes také v první řadě ženství na zemi! Ta zůstane také vždy vysokým dnem ženství, poněvadž ženství bylo vyhlédnuto jako prostředník jemnějšího záření Světla.
Vyšlo dnes jasné a ostré volání ven nad celou Zemí: ženství předcházej ve vzestupu k Boží říši tisíce let! Chce a musí se uzavřít kruh, který přinesl klesání a pád tohoto pozemského lidstva, přičemž ženství jako vedoucí šlo v čele, následujíc lákání temnot.
Nyní musíte také vy být první, kdo se vymaní ze spojení, které brzdí každý vzestup, musíte předcházet v pokoře, která uchopí ze Světla podanou ruku, a tím část lidstva ještě může být zachráněna od věčné zkázy.
Uzavření kruhu selhání vám v každém případě přináší proto vzestup nebo pád, život nebo smrt! Proto vzchopte se, abyste také poslední síly ve vás samých napnuli v boji s temnotou, která vás nechce nechat a tak ještě pokud možno hledí vás v pádu strhnout s sebou dolů, když vás již jednou držela zcela v sevření, což se jí leností vašeho ducha tak lehce mohlo podařit.
Přijměte tolik síly ze Světla, kolik můžete! Nechte do sebe proudit paprsek čistoty, té čistoty, kterou můžete a máte použít jako štít a meč současně, jako povznesení i jako oporu! Bude vám tím podán nejvzácnější poklad, o jehož síle si nejste schopni udělat ani představu; to, co by vás ještě mohlo táhnout dolů nebo dole zdržovat nezmůže nic, když vy se tímto paprskem opásáte a radostně usilujete vzhůru.
Otevřete široce brány své duše, aby do vás proudilo toto požehnání Světla a nemuselo být násilně přerušeno žalem! Milost všemohoucího a věčně neměnného Boha budiž s vámi všemi! Amen.

 

 • Kalendář příspěvků
  Červen 2018
  Po Út St Čt So Ne
  « Dub    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930